Převodovka s kuželovými a čelními ozubenými soukolími

Číslo patentu: 232687

Dátum: 15.12.1986

Autori: Draský Jan, Nováček Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podstata vynálezu převodovky s kuželovými a čelními ozubenými soukolími s navzájem kolmými a v jedné rovině ležícími osami kuželových pastorků a kuželových kol spočívá v tom, že kuželočelní převodovka sestává ze dvou kuželových ozubených soukolí, tvořených dvěma kuželovými pastorky, rotačně pevně spojenými s jednou vstupní hřídelí převodovky a dvěma kuželovými koly, ze dvou rozměrově stejných čelních ozubených soukolí prvního stupně, tvořených dvěma pastorkovými hřídeli, rotačně pevně spojenými s kuželovými koly a dvěma čelními ozubenými koly, a z jednoho čelního ozubeného soukolí druhého stupně, tvořeného jedním rotačně pevně s oběma čelními ozubenými koly spojeným pastorkovým hřídelem a jedním čelním ozubeným kolem pevně spojeným s výstupní hřídelí převodovky.

Text

Pozerať všetko

mK AUTORSKÉMII osvênćsuí l L u (51) Int. CLS ž F 16 H 1/20MAD no VYNÄIEZV v x A OBJEW 45 Vydano 15 12 86Ptmdstavťa vynálezu převodovky s kuželnovľýmí a čemínn Uzubanýtni soukolím-i s .nravzájem krolmýmli a. v jedné rlovině Iežícími usvaxmí kwželnových pwsucnrků a łçužs-lových kol spočíva v mm, že kuželočełní převxodvow ka sestásvá ze dvou kužeľových ozubených soukvolí, tvwřeaných dvěma kuželeovými .pasburksą, rrorbačnêš pevn-ě sp-Jje-nýmí s jednou vstupní hřídelí převodovky a dvěma kuželoivými koly, ze dvowu Tozměrrovuě stejných čelních .ozubeaných ,souktonlí prvního stupně,tvořených dvěmta pavstomklovýlní hřídeli, r 3 ~ tíąěně pevné spoqrevnýímsí s ku~želuový~mi kuly a dvěma čelníímí ozubeným kvovly, a z jednohe črelníhwn ozu-benéhno soukvolí druhého stupně, two-řeného jedním rotačvně pevné s oběma čewlníwrri rozubanýxmi koly spo~jen.ý 4.m pastorkovým hřídelem a jwedlnim čelním ozvubesným lmlem .pevné spojením s výstupní hřídelí pvřevotdnoevky.Vynáťez se týká převodovky s kuželovým 1 a čelnízmni ouzubenýnni soukolĺzm-i pro vysoké výkony zejrnéira pilo prohon vertikáloí-ch -celmontárenských V mlýxnvü pohánněuš ch jedním lmoxrizjonrtálníam elektromotonem.Použití převoldlovek s kuwžel-ovými va čelními ozubenýrni soukošími pro vysoké výkony je v součtąsiné době ornezováno výrobnímrl možnostmi kuželových ozubelných soukroli a požiadtovktam na vysokou jak-out ozubetni. Se zvyšujícím se přeoąášeným výloonłetm a krovutiloím rnctmerntem se zvětíšují rozměry kuuželových kol o jejich obvottová rychlost a. zvyšuje se p( vek na přesnowst výroby ozubení. Zvyšo ií přesností se zvětšujícími se rozměry je V .pwrotíkladu s výrobními možnost-mi zejména u kuvželových soukolí s cemeoťrovualnými a vobjemjově kalelnýmvi zuby. U dosevaldních kronsünukcí převodovek deo pomada s kuželovýmri a vše-lnírnu ozubeoými sou-klozllml s nedělejným sllovým t-rkerm se pro pohoo vertikálnních cementáretnskýwch mlýtnů hnanýoh jedním horizontálním eulelçtnomotorom používá kuželových soukolí pro přenos moximálníhlrl výkonu asi 2000 kW při otáčkach kujželovéhlo pastorku 1500 min a celý výkoln se přeynąàší jedním pdrem kuželovýlch ozubelných kol. U převowdovek s kuže-lovýmąi .a čelníąml ozubenýml soukolíml poružíwvualnými k pohonu jiný-ch strojních zařízení, .kopií ventirkálsnxích válcovaoívoh stoą lie, se promo .pro LIIIDDLŽJIĚYIÍ přenosu vyšších výklooů používá různých způsobů věvtveuní převodu .talk, že je celkový výkon převodovky přewnašeiný jedním vstupním hřídelevrn převodovky nozdělean no dvě kužel-trvá sloukoli, z ,nich-ž každé sou-koli přeunáší jednu polovinu »výlosiuru o spojení výkonu na jeden výstupní hřídel přennodovky je provedeno prostřednictvím .několika čelních ozubených solukorlí.Až dnosud je u »nejvýznamnějšího řc-šejní převodovky s ku.že.l«ovýrní a čeluími ozubenvýnnl soukoli-mnl s výkonem ro-zdtěleným do dvou větví vyřešenno rozdelení výkoznu po» užitím dvou ku-Lelovýrch ozubenýach storokolí, z nichž každé ptůłhiäiľľĺ jedno četbní ozubené slookolí. Přitom osy kuželovýoh pastorký a kuažtelových kol obou těchto kušelových ozubených sookolí svílnejí pravý úhel. Koždé z obou kuželovýłch kol je no jedne hři cleli Iotorčoě pevłně spojene s čelním ozubeným postovrkem zabírajlícím do čelniho ozuboného kola. O-bně toto čelnní otzubená kolo jsou omočnně .pevne uloženia na jedné společné hřřdexli, která ,slouží k ,pohonu připojenného hjľlłäjlléhlů stroje. Hlavní nevýhodu tohoto řešení spočíva V tom, že obě čelm ozube-ná s-oukolí jsou rozměnově odlišné, o že tudíž přenášsejí růzoý výkoo. Nevýhodou řešení mé převodovky tohoto druhu je, .že osy kuželových puatstorků nesvínají s losaarni kuželovylch .kol pxrovjý úhel, ocž je výrobjně obtírämější a snižuje použitel-nost převodovky. Nevýhodou jmého známého řeševní převodovky s kuželovými »a čelními ozubernými soukolími s výkonem nozděleným do dvouvětví je stereostatická neurčitost kučeločelního převodu.Výše uvedené ,nevýhody dosavaxdních převodovek odstraňuje ,podle tohoto vymáuletzu řešení převodovky s kuželovýml a čelními ozubenými soukolími s »navzájem kolmýmxi a V jedne rłovianaě ležřcíml osagini kužehovýtch pastorků o kuželových k-ol, jehož podstata spočíva v tom, že koželočelní převodzovk-a sestává ze d-vou kuželových UlZLlÍJIejlýCl 1 souko-lí, tvořených dvěma k-uželoyými pasnorky,uomaćně pevçně Spojenými s jednou vstupní hřídelí převodovky a dvěma kuželovými koly, ze dvou DDvZIHlĚPUVĚ stejnývch čelních ozubených soukolí pruníno stupně, tv o ných dvěma pąstorkovýml hřídeli, rotaoně pevně spojenými s kuželovými koly a dvěIna čelními ozubesnýmá koly, a z jednoho čelnílho ozubeanéhlo soukolí druhého stupně, tvořoného ÍBÓJDJĚHJ» roteoně pevne s obněma čelľllĺľľllĺ ozubenýml koly spojeným puastorkvovým hřídelem a jedním čelním ozubeným kolem pevně spsojeným s výstupní hřídelí převodovky.Výhody řešení převodvovky podle tohoto vpnálezu spočí-vaj-í v tom, že převodovka umožňuje na nozdítl od řešení dosatvaídních převodovek pro pohon válcovecích stovlic rovnomerné oozdělení celkového výkonu převodovky do dvou větví kuželočelního převodu při sploění požadavku na stereostatickou uxrčeitos-t převodu, a na rozdíl od dosavadlních přewodovek pro pohon elementárevnskýoh mlýnů umožňuje přeoášeąní .podstatné vyšších celkových výkonů omezeonýoh až dosud fu-nkčnĺmi možnostmi kuželových soukolí a možností výroby jejich potřebné velikosti v požadované přesností.Řešení převodovky podle vynálezu je schemoticky znázonnělno na obr. 1 a 2. Obr. 1 znázorňuje v ~nárysné~m pohledu uspořádání celkového převodu převodovky, obr. 2 pak znázorňuje jeho půdorys jako příklad využití vynálezu.jak, je potrmo z obr. 1 a 2 sestava ksužctločelrnl převodovkra 10 ze dvou knželových o.zubených soukolí 11 tvořených dvěma kuželovými puaustorky 111 a dvěma jruželovými korly 112. Kwželově parstorky 111 jsou ro. tučné pevnně spojený s jednou axiálně .nepohyblivoru vstupní hřídelí 12 a zvabírají do kuželovýnch kol 112 uložených pevné na axlálně .nepohyblivých pawstorkový-ch hřídelĺch 131. Postorkosvé hřídele 131 jsou v záběou s čeallnirnl ozubenýuntl koly 132, s IĽÍIÍJJÍŽ tvoří dvě rozmąěnově stejne čelní .ozubeiná soukzolí prvního stupně 13. Čelní ozubená solo 132 jsou neklínłovátne na axiálně pohyblisvérn pastorkovém hřídeli 141, který tvoří se spoluzalblrłąjjícím čeulnim ozubeným kolem 142 čelní owzubené soukolí druhého stupně 14. Čexlní ozubené kolo 142 je naaklíonouváoao na výstupní hřídełli převodovky 15 spojené se zde (nejnajkreslerným puaoovním strojom.Řešení převodovky podle tohoto vynálezu je množľno použít i pool jiné účely, kupř. u převodovek pro pohásnění bubnů poháněcíchuhelnwých duowlü. U pře ndovky se pr užuije všech -ozułbeąných s-oukso-lí v ŤHJYÍZDPJÍŽĚPřvelwcmdlovką s kuželoxzými a čelnírni OZLLbenýimí Süvuklülĺľllĺ s navzájem łvoąimými wa v jecLn-é rovàně lweržícřmi, osem ku lvwých pasľüwľků a kuuàíewlvovvých kol vyznwačující se tím,že słestává zwe dvloxu kmtžellových rozubemých saukíolí 11, tvvorřexnných dvěma kuželov-ými.psaąsüoxrky 111, rotačerrě pevně Spojenými s jednou vstupní hLřídelĺ 12 a dvěma kuže~ loovvmąi klolv 1121, ze dvou rozměrłově stejných čelnívch orzwbcvných soukolí prvníhostupxně 13, tvořc-xných dvěma pwastorkovými hřídeli 131, r~oŕačmě pevrně spxožewnýqni. s kuželovýaní koly 112 a dvěma čelními Qmubeunýrrnvi 101 132, a dále z jednoho» čelníhuo ozubenéheo so-ukulí druhém) stupně 14, tvořenéhzo šednĺm rowfavčlně pevné s oběma» čeirxñmí ozubeurvýmí kxovly 142 spojeuným PEĽSŽOYĚOOĚVÝIH hřĺdełemu 141 a jedním čelním Jzubaným kołem 142 pemě spvwjemým s výstup-ní hřídelí převodovky (15).

MPK / Značky

MPK: F16H 1/20

Značky: převodovka, čelními, ozubenými, soukolími, kužeľovými

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-232687-prevodovka-s-kuzelovymi-a-celnimi-ozubenymi-soukolimi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Převodovka s kuželovými a čelními ozubenými soukolími</a>

Podobne patenty