Zapojení pro sloučení údajů měniče a čítače

Číslo patentu: 232696

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bezrouk Emanuel, Ehl Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení je vhodné pro řešení společného displeje čítače a předřazeného kmitočtového měniče, kdy je třeba sloučit dva oddělené údaje a měřeném kmitočtu z obou dílčích obvodů. V kaskádě dekád čítače jsou výstupy dekád spojeny přes propojovací invertory, propojovací součinová hradla se vstupy následujících dekád. Vstupy propojovacích součinových hradel jsou spojeny přes volící součinová hradla, pomocný invertor s výstupem hradla měniče. Druhé vstupy volících součinových hradel jsou spojeny s obvody pro ovládání délky měřicího intervalu.

Text

Pozerať všetko

(751 Autor vynálezu BEZROUK EMANUEL ing., EHL MIROSLAV ingi BRNO(54) zapojení pre slaušaní údajů měniče a čítačgzapojení je vhordmé pm řešení společného displeje čítezće a předřazeąného kmitočt-olvého wměniče, kdy je třeba sloučixt dvła »od ďěleąné údaje o měřeném kmítočtu z obou dílčích abvodů. V kaskádě dekád čítasče jsou výstupy delcáxd SIDOÍIGIIY přes pnopojov-ŕací ivnverťoory, pvupmajwo-vrací součmová hvradla se x vstupy následujících dekád. Vstupy propo~ ľ jovalcí-ch součľruoavých hnadel jsou spojený přes v~o~ 1 íIcí souvčxiłnová hradla, .pomocný mvertou s v-ýstupem hradłľa -měníče. Druhé vstupy wolílcí-ch součmov-ých hradel jsou spojeny s Ubvndy .pm ovládání délky ľIhěřĺCĺhO interrvalu.vynález se týká zapojení pro sloučení údojů imeěľiijčue a čítačet e to pro sečítedí náslobku přosného kmitočtu odečtelného od mněřeoého kmitočtu vv aut-omatíckém měnixči a oozwdílového kmitoětu měřeného čítaxčem.Při měření krnrltločtu čítačem na předřazenlým krnitočtaovýąm -měunzi-čem SeVTHlělTliČĺ odečírtá od měřetnéhxo krmitočtil. celistvý násobek n. přesuého základního kmitočtu f, tak,anby rozdíllový kímitočett t, vnepřev-ýšvíl kmitočtový oozsalh čístxalče. čítač pak změří rozdí~ lový lcsmitoxčet podle »nastavené délky .měřicfho intervalu s plortřeboým počteni míst a zobrazí jej na displeji. výsledný údaj měřeuéhro kimitoečtu je dan součtern celistvého násobku n ipřesného zekledního kmitočtu z meniče a rozdíxlovrého ksmltočtu z čítače.V oejjuedlooduššim případě lze pornechat obla údajne nozdělemé. e-li uop~ř. přesrný základní kmitočet 100 MHz, je údajj oelisntvého návsobku n v celých stovkách MHz o lze jej jednoduše přerčíst nza čísllcovce mjěoćľče,oddelené od displeje čítače. Číslicovka ukáže klonvelčoý starv čítače násobku nastaveného nas howdąnnotě nn. Potíž s oddělenvým. čtením vzniká tem, kde near 1 » hc-dtrote zéklud-ního kmitočtu drekładlcké číslo, kde údoj cc-istvého násobku n přesahuje rozsah jedné dekády a kde výsledný údaj kmitočtu je- nutno prřeoášet po systémové sběrnici.součet obou údajů je .možné řešit elektronickou siečíüačlcou. Vzhledem k tomu, že se na dekádách polsoilvá desetinná tečkia a tím celý údoj i míjs-.tncm, k oěmuvž je třeba násobek zälklladlního kmľtočtu přičíst, o šest i-vínoe řádů podle délky měřicího inątwervetlu,jde o úlohu složiuou. Dále že vmožné využít komerčného stavu čítače unásobku n a ,přelnést například vrati-tým čítxčem tento» vstlav d 0 ~ detexčně do .přísllušué dekády čítaiče. Dosud používané zpüsoby vedou ke komplikovaná obvodové teohnicwe nebo k přídavné mrtvé době v měřicím cyklu.Tyto douslavadlní nevýhody odstraňuje zapojení pm slosučení údajů měnirče ia čít-ače podle vvualezu jehož podstatou je, že v kialskádě dezkäd číteče jsou výstupy dekávd spojený ,přes .prwopojovaccí invenrtomý s druhými vstupy propojovacích sou čínlových hradel, jejichž výstupy jsou spojený se vstupy následujících deká-d, zatimoo první vstupy puopojjcovacích součiuoviých hradel jsou spojený s výstupy volících suoučinových hnadel,jejichž první vstupy jsou spojený přes pomocný nilrnvlewrtor. s výstupom hrad-la měniče,přičemž .druhé vstupy vvolíwcich .souíčixmových hrtatdenl jsou spojený s obvody pro ovládání délky měřicívhlo intervalu v bloku čínače V mělnisči -miíže být mezi výstup hľadlüí »az vstup čítoče násnobku o zařazen dělič kmttočtu s děllcíąm pomerom k, je-li .nás-obedy kmitočet nnedekardické číslo.Hlľauvnl .přednlostí vvnjalezu je to, že je-dnoduohvou obvodwovou technikou se získxává nia spoletčrréml -displeji čítače součet výsledků nie čímwči- »i ruětnliči, přičemž rnedonchází kičąsjové ztirátoé při této iopecaci, nebol doba přiěítání- údaje meniče se klrvje s funkčne rrezby-tinou dobou ,vyhledávání zázzněje. RCNnąěž záslauh do obvodů čítače je jednoduchý a neoaruvšujle .propojení nejrychlejišíoh dekáld. Použití přidavoého dělilče v méniči umožňuje přičítäoí uásobkü i nedekadlckých základních kmit-očtů t při tom je možné přídavoývmi tzwbvody zajistit i změnu »dělicího p-omzěr-u děliče krrritočtu v xpří-padě, že by bylo out-no během výhledavecíhlo cyklu měnit izáklaudoí kmitočet to. Tím, je ,systém tohoto přičítání zcela obecný a umožňuje řešení součtu dvou údajů prakticky ve Lľvšech modifika-cicvh součinnvosti kmlitoětového měnixče a črítače.vynález blírže objrasní piííl-ožený výkres,kde je uvedeno blokové schéma zapojení pro slouče-ní úduajú meniče a čítaičé. Zazpojeiní sestévá z ,měnniče 5 a čítače 1. Dekády 10, 11,1 X číteče 1 jsou zapojevny v kuskąádě. Výstupy dekéd 10, 11, . . . 1 X ~ 1 a vstupy následujících dekad 11, 12, . . . 1 X jsou spojený přes propojovací inver» tory 41, 424 X a propojovací ssoučinová hnadla 21, 22, 2 X. První vstupy prtopojovacích součinových h-rotdel 21, 22,. . . 2 X jsou spojetniy s výstupy volící-ch sIouČrirrov-ýňch hradel .31, 32, . 3 X, jejichž první vstupy jsou spojený přes pomocný ivnverltor 7 jednak s hradlem 50 meniče 5 a jednak přes dělič 51 .kmitočtu, čítač 52 násobku n, násobič 53 kmitočtu, snrěšovač 54, Zesilovač 55 s detektorem 56.Výstup ądetektzoru 56 meniče 5 je splojen s hnradlowvacím vstupom 503 hr~adlla 50 za souČlďslľhě s obvody 81 pno ovládání délky měřicího intervalu v bwlucjku 8 čítače 1, které nesouvisí bezprostředloě s výnáleze-m. S obvody 81 pro ovládání délky měřicíhyo intervalu jsou spojený rovněž druhé vstupy volícíwch souvčinlcvvých h-radel 31, 32,3 X, hradl-o 0 čítače 1, dekády 10, 11,1 X čítač 52 násobku n a násobíč 53 kmitočtu meniče 5. Dekády 15, 11, IX jsou .spojený s displejom 9. Plsradlo B čítač-e 1 je spojeno s výstupom zesil-ovetče 55 měxnívče 5.PIUBJClUVlITÍ cyklus má dvě částí. Začíunát vyruuloväluím dekéd 10, 11, IX v čítač 1 a současně vynłulsoválním čítače 52 Irásobko n. měmče 5. V .tom okamžiku se otevře huradlo 50 měrtíče 5, uzazvřené .před tím lrogickou únovní výstupu detektoru 56 meniče 5, .a l-mpulsý hodinového kmitočtu přivátděwué nia líodiluový vstup 502 hradla 50 meniče 5 přicházejí .přes dělič 51 na vstup čívtače 52 násobku n, ktorý ovlédá násobič 53 kmitočtu f. Na jeho výstupu se postupně generují ktmitnočtý n . to. Při prvním z těchto kmiÚOrČÍů, s nimž vznilkne ve směšovací. 54 mozdĽLONý kmitočet, ktorý může prrojít dolnofrekvemtčtní prriopustí V zes-ilovači 55, se změní logická úroveň na výstupu klúlmpaľállOru v vdetektonu 56 meniče 5 a łurnadlo 50 se uzavře.Tím se vyhledávání zastaví a je nastave 232893na stálá hłüdłľłlĺltła vcelirstvého násotbku základníbo kmitočtu. do dalšího vynulzováni. S-o.učavsně s vyhlveadáváinim zázněje V měniči 5 přicházejí hiociinové .irmrpulsy z výstupu hraedla 50 přes pnormtocný mvertor 7 na. vstupy volívcích .stoučiruových hrradevi 31, 32, 3 X, z mschjž jedno, podle zvolené délky měřicívhro intervaxlru, je otevřeno a umožňuje průchod skupiny n impulsů geoeoovainxý-ch ve vyh 1 e~ dá-vacím cyklu na vstup příslušné dekády 11, 12, 1 X, na ui 12 je třeba přičist údaj of., před ot-ezvřením hxraidla 6 čítjače 1. K tomuto Inexn-ulvovému počátečjnimu stravu se IJHJR připcčíttávají ma jdekádách 11, 12, 1 X čítnajče 1 impulsy po dobu měřicĺhło intervalu, čímž dworchrázi k sečtesni údajů měmče 5 i čiüače 1.V případě, že základní Ikmitočet f., je dekadiwcké číslo, stačí jednodušší zapojení bez děliče 51 kmitočtu.m - u-dává řád hodnoty záąkiadrníno kmitw 0 čtu in.Na. upřísiuwšnou dekádu je tedy třeba při.vést V tomto případě skupinu impulsů n . k,což lze zaujisti-t tim, že mezi v-ýstup hradla50 ta vstup čítače 52 násohku n se žařadí děiič 51 kmitočtu s děiicím poměrem k. Pto~ tom n-a jeden. loncik násotbiče 53 kjmitočtu připadnce k imputlsů, zapsočítanrých nia pařísiušnjou dek-ádu a tedy při n kuoscíwch -celkový počet imnpulsů un.k číslicově rovný násobku n. f., řád m zákledniho k-mitočtu f je resptektovátn volbou vhodné dekády s přislušoou váhou).Ve druhé části cyklu se otevře hwradiąo G číteče 1, změří se .rozdíiový kmitočet iz a zobrazí se nie »displeji 9. Tím mzěřicí cykius içoinčí.Po novém VYWHLIIIIOIVĚI-Ilĺ číteče 52 -násobku n se zruší nsastxovteuný Tozdíiový kmitočet,tím se Zmlěnĺ logická úmoveň výstupu detektoru 5 G meniče 5, otevře se hr-adlvo 5 D atd.Výsiedný údaj na displeji z obou cyklů je prak vždyzapojení pnoudle vyoátlezu je vhodné pon. řešení společného displeje čitače a předřazeneho kmitotčmvého meniče, kdy je třeba sloučit dve oddelené údaje o měřeném kmitočtu z obou diičich. obvodů.1. zapojení 4 mo slnoučení údajů mění-če a čítače VYZIĽBČJIÚÍCÍ se tím, že v ktaskädě dekád -čítače 1 jsou výstupy dekád 10,11, .. . . 1 X-1 spojeuny přes pwropojtotrací insverjho» ry 41, 42,4 X s druhým vstupy propejovecich souč-imorvýrch hra-del 21, 22,. . . 2 X, jejichž výstupy jsou spojjeny se vstupy náxstleduujicírch (leskád 11., 12, . . . 1 X), zatímoo prrvní vstupy propojovací-ch součín-ových iiraudei 21, 22,2 X jíIou spojený s výstupy vioiíscich součirnových hrad-el 31,32, . . . 3 X), jejichž prvni vstupy jsou spo-je nzy přes pomocný invertonr 7 »s výstupem hnriadia 50 měniče 5, přičemž druhé vstupy volicĺch součiuoových hradol 31, 32,3 X jsou spojený s obvody 81 pno ovládrá-ni dévlky měřicí-ho intervalu v bloku 8 čítače ji).2. Znapojejni p~odjle bodu 1, vyznja-čující se tí-m, že v měinriči 5 je mezi výstup htr-aldlia 50 a vstup čítlače 52 nástnbk-u in zařazen děliłč kmitočtu 51 s dělicim pojměrem k,je« 1 i ntásobený kmitočet nedekadické číslo.

MPK / Značky

MPK: H03K 21/18

Značky: zapojení, měniče, čítače, sloučení, údajů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-232696-zapojeni-pro-slouceni-udaju-menice-a-citace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro sloučení údajů měniče a čítače</a>

Podobne patenty