Zařízení k odměřování časových intervalů

Číslo patentu: 232697

Dátum: 15.12.1986

Autori: Janšta Jiří, Dousek František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká oboru elektrochemie. Dosavadní zařízení bylo nutno po uplynutí časové periody znovu připravovat k činnosti, tj. opatřovat časovou konstantou. Zařízení podle vynálezu pracuje kontinuálně, čímž zlevňuje provoz, odstraňuje časové ztráty a zjednodušuje celé zařízení nutné k trvalému provozu. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že dva diskrétní elektrochemické integrátory proudu s indikací konce vybití náboje napěťovým skokem jsou vzájemně spojeny shodnými póly a vnější póly těchto diskrétních elektrochemických integrátorů jsou propojeny přes vyhodnocovací obvod a klopný obvod, který je opatřen výstupem pro signál indikace uplynutí časového intervalu, přičemž ke zdrojovému vstupu klopného obvodu je připojen zdroj konstantního stejnosměrného proudu.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká otvoru elekmtochemie. Dosaąvadní zařízení bylno nutno puo uplynutí čiasowxé periody znovu pňipzrav-ovat k činnosti,tj. opatřoxvtat önasovou kuognshantoxu.Zařízení podľa vvnálezu pracuje kxountłnuáb ně, čímž zlewvňuje pjrjovwoz, odstraňuje časové ztrxáty a zjeadnodušvuje celé zařízení nutné .k trvaiá-mu provozu.Podstatou zjaářízesní podle Vynnájlezu je, že dva díjslarémí elektrochemiscké iíntejgráto-ry pmundu s iinjdilcací konce vybítí náboje napěäovýrm skonkeam jsou vzájemné spojeny snoednými pöly a vnější poly těchto diskrétní-ch elektrouchuamických integrátoxrů jsou provpo~jemy »přes vyhjowmoxoouvascí obvod a kdxop» ný .obvod, ktewrý je .opwatř-en vłýstupem pro signál vmdiknaace uplynutí časového üntervarl-u, přičemž ke zdmjvovému vstup-u klwopného obvodu j~e připojuen zdroj koąnstantního stejnosíměrnéhuo .psrouduVvuález se týká zařízení k «oš.níěř«ovár,1.í časových ilutervalů obsahující elektroenemloký íntejgrátor. , Elektonoshemíoké lnt-egrätory .par-nudu jsou V jpnodstatě eilektrolyzérjr, na jejichž elektrod-ách priobíhají eŤektrocheimiclsíé .reakce, jejichž produkty jsou vhodné k aku.mn.1 ĺ~ování elektrického ríšrboje Q, prošiého e-lektrolyzárem za čas t při prütolçu pcrousdu průmětnne intenzity I, přičemž platí, že Q z I..t je-li elesktrolýza vedena proudem kon stlaobní ÍJILt-GIIĽZIÍV Ik, je integrate použitelný jako ImIĚŤvÍdLO času t 2 Q/Ik.Ve snorvoání s jinými zdřízenímí., např. elektronickými, se elektrochemícké integrátoary vyznačují nízkou cenou a velŕoe mal-ou spotřebou elektrické ewuergíe, řádově mikrowatty. Pro. eilektuotechunícké ůplĺvkälĺłe, jako jsou např. ČBSJOWHjCÍ iobvody, jsou výhodne tzv. .diekrétní integrátory, do kterých je né vložit zvolený .náboj ü, který se později kionrstaçntním proudem Ik postupně vyebíjí po celkovom dobu t na okanąfíik úplného vyčerpälní je Dnrdíkován zmenou napětí na svorkách lntegrátroru, Njositelem informace, tj. časové konsjtanty, je inndíkvoční elektrsoda integzrátoru. Druhá elekt-rodía, reíereintní, je zhioltíuvenu tak, že její pioteníćíál zůstává během funkce lĺlľľĺelgjľátĺľľľl ikonstantní.Nevýhodou těchto zařízení je, že integrátorr jednou použitý je nutné .příprajvit k opaktove-nemu použití HOVÝIII vložením zadaného náboje, čímž se nastaví časová kvonstalnta časovaoího obvodu. ro se provádí nejčastějí tak, jže se Integrator üdporjĺ z časoVHJCÍhO obvodu a pomocí jméno zařízení,např. zdroj-e SIGŤIIIOSIHĚlYDIŠÍIIO prou-du a elektronického couloínetrru, nebo galvannostatu Iamrěřidla času, se. nablje. V žádaríém případě to není -operavce jednoduchá, nebot vyžaduje powmrěrně ktompliikovalné elektronické obvody a je také časové vnárrswčná. Po dobu noveho nabíjení .izn-te.g.rá.toi°u je vlastní. časovací obvod vyřazen z činnosti.Mnohé z těchto ľllBVýlľod odsztrrnňíije zařízení k ~odměřování čwabsových intervalu -podle vynálezuw, jehož .podstata spoxčívá v ton),že dva diskréüuí eiezktućoohemické integrátory pąroudu s ííndikíecí konce vybítí náboje napěťovzým skokom jsou vzájemné spo-jeny shodnými póly, a vnější poly těchto diskrétních elektjrochermíckých iutezg-rátovrů jsou plropojeznv přes vyhodmocovací obvod a klopný obvod, který je orpatře-n výstup-em pro signál ríndlikaloe uplynutí časového» intervalu, přičemž ke zdoojovéirnu vstupu klopného obvodu je připojen zdroj konstantního stejnosměnného proudu.Výhodou zařízenoí je zvýšení jeho pohotovosti a dále ltontlnuální činnost bez přerušování ra bez nutnosti spätného niabíjePříkllad provedení zařízení podle vynufslezu je znázsoąrněn .na zpřípnojeííém. v jkresu, k-d-e obr. 1 představuje blokove schéma zařízení, kde vnitřnímí poly jsou indikočríí elektlrody a vnějšími poly jsou. refetáeníitní elektrody, a obr. Z představuje blokove schemia. zařízení, kde vnitřním. póly jsou rešerentní elektro-dy a voějšíiní poly jsou indikační elektrody.Na obr. l jsou indikeíční elektrody -11, 21 diskarébnícłí elektrochemických integrátorů 1, 2 vzájemné spojený. Referentní elektrody 12, 22 řečeuiých diskrétních elektrochemiokýoh inrtegrártorů 1, 2, tvořící vnějšípoly, jsou pnopojeny přes vyhodnocovací obvod 3 a kJopný obvod 4. Na zdrojom/ý vstup 42 klopnełí-o obvodu 4 je připojen zdroj 5,konnstantního stejnsosměrzného proudu a na výstup 41 pro signál indikace uplynutí časového intervalu klopnéłno obvodu 4 je připojen obvod 6 spotřebiče.Na obr. 2 jsou diiskrétní eleiktrochemicke integránory 1, 2 obava-ceny, takže. vnitřními poly jsou refeirentní eleküriody 12, 22 a vnějšími poly jsou indikační elektrody 11, 21. Í .Do obvodu vybíjeného dlĺäukľéĺiľlĺhiü elektrochemického integrátoru 1 je zapojen diskrétní elektrochemický ijntegrátou 2 stejného ty.pu, a to tak, že se proudem prlotékajícím obvodom nabíjí. Jakmile skončí vybíjeení dískrétnílro elektvrochemiokého integrátoru 1, to je uplynutím daného časového intervalu je diskrétní elektrochemiclçý integrátor 2 vopatřen přesně stejný/m náboje-m, aj je.připraven ik použití. Ternto stav je vyhodzíocen nva základě .napětvového sklonku vyhodnocovacím .obvode-m 3, který vydá signál klopn-étmu obvodu 4 a ten obráti směur proud-u v obvodu. Celý děj se opakuje v ~opač~nétn smeru dísk-rétní elektroncheemiwcký integrátlor z se .vy-bíjí a slouží nyní k .odměřexní časového intervalu, přičemž diskrétzní elektrochemický mtegrátíor 1 je současně ovpět .nabíjen. v Zařízení podle vynálezu že možno s .výhodou uplatnit všude tam, kde je třeba využít periondíoké časové pul-sy v délce asi od Illĺllľllt do iľlěklülĺkiü set hodín, nlapř. k indikování periodické údržby nejakého zařízení, k integłraici tepelného záření ve spojení s počítačem .pulsů, k ovládání schodíšůového osvětlení spod.Zařízení k odměřouvání časový-ch intervalů obsahujúci ralek-tnoachem-ický ijntegrátaor, vyznačené tím, že do obvodu diskrét-níhvu elektrochemiołçého ľrrtegvrátonru 1 plrvoudu s Indikací kscnnce vybití náboje napäťový/m skjowkem je zapojen další alełçtponchemícký integrámr 2 stejného typu tak, že jsou vzájemné spojený shodmýarm póly 11, 21 12, 22 a vnější póuly 12, 22 11, 2 x 1 těchto diskrét nIch elektrnorchemjcłçých Ľntegrátnrů 1, 2 jsou pwopo-jsmy přes vyhGdno-osvací onbved 3 a kljůípsný obvod 4, který je .pat-řen výstupem 41 pm) signál índíkaoe uplynutí časového intervalu, přičemž ke zdrojmému vstupu 42 klnopsného obvodu 4 je připojen zdnoj 5 konstarntxního stejn»osmě~rného pmowudu.

MPK / Značky

MPK: G04F 1/00

Značky: odměřování, časových, intervalu, zařízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-232697-zarizeni-k-odmerovani-casovych-intervalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k odměřování časových intervalů</a>

Podobne patenty