Spôsob oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 218172

Dátum: 15.09.1984

Autor: Chalány Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka spôsobu oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenia pre vykonávanie tohto spôsobu, ktorý je použiteľný najmä v procese manipulácie s plechmi u zariadení na spracovanie plechu, obzvlášť tam, kde malé rozmery manipulovaných plechových prístrihov neumožňujú použiť doteraz známe oddeľovacie mechanizmy odoberacích zariadení. Spôsob je založený na pružnom ohýbaní plechov ich okrajmi smerom nadol za súčasného pôsobenia prúdu tlakového vzduchu na hrany plechov.

Text

Pozerať všetko

err PO PIS VYNÁLEZU g 23123, REPUBLIKAAutor vynálezu CHALÁNY MICHAL Iiłng., PIEŠŤANY(54) Spôsob oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenie pre vyko-.Vynález sa týka spôsobu oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenia pre vykonávanie tohto spôsobu, ktorý je použiteľný najmä V procese manipulácie s plechmí u zariadení na spracovanie plechu, obzvlášť tam,kde malé rozmery manipulovaných plechových pristrihov neumožňujú Použiť doteraz známe oddeľovacie mechanizmy odoberacích zariadení. Spôsob je založený na pružnom ohýbaní plechov ich otkrajmi smerom nadol za súčasného pôsobenia. prúdu tlakového vzduchu na hrany plechov.Vynález sa týka spôsobu oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenia pre vyko V návanie tohto spôsobu, použitelného najmäV procese manipulácie s plechmi u zariadeni na spracovanie plechu obzvlášť tam, kde malérozmery manipulovaných plechových pristri- v hov neunľožňujú použit doteraz známe 0 ddeľovacíe mechanizmy odoberacích zariadení.Podľa súčasného stavu techniky sú známe také spôsoby oddeľovania plechov pri ich zdvihani, u ktorých sa plech najprv zdvihne na jednej jeho strane, čím dôjde medzi dvo.mi bezprostredne na seba priľnutými plechmi k ich vzájomnému posunutiu a týmaj ich oddeleniu. Pritom ,nemusi dôjsť k pružnej deformácii plechu. Ďalší známy spôsob je založený na nútenej pružnej deformácii plechusmerom nahor V jeho okrajových častiach, pri čom je rna začiatku zdvíhacieho procesu stredná čast plechu pnidržaná V jej východiskovej polohe. Určitou nevýhodou oboch uvedených známych spôsobov je, že si vyžadujú niekoľko radov pneumatických prísaviek, čo vymedzuje ich použitie najmä pre plechy väčších rozmerov, pričom mechanizmus oddeľovania je pomerne zložitý. Známe sú aj indukčné čeriče, ktorých nevýhodou však je požiadavka presného usporiadania a feromagnetické vlastnosti plechov.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob oddeľovainia plechov pri ich zdvíhaní .a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu podľa vynálezu. Podstata spôsobu spočíva V tom, ,že sa okrajová časti plechu nútene pružne deformujú smerom niadol a zároveň sa na zdvíhaný plech pôsobí zboku prúdom stlačeného vzduchu. Podstata oddeľovacieho zariadenia spočíva V tom, že pozostáva z pridržiavacich palcov, umiestnených nad okrajom stohu plechov, orientovaných od tohto oknaja smerom nad vnútornú časť jeho plochy a zároveň výkyvne uložených V rovinných kĺboch ich nosičov a odpružených proti smeru zdvíhanía plechu, ďalej aspoň z jednej vzduchovej trysky, orientovanej svojimi výtokovými otvormi proti hrane plechu, umiestnenej V pevnej polohe voči nosičom pridržiavacich palcov. .Výhodou spôsobu a zariadenia pre oddeľovąnie plechov podľa vynálezu je, že pomocou relatívne málo náročných konštrukčných