Regulátor jalového výkonu s třemi komparátory a logikou

Číslo patentu: 232662

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kohoutek Pavel, Vacík Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Regulátor jalového výkonu je určen pro stupňové spínání kompenzačních kondenzátorů. Sestává ze třech komparátorů a logiky, jejichž vzájemné propojení je takové, že na základě vstupních signálů proudu a napětí regulované soustavy a nastavených regulačních mezí dostáváme výstupní signály pro připojování nebo odpojování jednotlivých stupňů kompenzačních kondenzátorů tak, že výsledný jalový výkon regulované soustavy je regulátorem udržován mezi nastavenou dolní a horní regulační mezí.

Text

Pozerať všetko

ORAD PRO VVNALEZY (45) Vydáng 15 12 se A OBJEVY(751 Autor vynalezu KOHOUTEK PAVEL ing., VACÍK AN ing., PRAHAU 54 Regulátnr jaluvéhe výkonu s třemä lžemparáäury a lgikouRegulátor jalového výkonu je určen pro Stupňové Spĺnánĺ kompenzačních kondenzátorů. Sestává ze třech komparátorů a logiky, jejichž vzájemné propojení je takové,že na základě vstupních signálů proudu a napětí regulované soustavy a nastavených regulačních mezi dostávame výstupní signály pro připojování nebo odpojování jednotlivých stupňů. kompenzačních kondenzatorů tak, že výsledný jalový výkon regulované soustavy je regulátorem udržován mezi nastavenou dolní a horní regulační mezi.vynález se týká regulátoru jalového Výkonu se třemi komparátory a logikou pro stupňové spínäní kompenzačních kondenzátorů, využívajícího k regulaci jalového výkonu signálu napětí a proudu. regulované soustavy.Dosud zname zapojení regulátoru jalového výkonu používá měřicí článek, jehož hnací soustava je indukční, elektroměrového typu a otočná část nese volicí kontakt, jehož nastavitelnou polohou se volí regulační rozmezí, tj. maximum a minimum jalového výkonu. Druhé známé zapojení regulátoru jalového výkonu používá jako měřicí článek fázový detektor a regulační rozmezí se nastavuje potenciometrem ve vyhodnocovacím obvodu.První uvedené zapojení regulátoru jalového výkonu využívá kontaktních prvků,rychlost a přesnost regulace je malá a z hlediska návaznosti je nevhodné jeho použití pro řízení bezkontaktního spínâní kompenzačních kondenzátorů. Druhé uvedené zapojení regulátoru jalového výkonu je sice konstruováno již bezkontaktně na elektronickém principu, avšak jeho výstupy jsou přizpůsobeny pro kontaktní spínání kompenzačních kondenzátorů.Výše uvedene nedostatlzy jsou odstraněny u regulátoru jalového výkonu se třemi komparátory a logikou podle vynálezu, jehož podstatou je, že vstupní svorka proudu je připojena jednak na neinvertující vstup prvního komparátoru a zároveň na invertující vstup druhého komparátoru, přičemž invertující vstup prvního komparátoru je připojen na jezdec prvního potenoiometru,jehož jeden krajní vývod je připojen na nulový potenciál a druhý na kladný pol zdroje a neinvertující vstup druheho komparátoru je připojen na jezclec druhého potenciometru, jehož jeden krajní vývod je připojen na nulový potenciál a druhý na záporný pól zdroje, zatímco výstup kompnrátoru je připojen na anodu diody, jejíž katoda je přes odpor propojena na bázi tranzistoru, jejichž emitory jsou spojený s nulovým potenciálem a jejichž kolektory jsou připojeny přes odpor na kladný pol zdroje a zároveň na jeden vstup hradel typu NOR,přičemž druhý vstup hradel je spojen s výstupem monostabilního klopného obvodu, jehož vstup je připojen na kolektor třetího tranzistoru a zároveň přes odpor na kladný pól zdroje, zatímco emitor třetího tranzistoru je spojen s nulovým potenciálem a jeho báze přes třetí odpor na ltatodu třetí diody, jejíž anoda je připojena na výstup třetího komparátoru, jehož invertující vstup je připojen na vstupní svorku napětí a neinvertující vstup na nulový potenciál.Regulátor jalového výkonu se třemi komparätory a logikou je řešen pro řízení bezkontaktního spínání kompenzačních kondenzátorů a dosahuje vysoke přesností a rychlosti regulace.Na připojených výkresech je znázorněnpříklad provedení vynálozu, kde v obr. 1 je schéma zapojení a V obr. 2, resp. obr. 3 jsou znâzorněíiy vstupní a výstupní signály komparátorů 1, 2, 3 níonostabilního klop.ného obvodu 16 a hradel 14, 15, při nevykompenzované, resp. překompenzované soustavě.Vstupní signály celeho zařízení obr. l jsou proud a napětí regulované soustavy a žádané regulační meze -j-Im a -I,. Napětový signál ze vstupní svorky u je přiveden na invertující vstup komparátortt 3, jehož neinvertujicí vstup je spojen s nulovým potenciálem. Výstup komparátoru 3 je spojen přes diodu Bü, odpor 19 a tranzistor 17 se vstupem monostabilního klopného obvodu 16, jehož výstup je spojen s jedním vstupem logického hradle 14 a s jedním vstupem hradla 15. Signál horní regulační meze -jlm je přiveden na invertujicí vstup komparátoru 1, dolní regulační Ineze -Im na neinvertující vstup knnparátoru. 2. Froudový signál na vstupní ss/orce i jiroudu jepfiveden na neinvertující vstup lzomparáioirujehož výstup je přes diodu B, odpor 3 a tranzistor 1 G spojen s druhým vstupem hradla 14 a na invertující vstup komparátorił. 2,jehož výstup je přes diodu 7, odpor 3 a tranzistor 11 spojen s druhým vstupem logického členu 15. Na výstupu A hradla 14 je signál pro připojování a na výstupu B hradla 15 signál pro odpojování kompenzzičních kondenzátorů.V uvedeném příkladě má napětí průběh podle 21 a na výstupu komparátoru 3 dostávame signál 22. Monostabilní klopný obvod 16 vytváří ze vstupního signálu 23 signál 24, tj. velmi krátke impulsy nízke úrovně v okamžiku přechodu napětí z kladných do záporných hodnot.Při nevykompenzované sotístavě má proud induktivní charakter a průběh 25. Potom na výstupu komparätoru 1 je signal 26, na jednom vstupu hradla 14 signál 27 a na druhém vstupu signál 24. Na výstupu hradla 14 jsou impulsy vysoké úrovně za časové odpovídající impulsům signálu 24, když v době trvání tohoto impulsu je okamžitá hodnota proudu 25 větší než nastavená horní regulační mez 29. V opačném případě je na výstupu hradla 14 trvale nízká úroveň. Na výstupu komparátoru 2 je signál 31, na jednom vstupu hradla 15 signál 32 a na druhém vstupu signál 24. Na výstupu hradla 15 je trvale nízká úroveň 33, protože okamžitá hodnota proudu 25 je V době trvaní impulsu 24 větší než nastavená Spodní regulační mez 3 U.Při překompenzované soustavě má proud kapacitní charakter a průbčh podle 34. Potom na výstupu komparátoru 2 je signál 35,na jednom vstupu hradla 15 signál 3 G a na druhém vstupu signál 24. Na výstupu hradla 15 jsou impulsy vysoké úrovně 37 časově odpovídající impulsům 24, když v době trvaní tohoto impulsu je okamžitá hodnotaproudu E mr í 1132 ííestatzezíá spodná regulační mez V opačnem jpřípade je na výstupu hradhí 15 trvale nízká úroveň. Na výstupu komparátoríí 1 je signál 38, na jed rom vstupu híradle 14 signál 313 e na druhém vstupu signál E 4. Na výstupu. hradla 1 d je trvale Izízká úroveň díl, protože okamžitá hodnota. proudu M je v době trváoí ímpolstí 24 menší než najstavená horní regulační nezPři vykompenzované soustevě je Okaílílžľtá hodnota proudu na vstupní svorce ivproudu v době trvání írn ulsu 24 mensí nežnež Spodní pu hradlaĺslou regýolaoí jEIOVÉRO výkonulíažré fáze a třífázovem systému ee použr je pro l ou íází jeden popsaný regulátor.Reguločoí meze je možno nastavoxrat V kaž íázi neazávísle neho ve všech fázích sou~ časně a na stejne hodnoty.Regulátor jalovćlío výkonu se třemí kom~ perátory a logikou, vyznaćující se tím, že vstupní svorka i proudu je pripojene jednak na neinverrííjící vstup prvního koínparátoru 1 a. zároveň na ínvertíljíoí vstup druhého komparätoru 2, přščemž invertující vstup prvního kompezrátoru 1 je přípojen na jezdce prvního potenciometru 4,jehož jeden krajní vývod je přlpojen na nu lový potenciál a druhý na kladný pól zdroje a neinvertující vstup druheho konlperátoru 2 je přípojenjezdce drrlíého tencíometru 5, jehož jeden krajní vývod je připojen na nulový potenciál a druhý na záporný pól zdroje, zatírnco výstup komparátoru 1, 2 je přípojen. na. enodxí diody 6, 7, jejíž katoda je přes odpor 8, 9propojena na bázi tranzistoru lü, 11, jejíchž emitory jsou. spojený r, nulovým potenciélem a jejichž kolektory jsou přípoje ny přes odpor 12, 13 na kladný pól zdroje a zároveň na jeden vstup hradel 14, 15 typu NOR, přičemž druhý vstup hradel 14,15 je spojen s výstupem Inonostebilního tranzístoru 17 zároveň přes odpor 18 na kladný pol zdroje, zatímco emitor tře~ tího trenzistoru 17 je spojen s nulovým potencíálem a jeho heze přes třetí odpor 19 na ketodu třetí diody 20, jejíž anoda je pripojene na výstup třetího komparátoru 3, jehož ínvertujíoí vstup je připojen na vstLpní svorku u napětí a neínvertííjící Jstup na nulový potenciál.

MPK / Značky

MPK: G05F 1/68

Značky: jalového, třemi, výkonu, komparátory, regulátor, logikou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-232662-regulator-jaloveho-vykonu-s-tremi-komparatory-a-logikou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regulátor jalového výkonu s třemi komparátory a logikou</a>

Podobne patenty