Číslo patentu: 220829

Dátum: 15.12.1985

Autori: Otevřel Josef, Karpíšek Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je odkládací roštnice k ukládání vývalků a jeho účelem je vyřešení ztlumení kinetické energie těchto ukládaných vývalků. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním pružných členů mezi pevné stojany a odkládací nosník roštnice.

Text

Pozerať všetko

UIAD PRO WNALEZY A OIJEVYZ 2 Přihlášen~o za ĺĺlö 81lP-řeudnměteqn vynálezu je odkládací rxošmni-ce k ukládání vývalľků a jeho üčelem je vyřešení ztlumení kinetické energie těchto u«Uvedeného účelu se dosáhne upevněnĺm pružných čílenů mezi pevné stojany a oid 1Vynález se týká odkládací roštnice k u Ikláldání vývalků a řeší ztlumení kineticlká.energie těclhto ukládaných vývalků, čímž zvyšuje životnost roštnic.Dopozsuld jsou používány odkládací roštnice, jejichž vodorovné nosníky jsou pevně spojený se stojany, uípevněnê V zálkladeclh. Při pokládání vývalků na odkládací rošbnice musí tyto roštnice zauchytit jejich veškerou kilnetickou energií. Z t-oho vylplývá, že dynamická složka zatížení je potom podstatnou částí celého zatížení oďkláidacíoh roštnic a je úměrná pouze pružnosti těchto roštnic.Nevýhodou je to, že při vyšších rychlostech ukládání vývalků na odkládací roštni-ce dochází k vytloulkání záklaudů, přičemž roštnice jsou POIIIIĚĽIIĚ hmotné a rozměrné. Také je nevýhodou relativně velká hlučnost vzniłkající při ukládání.s Uvedené nevýhody odstraňuje odkládací rošnirce podle vynálezu tvořená vodorovným odkláidacím nosuníketm ustavenýun na pevnýdh stojanech. Podstatou vynálezu je, že mezi pevnnými stojany a odkláldacím nosníkem jsou upevněny pružné členy. Oba krajní pevuné stojany jsou spojený slpojkou a čepy s konzolou wpevněnou k dollní částimohou konců oudlkládacítho noslníku.Výhodou odkládací roštnice poadlle vynálezu je možnost dosažení vyšší rychlostí ufkládání vývalků, protože kinetickou 811181 gii pdkládalnýcłh vývalků azbsorbují pružné členy. Z tohoto důvodu ,má uložení pevnýchstojatnů v betonových základoch Půľłnčrně dlouhou dobu životnosti. Další výhodou je to, že vyrobené roštnice jsou podstatné .menších rozměrů, a tím i méně náročnějši na spotřebu materiálu. Rovněž hlulčnost při ukláldání vývalků je podstatné snížené.Na výkresoch je znázorněno příkladné.provedení oidklláydací roštnlce pozdle vynálezu, kde .na olbr. 1 je její nárys a na obr. 2 detail A z obr. 1 ve zvětšenem měřítku.odkládací lľ-OŠÍJHÍCG podle vynállezu .se skládá z vodorovného odkládocího nosníuku 1, který leží na pružných členech 3 upevněnýwdh aretačními kolíky 4 na honníoh ploclháoh jpevnýoh stojanu 2, 2. Pružná členy 3 mohou být pružiny a nebo mohou být provedeny z pryže. Oba krajmí pevné stojany 2 jlsou z lboku spojený vodonovvnou s-pojkou 5 polmocí čepu li se svtslou konzolou 7 upevnělnou v dolní částí obou koncü odkláldacího nosníku 1.Při ukládání vývalků na odkládací nosníky 1 roštnice se přenáší jejich hmotnost.přes pružné členy 3 na krajni pevné stojany 2 a střední pevné stojany 2. Kine-tlcká enengie je absorbována apružnými členy 3. Dynamioká složka zatížení, kterou jsou namáhány vlastní odkládací nosníky 1 a pevné stojany 2, 2 roštnice, je úmělrná velikosti zdvihu a tuhosti pružných členů 3.Knaljnl pevné stojany 2 také stabillzují lkyvjné o-dpružené uložení odlkládocícih nosníků 1 roštntc spojovocím členem 5 a čepy 6. Střední stojany 2 slouží joko podpěnné.Ovládací roštnice tvořená vodorov-ným odkládacím no-sníkecm Listaveným na pevných stojanech, vyznačená tím, že mezi pevnýjmi sto-jamy 2, 2 a odkláldacím nosnnikem 1 jsou u-pevněny pružné členy 3, při čemž oba krajuní pevné stojany 2 jsou spojený sjpojkou 5 a čepy 6 s k-onlzolou 7 upevněnnou k dolní části obou konců odlkládacího nosniku 1.

MPK / Značky

Značky: odkládací, roštnice

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-220829-odkladaci-rostnice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odkládací roštnice</a>

Podobne patenty