Těleso kluzného radiálního ložiska

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

V tělese ložiska je vytvořena radiální válcová komora pro uložení odpruženého čidla teploměru. Radiální válcová komora je umístěna pod dělicí horizontální rovinou ložiska ve směru proti otáčení hřídele pod úhlem o velikosti 20 až 50 úhlových stupňů a ve vzdálenosti od vnějšího okraje ložiska, která je rovna alespoň 15 % šířky ložiska. V ose radiální válcové komory je vytvořena v tělese ložiska radiální drážka pro vedení odpruženého čidla teploměru. Radiální válcová komora přechází svým jedním koncem do vyhloubení v pánvi ložiska. Tloušťka pánve ložiska mezi dnem vyhloubení a kluznou plochou ložiska je menší než 3 mm.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNALEZY A OBJEVY54 Těleso kluznêhu radiálního ložiskaV tělese ložiska je vytvořena radiální válcová komora pro uložení odpruženého čidla teploměru. Radiální válcová komora je umístěna pod dělicí horizontální rovinou ložiska ve směru proti otáčeni hřídele pod úhlem o velikosti 20 až 50 úhlových stupňůa ve vzdálenosti od vnějšího okraje ložiska, která je rovna alespoň 15 šířky ložiska. V ose radíální válcové komory je vytvořena v tělese ložiska radiální drážka pro vedení odpruženého čídla teploměru. Radiälní válcová komora přechází svým jednim koncem do vyhloubení v pánvi ložiska. Tloušťka pánve ložiska mezi dnem vyhloubení a kluznou plochou ložiska je menšíVynález se týká tělesa radíálního ložiska,upraveného pro měření jeho teploty.Kluzná radiální ložiska turbokompresorů obvykle sestávají z tělesa ložiska a vložené pánve, eventuálně je kompozíce nalíta přímo na vnitřní povrch tělesa ložiska. O provozní spolehlivostí a dlouhodobé životností radiálního ložiska rozhoduje do značné míry teplota kompozice, která bezprostředně přichází do styku s nosným olejoVým filmem. Proto je zejména V poslední době používána řada systémů měření teploty v ložísku. je známe měření teploty oleje odváděného z kluzné plochy. V tomto případě je aktivní čidlo umístěno bud v odpadu z ložískového stojanu, nebo je omýváno olejem bezprostřetíně odváděným z kluzné plochy. V jiném provedení jsou do kluzné plochy vyvrtány otvory, kterými proudí olej přímo z kluzné plochy na čídlo teploměru. Všechna tato měření teploty jsou ovlivněna větší či menší setrvačností. Není při tom Iněřena bezprostředně teplota kompozícové výstelky, která je rozhodující pro bezporuchový dlouhodobý provoz. Tento nedostatek se snaží odstranit řešení, u kterých se do kompozíce pod kluznou plochu zatavuje teplý spoj termočlánku čí termístoru. Nevýhodou tohoto uspořádání je, že v případě poruchy čídla je třeba provést složitou a nákladnou opravu, při níž dochází k porušení geometríe kluzné plochy.sou známa kluzná ložiska, uložená na strojních souěástech, např. ojniční či křlžáková ložiska velkých spalovacích motorů,jejichž kluzné plochy jsou v nepřímém kontaktu s teplotním čidlem, případně více čldly vyhodnocovacího orgánu. Takováto teplotní čidla jsou uložena v obecně vedeném radiálnĺm vývrtu, provedeném V tělese strojní součástí a tělese ložiska. Vývrt je pak proveden tak, že směřuje pod střed kluzné plochy z hlediska šířky ložiska. Takovéto uspořádání tělesa kluzného ložiska a snímacího orgánu vyhovuje zejména u pohyblivých strojních dílů a všude tam, kde lze technologicky jednoduše provést radíální vývrt strojní součástí a tělesem ložiska, nebo kde nevzniká problém s nerovnoměrným rozdělením olejového filmu po celé kluzné ploše ložiska. Nevýhodou tohoto a podobných řešení je okolnost, že exístují stroje a zařízení, vytvořené pro pracovní podmínky,ve kterých tato známá konstrukční provedení nevyhovují, nebo jejichž použití není možné. Příkladem jsou velká kluzná ložiska turbokompresorů, která jsou uložena stacionárně v masívních stojanech.Vhodné konstrukční provedení tělesa kluzneho redíálního ložiska, uzpůsobeného pro měření jeho teploty, zejména pro radiální ložiska turbokompresorů, představuje řešení podle vynálezu. jeho podstatou je, že radíální válcová komora pro uložení odpruženého čídla teploměru umístěná pod dělicí horizontální rovinou ložiska má svoji podel 4nou osu upravenu od horízontálni roviny ložiska ve směru proti otáčení hřídele pod úhlem o velikosti 20 až 50 úhlových stupňů a ve vzdálenosti od vnějšího okraje ložiska, která je rovna alespoň 15 šířky ložiska. V ose radiální válcove komory je vytvořena v tělese ložiska radíální drážka pro vedení odpruženého čídla teploměru. Pro přesnost měření je výhodné, že radlální válcová komora přechází svým jedním koncem do vyhloubení v pánví ložiska. Tlouštka pánve mezi dnem vyhloubení a kluznou plochou je menší než 3 mm.Výhodou úpravy tělesa kluzneho ložiska pro funkčné i technologicky vhodné ulože ní odpruženého čidla teploměru podle vy nálezu je, že rozmezí kluzné plochy, dané úhlem 20 až 50 úhlových stupňů proti směru otáčení hřídele je místo, kde je nejmenší tloušťka olejového filmu v ložisku. Zde se vytváří tedy í nejvyšší teploty a tedy i nejvíce ohrožené místo pro zadření ložiska. Proto je výhodné právě v těchto místech vytvořit prostor pro uložení čidla teploměru. Dále řešení podle vynálezu využívá toho, že teplota olejového filmu je v podstatě stejná uprostřed pánve ložiska až do vzdálenosti 15 0/0 šířky ložiska od jeho kraje. Zabudování konce čídla do krajní polohy tohoto rozmezí přináší velkou výhodu z technologíckého hlediska. Před uložením pánve stačí vytrézovat úzkou drážku pro vedení čidla teploměru, která nezasahuje hluboko do tělesa ložiska a proto ho nezeslabuje. Pak se provede vývrt pro uložení odpruženého konce čídla. Přltom je čídlo uloženo ještě v prostoru maxírnálních teplot kluzné plochy ložiska. Další výhodou řešení úpravy tělesa kluzneho ložiska podle vynálezu je, že umožňuje jednoduché a snadné zabudování čídla do ložiska bez ohledu na tvar druhého konce čídla, který obvykle mívä konektor po připojení k vyhodnocovacímu místu.Na přípojeném výkresu je schematícky znázorněn příklad provedení tělesa kluzného radíálního ložiska, kde na obr. 1 je znázorněn příčný řez částí kluzného ložiska s uloženým odpruženým čidlem a na obr. 2 částečný nárys ložiska.V tělese 1 ložiska je vytvořena radiální válcová komora 2, jejíž podélná osa 3 je od horízontální rovíny 4 ložiska odkloněna ve směru proti otáčení hřídele o úhel oo o vellkostí 30 úhlových stupňů a ve vzdálenosti d od vnějšího okraje ložiska, která je rovna 19 šířky š ložiska. Souose s radíální válcovou komorou 2 je v tělese 1 ložiska vytvořena radlální drážkou 5. Ve válcové komoře 2 je uloženo odpružené čídlo B teploměru. Na ěídlu 6 je upevněn horní kroužek 7, o který je opřena jedním koncem pružina 8, zatímco druhým koncem je opřena o dno válcové komory 2 prostřednictvím dolního kroužku 9. Na horní konce válcové komory 2 navazuje vyhloubení 10 v pánvi 11ložiska. Tloušťka t materiálu mezi dnem vyhloubení 10 a kluznou plochou 12 je v příkladu provedení 2 mm. Vedení 13 čidla 6teploměru prochází volně radiální drážkou1. Těleso kluzného radiálního ložiska, upravené pro měření jeho teploty, opatřená radiální válcovou komorou pro uložení odpruženého čidla teploměru, vyznačující se tím, že radiální válcová komora 2, umístěná pod dělicí horizontálni rovinou 4 ložiska má svoji podêlnou osu 3 upravenou od horízontální roviny 4 ložiska ve směru proti otáčení hřídele pod úhlem et o velikosti 20 až 50 úhlových stupňů a ve vzdálenosti cl od vnějšího okraje tělesa 1 ložiska, která je rovna alespoň 15 II/o šířky š ložiska, přičemž v ose 3 radiálníVálcové komory Z je vytvořena V tělese l ložiska radiální .drážka 5 pro vedení odpruženého čidla 6 teploměru.2. Těleso kluzného radiálního ložiska podle bodu 1, vyznačující se tím, že radiálnĺ válcová komora 2 přechází svým jedním koncem na vyhloubení 10 V pánvl 11 ložiska.3. Těleso kluzného radiálního ložiska podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že tloušť~ ka t pánve 11 ložiska mezi dnem vyhloubení 10 a kluznou plochou 12 1 o~ žiska je menší než 3 mm.

MPK / Značky

Značky: těleso, ložiska, radiálního, kluzného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-220850-teleso-kluzneho-radialniho-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Těleso kluzného radiálního ložiska</a>

Podobne patenty