Číslo patentu: 220842

Dátum: 15.12.1985

Autor: Švarc Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká výsuvného zásobníku, určeného zejména pro ukládání zboží, jehož skříň je v dolní části opatřena pojezdovými koly pro kolejnici pevného základu a vertikálními sklopnými vodicími lištami pro unášeč nekonečného řetězu poháněného motorem, zajišťujícím přesouvání zásobníku mezi dvěma krajními polohami, přičemž vodicí lišty jsou odpružené a spojené s ovládacím bovdenem, jehož podstatou je to, že skříň zásobníku je po celé délce spodní části opatřena kolejnicí pro posuv zásobníku po profilovém kole upraveném na pevném základu pod přední částí skříně a jednou nohou, upevněnou ve směru vysouvání zásobníku na zadním konci spodní části skříně, přičemž na noze jsou uspořádána pod sebou dvě pojezdová kola, u nichž nejmenší vzdálenost jejich profilových povrchů je rovna šířce mezi ně zasahující kolejnice pevného základu. Zásobník je možno použít všude tam, kde je třeba uskladnit na malém prostoru značný počet předmětů při jejich častém vyjímání ze zásobníku.

Text

Pozerať všetko

nho ako VYNÁlEZV A OIIEWPOPIS VYNÁLEZU žaígsroasxému OSVĚDČENÍvynález se týká výsuvného zásobníku, určeného zejména (pre ukládání zboží, jehož Skříň je v młolmí včästi ogratřena pojezdovýmí koly pro kvolejnici pevného základu a vertikálnímj sklopnými vodicĺmí líštamví pro unášetč nekonečuného řetězu pohávněného motorem, zajišťujíoíam přeasouvání žásoñmíku mezi dvěma łkrajnułmí polohami,íišty jsou odlpružené a spojené s ovládaním bovdenem, jehož podstatou je to, že Skříň zásobníku je po celé délce sçpovdní části o« patřena kolerjnicí pro posuv zéJsohnmku po profíłovém kole upravanám na pevné-Km zákslartlu paid přední částí skříně a jednou xno~nítku na žadhníum konci Spodní části skříně,přičemž na .nvoze jsou usspořádána pod sebou dvě pojemdová kola, u nichž nejmenší vzdálenost jejich pxrofííových povrohů je xovna šířce mezi mě zasałhující koľajniceZásobník ye možno použít všude tam, kde je třeba uskladnit na malém prostorru značný počet přeídunětů při jejích rčaJstém vyvjí měmí ze zásobníku.vynález se týąká výsuvného zásobníku, uručeného pro ukládání zboží, u něhož je zalbezpečen gpohyb z klídové do pracovní rpolohy, .kdy jsou jednotlivé ,police .zásobníku přísstupné ze strany..sou známé zásobníky, u .nichž je zajiště.na možnost jejich posouvání jpohonezm,který je -složitý, poruohový a blavnně nezaručuje plynulý rozjezud a dojezd zásobníku.sou dále známé zásobníky, výsuvné z kllindove do pracovni polohy. jsou opa-třeny motorickým pohonem zabezpečujícím plynulý pohyb zásobníku. Skříň zásobníku je vybavena dvěma nohama s koly, pojíždějícími po kolejnici ,pevného zálklaadu. Na jedné noze jisou upravený vertikální sklopné vodicí lišty pro unášeč, spojený s jedním článłkem nek-onečnělho řetězu, poháněného stále jedním směrem unotorexm. Přesouvání zásobníku irnezi dvěma kriajními polohami je zajištěno střĺxdavýam záběłrem unášeěe s horní či dolní částí lišt. Vowdící lišty jsou pro případ poruchy motoriokého pohonu spojený s o vládacím bovdenem. Vertikální polohu zá sobníku zajišťují vodicí -čepy, upravené V horní části jeho skříně.Uspořádání pohonu těchto zásobníků je nevýhondmé zejména z hlediska prostorového uspořádání. Vzhledem k posouvání po jedíné ko 1 ej.níci, umístění řetězových kol V místech krajních pol-oh zásobníku, zaujíma celý pohon neúměrně mnoho místa mimo prostor zau-jímaný vlastním .zásobníkem,Ikterýžto prostor nelze již jinalk využít.Uvedené nevýhody odstraňuje zásobník jpoldle vynálezu, jehož skříň je V dolní »čälsti opatřena pojezclovými koly pro kolejnici,pevného základu a vertikální/mi sklopnými vosdicími lištami ,pero unášeč nekolneěného.řetězu, poháněného motorom, zajiwšťuji-cím přesouvání zásobníku mezi dvěma krajními polohami, přičemž vodicí lišty jsou odpružené a spojené s ovládacím bovdenem, jehož podstatou je to, že skříň zásobníku je po celé »délce své slpodvní části opatřena ko lejnící pro posuv zásobníku po pnofilovémkole upraveněm na pevném základu p-od přední částí skříně a jednou nohou, upev »Lněnou ye smeru Vysouvánĺ zásobníku na zedním konci Spodní části skříně, přičemžna noze jsou uspořádálna pod sebou dvě pojezndová lkDľH, u nichž .nejmenší vzdálenost jejich profilovýoh povrchů je rrovna šiřce mezi lně zasalhující kolejnice pevného základu.Zásobník podle vynálezu zaručuje Sľlíild né vysouvání z klídové do pracovrní polohy,plynulý rozjezd o ndojezd i .při vysoké váze zboží. Zejména pak jednoduchost konstrukce a uspořádáním pohonu umožňuje seřaze 4ní .několika zásobnílků do řa-dy vedle sebe 1116. malé ploše. Obsah několika zásobníků je talk přístupný pnakitioky z jednoho místa.Vlastní pracovni prostor, do kterého se zásobník vysune zůstává tak vIlivem výhodného uspořádání pevný-ch částí pohonu jako Ik-olejmice základu, řetězových kol a pevného kola základu ,pouze v prostoru lklidové polohy zásobníku, zcela volný. e možno jej výhodné využít naípř. jako pracovní prostor zásoiblníků, seřazenýcrh v řandě vedle sebe z druhé sstrany.Zásobník podle vynálezu je blíže pojpsán v příkladném provedení a pomocí výkresů,kde olbr. 1 značí bokoryls zásobníku částeč.ně vyjetého z klidovvé .pololhy a obr. 2 čelní pohled .na zásobník.Zásobník se skládá ze skříně 1, -opa-třené policemi ,pro uložení zboží. Čelní, horní a spondní stěny skříně 1 jsou lZ pevného materiálu, alespoň jedna bočsni strana skříně 1 je volná. Po celé délce spoudní stěny skříně 1 je ulpevlněna kolejnice B, která slouží k pojíždění zásobníku po Ikole 7, otočené upraveném na stojanu 9, pevně spojemélm se základem. Stojan 9 je wmístěn ve scměru vysouvání .zásobníku z klinové polohy proti přednímu konci stěny skříně 1. Na zadním konci .Spodní stěny skříně 1 je upevměna noha 2 se dvěma ve svislém směru nad sebou uspořádanýimi pojezdovými lkoly 3. Tato pojezdová kola 3 jsou uspořádána v takové vzdálenosti od sebe, aby mezi zními, uresjp. mezi jejich profilovýnmi povrchy mohla být zasunuta druhá kolejnice 5 upevněná na pevném základu. Pohon zásobníku mezi dvěma krajuními pollohami je zajištěn poháněcím dstrojím, tvořenýim .nek-onečuným včlánkovýrm řetězem 4, uloženým na dvou řetězových kolech B, z nichž jedno je npoháněno-elekizromot-orem 10. Nekonečný článk-ový řetěz 4 je opatřen wnášečem 11, za-padajlcím mezi ldVě vertikální sklopné vodicí lišty 12.Tyto jsou uloženy výkyvně .kolem svislé osya jsou pružinaimi zatlalčovány .do vysunuté polohy, v níž jejich přivrácené strany zasahují směrem k řetězu 4 do vzdálenosti menší .než o kolik z tohoto řetězu 4 vyčaní-vá směrem k lištám 12 unášeč 10. Bovdenem vyvedenýnm .na jedno z učel skříně 1 zásobníku je možno lišty 12 slkloąpit iproti sile pružin směrem k moze 2 zásobníku. V této poloze pak unášeč 11 nezasahuje mezi lišty 12.Zásobníky .po-dle vynálezu jsou vhodné všude talm, kde je třeba usklaxdnit na malém prostoru značný počet irü-znorodýuch předmětů, přičemž je třeba nepravidelné, avšak často některý z těchto uskladněných .předmětů ze zásobníku vyjímat.Výsuvný zásobník, zejména pro ukládání zboží, jehož iskříň je v udoljní části opatřema pojezdovýmí jkoly pro kolejnici pevného záIkladu a verrtiliçälníjmi sklojpnými vodicĺmi lištasmi pro wnášeč .nakonečného řetězu,poháněného Imotonrem, zajišťujícĺnn .přesnouvání zásobníku mezi d-věrma tkrajníimi polohami, přičemž vodicí lišty jsou odpružené a spojené s ovládacím bovdenem, vyznačujícñm tse tím, že Skříň 1 zásobníku je »opatřena ,po celé udělce SfpCIdnĺ části kolejni-cí6 pro posuv zásobłníku (po proim-ovém kole 7, upraveněun pomocí .stojanu 9 na pevném základu .posd přeudní části skříně 1, .a jednou nohou 2, wpevněnou ve směru vysouvámí zásvoibníku na zadniim konci spodmí částí skříně 1, přičemž na wnoze 2 jsou uspořádána pod sebou dvě gp-ojezsdiová kola 3, u nichž nejmenší vzdálenost jejich ,pirafilových povrcihů je rovna šířce meszi ně zasahujici druhé k-olejníce 5, spojené as pevnýnm základem.

MPK / Značky

Značky: výsuvný, zásobník

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-220842-vysuvny-zasobnik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výsuvný zásobník</a>

Podobne patenty