Těsnění částí tepelných zařízení, zejména pecí

Číslo patentu: 224900

Dátum: 31.12.1982

Autor: Berka Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ťesnění částí tepelných zařízení, zejména pecí, sestávající z těsnicího žlabu, v němž je uspořádán vláknitý keramický materiál, vyznačené tím, že vláknitý keramický materiál (3), jímž je těsnicí žlab (2) vyplněný, má tvar lamel (4).

Text

Pozerať všetko

.°rr. PO PIS VY NÁLE z U 224 900(75) . Autor Vynálezu BERKA MIROSLAV, KLATOVY64) Těenění částí tepelných zařízení,zeJména pecíąľynález se týká těsnění částí tepelných zařízení, zejména pecí, ktoré aestává z těsnicíhežlabu, ve kterém je uspořádán vláknitý keramický matexiál. K utěsnění jednotlivých částí tepelných zařízení se používá různých systémů. Těsnicímprostředkem může být na příklad kapalina, uspořádaná v těsnicích žlebech, do kterých zasahujítěanicí nože. Kapnlina může být nehražena píekem nebo vláknitým keremickým materiálem. Vláknitý keramický materiál ve tvaru volných vláken je buč do těsnicího žlabu volně vložen. nebo je možné opatřit vlákno obalem a vložit do žlebu. Je také možné vlákna překrýt deekemi t té hož materiálu. Těsnicího účinku lze dosáhnout prostřednictvím různě tvarovaných pryžových vložek, dutýchnebo plných. jež jsou vložený do těsnicího žlabu. Dutina pryžové vložky může být naplněnakapalinou, které má chladící účinek a může mít 1 těsnicí účinek.Těaněná část tepelných zařízení je opatřena břitem nebo plochou částí, která zasahuje dotěeñicího žlabu. Nedostetkem těsnění kapalinou jeměny, doplňování a čištění těsnicího žlabu n znečiěřování okolního prostředí. kvalita Je zhorěována vnikejícími nečis její odpařování do těeněného prostoru, nutnost časté vý Utěsnění pískem je značně prodyěně, jeho nízká totami. Při jeho čištění a obnově dochází ke znečištování pracovního ýrostředí.Těsnění volným vláknem má obdobné nevýhody jako těsnění píekem, 1 když jeho kvalita je vyšší a je ho možno při vhodněm uspořádání těsnicího žlabu chránit před vnikáním nečistot.Těsnění z volných vláken překrytých deekami se velmi nesnadno čistí. je-li žlab umístěn ve spodní části zařízení. snižuje se jeho kvalite s životnost.Je-li těsnioi žlab uspořádán.svisle, nebo v horní části, je nutno pojištovat desky proti vypadnutí a vzhledem k Jejich časté deformaci způsobené těsnioími noži. Je Jejich životnostpoměrně nízká a výměna praoná s nákladná. Nsvýhoda gumováho těsnění je v tom. že má krátkou životnost s že je nutná opracovat nejenplochá části žlsbu. ale větěinou celý vnitřek a je nezbytně dodržování rovnoběžnosti těsně ných plech po celou dobu životnosti zařízení. Zprsvidla Je taká nutná uměle vyvozovst tlak a těsnění chladit. Tyto nedostatky z velká části odstraňuje těsnění částí tepelných zařízení. zejména pecí, podle vynálezu. jehož podstata spočívá v tom, že vláknitý keramický materiál. Jímž je těsni cí žlab vyplněný. má tvar lsmel. Výhodou tohoto těsnění Je, že nevyžaduje zvláětě upravená plochy těsněných částí. Těsnicížlab může být vytvořen ze svsřenýoh dílů bez dalšího meohsniokáho oprsoování nebe může být vytvořen U profily a podobně, nebet těsnění svou pružností e tvsrovou přizpůscbivoetí vyrovnávzniklé nerovnosti povrchu. K vyvozsní těsnicího účinku spravidla postačí vlastní hmotnost těsněných částí. Lamelyv těenicím žlabu jsou k sobě drženy předpětím.kterě zvyšuje těsnicí účinek.Těsnění nemusí být chlazene, nebot materiál lamel má tepelnou odolnost do l 260 °c, přičemž relaxeci si podržuje až do teploty počátku změny struktury. Teplota. při která bude těsnění pracovat, nesmí tuto teplotu přeotoupit. Těsnění je proto možná použít i pro vysokéteploty, nebot ke změně struktury u ninerálních vláken dochází při teplotě vyěěí než l 000 °G.v 1Vlákns e lamely Jsou uspořádány napříč vůči těsnicímu elementu. na příklsd vůči těsnicímu noži. . V případě, že těsněná část nemůže vyvodit těsnicí účinek vlastní hmotností. docílí setěsnicího účinku zamáčknutím těsnicího elemsntu do lsmel. Těsnicím elementem může být například těsnioí nůž. Při jeho zamáčknutí dochází pouze k částečně trvalé deformsci lamel. Těenicí účinek je vysoký. nebot uspořádání vláken jednotlivých lamel zajiětuje Jejich opti mální přilnutí k těsnicímu elementu. Těsnění částí tepelných zařízení. zejména pecí je znázorněno na obr. 1 až lO.Na obr. l je znázorněn vláknitý keramický materiál ve tvaru desky. z níž Jsou neděleny lamely, na obr. 2 uložení lamely v těsnicín žlsbu, na obr. 3 Jsou zobrazeny lamely. uložené ve vodorovněm shore otevřenám žlabu, na obr. 4 Je znázorněno svislé provedení těenioího žlabu. na obr. 5 zobrazen těsnicí žlsb zespodu otevřoný, na obr. 6 a 7 Jsou zobrazeny variv snty těsnicího elementu. a to těsnicí element ve tvaru těsnicího nože s plochým nástsvce s s nástavoem kruhováho průřesu,ns obr. 8 Je těsnicím elementem plochá část nezobrszená oce lové konstrukce s no obr 9 a 10 je znázorněno příčná uspořádání vláken lemel vůči těsnioín elementůn. Těsnění l částí tepelných zařízení sestává z těenioího žlsbu g, v němž je uspořádán vlák nitý keramický materiál 1, Vláknitý keramický materiál j ktorým je těsnicí žleb g vyplněný,má tvar lsmel 1. Je-li těsnicí žlsb g umístěn vodorovně, není nutná lamely 1 přidržovst,protože jsou v těsnicím žlsbu g vzájemně k sobě z boku stlačovány a drženy předpětím.Je-li těsnioí žlsb g uspořádán svisle, Jsou lamely 1 ke dnu Ž těsnicího žlabu g při lepeny tmel em á.V případě, že je těsnicí žlab g zespodu otevřený. Jsou v něm lamely 1 drženy tmelem Q nebo kovovou sířovinou 1 která je stehově přichycaňa k bočním stěnám § těsnicího žlabu g, Těanicim elementem g, Jímž se dociluje těanicí účinek, je těsnicí nůž lgp opatřený pro zvýšení těsnicího účinku plochým nástavcem ll nebo nástaveem lg kruhového průřezu. Těanicím elementem 2 může být i plech( část lg nezobrazené ocelové konstrukce či vyzdívky.Vlákna li lamely 1 jsou v těsnicím žlabu g uspořádány vůči těsnicímu elementu 2, který1. Ťesnění částí tepelných zařízení. zejména pecí, seatěvadící z těsnicího žlabu. v němž je uspořádán vláknitý keramický materiál, vyznačené tím, že vláknitý keramický materiál(3), jímž je těsnicí žlab (2) vyplněný, má tvar lamel (4).2. Těsnění částí tepelných zařízení, zejména pecí podle bodu 1, vyznačené tím. že vlákna(14) n lamely (4) Jsou uspořádány napříč vůči těsnicímu elementu (9). například vůči těanicímu noži (10).Vytlskly Morovokú nikomu závody. o Mc o n o 2.40 K č I . novo 12. Loolnou 21. Olomouc

MPK / Značky

Značky: tepelných, částí, zařízení, těsnění, zejména, pecí

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-224900-tesneni-casti-tepelnych-zarizeni-zejmena-peci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Těsnění částí tepelných zařízení, zejména pecí</a>

Podobne patenty