Zařízení pro natlačování lemů na roštový přířez

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Lemování roštových přířezů se provádí postupným natlačením jednotlivých dvojic lemů na obvod přířezu. Zařízení sestává ze stolu, kde horní obvod tvoří vodítka. Ve vodítkách jsou smýkadla. Vždy protilehlá smýkadla jsou spojena ramemy. Tyto pak tvoří dvojici zatlačovacích prostředků horních a dvojici zatlačovacích prostředků dolních. Na ramenech jsou přemísitelné rozevíratelné čelisti. Vzdálenost ramen je přestavitelná. Zařízení lze využít ve výrobnách podlahových roštů.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu SVOJETICE u Mukamva54 Zařízení pro natlačování lemů na raštový přířezLemováiní roštových přířezů vse provádí postwpnýim natlačeníim jednotlivých dvojíc lemů ina obvod přířezu. Zařízení sestává ze stoln, (kde hourní -obvod tvoří vodítka. Ve v 0 dítkách jsou ssmýkadla. Vždy protiliehlá smýkamna jsou spojena ramerny. Tyto pak tvoří dvojici zat 1 a~čova~cíc.h prostřodiků hoirníoh a dvojici ziatla-č-ovacích prostředků dolnicłh. Na ramenech jsou přemísite 1 né rozevíratelné ~če 1 i°sti. vzdálenost roman je jpřestavitelna.Zařízení Lze využít ve výrobnách podlahových roštů.vynález -se týká zařízení pro .natlačování lemů ma roštový ,přířez »čtvercovéiho nebo obdélníikového tvaru, zajišťující spolehlivé.natlaičení lemu po obvode roštu ia přesné rozměry výrobku.Až dosud se lemováiní roštoviny provádí pomocí tenskostěnných úhelníků, nařezanýclh na míru. Konoe úhelníků se srazí pod ú.hlem 45 ° »a jednotlivé části se spolu sVařI. Rálmeček se ,pak přirvaří ik roštu. Při lemování roštu U-proiilem se U-profil v místě ohvbu prolísuje, ohne kolem roštu a jpřivaří. Známo je i zařízení, které pomocí otočné šablouny usazené na .nosnem paralelogramu pomocí předohýbačky, ohýbacky a střihačky vytváří profilový lem navléaknutý na rošt. Dalším způsobem navléikání lemu ma rošt je rurční nabíjení.Nevýhodou stávajícího stavu je zdlouhavě -navlékání, výroba není kontinuállní, dochází k imateriálovým ztrátám vlíivem ordpaldu lemovaciho materiálu. Výroba je zmetkovitá z důvodu nestejnoliněąrne tloušťky materiálu používaného pro lemovaací profil. Ruční nabíjení je fyzioky náročné a hotové rošty lnejsou vždy V požadovaných tolerancíoh.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení pro natlaičová-ní lemů na roštový přířez podle vynálezu, které je tvořeno dvojici zatlačovacích prostředků horních -a dvojici zatlačovacích prostředků dolních. Centrální osytěohto zatlačovaciclh prostředků horních adolních jsou k sobě .navzájem .kolime Konce ramen lkažde z dvojíc zatlačovacícih prostředků horní-ch a dolních jsou vzájemné spojený spínacĺmi prostředky. Na ramenech jsou umístěny přestavitelné »rozevíratelné čelisti. vzdálenost jednotlivých ratmen zatlačovacícih prostředků horních a dolníoh je přestavítelná.Výhodou uspořádání podle vynálezu je snížení pracnosti, vlastních nákladů .a zvýšení produktivity práce Odstraní se namáhavá ruční práce a zvýši kvalita výrobků.Na přĺlpojełnéum výkrese je zobrazen příklad plľOVeĺdGnĺ zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je schematicky znázor-něn nárys a na obr. 2 půdorvs zařízení.Zařízení je tvořeno stolem 1 ocelové ikonstrwkice, jehož horní obvod je obsdêlníkového tvaru. Honní obvod sestává ze »dvou podélných vodítek 2, na jejichž .konoích jsou uvsazena dvě přičná vodítka 3. Poidelná a příčná vodítka 2, 3 jsou ocelové nosníky ovbdélníkového průřezu, v jejichž ploše jsouv podelnéím směru vytvořeny průběžné dražky slouží jak-o vedení pro smýkadla 4. V podélných vodítkach 2 a příčných vodítkách 3 jsou z každé strany usazena smýkadla 4,vzájemné spojená spín-acimí prostředky 7,konkrétne hydraulíclkými válci. Simýlkadla jsou opatřena otvory stejného průměru a o jmenovitê Lrozteči. Vždy protilehlá smýkadla 4 v pondélných a příčnýoh vodítikách 2, 3 jsou spojená rarmeny 8 prostřednictvím čepů 9, ktere rameny procházejí do smýkadel 4. Ramena B spojená čepy 9 se smýkadly 4 v podelným vodítkách 2 (pak tvoří dvojici zatlałčovacich prostředků doltnicłh 6. Nad nlmi ležící ramena 8 spojená čegpy 9 se smýkadly 4 v příčnýoh voidí-tikách 3 tvoří dvojici zatla~čovacích prostředků homíoh 5. Rameno 8 je tvořeno profilovým nosnílkem tvaru U, na jehož volné konce je p-řivařena průběžná deska uzavírající profil. Bolky »desky jsou tvarovány tak, vaťby sloužily jalko vedení pro rozevíramé čelisti 11, které jsou nasunuty na jednotlivá ramena 8. Vzdálen-ost a ,počet rozevírateil-nýnch ičelistí 11 lze měnit dle potřeby. Rozevřeni a zav-ření ramen 8 dvojíc zatlačovacích prostředků horních a dolních 5, 8 je fixováno idorazy 10.Zařízení pracuje tak, že lemy 12 se založí do rozeviratelných čelistí 11, které je sevřou. Sjpínací prostředky 7 »dvojice zatlačovacícłh prostředků horních 5 začnou ipostupně stahovat ramena B, přičemž dojde k .natlačování leunů 12 na roštový přířez 13. Po natlao-ení jedné dvojice lemů 12 dotrazy 10 vypnou činnost spínacích prostředků 7. Potom se vuvede V ~činnost »druhá dvojice zatlačovaicíoh prostředků dolníoh 6, kde postup net-tlačení lemů 12 je ~stejný. Po natlačení všech lemů 12 na poštový přířez-13 spínecí prostředky 7 rozevřou rameno 8 a dorazy 10 zastaví pohyb jednotlivých dvojíc zatlečovacích prostředků honních a dolních 5, B. Rozevívratelné -čelistl 11 se rozevřou a olemovaný rošt se uvolni. Lemy 112 se z jedné strany spojí s roštovývm přiřezeun 13 sváry. Při změně rozmeru rroštovérłío přířezu 13 je možno změnit vzdálenost ramen 8 jednotlivých dvojíc zatlačovacích iprostředlků horních 5, a doltních 6. Změna vzdálenosti se provede vysunuticm čepu 9, posunutĺm ramen B na příslušný otvor ve smýkadlech 4 a opět-ný-m zasunutím ~čepu 9. Dle zvoleného rozmeru se přesunou na rameneoh B rozevíratelné čelisti 11.Zařízení lze využít ve výrobnách podlahových roštů.1. Zařízení pro natlawčovä-ní lemů na roštový přířez, vyznaíčujíucí se ním, že je tvořeno rdvojicí zatüavčovacích prorstřeíclků .horních 5 a zatlwčovací-ch prostředků dolnich (6),. jejichž centrální osy jsou k sobě navzájem kohmé, přičemž konce mamen 8 každé z dvojíc zatlwčovatcí-ch prostředků horníoh 5 .a zatltačovaucích prostředků Idolníoh 6 jsou vzájemné spojený sp-Inacínmíprostředky 7 a na raąmenech (81 jsou umístěny přestavítelné rozevíratelné ~čelistí 11.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že vzdálenost jednotlivých raunen B zatlaxčovacích prostředků horníoh 5 a zatlać-ovacích prostředků dolnich 6 je ,přestavitelné.

MPK / Značky

Značky: přířez, natlačování, lemů, zařízení, roštový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-220837-zarizeni-pro-natlacovani-lemu-na-rostovy-prirez.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro natlačování lemů na roštový přířez</a>

Podobne patenty