Difúzní dávkovač, zejména pro dávkování chemikálií ve vodárenství

Číslo patentu: 232681

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kohn Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Difúzní dávkovač, zejména pro dávkování malých množství chemikálií ve vodárenství sestává z uzavíratelného zásobníku, v jehož dnu je upevněna difúzní jednotka. Difúzní jednotka je tvořena dutým válcovým tělesem, uvnitř zásobníku opatřeným vstupní štěrbinou se sítovým elementem a vně zásobníku výstupním otvorem s regulačním prvkem. Zásobník je uzavřen těsnicím víkem, nad kterým je připojeno převlečné víko, vybavené úchytem a závěsem. Difúzní dávkovač je určen pro dávkování malých množství chemikálií ve vodárenství, kde řeší potíže dezinfekční technologie nízkokapacitních zdrojů pitné vody.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynalezu KOHN KAREL dípl. tech., PŘÍBRAM(54) Difüzní dávkovač, zejména pro dávkuváni chemikálií ve vodârenstvíDmfúzćni» dávkovmač, zejména pno dávkování mla-lých množství chemikálií ve ~vodárenství sestává z wzwavíratelnéhjo zásobníku, V 15 jehxosž dnu je upevněna dĺfúznĺ jednotkaDifúznrř jednotka je tvořerm dutým vádco- 14 wínm tělxesamą, uvnitř zásobníku cxpatřenvým vstupmi štěrnbhnnou se sítovým elemaentem a tyvtmě zásobrnälku výsst-upnílm otvorem s regu- . sasčnírm pąrvkveąm. Zásrozbník je uzavřezn těsni- 14 cim víkem, nnad kterým je přípnjeno pře- »vłlečmé víka, vyąhaąveumé úchytem a závěsem. DĺxÍÚZnÍ dávkuovawč je určevn prro dávknvání malých množství chemikálií ve vowdárrenství,kde řeší potíižke deziąnfekční -tvechąmologie nízkokakpacľtuícłm zdnojů pítvné mody.Vytnálejz řeší dilfúzxní dávkovač, zejmêira plno dávkojviání malých množství chemikálií ve VOldĚlľGilSÍVĺ, sestávající z uzoví-Ľatelneho zásob-nike s otvorení upraveným ve dnu,ktorý je. Olpiałľřalh těsnicím a převiečnýmt vžkecm vybavelmým úc-hyte-m závěsu a z difuzní jednotky.zajištění hxakteąrinollogíclçé nezávodnosii piatné vody patří k základním technologickým sytupňům její úpravy. Techoąologícká dezinfekčoí zařízení jsou však vytáběím ve velice -omezenąém typovém rozsahu a zvláště pro po-twřlelby níziçolçząpacitnírch vodních zdrojů vnleoldjpowídsajjíicí svou konstrukcí a spolehlivostí wtrülkülvéilľlu významu, jwaký zajištění zdnavrłünich aspektů pitné vody za~ slohuje.V solučla-słné .dojbě se používá pro dávkováaní mladých množství chemikálií různých typů odikalptávacích lah-ví a keramických chlourátlorek. Dávkovzaucí odkopáąvací láhve jsou ve Vlhłkélm prostředí prakticky nepoužiteuloé. Nevýhodou kertamických chlorátowrů kromě nespoąlehlivého dávková-ní vlivemí wopávání poirézníłho dna je i jejich velice nízká kapacita.Dále je znám daitúzní dávkovač podle čs. AO 190 116 který slestává z uzavírlatetlnéhuo zásobníku .dezieniekčnílío médiu, V jehož. dnu je upevněna dilíúzlní jednotka, sestávající z ditfúzní kravpiláry a připojovacích prvků a oohirjalnnelío krytu. Nevýhodou tohoto provede-ní je značná SŠíOĚIÍÍOrSÍ a výrobní náročnost. Závałžsným nedostatk-em je možnost ziatneserní diiúznzí kopiláry dezirnieiçčzním médiem.Uvedené nsedoxstąotlw odstraňuje difúzsní dávkovvjaučx, zejmeéol pije dávkovámí malých množství chemikálií ve vvívcláreoíství podle vyná-.lezn jeho podstata spzočívá v 130 cm. že dlĺÍúZinĽĺ jedootika, která je wrozebíuratuelcně ujpevnąěloa v OIVOTU upnaveném ve drnu uzatvíratelneho zásobníku, je tvořena dutým válcorvýrm tě-leeejm, Dutá válcové těleso je uvnitř zásobníku nia čeiní stejně uzsavřevnuo krytkou a V obvodov-čim palášti opatřelno alespoň jednou vstupní štěrbinou. Vně zásobníku je v čelní stěně dutěho vállcového tělesa vvtvořen výstupní otvor, který je opa~ then wregulłasčríím prvkem. Reguljacční prvek je k dutemu válcovemu tělesu pohyblivéDilfúzuní MÍÉVKIOVBJČ podle vynálezu je koostrukmšně jednoduchý. Na základě provedených pTÚVĺQZÚĺJCh zkoušel úspešne řeší problémy dezlinfekční technologie nízkokwajpácitnich zdrojů pitne VlOdY. 