Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí

Číslo patentu: 220825

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kolínský Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí, se stávající z vlastního induktoru, připojeného k vývodům středofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalicí sprchy, mechanicky a elektricky navzájem spojených vyznačující se tím, že přívody (1´) vlastního induktoru (1), přívody (2´) kalicí sprchy (2) a přívody (3´) rozvodu (3) tlakového vzduchu mají shodnou tloušťku a jsou svedeny a mechanicky spojeny do dvou symetrických plochých bloků a v každém z přívodů (1´), (2´), (3´) je upraven oválný vstupní otvor (12) a zadní čelo přívodu (1´) vlastního induktoru (1) je opatřeno stavěcím šroubem (4), přičemž ke každému vývodu (5), (5´) transformátoru je připájeno jedno horizontální vodicí lůžko (6), (6´), které je rozměrově shodné s v něm uloženými bloky přívodů (1´), (2´), (3´) a dvěma přítlačnými izolačními deskami (7), (7´), v nichž jsou zapuštěny s přesahem ploché těsnicí vložky (8), (8´), kteréžto přítlačné izolační desky (7), (7´) jsou každá opatřena jedním nemagnetickým stahovacím šroubem (9), (10),

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WIIÁLEY A OIIEW54 Induktor, zejména pro středoďrekvenční nebo vysokufrekvenční kalení vndicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástíVynález se týká induktoru. zejména pro středofrekvencní nebo vysoknofrekvenční kalení vodicích ploch leží o-bráběcích strojů a jiných součástí u nichž je výhodnější, při prechodu z jedné kalené plochy na druhou u téže součástí nebo pri kalení dalších součástí téže série, či při prechodu z jednoho druhu součástí na jiný druh, vyjmout índuktor z kalicího zařízení.V současné době se induktory pro tyto účely konstruují tak, že v sobě spojuji vodou chlazený ohřívací okruh, okruh pro kalicí sprchu nap~ájenou kalioĺm médiem ze samostatného zdroje a -okruh tlakového vzduchu. Všechny tyto okruhy jsou zpravidla z měděných nebo izolačních trubek, vzájemné mechanicky spojených. Induktorový owhřívací okruh, to jest vlastní středoírekvenční neho vysokofrekvenční induktor, je elektricky vodivě šroubovýmí spojí napojen na transformátor. chlazení ohřívacího okruhu, okruh kalící sprchy í okruh tlakového vzduchu jsou různým způsobem individuálne na vstupu i výstupu napojovány na hadicové nebo trubkové vedení. Nevýhodou je, ž-e montáž a sejmutí induktoru jsou pracné, časově náročné operace, po kterých musí být Vždy provedeno přesné seřízení induktoru vůči kalene ploše. Důsledky vlivu lidského faktoru na kvalitu kalení s-e odstraňují náklad 220825nými konstrukčními řešeními mechanických částí kalících strojů.Nevýhody známých řešení odstraňuje převážnou měrou induktor podle vynálezu, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení v-odicích ploch loží ohráběcích strojů a jiných součástí, sestávající z vlastního induktoru, připojeného k vývodům středofrekvenčního nebo vysokotrekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalící sprchy, mechanicky a elektricky navzájem spojených, kde podstata vynálezu je, že prívody vlastního induktoru, prívody kalicí sprchy a prívody rozvodu tlakového vzduchu mají shodnou tloušťku a jsou uvedeny a mechanicky spojeny do dvou symetrických plochých bloků a v každém z přívodů je upraven oválný vstupní otvor a zadní čelo přívodu vlastního induktoru je opatření) stavěcím šroubem,přičemž ke každému vývodu transformätoru je připájeno jedno horizontální v-odlcí lüžko, která jsou rozměrově shodná s v nich uloženýmí plochýmí bloky přívoclů a dvěma přítlačnými izolačními deskami, v nichž jsou zapuštěny s přesaíhem ploché těsnicí vložky, kteréžto přítlačné izolační desky jsou každá opatřena jedním magnetickým stahovacím šroubem.Hlavní výhodou lnduktoru podle vynálezuje, přívody vlastního induktoru, kalicí sprchy a rozvodu tlakového vzduchu .elektricky a mechanicky spolu spojené do dvou symetríckýc-h plochých bloků, jsou opatřeny oválnými vstupními otvory tak, že lze pomocí dvou stahovacích šrouubů, stałhujících dvě přítlačnê izolační desky, vytv-ořit najednou spolehlivě elektricke napojení induktoru na vývod transformátoru a přes společné ploché těsnicí vložky, zapuštěné s přesahem do přítlačných iz-olačních desek vytvořit pr-opojení chladící vody, kalicího média a tlakového vzduchu přes korespondující oválné vstupní otvory d-o všech tří okruhů induktoru současně. Přívod a odpad chladící vody, právě tak jako přívody média a přívody tlakového vzduchu, procházejí symetricky přítlačnými iz-olačními deskami, do nichž jsou upevněny natrvalo.Další výhodou je, že oba symetrickě ploché boky přívodů vlastního induktoru jsou opatřeny na zadní stěně stavěcím šhoubem,kterým lze v rozmezí O až 5 mm nastavit hloubku zasunutí induktoru do dvou horizontálních vodicích lůžek, připájených na vývody vyso-kofrekvenčního nebo středofrekvenčního transformátoru. Horizontálne vodicí lůžka s přítlačnými izolačními deskami a dvěma nemagnetickýmí stahovacími šroubytvoří upínací část induktoru, která svoji jednoduchosti a ovladatelností umož ňuje podstatné omezení ztrátových meziope račních časů při kalení.Příklad provedení induktoru podle vynálezu je znázorněn schematicky na připojených výkresech, kde na obr. 1 je boční pohled na úplný indukto-r s částí vývodu vysokotrekvenčního nebo středofrekvenčního transformátoru a kde pro lepší názornost je vynechána přítlačná izolační deska a na obr. 2 je čelní pohled na índuktor, kde pravá polovina symetrického uspořádání induktoru s upínací částí je nakreslena v řezu.Induktor podle vynálezu sestava z vlastního induktoru 1 (obr. 1, kalicí sprchy 2 a rozvodu 3 tlakového vzduchu, mechanickya elektricky navzájom spojených. Přívody 1 ° vlastního induktoru 1, přívody 2 kalicí sprchy 2 a přívody 3 rozvodu 3 tlakového vzduchu mají shodnou tlouštku, s výhodou jsou vyrobeny z normalizovaných tažených trubek a jsou svedeny a mechanicky spojeny do dvou symetrických pl-ochých bloků. V každém z přívodů 1, 2, 3, je upraven oválný vstupní otvor 12 pro přívod chladící vody, kalicího media a tlakového vzduchu. Zadní čel-o přívodu 1 vlastního induktoru 1 je opatřeno stavěcím šroubem 4. Ke každému vývodu 5, 5 transformátoru -obr. 2,které jsou od sebe odděleny izolační distanční vložkou 11 je připájeno jedno horizontální vodicí lůžlko 6, 6. Horizontální vodicílůžka 6, B jsou rovn-oměrně shodná s plo chými bloky přívodů 1, 2, 3, které jsou na nich uložený a se dvěma přítlačnými izolačními deskami jsou zapuštěny s přesahem ploché těsnicí vložky 8, 8. Přítlačné izolační desky 7, 7 jsou opatřeny, každá jedním nernagnetickým sta-hovacím šroubem 9, 1 U.Montáž a odpojení induktoru podle vynálezu se provádí takto Po vypnutí elektrické energie a uzavření průtoku kalicího média a tlakového vzduchu se uvolni nemagnetické stahovací šrouby 9, 1 U, a tím i oba symetrické ploché bloky přívodů 1, 2, 3 včetně přítlačných izolačních desek 7, 7 s plochými těsnicími vložkami 8, 8 a induktor se vytáhne z horlzontálních vodicích lůžek B, 6 připájených na vývodech 5, 5 středorľrekvenčního nebo vysokofrekvenčního transformátoru. Při montáži induktoru na vývody 5, 5 transformátoru je postup opačný, to jest, oba symetrické ploché bloky přívodů 1, 2, 3 spolu s upínací částí se nasunou d-o horizontálních vodicích lůžek B, 6 a zajistí dotažením nemagnetických stahovacích šroubů 9, 10. Správne umístění oválných vstupních ovtvorů 12 a tím ihloubka zasunutí induktoru do horizontálních vodicích lůžek 6, 6 se nastaví, v rozmezí í) až 5 mm, pomocí stavěcího šroubu 4 upraveného na zadním čelu přívodu 1 vlastního induktoru 1.lnduktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenčni kalení vodicích ploch loží ohráběcích strojů a jiných součástí, sestávající z vlastního induktoru, připojeněho k vývodům středofrekvenčního nebo vysokoírekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalicí sprchy, mlechanicky a elektricky navzájem spojených vyznačující se tím, že přívody 1 vlastníłho induktoru 1, přívody ZŠ kallcí sprchy 2 a přívody 3 rozvodu 3 tlakového vzduchu mají shodnou tloušťku a jsou svedeny a mechanicky spoj-sny do dvou symetrických plochých bl-oků a v každém z pří vodů 1, 2, 3 je upraven oválný vstupní otvor 12 a zadní čelo přívodu 1 vlastního induktoru l je opatřeno stavěcím šroubem 4 ~, přičemž ke každému výv-odu 5, 5 transformátoru je přípájeno jedno horizontální vodicí lůžko 6, (6), které je rozmerové shodné s v něm uloženými bloky přívodů Jfj, 2, 3 a dvěma přítlačnýml izolačníml deskami 7, (7), v nichž jsou zapuštěny s přesahem ploché těsnicí vložky 8, (8), kterěžto přítlačné izolační desky 7, 7 jsou každá opatřena jedním nemagnetickým stahovacím šroubem 9, 10.

MPK / Značky

Značky: loží, jiných, vodicích, vysokofrekvenční, kalení, strojů, obráběcích, induktor, ploch, součástí, středofrekvenční, zejména

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-220825-induktor-zejmena-pro-stredofrekvencni-nebo-vysokofrekvencni-kaleni-vodicich-ploch-lozi-obrabecich-stroju-a-jinych-soucasti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí</a>

Podobne patenty