Automatická závažová váha

Číslo patentu: 232666

Dátum: 15.12.1986

Autor: Gabriel Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Automatická závažová váha je určena pro odvažování dávek několika komponent, je opatřena elektrickým výstupem a servopohonem pro korekci dávky podle vlhkosti. Závaží jsou nasunuta na táhle, na němž je uchycena vačka, do ní zabírá kladka uchycená otočně na lomené páce, na jejímž druhém rameni je rtuťový spínač. Na spodní straně závaží je magnet, naproti němu pak konec páky, na které je servopohon, na jehož výstup je napojen příkladně vlhkoměr. Odvažovaná dávka materiálu je korigována podle obsahu vlhkosti.

Text

Pozerať všetko

Automatická závažová váha je určena pro odvažování dávek několika komponent, je opatřena elektrickým výstupom a servopohonem pro korekci dávky podle vlhkosti. Závaží jsou nasunuta na táhle, na němž je uchycena vačka, do ní zabírá kladka uchycená otočně na lomené páse, na jejímž druhém ramení je rtuťový spínač. Na Spodní straně závaží je magnet, naproti němu pak konec páky, na které je servopohon, na jehož výstup je napojen příkladně vlhkoměr. Odvažovaná dávka materiálu je korigována podle obsahu vlhkosti.Vynález se týká automatické závažové vá-ůhy pro odvažování několika komponent, kde dávky jednotlivých komponent jsou konstantní, s elektrickým výstupem a zařízením pro korekci odvažované dávky podle vlastností váženého materiálu, to jest vlhkosti, výhřevnoscti, obsahu popela, chemického složení a podobné.Při vážení dávek do šachtové pece se odvažují konstantní dávky vápence a paliva. Tomuto požadavku vyhoví automatická váha,kde jedno závaží odpovídá dávce paliva včetně nádoby a další rozdílu hmotnosti vápence a paliva včetně nádoby. Nevýhodou stávající váhy je, že není vybavena korekcí zejména na obsah vlhkosti v palivu. Známe váhy, které jsou vybaveny korekcí jsou pro daný účel zbytečně komplikovaná, vyžadují častou kontrolu a údržbu a je nutno použít pro každou složku samostatne vážicí ústrojí.Uvedené nedostatky jsou odstraněny automatickou závažovou váhou .pro odvažorvání dávek něk-olika komponent s elektrickým výstupem, jejíž podstatou je, že na tahle, na kterém jsou nasunuta závaží, je pevně uchycena vačka, jejíž náběhová část je kuželovitá a činná část válcová a do této vačky zabírä kladka uchycená otočně na jednom rameni lomene páky, na druhém rameni je pak rtutový spínač a lomená páka je natáčivě uchycená na čepu upevněném v rámu váhy,základní závaží má na spodní straně pevně uchycen magnet, na který dosedá volné rameno páky, která je držena v natáčivém uložení, na rameni páky je upevněn servopohon a dále jsou s horní i spodní strany otočného konce páky stavitelné narážky pevně uchycene na rámu váhy. Dále je opatřena převodníkem a regulátorem na jehož vstup je napojen výstupní signál měřlcího přístroje, jehož sonda je zabudovaná ve výsypce váženého materiálu a výstupní signál regulátoru je napojeu do servopohonu, přičemž regulátor má též ruční ovládání.Dávky odvážené váhou podle vynálezu jsou korigovány podle měřicích přístrojů a to automaticky. Při zavážení vápenky to znamená,že se dávka koksu zvýši o hmotnost vody obsažené v koksu, takže se dávkuje konstantní množství tepla. Vápenka má běžně přebytky tepla v kouřových plynech, které odpaří vodu obsaženou v koksu a technologie výpalu zůstane neovlivněna. Využítím vynálezu dosáhne se stejnoměrnějšího výpalu, protože není nutno udržovat dávku koksu v kladné toleranci pro nejistotu v obsahu odvažované vody, dojde také k ůspoře paliva.Příklad provedení je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese. V rámu 1 váhy je suvně vedeno táhlo 2, na němž je upevněna vačka 3, jejíž náběhová část 3 a je kuželovitá a činná část 3 h je válcová. Na vačku 3 dosedá kladka 4 otočné uchycená na lomené páce 5 a, 5 b, na jejímž druhém konci je upevněn rtutový spínač Ga, Gb. Lomená páka Sa,5 b je otočná na čepu 7, který je upevněn v rámu 1. V příkladném provedení slouží proodvažování koksu lomená páka ša, pro ukončení plnění vážní nádoby koksem pak rtuťoVý spínač da. Pro odvažování vápence slouží druhá lomená páka 5 h a pro ukončení plnění vápence pak druhý rtuťlový spínač 5 h. Na tzíhle 2 je navlečeno základní závaží 8 a přídavné závaží 9, kterých může být i více. Na tahle 2 pod základním závažím 8 je upevněna opěrná narážka 10. Na Spodní straně základního závaží 8 je připevněn magnet 11 a a to lbud elektromagnet, anebo permanentní magnet. Podobně v případě potřeby na přídavném závaží 9 může být druhý magnet 11 bse stejnou funkcí pro vážení vápence. Proti magnetu 11 a z jeho spodní strany je svým volným koncern upravena páka 12 a, která je uchycena V natáčivém uložení 13 a a to je zavěšeno na táhle 14 a upevněném na rámu 1 váhy. Na páce 12 a je S možností nastavení polohy uchycen servopohon 15 a, jehož síl-a působí kolmo na páku 12 a. V příkladném provedení je servopohon 15 a pneumatický. Regulovaný tlak vzduchu se do něj přivádí z regulátoru 18 a, což jest v příkladněm provedení elektropneumatický převodník pro změnu signánu elektrického na pneumatický, který současně působí jako Zesilovač signálu. Do regulátoru 13 a je iváděn signál například elektrický z měřícího přístroje 17 a, což je V daném příkladě měřšč vlhkosti vážené komponenty. jeho zapojení je proveden-o tak, že nekreslená sonda vlhkoměru sestávající z radioaktivního zářiče a Geiger-Müllerova snímače impulsů jsou .zabudovány v nekresleném skluzu váženého materiálu, před místem sypání d-o nekreslené vážní nádoby. Regulátor 18 a je opatřen též ručním ovládačem 19 a pro případ, kdy je nutno zavést další korekční veličiny, anebo když nelze použít signálů měřicího přístroje 17 a a koriguje se podle údajů laboratoře a signál se upravuje ručně. Pro druhou váženou složku v daném příkladě pro vápenec je zabudován druhý magnet 11 b, proti němu je upravena svým volným koncem druhá páka 12 b, uchycená v druhém otočném uložení 13 b a toto je zavěšeno na druhém tahle 14 b. Na druhé páce 12 b je uchycen druhý servopohon 15 b. Do něj je zaveden výstupní signál z druhého regulátoru 18 b, k-terý je řízen signálem z druhého měřicího přístroje 17 b, který může měřit příkladně rovněž vlhkost, obsah CaCOs, případně jiné veličiny ovlivňující výpal. jako servopohon 15 a i druhý servopohon 15 b může být použit též elektromagnet. V tom případě se použije jako regulátor 18 a a druhý regulátor 18 b převodník napětí na proud, který současně působí jako zesilovač. Při plnění nekreslené vážní nádoby se táhlo 2 zvedá, protože nádoba je na něm zavěšena přes nekreslené pákové prevody. Opěrná narážka 1 I dosedne do základního závaží B. Silou magnetu 11 a je přidržována u závaží 8 též páka 12 a, na kterou působí servopohon 15 a silou úměrnou obsahu vody v koksu. akmile je ve vážní nádobě požadovaná hmotnost koksu, začne se základní závaží 8 tahem táhla 2 zvedat i s ramenem páky 12 a drženým magnetem 11 a. Vačka Ba natočí lomenou páku 5 a a tím se zapojí kontakt ve rtu~ ťovém spínači Ba. Dávkovač koksu se tím vypne a dá současně povel k nasledovné operaCi, to jest jízdě a vysypání vážní nádoby. Po jejím vysypání klesne základní závaží 8 do spodni polohy rámu 1.Při vážení druhé komponenty přikladně vápence se napřed zvedá základní závaží 8, přejede vážící polohu koksu, protože rtutový spínač (ia pro koks není nyní zapojen do obvodu dávkovače koksu. Při tom narazí páka 12 a na stavitelnou narážku 16 a páka 12 a se od itrhne od magnetu 11 a, tím je zrušena korekce určená pro hmotnost koksu. Při dalším pohybu nabere základní závaží s na sebe přídavné závaží 9, na kterém je druhým magnetem 11 h přidržována druhá páka 12 b, na kterou působí druhý servopohon 15 b silou üměrnou žádané korekci, Při tom vačka 3 natočí druhou Iomenou páku 5 h .a tím se zapojí kontakt druhého rtuťového spínače Gb a vypne nekreslený dávkovač vápence. Po vyprázdnění nekreslene nádoby klesnou závaží 8 i 9 V rámu 1 do spodní polohy, tím se magnet 11 a přiblíží k valnému konci páky 12 a a přitáhne jej.1. Automatická závažová váha pro odvažování dávek několika komponent s elektrickým výstupem, vyznačená tím, že sestává z táhla 2, ktere je zasunuto v základním závaží 8 a přídavném závaží 9, na táhle 2 je pak pevně uchyceuna vačka 3, jejíž náběhová část Sa je kuželová a činná část 3 b je válcová a do této vačky 3 zabírá kladka 4 uchycená točně na jednom rameni lomene páky čaj, na druhém rameni je pak rtuťový spínač (Ba), lomená páka Sa je natáčivě uchycena na čepu 7 upevněném v rámu 1 váhy, základní závaží B má na Spodní straně pevně uchycen magnet 1111,na který dosedá volné rameno páky 12 a, držené v natáčivém uložení 13 a a na páku 12 a je upevněn servopohon 15 a.a dále jsou s horní i Spodní strany otočného konce páky 12 a upraveny stavitelné narážky 16,pevně uchycené na rámu 1 váhy.2. Automatická závažová váha podle bodu 1, vyznačená tím, že je opatřena prevodníkem a regu.1 átorem 18 a,na jehož vstup je napojen výstupní signál měřicĺho přístroje Naj, jehož sonda je zabudovaná ve výsypce váženého materiálu a výstupní signál regulátoru 18 a je napojen do servopohonu 1521,přičemž regulátor 18 a má též ruční ovládač 19 a.

MPK / Značky

MPK: G01G 13/28

Značky: váha, závažová, automatická

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-232666-automaticka-zavazova-vaha.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatická závažová váha</a>

Podobne patenty