0 d vvráběnýwch za 4řízení dříve používeníýclí se liší funkčním usjpořádájnílm, tvorení, jednodunhuým provedením a vysokou spolehlivostí .při nízke.nzíronüntosti na úd bu e obsluhu. Oprlotí ,původnímu. stav-u . uje moznost plynulé regulace dávky dezínie~kčiniiĺho med v závislooti X 143 znečištění a moo-.L-fství deziniiknowviiné vody v šírookéjm páísmu snadnou z-mcěnou velikosti d-iiúzníno rmtvoru. Da-lší předností řeŠ-Blllli jje, že velikost zásobníku není omezováne funkcí diiúzní jednotky. Zařízení svým loonetrukčním uspořádánízm je sondno vyrotbitelné bez použití sklenených prvků, což ve vztahu k bezpečnosti 21 spolehlivost-i zařízení je závažná přednost.Nra pvřípqjeném výekcrrestt je schemeticky znáząorzněno přĺłklĺaldlľllé uspořádání difúzn-ího clávkovleče podle vynátlezu s čásxtečným řezem v místě jednotky a upevIněn-í závěsu.Difúzní d-ávkovzaxč swestává z uzavínateluného zásobníku 1 I, v jehož dnu je írozebíratezlnjě upevněna difúzní jednotka 20. Dtfúzní jednotka 2 D je -tvořena dutým válcovým těle-semj 21, ktere je. uvxnitř zásobníku 1 uzavřerno oo .četlní straně krytkou 22 e opatřené v obvçodoveqn plášti alespoň jednou vstupIní štěrbínlou 23. No vnitřním .obvodu dutého válcového teleso, 21 je vytvořen sírový element 26. V Čeilll-ĺ stene dutéhio válcového .tělesra 21 je vytvoření výstupní otvor 24,opíatřerný iregullač-nvím prvkem 25. Regul-etční prvek 25 je pohyblivé připojen k dutému vá-,lcovémiu tělesu 21. Zásobník 10 je uzavřen těsniucím .víkem 12, .nad kterým je k zásobníku připloejelno převlečrné vik-o 13. Na PŤEVĚBEČITĚIH víku 13 je upravejn záohyt 14 se závěsem 15.Při praktické aąpl-iketci se zásobník 1 G díiúzníhuo dávkovače -njaplní diiunclují-cím. medliem a vzdoohaotěsnxě uzavře těsznjicím víkem 12 va p~řGV 1 e 4 Čľ.ýHl. víkem 13. Závěsem 15 upevnějným Ik úchytu 14 na převlečnem víku 13 je difúzní vdávkovač spuštěn do difundujícího prostředí. Dávkla dífundujícího média se znasfnavjí ZIIlľĚľlIDu velíkoeati výstupvnitra otvoru 24, al to regunlačním prvkom 25. Ditundující médium vstupuje vstupní Štěrbĺiľliüľll 23 přes sítový element 25 d.o di Iúzní jednotky 2 U a výstupním otvorení, 24 škivcelnýtm wregula-čnním prvkem 25 do poostředí, ve kterém je dávkovoč Lizmístěn. Dávkování jprobíhá kootinuáiině.Diłfúzní dáiwkovralč podle vynálezu je vhodný zejména pro dávkovální malých množství chemikálií ve vncrjclárenství, kde řeší potíže dezínfekčoí ,technologie nízkokrápacitníoh zdnoąjů pitoié vody.l. Dąiafúzní dámrkvovač, zejména pm dävko~ vámi (zlmexmíjlšálií ve vadárjeuiství, sestävající z uzaívvíwrajtel-niéhc zásabxníku s otvurem upra~ vesmým ve dnu, Ktetrý je jopaa-třetl ÍĚSBIÍCÍIII a převłelłřným VÍKEND vybaveným úchyteum závěsu BJ z difúzní jedrnotky, vyznačený tím, že diąfúzní jedno-tka 20, nkterá je rrozebíaratelně upevněnm v otvoru 11 upnavaném ve dnu uzavívrxaitelłnráhmo zásobníku (10), je twořełma d~ut~ým vválcovým tělesexm ĺčl), uvnitř zástoghníku 10 uzavřený/m «na čelnzí straněl.rytł~.ou (22) wa oçmaztřewným v obvodavém pláłšü jaelewsploň jednou vstupní štěrbíąn-.ou(.23), přičemž vnně zásłowbmlçu 10 je v čelní sítěně dutého válcového tělesta 21 vytmřezn výstupní zotvołr 24, Opľatřewnłý reguLaačmím prvkem 25, pohybíivě přípowjeným k dutému váJ-cjojvému tělvejsu (211.2, Difúzzní dávkavawč podle boądu 1, vyznačený tím že ve vstupní štěrbxínaě 23 je upravem ,sit ový .evljejment (261.

MPK / Značky

MPK: G01F 11/00

Značky: dávkovač, vodárenství, dávkování, chemikálií, zejména, difuzní

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-232681-difuzni-davkovac-zejmena-pro-davkovani-chemikalii-ve-vodarenstvi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Difúzní dávkovač, zejména pro dávkování chemikálií ve vodárenství</a>

Podobne patenty