Tubus pro lékařské vyšetření

Číslo patentu: 232680

Dátum: 15.12.1986

Autor: Tůma Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší konstrukci tubusu určeného zejména pro nestacionární použití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na těleso, které je tvarováno, je nasunuta výměnná koncovka s podnětovým zdrojem a odpověďovým tlačítkem. Využití nalezne ve zdravotnictví a dopravě.

Text

Pozerať všetko

753 Autor vynálezu TÚMA VLADIMÍR ing., PRAHA54 Tubus pro lékařské vyšetřenívynález řeší konstrukcí tubusu určeného zejména pro nestacionární použití. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na těleso, které je tvarováno, je nasunuta výměnná koncovka s podnětovým zdrojem a odpověďovým tlačítkem. Využití nalezne ve zdravotnictví a dopravě.Vynález řeší konstrukční a tvarové uspořádánĺ tubusu určeného zejména pro lékařská vyšetření, jako např. měření kritické frekvence blikaní, reakčni doby apod.Tubusy jsou většinou konstruovány pro stacionární použití a přímě spojení s přístrojem Odpovědové tlačítko je omístěno mimo.Tubus podle vynálezu, jehož podstatou je,že na těleso tubusu, např. ze sklolaminátu,je ze strany přikládají-cí se na obličej na hranu navlečena a přilepena gumová obroučka a z druhé strany je nasunuta výmenná konwcovkaą, která je .těeně nasíuinutja na těleso tubusu a zajleštěnja spojova.cím. parvke-m proti psosuinutí. Samotná koncovka je tvořeno trubkou, uvnitř které je upev-naěłno vnitřní imezilkarnží, na katerém je umístěn miknouspíjnłaič ovládjarnný přes .tlačítko, respondentem. Upirostřed vnitř-nĺho mezi-kruží je otvor, V něrnž je upevněn zdroj svetelných podněątů, mapu. dioudo LED. Na zadní straně koncovky je upevněn zadní kryt koncovky,na který dloprostřed je upev-něn konektor,na jehož vývody jsou .napojený vývody mikrospílnače a svetelné diody LED.Kronst 4 rukcí~ a tvarrojvým uspořádájním tubusu talk, aby nemusel být upevněn ve stojanu., i když i üarto možnost zde je, a mohl být přímo -owbsluhova-itý vyšetřovaąným responjdetnterm, je dsosažełno zkvalitnzěwní vyšetřovájní zejména- v terénu. Navrh-oviaoy typ tubusu se vyznačuje malou váhou, tvorově uzpüsobený je tak, voby byl dobře obsluhovotelný samotným respondeinrtem. a. omezeoa nutnost dezinťekce tubusu. Vzhledem k tomu, že prwavcovníł polohlo je lvibovolná., nedo Ócházi k únswě resąpojndwenta při Jyšetřová-n V důsledku nepřivrzozené polohy, Tubus je nevíte vzhledem k výměnné ĚíüHJJG-VCB run.VBTÉZŠJIHÍ.Príklad provedení lék-ořského .tubusu podle .vynálezu je znázornén na priložených výkresoch, kde .obr, 1 znázorňuje celolominátovê provedení tubusu a obr, 2 tubus -s gumonou knonoovklou.Záklndexm tubusu je těleso 1 .tubusu, no něrmž je ze samotny přikládající se na obličej Ano hrjarnu navlečenia sa upevněno gumová obrouvčkło 9 a z druhé stromy je tésně nasunota a SDOÍIOVHKCÍĺm členem Złüjištěnlñ výměnné koncovka 1 U, sestáv-ajíoí z vn-ějšího krytu 2, uvnitř kterého je upevněnuo vnrltřní~ mejzikwruaží 4, na kterém je upevněn mikvoospiangeč 5, na němž je nasunut kooilik 6 ovládaný respondentem, uprostřed vnitřního mjezíkruží 4 je otvor, v něInL je upevněn zdrojj 7 světelnjých podnětů, ntapŕ. dioda LED. Njo zadní Stmizně koncovky 1 D je upevjněn załdní knryt 3, V němž v .otvoru uprostřed je umístěn konektor B, nie jehož vývody jsou napojený vývody nnikrospinače,5 a zdroje 7 svetelných podnětů. Vnitřní i vnější povrch tubusu je povrchové upraven.Na konektor 8 jsou pňivedeny podnětuové impolsy, které jdou dále na poldnětové světlo - zdrocj 7. Respondent reogující na tento pojzrnět sepne pomocí knotlíku 6 mikrospintač 5. Irnpulsy miknospíneče jsou vyvo»deny na konektor 8.Tubus je unčen zejména. pąro lékařské vyšetrení, zejména v oboru psychologie a fyziIol-ogie.Tubus pro lékařská vyšetření vyznačující se tim, .že do jednohokonnce telesa 1 tubusu je těísně zasunuvta a spojovacim členem zajištěno výměnné .koncovka 10, sestávajioí z vnějšiho krytu 2, uvnitř kteTĚhJD je upewvnąěno vnitřní rnezikruiží 4, na kterém je připevněn mikrospínač 5, na němž .je nasunut knoflík B pro ovládánírespIood-ejntern, uprostřed vn-itřního mezikruži (4) je otvor, v nąěmž je upevněn zdroj 7 svetelných pjondnětů Ia- na zadní straměkoncovky 10 je upevněn zadaní kryt 3, v nnérnž v otvoru uprostřed je umístěn konektor 8, na jehož vývody jsou. napojený vývody nrikroąpinalče 5 a zdroje 7 j světetných. podnětů.

MPK / Značky

MPK: A61B 5/16

Značky: vyšetření, tubus, lékařské

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-232680-tubus-pro-lekarske-vysetreni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tubus pro lékařské vyšetření</a>

Podobne patenty