Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků se skládá ze zásobní komory měřicího elektrolytu, napojené pomocí pružné spojky na zdroj reverzních pulsních změn tlaku a zasahující svou spod ní zúženou částí do pracovní komory, přičemž spodní zúžená část zásobní komory přechází v měřicí trysku, zasahující do kontaktního ústí mikrosnímače. Podstatou vynálezu je, že zásobní komora je v místě přechodu ve svou zúženou část opatřena směšovací tryskou. Je výhodné, když průřezy měřicí a směšovací trysky jsou na vzájem v poměru 1 : 4 až 1 : 6 pro celkový objem měřicího elektrolytu 1 až 5 ml.

Text

Pozerať všetko

/79 Autor vynálezu JIROVSKÝ IVAN, JOJKO ZORJAN ing., KOKOŠKA IVAN ing., PRUŠEK IAROSLAV ing., TROJAN VÁCLAV ing., PRAHA(54) Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťkv P°Vĺ 3 kůTryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušłky povlaků se skládá ze zásobní komory měřicího elektrolytu, napojené pomocí pružné spojky na zdroj reverzních pulsnich změn tlaku a zasahující svou spod~ ní zúženou částí do pracovni komory, přiä čemž spodni zúžené část zásobní komory přechází v měřicí tryslm, zasahující do kontaktního istí míkrosnímače. Podstatou všnálezu je, že zásobní komora je V místě p echodu ve svou zúženou část opatřena směšovací tryskou. Je výhodná, když průřezy měřicí a směšovací tryskš Jsou navzájem v poměru 1 4 až 1 pro celkový objem měřicího elektrolytu 1 až 5 ml.217945 2 Vynález se týká tryskověho mikrosnímsče pro coulometríoké měření tloušĺky povlaků,určeného především pro opakované měření jednoho typu povlaku při hromadné kontrole.Při povrchové úpravě strojírenských výrobků rozhoduje vytv~řens tloušłka povlaku prakticky u většiny typů technologií s kvalitě provedené protikorozní ochrany. Měření tlouäłky povlakü patří k základním kontrolním opstřením strojírenských závodu.Pro měření tloušĺky galvanickych povlskü se osvědčila coulometrícká metoda, spočívajicív řízenám anodíckém rozpouštění povlaku. Prístroje k tomuto účelu používané jsou známé a známé jsou i různé typy snímsčů, které zajišíují styk pracovního roztoku s měřeným povrchem. Snímače s otsvřeným okruhem obsahují pracovní nádobku s těsněním, které vymezuje na kontrolovaném povrchu měřené místo. Pracovní roztok je do nádobky naplnován ručně. Snímačes uzavřenym okruhem obsahují dvě nádooky « pracovní komoru a zásobní komoru. Ze zásobní komory db pracovní komory je dopravován pracovní roztok pomocí čerpadla. Dále je znám snímač, skládá se ze zasobní komory napojené na řízeny zdroj změny tlaku, spojené tryskous pracovní komorou uloženou pod zásobní komorou, a tlakové komory prepojené s pracovní koe morou. Tento typ snímače umožňuje automatizaci režimu chodu měřicího přístroje a snížení spotřeby pracovního roztoku. Nutnost postupné výměny pracovních elektrolytú při měření tloušřky jednotlivých vrstev vícsvrstvého povlakového systému odstraňuje snímač, který je opatŕen ovládací komorou, ve které jsou umístěny nejméně tři tlakové zásobní komory, jejichž vývody ústí do trysky. Tlakové komory jsou prostřednictvím přívodú napojeny pres rozdělovací ventil opatřený šoupátkem na zdroj změny tlaku.Známe a provozně uplatňované coulometrické měřiěe tloušĺky povlakü s mikrosnímeči umožňují spolehlivá stanovení tloušíky na měřeném místě s průměrem okolo 1 mm. Konstrukční provedení snímačů zajiäĺuje vysokou reprodukovateinost měření pohybující se od 2 do 4 při opakované sérii zkoušek. Tato skutečnost opodstatňuje uplatnění coulometrických měřicíoh systémů s mikrosnímači při automatizované kontrole s následným opakováním měření na vybrané korozně významné ploše, popř. na sériích výrobků s návezným statistickym hodnocením měřenych údajů.Nedostatkem známých konstrukcí mikrosnímačů,pracujících s uzavřeným okruhem měřicího elektrolytu a uplstňujících výhodné tlakové prvky k výměně měřicího elektrolytu v pracovní komoře snímače a na vymezeném povrchu kontrolovaného místa, je malá účinnost využití celého objemu elektrolytu. Míkrosnímače jsou obvykle konstrukčně provedeny tak, že zabezpečují optimální poměr objemu zásobníku elektrolytu k objemu pracovní komory, ve které dochází k vlastnímu anodickému rozpouštění povlaku. Při jednom měření je využita aktivně pouze část celého objemu elektrolytu, který je umístěn v zásobní komoře snímače. V důsledku probíhající elektrochemícké reakce při anodickém rozpouštění se přenášejí do měřicího elektrolytu ionty kovu ronpoustěného povlaku. Překročení přípustné mezní koncentrace rozpuätěných iontů znamená znehodnocení měříoího elektrolytu. Nevýhodou známých konstrukčních řešení snímaćů je, že nezajišřuje při krátkodobém opakovaní měření rovnomärné zatížení celého objemu elektrolytu snímače, s tím jeho efektivní využití. Při měření je využívâna a zatěžována pouze část celého objemu měřicího elektrolytu. V závislosti na viskozitě elsktrolytu - při převsžujícim difúzním zpdsobu jeho promíchávéní - je účinnost využití měřicího elektrolytu ve sladu opakovaných měření na úrovni nepřesahující 60 . Důsledkem toho je snížení počtu možných opakovaní měření s jednou náplní zásobní komory.Nevýhody známých mikrosnímačů s tlakovou vyměnou elektrolytu při měření se do značné míry odstraňují tryskovým míkrosnimačem pro coulometrické měření tlouštky pov 1 aků,sk 1 ádajícím se ze zásobní komory měřicího elektrolytu , napojené pomocí pružné spojky na zdroj reverzních pulsních změn tlaku a zasshujíoí svou spodni zúženou částí do pracovní komory,přičemž spodní zúžené část zásobní komory přechází v měřicí trysku, zasahující do kontakzního úatí mikrosnímače podle vynálelu, jehož podstata spočívá v tom, že zásobní komora je v místě přechodu ve svou núženou část opatřena směšovací tryskou. Je výhodné, když průřezyměřicí s směšovací trysky jsou navzájom v poměru 1 4 až 1 6 pro celkovy objem měřicího elektrolytu 1 až 5 ml.Po zahájení měření a geueraci pulsních tlakových změn v zásobní komoře je v tlakovýchrázech přiváděn měřicí elektrolyt měřicí tryskou ke kontrolovanému povrchu a hromadí sev pracovní komore mikrosnímače. V průběhu měření a především po automatickém ukončeníměření při vypnutí pulsních tlakových změn se uplatňuje při vratném pohybu měřicího elektrolytu z pracovní do zásobni komory směsná Lryska, která vyvolává intenzívní promíchání celého objemu měřícího elektrolytu v zásobní komoře snímače a umožňuje jeho rovnoměrně pracovnívynález je blíže objasněn na popisu jedné z možných Variant jeho provedení pomocí výkresu, kde je znázorněn podélný řez míkrosnímačem podle vynálezu.Ľryskový mikrosnímač podle vynálezu je tvořen v podstatě dvěma komorami, zásobní kamerou 1 a pracovní .comorou g. Zásobní komoral má dvě části, horní část, a dolní část j,.která je oproti horní částí zužena a je obklopena pracovní komorou g. Na prechodu mezihorní a dolni částí 1 zásobní komory l je umístěna směšovací tryska A, která obě částí zásobní komory propojuje. Dolní část j zásobní komory přechází v měřicí trysku j, zasahující do kontaktního ústi 6 mikrosnímače. Pružnou spojkou 1 je celek mikrosnímače napojen naTryskový mikroanímeč podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Před zahájením měření je mikrosnímač naplněn měřicím elektrolytem tak, že spuštěnim zdroje 1 reverzních pulsních tlakových změn při ponoření snímače do elektrolytu je vyvolán v zésobní komore L podtlak, který způsobí po vypnutí zdroje 1 pulsnich tlakových změn naplnění zásobní ko~ mary l měřicim elektrolytem. Mikrosnímač se přiloží na měřený povrch. Spuštěním zdroje 1 pulsních tlakových změn je měřicí elektrolyt vytlačován směšovací tryskou A do dolní zúžené části 3 zásobní komory 1, odtud měřicí tryskou Ž K měřenému povrchu a naplňuje pracovní komoru g. Množství elektrolytu využítého k měření je dáno poměremobjemu zásobní komory l a pracovní komory g. Po automatickém ukončení měření způsobuje přetlak v pracovní xomoře vrácení elektrolytu měřicí tryskou Ž do dolni části A zásobní komory L a odtamtud směrovaci tryskou A do horní části zásobní komory 1. äměšovací tryska 5urychluje průchod elektrolytu, vyvolává jeho intenzívní promíchání V zásobní komoře 1,a tím jeho rovnomerné zatěžování a zvýšení jeho výtěžností.Vynález umožňuje opąkovanou kontrolu tloušíky povlaků jednoho typu s efektivním využitím měřicího elektrolytu a současně i zvýšením přesností měření. Tryskový míkrosnímač je určen jako základní vybavení coulometrického měřiče tloušřky ochranných povleků.1. Tryskový mikrosnímač pre coulometrické měření tlouěřky povlaků, skládající se ze zásobní komoxy měřicího elektrolytu, napojené pomocí pružné spojky na zdroj reverzních pulsních změn tlaku a zasahující svou spodní zúženoučástí do pracovní komory, přičemž spodní zúžené část zásobní komory přechází v měřicí trysku, zasahující do kontaktního ústí mikrosnimače, vyznečující se tím, že zásobní komora (1) je V místě přeohodu ve svou zúženou část (3) opatřena směšovací tryskou (4).2. Tryskový mikrosnímač podle bodu 1 vyznačující se tím, že průřezy měřicí a směšovací trysky jsou uavzájem v poměru 1 4 až 1 6 pro celkový objem měřicího elektrolytu 1 až 5 ml.

MPK / Značky

Značky: tryskový, coulometrické, mikrosnímač, tloušťky, měření, povlaků

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217943-tryskovy-mikrosnimac-pro-coulometricke-mereni-tloustky-povlaku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků</a>

Podobne patenty