prvkov možno pri odoberani plechov zo stohuspoľahlivo oddeľovať jednotlivé plechy pri minimálnych pôdorysných rozmeroch zdvíhacieho mechanizmu. Oproti zariadeniam s magnetickým oddeľovaním plechov má zariadenie podľa vynálezu výhodu najmä v tom,že mavnipulované plechy môžu byt uloženés menšou presnosťou a môžu byť aj z ne-magnetických materiálov, pričom zariadenie je aj tak funkčne veľmi spoľahlivé.Obzvlášť je výhodné, keď vzduchové tryska má dva alebo viac výtokových otvorov usporiadaných V priamke, sklonenej pod uhlom 15 ° až 60 ° voči horizontáląnej rovine, čím sa dosiahne optimálny oddeľovací účinok prúdiaceho vzduchu.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vy nálezu je znázornený na výkrese, na ktoromíobr. 1 predstavuje schématický nárysný po-hľąd na zariadenie v polohe pred vykonaním zdvihu a obr. 2 schematický nárysný pohľad na zariadenie v polohe počas zdvihu, v okamihu oddeľovlania dvoch plechov od seba. Zariadenie pre oddeľovanie plechov podľa vynálezu pozostáva z dvoch párov pridržiavacich palcov 1, umiestnených nad stohom plechov z oboch strán ich šírky. Pridržiavacie palce l sú orientované od okrajových častíplechov 2 smerom nad vnútornú časť ich pô dorysnej ploch a zároveň výkyvne uložených v rovin-ných k boch 3 ich nosičov 4 a odpružených pomocou tažných pružín 5 proti smeru zdvíhania plechov 2. Nosiče 4 sú spojené s frémou odoberacieho stroja, Voči ktorej sú výškovo prestavitelné a sú opatrene aj prostriedkami pre prestavovanie vzdialenosti navzájom protiľahlých pridržiavacich palcov 1. Na nosič 4 je zároveň pripojená vzduchová tryska 6, ktorej jednotlivé výtokové otvory sú usporiada-né v priamke so sklonom 30 ° voči vodorovnej rovine plechu 2, pričom osi výtokových otvorov sú orientované vodorovne proti prehnutej hrane plechu 2.Funkcia V prvej fáze zdvihu plechu 2 pomocou systému prísaviek 8 zdvihacieho zariadenia 9 sa plech 2 vyklenie smerom nahor,pričom sa aj pridržiavacie palce 1 pružne vychýlia v tangenciálnom smere voči zakriveniu oknajových častí plechu 2. Šmykovým účinkom dvoch alebo viacerých plechov 2 priľnutých na seba, ako aj účinkom prúdu vzduchu sa horný plech 2 spoľahlivo oddeli od ostatných.Spôsob oddelovania plechov pri ich zdvihąní, použiteľný najmä V procesemanipulácie s plechrni u zariadení na spracovanie plechu, vyznačujúci sa tým, že sa okrajová čąsti plechu (2) nútene pružne I deformujú smerom nadol a zároveň sa nazdvíhaný plech pôsobí zboku prúdom stlačeného vzduchu.Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa bodu 1, vyznačené tým, že je tvorené prídržiavącímí palcami (1) nad okrajom stohu plechov (2), ottientovanými od tohto okraja smerom nad vnútornú časť jeho plochy, výkyvne uloženými pomocou ro vinných klhov (3) V nosičoch (4) a odpru žených proti smeru zdvíhvania plechu (2), ďalej aspoň jednou vzduchovou tryskou(6), orientovanou svojimi výtokovými otvormi proti hrane plechu (2) a umiestnenou v pevenej polohe voči nosičom (4) pri držiavacích palcov (1).. Zariadenie podľa bodu 2 na vykonávaniespôsobu podľa bodu 1, vyznačené tým, že Vzduchová tryska (6) má aspoň dva výtokové otvory, usporiadané v priamke, sklonenej pod uhlom 15 ° až 60 ° voči horizontálnej rovine.

MPK / Značky

Značky: tohto, spôsobu, oddeľovania, plechov, spôsob, vykonávanie, zdvíhaní, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-218172-sposob-oddelovania-plechov-pri-ich-zdvihani-a-zariadenie-pre-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty