Způsob výroby kovových zubních náhrad a pomocná modelová hmota pro provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 232685

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ludvíkovský Miroslav, Kůst Bedřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduššího způsobu kovových zubních náhrad, který je pracovně jednoduchý a umožňuje získání kovových zubních náhrad o vysoké přesnosti. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v sejmutém primárním otisku zubní dutiny se zhotoví pracovní model z pomocné modelové hmoty, na němž se z voskové modelové hmoty vytvaruje požadovaná zubní náhrada, poté se pracovní model odstraní rozpuštěním v kapalině a ze získaného voskového modelu zubní náhrady se zhotoví keramická forma pro odlití kovové zubní náhrady. Pro tento způsob výroby kovových zubních náhrad se použije pomocná modelová hmota, která je tvořena obsahem s výhodou 22 % hmot. dusičnanu draselného, 65 procent hmot. močoviny a 13 % hmot. plnidla tvořeného kaolinem.

Text

Pozerať všetko

onAD mo VYNÁLY i 45) Vydáno 15 12 8 G A omvv oAutor vynalezu KÚST ĽEDŘIEÉl-I, DoívIzäZLxCE, LUDVÍKOVSKÝ MÉROSLAV, KDYNĚ54 Způsob výroby kovových zubníoh náhraći a pomocnú modelová hmota pro provádění tohoto způsobÚčelom vynálezu je vytvoření jednoduššího způäobu kovových zubnĺch náhrad, který je pracovné jednoduchý a umožňuje zís»kání kovových zubníoh náhrad o vysoké přesností.Uvedeného ťirčelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočĺvá v tom, že v sehjmutém primárnĺm otísku zubní dutiny se zhot-oví pracovní model z pomocné modelové hmoty, na němž se z voskové modelové hmoty vytvaruge požadova~ ná zubní náhrada, poté se pracovní model odstranl rozpuštěluím v kapalině .a ze získaného vosko~vého modelu zvąřbní .náhrady se zhotoví keramická forma pro odlítí kovové zubní náh~rady.P-ro tento způsob výroby kovových zubních náhrad se použije pomocná modelová hmota, která je tvořena obsahom s výhodou 22 hmot. dusľčnanu draselného, 65 procent hmot. movčovíny a 13 0/0 hmot. plnidla tvořeného ka-olinem.vynález se týká způsobu výroby kovovýchzulbních .náhrad a pomocné modelové hmoty pr-o provádění tohoto způsobu.Dosavadní kovové zulbní náhrady se ve stomatololgíckýoh laboratořích vyrárběvjí tak,že z o~rdínačního nebo-li primárního otísku zubní dutiny se pripraví přtedběžný model na funkční lžíci. Po zhotovení pracovního modelu z modelové hmoty tvořené .sádr-ou se provvede zhodnocení modelu, zazkreslí se budoucí části konstrukce zubní náhrady a všechny podsekříviny nesnímatelná místa se vykryjí voskem. Poté se zhotoví duplikát modelu v durblovací kyvetě z agarové tormovaící hmoty a na něm pak vlastní vosk-ový model zubní náhrady. Tento voskový model zubní .náhrady se pak přelíje v kovovém prstenci keramíckou formovací hmot-ou a po vysušení se získa bloková forma, ktera se žíháním zbaví voskové hmoty. Takto pripravená .keramická forma je odlévána bud ručné, nebo na lícíoh strojích.Nevýhody tohoto dosavadního způsobu výroby kovových zubních náhrad spočívají »hlavně v tom, že je nutno použít tz-v. dublování. Tato operace je zatím nutná, protože není znám způsob, jak sejsmout nenesenou voskovou zubní náhradu ze sadrového modelu bez jejího sebemenšího porušení nebo změny rozměrů. Dublování se podílí značně negatívne na výsledné přesností kovové zubní náhrady, nebot se při něm používa rozměrově velmi nestálé látky agaru. Zalitím voskové náhrady s druhorným d-up 1 ikovaným modelení keramickou formovací hmotou se získa .bloková keramická forma, která vykazuje následující nevýhody. stykovou vrstvu keramické formovací hmoty s voskovým modelem není možno zrkontrolovat a tak zjistít, zda došlo k doko-nalému srmálčvení povrchu voskového modelu bez Vzdudhových bublinek a vměstků. P-ro výrobu blokové keramické formy je nutno použít keramickou hmotu, která se vytvrzuje.níkoliv suěením, ale chemíckou reakcí mezi jednotlivými složkami hmoty.Dop-osud používané formovací hmoty obsahují proto fosforečnany nebo křweumičítany alkalických zkovů. Alkalicky reagující prvky zůstáK/.ající trvale ve zhotovené formě způsolbují silné přílnutí formovací hmoty k odlévanému kovu. V důsledku t-oho se hot-ové odlitky zubníoh náhrad obtížně čistí od zbytků keramické hmoty. Žíhání blokové keramické formy je vzhledem k její vysoké hmotnosti obtížné a zdlouhavé. Kromě toho je nut-no takto zhotovenou blokovou keramíckou formu odlévat též s kovovým prstencem, který ovlívňuje negatívne smršvtění odlitého kovu při jeho chladnutí, což se pr-ojevuje opět negatívne na výsledné přesností kovové zubní náhrady.Cílem vynálezu je odstranit tyto nevýh-ody .a nedostatky používa-ného způsobu zhotovování kovových zubníoh náhrad.Úkolem vynálezu je vytvořit jedInodu-šší způsob výroby kovových zulbních náhrad, 232685který by -byl ekonomicky i pracovné výhodnější a umožňoval získání kovových zubních náhrad o vysoké přesností.Ukol je vyřešen způsobem výroby kovových zubních náhrad, jehož podstata podle vynálezu spočíva v tom, že v sejmutém prímárním otisku zubní dutiny se zhotoví pracovní model z pomocné modelové hmoty,na .němž se z voskové modelové -hmoty vytvaruje požadovaná zubní náhrada, poté se pracovní model odstraní rozpuštěním v kapalíně a ze získaného voskoveho modelu zubní náhrady se zhotoví .keramická forma pro odlití kovové zubní náhrady.Pomocná modelová hmota pro zhotovování pracovního modelu obsahuje podle vynálezu 10 hmot. až 60 0/0 hmot. du-síčnanu draselného, 30 hmot. až 75 0/) hm.ot. močoviny a zbytek od 10 0/0 -hmot. d-0 6 D hmot. ve vodě nerozpustných plnídel.Další význ-aky vynálezu vyplývají z popisu způsobu výr-oby kolvových zubních náhrad a složení pomocné modelové hmoty.Pomocí sejmuteho primárního nebo-li ordinalčního otisku zubní dutiny pacienta se zhotoví pracovní model, a to jeho odlítím z pomocné modelové hmoty do zmíněnébo primárního otisku. Kromě toho se zhotoví druhý model odlitílm sádry v tomto otísku,který ovšem slouží poulze ke kontrolním účelům a nesouvisí přímo s podstatou vynálelzu. Na pracovním modelu z pom-ocné modelové .hmoty se provede zhodnocení a zákres tvaru budoucí požadované kovové zubní náhrady. Vykrytí hlubokých nefunkčních podsekřívin se na tomto pracovním modelu provede níkoliv vosk-ovou modelovou hmotou, nýbrž rovněž pomocnou »Inodelovou hmotou. Poté se na pracovním modelu vytvoří bežným způsobem požadovaná zubní náhrada, a to voskovou modelovou.hmot-ou, Vosková konstrukce zubní náhrady se opatří patřičnou vtokovou soustazvou a pracovní model se od-straní ponořením do kapaliny, s výhodou vody o teplotě odpovídající přibližně teplotě vzduchu V místnosti, v níž byl voskový model zhotoven. V krátké době asi do 10 minut se pracovní model írozpustí a vosková konstrukce zubní náhrady vyplave na hladinu. Takto se provede sejmutí konstrukce zubní náhrady zhotovené z voskové modelové hmoty bez jejílío poškození a sebemenšího porušení nebo změny jejího rozmeru. Na takto sejmutou konstrukcí z voskové modelové hmoty se nenese obalovým způsobem keramická skořepinová forma. o síl-e asi 5 mm,jejíž pevná zrna jsou pojena koloídním kysličníkem křemičitým bez alkálií. Po odstranění voskové modelové hmoty se čistá skořepívnová forma bez jakéhokoliv ochranného zalití .nebo kovového prstence odstředívě odlíje, nalpř. ze slitiny dle autorského Osvědčení č. 195 428. Odlítá kovová zubní náhrada se pak odzkouší na zmíněném kontrolním modelu ze sádry.Pro provádění tohoto způsobu výroby ko Kvěvových zuibnich náhrad je třeba použít k zhotovení pracovního modelu pomocnou modelovou hmotu, která je tvořena amido-nitrátovou směsi následné-ho složeníP ř ĺ k la d r 22 0/0 hmot. clusičnzinu draselného KNO 3 65 0/0 hmot. Inočovíny CDNH 221. Způsob výroby kovových zubních náhrad, vrgznząčąujíci se tím, že v svejmutêm prilmárnim otisku zubní dutiny se zhotoví pracovní model z pomocné modelové hmoty, na némž se z voskové modelové hmoty vywaruje požíadovaná zubní náhrada, pote se pracovní model odstraní rozpuštěnim v kapallině a ze získaného voskového modelu zubní náhrady se zh-ot-oví keramická formapro odliti kovové zubní náhrady.V příkladech 5, a jsou uvedeny z hlediska zpracování nejvýhodnější složení pomocné modelové hmoty.Obě složky soli se smíchají v uvedeném poměru a roztamí při eutekiické teplotě asi 120 °C. Tato teplota zavisi na čistotě použitých solí a jejich obsąahu krystalíclçé vody. Přisadou vhodných látek, např. dimetylglyoxinu, dusičnanu amonného apocl. lze bod tavení pomocné modelové hmoty posunout i níže, což je výhodné zejména kvůli menšĺmu tepelnému namáhání formy, nižší objemové roztažností a -smrštění a kvůli možnosti odléváiní i hxmotnějšich kusů.Při odliti do primámího, tzv. ordinačního otisku zubní dutiny, např. dentaflexového, tuhne tato pomocná modelová hmota rychle bez zjisiitelného smrštěni. Má výbornou kopírovací schopnost a hladký povrch,je dostatečně pevná a snese bežnou manipulaci i skladování v suchém prostředí. Na praco-vním modelu z pomocné modelové hmoty se velmi dobře pracuje se všemi běžnými voskovými modelový/mi. hmotami, např. dle autorského osvedčení č. 211 580. Pomocnou modelovou hmotu lze řeza-t, bTousit, frézovat, svařovvat, nakapávat i popisovat. je zcela nezávadné, nejedovatá, nehořlava a běžně dostupná. Lze ji barvit na libovolný »barevný odstin bežnými barvivy, např. anorganicłíými dehtiovými, anilinovými, které jsou v práškové formě, nikoliv ve vodném roztoku, a snesou teplotu do 150 °G.Pro zlepšení zabihavosti pomocné modelové hmoty a dále pro usnadnění mechanického opracováni, snížení ceny se do taveniny obou složek přidavá celý zbytek od 10 0/0 hmot, až do 60 0/0 hmot. ve vodě nerozpustných plnidel, tvořených kaolinem,vépencem, mastkem či křemennou moučkou, popř. sádrou.Způsob výroby kovových zubních náhrad podle vynálezu umožňuje vyrobit zubní hradu s minimálním počtom pracovních operací, níž-Jsi pracnossťí a maximální přesností.. Pomocná modelová hmoia pro prová způ podle bodu 1, vyznačujicí se tím,oltnlhuje 10 0/0 hmot. až BO 0/0 hmot. dusíčnanu (iraselného, 30 0/0 hmot. až 75 0/0 hmot. močoviny a zbytek od 1 D 0/0 hmot. až do 60 0/0 hmot. ve vodě nerozpustných pluidel.3. Pomocná modelová hmota podle bodu 2, jvyznavčujicí se tím, že ve vodě nerozpustné plnidlo je tvořeno kaolinem.7 a 4. Pomocná modelová hmota podle bodu 5. Pomocná .modelová hmota podle bodu 2, wznačující se tím, že ve vodě »nerozpwst- 2, vyznačující se tím, že ve vodě nerozputstné plnidlo je tvořeno vápencem. né plnidlo e tvořeno křememn-ou moučkou.

MPK / Značky

MPK: A61C 5/10

Značky: způsobu, zubních, tohoto, výroby, náhrad, způsob, modelová, kovových, hmota, pomocná, provádění

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-232685-zpusob-vyroby-kovovych-zubnich-nahrad-a-pomocna-modelova-hmota-pro-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby kovových zubních náhrad a pomocná modelová hmota pro provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty