Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 220841

Dátum: 15.12.1985

Autori: Maléř Josef, Fischer Evžen, Čermák Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží se dvěma pletacími systémy pro pletení ve vratném chodu, kde každý z těchto pletacích systémů obsahuje levý a pravý zatahovací zámek a střední zámek pro ovládání vodicích platin, pod nimiž jsou uloženy mezistopry a stopry obsahuje v dráze vykývnutých horních konců mezistoprů zvedací hrany zámků pro oba směry točení s vrcholy mezi sousedními zatahovacími zámky obou pletacích systémů, přičemž před každou zvedací hranou je uspořádán zvedací zámek pro zvednutí mezistoprů do pole působnosti pevného tlačítka uspořádaného před každou zvedací hranou za účelem vykývnutí horních konců mezistoprů do pole působnosti zvedacích hran.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYMÁLEZY A OBJEVY54 zámková soustava dvuuválcovêhu okrnuhléhn pletacíhn strojeZámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožko~ vého zboží se dvěma (pletacíumi systémy pro platení ve vrertném rxhodu, kde nkaždý z těchto pletacích -systémů obsahuje levý a pravý zatahovacĺ zámek a střední zámek pro 0 v 1 á~dá~ní vcndících platirn, pod .nímiž jsou uloženy mezístorpry a stopry obsahuje v dráze vykývnutýoh horních konrců mezisttaprů zvedací hrany zäunrků pro oba směry točení »s vrchouly mezi sousedmimí zatahovacímí zámky obou pletacích systémů, přičemž před každou zvewdací hranou je wąpořáxdán zvevdací záuqel pro zveudnutí mezísroprů do pole působnosti pevného tlačítka uspořádaného přeľd každou zvedací hranou za üvče~ lam vwkýnvnutí honnĺxch konců mezivstotprů do pole působnosti zvedacíoh hran.vynález se týká zámlkoive sou-stavy »dvouválcového okrouhleho pletacího stroje pro výrobu jponožkového zboží apoid. se dvěma pleta-cími systémy pro pletelní ve Vlľätľléłľn chodu, Lkcle kavžudý z těchto pletacíoh systémů dbsahuje levý a pravý zatahovací zámek a střední zámek pro ovládání vodioíoh platin, pod nimíž jsou uloželny melzístopry alstopry.sou známy různé typy udvouváloovýzch okrouhlých pletacích strojů vybavené dvěma pletacími systemy pro platení ve vlratném chodu. jehly, které pletou patu nebo špici úpletu vratným ohodem, jsou v této fázi pletení ovládány pouze voldícími yplatílnami. Vodící platiny jsou pak ovládaný zatahovacími a Istředlními zámky pletacích systémů a mezi »pletacimi systémy jsou převáděny trojúhelníkovýmí zámky, které jsou radiálně lpřísuvuné. U jendněch typů strojů jsou výše zmíněné zámky uspořádaný v -dráze horníoh kolenek vodících platín, což -zapříčiňuje značné zastavení obloulku jehelmího válce. U »druhýolh typů strojů jsou tyto zámky uspořádaný V dráze horních i sąpondních .kolének, čímž je dos-aženo menší zastavěnosti oblouku jehelního válce. Ovšem s dhleudem nanávaznost zámku pro zvedání, resp. stahování vodioích platin není pohyb vodicí platiny plynulý, nebot dochází střídavě k nárazům horníoih, resp. sjpovdlníoh kolénelk.na zámky, což má zIlBpŤŤZtDĺVý vliv při zvyšovaní otálček jehelních válců. Se zvyšovaním otáček je nutné menit i ühly zámlků, čímž se rrotzsalh obou pletacích systémů i jejich vzdálenost od sebe zvětšuje.Úkolem vynálezu je vyřešit zámkovou lsousta-vu pro kruhové i vratné .pletení vyššími notáčlkami ve lÓVOU pletacích systémoch s co .nejnižším počtom radíálně pří-suvlnýcrh,zámků, Toto je vv podstatě splněno tím, že zátmłková soustava obsahuje v (ÍTÉJZB vykýv.nutýoh horníoh .konců mezistoprů zvedací hrany zámku pro oba smery točení s vrcholy mezi sousedními zatahovaoíuni zámky obou-pletaoílch xsystemů, přičemž npřeud každou zvedací hranou je uspořádán zvedací zámek pro zvednutí mezístoprů do pole působnosti ąpevlného tlačítka uspořádaneho před každou zvedací hranou za účelem vykývnutí honníolh íkonců mezistonjaçrů do pole působnosti zveldaeích bran.Zámky .podle vynalezu jsou v příkladnem provedení ználzorněny na výkresu.Známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj je opatřen dvěma pletacími systémy, které jsou vybaveny pro pletení ve vratnénm ohodu. Pro volbu a ovládání jehel slouží zámIková soustava, která obsahuje zámková ldí 1 y pro Ovlŕĺldálllĺ vodicích platín 1 jehel 2,zámlkové díly pro ovládání Imezístoprů 3 a zámková díly pro ovládání neznázorněných stoprů, tktere se nedotýkají podstaty vymálezu.V drálze horních koléznek 1 a VüdĺCĺCh platin 1 jsou uspořádány levý zatahovací zámek 4, pravý zatahovací zámek 5 a střednízámek G prvního pletacího systému. Před těmito zámky jsou uspořádaný mediálne přísuvné zámky 7 a B a pod nimi Zvedací zámek 9. V druhém systému jsou uspořádány levý zat-ahovací zámek 9, pravý zatahovací zámek 10 a střední zámek 11. Za 1 evým zatahovacím zálmkeam 9 je uspořádán zvedaoí zámek 12. Dále je tu řada dalších neoznačených zámků, .které s vynálezem nesouvisí, přičemž slouží pouze jako pomocné, rensp. vyrovnávací zámky. Dále ještě.nej-sou uznáz-onněny čtyři ujímače uspořádané známým zjpůs-obem v obou plet-acích systémecnh.V ĽÍÍJĽŘZG spodních Ikolének 1 h vodl-cích platin 1 jsou uislpořádámý radiálně přísuvlný zvedací zámek 13, zveda-cí zámek 14 plro zvedání vodicích pulatín 1 při vratném chodu ve smeru S a propouštějící vodic( platiny 1 ve směru S točení jehelního válce p 0 udle autorského osvědíčení č. 181107. Ostatní neoznačené zámky s vynálezem nesouvisí,a proto nejsou popisovány.Pro ovládání mezistoprů 3 slouží zámek 15 s levou zvedací hranou 151 a pravou zvedaoí hranou 152, jejichž vrclholy leží mezi levým zatahovacíum zámkom 4 a pravým zataholvacím zámtkem 1 U obou -pletacích systémů. Zvedací hrany 151 a 152 leží v drráze honních vykývnutýob konců 31 mezíst-ojprů 3. Dále je zámek 15 opatřen dvěma stahovacímí hrannami 153 a 154, .které leží pod zvedacímí hranami 151 a 152 a jsou v diráze Ikolenełk 32 melzístoprů 3. Dále v dráze kolének rmezistoprů 3 je před levou zvedací hranou 151 uspořádán levý zvedací zámek 1 B a před pravou Zvedací hranou 152 raldiäílně přísuvný Zvedací zámek 17. Dale V dráze spodníoh konců 33 mezístoprů 3 jsou uepořádána pevná tlačítka 18 a 19, a to před zvedacími hranami 151 .a 152. Pevuná tlačí-tka 18 a 19 jsou na vodícíoh zámcích 18 a 19, a to ve výišce, ikterá odpovídá zvedlnutému mevziístojpru 3 od zvedacího zámku 16,resp. 17. Pro přepínání jehel 2 do Ihorního jehelxního válce slouží rardiálně přísuwný zveda-cí zámek 20 umístěný v dráze kolénelk 32 mezístoprů 3.Při vuratném pletaní v obou pletací-ch systemeeh je funkce výše popsaných zäsmků »následující Radiálně přísuvný zámek 8 je vypnut a raldiálně přísuvný zámek 7 je vypnut a rovněž radiál-ně přísuvmý zvedací zámelk 20 je vypnut. Radiálně jpřísuvrný zvedací zámek 17 a 13 je zapnut. jehly 2, resp. v-odící platiny 1 jsou známým způsobem rozděleny na .pracovní a neperacovní. Při směru točelní S jehellníoh válců, tj. jako při rotaíčním pletení, se vytváří oačlka pr-acovními jehleumi 2 v prvém pletacím systému, a to na levém zatahovacím zámku 4. jehly v 2 jsou zatahovány prostřednictvím horních kolének la vosdioích jplatin 1 a pohybují PO dráze A. Za prvním pletacím systémami, resp. za levým »zatahovacím zámkom 4 jsou vodicí platiny 1 a tedy příslušné jehly 2 v zätažné po aloize a jsou zve-dány, aby jejich horní .kolémlka la prešla druhým pletacím systémem. Vodicí platiny 1 jsou zvedány pomocí mezi stoprů 3. Mezistopry 3, resp. jejich kolénlka 32 prochází po udnráze B, přičemž před zvedacím zámkom 17 jsou jejich horní konce 31 zatlalčvené do drážek jehelního válce. Zvedarcím zámkom 17 jsou zvednuty po dJráze B pouze ty mezistopry 3, ktere odpovídají praoovnim jehlám 2, ostatni -proohází beze změny výškové polohy. Zvednuté mezistopry 3 patk najednou svými spodními kotnci 33 na pevné tlačítko 19, v důsledku »čehož se jejich horní ko.nce 31 vytklopí do pole pů-sobnosti zvedací hrany 152, za kterou se zaklesnou V ~dalším průběhu jsou mezistopry 3 zvednuty zvedací hranou 152, jak je vidět na průběhu dráhy C horních ikonců 31. Zvedamćě mezistopry 3 -zvedají vodicí platiny 1 a tedy i jehly 2, takže horní kolénka 1 a vodicích .platin 1 pohybující se po dráze A pak přichází do druhého pletacího systému .a jsou zatmhována ,na levém zatahovarcílm zámku 9 a příslušné jehly 2 vytvářejí očka. Dálle jsou všechny pracovni vodicí p-latiny 1, resp. jehly 2 -zvednuty pomocí spodních tkolének 16 zveudacím zámtkem 13,ĺâlk je naznačevno drahou A a dále pomocí horních ąkolének 1 a vzvedacím zámkem 12.Po zvetdnutí mezistoprů 3 zvedací hranou 152 jsou tyto zpětně staženy pomocí kolének 32 zatahovací hranou 154 zpět do původní výšky, jak je vidět z průběhu dráihy B. V dalším průběhu jsou horní konce 31 každého mezistopru 3 zpětně vykývnuty do drážek jehelního válce sražením 156.Při směru točení S jelhel-ních válců se vytvoří očka j-ehla-mi 2 nejprve ve druhém çpletacím Isystéemu, kde jsou .pracovní vodicí1 a zatahovány pravým zatahovacím zámkom 10, jaJk je vidět na průběhu dráhy D ihorních kolénexk la. Za tímto pletacím systémem jsou jehly 2 zvednuty pomocí mezistoprů 3obdobným způsobem jako při smeru točení S jehly za prvním pletacím systémem. Všechny mezistopry 3, resp. jejich kolénska 32 z pracovní skupiny, které byly |přizvednuty zámkom 20 prochází po ldTáZE E. Mezístopry z pracovní skupiny, které nebyly přizverdnuty .zámkom 20 jsou zde na úrovni dráhy B a zve-dacím zámkom 1 G jsou pak zvednuty do dráhy E. Ostatní m-ezistnpry 3 prochází beze změny výškově polohy. Dále-jsou spoądtní konce 33 Imezisto|prů 3 v drátze ~E zatlačeny pevným tlačítkom 18 do udrážetk jehelního válce a horní .konce 31 se vykývvnou do pole .působnosti zvedací hrany 151, tza kterou se při dalším pohyzbu zavěąsí ajsou zvedány po dráze C, přičemž současně zvedwjí vodicí platiny 1, rensp. jehly 2 po dráze D. V dalším průiběhu jsou pak mezistopvry 3 zatahovány ztpět do původní výšky pomocí kolének 32 na zatanhovací hratně 153 a zpětně vykývnutý .pomocí ná-jezdu 158. Pomocí horních kolének la vodiłcích platni 1 jsou pak jehly 2 zataženy na prvém zatahovacíun zámku 5 a za nimi jsou zpětně Izvednuty pomocí srpodních kotléunek 1 h vordiCÍCh platitn 1 zvewdavcím zämlkem 14, jajk je naznaučeno draho-u D a pomocí horních tkoléunek la, zvedacím zámikem 9.Výše popsaným způsobem se provádí pletení .při vratném chodu v obou ,pletacích.systémoch, přičemž známým způsobem se neznázonněnými ujímauči a stahovačem I provádí ujimání a přidáváuní jehel, aby se vytvářel váček pro patu nebo špioí výrub ku.Hlavní výthodou vynálezu je ta skutečnost,že zvedání jehel pro platení v druhém, resp. prvním pletacím systému je zabezpečeno od vddicích platin, které jsou vázány/na zámky pro ovládání jehel, čímž se získává větší prostor .a navíc je možne konstruovat .zámky s mírnějšími rúhly nájezdů, čímž lze zvyšovat rychlost pletení žakárových nebo rubových vzorů.1. zámková soustava dvouválcového okrouhleho pletacího stroje pro výrobu po.nožjkového »zboží apod. se dvěma pletacími systémy pro pletení ve vratném chodu, íkde. každý z těchto pletacícxh systémů obsahujelevý a pravý zataIh-ovací zámek a střední zámek pro ovládání vodicích nplatin, pod nimiž jsou ulož-eny mezistopry a rstopry, vynznatčující se tím, že obsahuje v drátze C vykývnutých horních konců 31 mezistoprů 3 zvedací hrany 151, 152 zámuků pro oba »směry S, S t-očení s vrcholy mezi sousedními zat-ahovacími zámky 10, 4 obou pletacích systémů, přičemž před každou zvedací hra.nuou 151, 152 je uspořádánn zvedací zámek 16, 17 pro lzvednutí mezistoprů 3 do po le působnosti .pevného tlačítka 18, 19 uspořádaného před každou zvedací hmratnou 151,152 za účelem vykývnuti horních kon~ ců 31 mezistoprů 3 do .pole působnosti zvewdací-oh Ihran 151, 152.2. Zámková soustava podle bodu 1, vyznatčuwjící se tím, že poId zvedacími thrananmi 151, 152 jsou na témž zámku 15 vytvořeny stahovací hrany 153, 154 pro působení na rkolenlka 32 meztstoprů 3.3. zámková soustava podle bodů 1 a 2,vyznačující se tím, že zvedací zámek 17 pro směr S točení odpovídající »rotaučnimu chodu je raadiálně přisuvný a zveda-cí zármenk 16 pro »opačný směr S točení je (pevný.

MPK / Značky

Značky: soustava, okrouhlého, pletacího, zámková, stroje, dvouválcového

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-220841-zamkova-soustava-dvouvalcoveho-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty