Číslo patentu: 217940

Dátum: 15.12.1984

Autori: Čmelík Bohumil, Uhlíř Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tiskací stanice pro tisk výplatních pásek je jednou ze stanic kontinuální linky pro balení sáčkovaných výplat. Kromě vlastní tiskárny je vybavena zařízením pro hlídání průchodu konce papíru, střihacím zařízením pro oddělování jednotlivých výplatních pásek a zařízením pro jejich odvod a dopravu na dopravník linky pro balení výplatních sáčků, kde jsou umísťovány bankovky a mince příslušné výplaty, připravené předchozími stanicemi linky.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno za 05 32 ÚŘAD no VYNÁLEZY mTiskecí stanice pro tisk výplatních pásek ja Jednou ze stanic kontinuální línky pro balení sáčkovených výplat.Kromě vlastní tiskárny je vybavena zařízením pro hlídáni průchodu konce papíru, střihacím zařízením pro oddělování jednotlivých výplatních pásek a zařizgním pro jejích odvod a dopravu na dopravník lin pro balení výplatních sáčků, kde jsou umís ov bankovky a mince přísluäné výplaty, př pravené předchozimi stanicami linky.vynález se týká tiskaoí stanice s tiskárnou pro tisk výplatních pások.Dosavadní tiskárny pro tisk výplotních pások jsou jodnoúčelová zařízení určená pouze pro vleŕstní tisk výplatních pások v pásu, např. ve výpočetních střediscích. Z této tiskárny vychází nepřetržitý složený pás, tvořící slohu. Slohy so pak dodávají přímo uživateli, kde se jednotlivé výplatní pásky od sebe odstřihují a ručně vkládají do výplatních sáčků. Tisk pások je tedy zcela oddälon od manipulace s ponězi.Nevýhodou dosavadních zařízení je zejména to, že nejsou uzpůsobona pro nasazení do kontinuální linky pro balení výplatních sáčků, takže vyžadují řadu následných ručních operací, jako např. střihání jednotlivých výplatních pások a jejích vkládání do výplatních sáčků,a dále to, že jsou přes svou jodnoúčolovost poměrně rozměrná.Tyto nevýhody odstraňuje tiskací stanice s tiskárnou pro tisk výplatních pások, ktoré je vybavena hlídačom konce pásku papíru.Podstata vynálezu je v tom, že na držáku, nosoucím hlídač konce pásu papíru, je dále umístčna jednak přítlačná plsnžetke, jednak výlqyvně uložona clona, přičemž přítlačná planžotka jo ve své horní části opatřena otvorem pro průchod clony bozkontaktního spínače, ktorý je v dotyku s napínací rolničkou pro vedení pásu papíru a ve směru posunu pásu papíru je tiskací stanice dále vybavena střihacím zařízením, skládajícím se z konzoly připevněná na nosné desce a nesoucí elektromagnot, ke kterému jsou výkyvně připevněny nůžky vytvorená jako dvojzvratná páka, z druhá strany nosné desky je upevněna páka nesoucí osu dvojice přítlačwch válečků, která spolu s dvojicí hnacích válečků, pomocným hnacím válečkom a nad ním umístěnou přítlačnou páčkou tvoří odvádčcí zařízení pro odvod jednotlivých výplstních pások na dopravník linky pro balení výpletních sáčků.Pokrok dosažený vynálszem spočívá zejména v tom, že tiskscí stanice je přizpůsobena velikostí ostatním stanicím zařazoným do linky na balení výplatních sáčků, že je tedy rozměrově malá, přičemž kromě vlastního tisku výplatních pások zajiětuje i střihání jednotlivých pások od sebe, jejich posuv a umístění na dopravník, s to na príslušnou výplatu, připravenou přodchozími stanicami.Príklad provedení podle vynálszu je znázorněn na výkresu, kde na obr. I je schematický bokorys tiskací stanice a na obr. 2 schematický nárys střihacího zařízení. lTiskací stanice s tiskárnou i pro tisk výplatních pások je vybavena hlídačem 1 konce pásu papíru, ktorý je k tiskárně i připevněn držáksm l. Tento držák 1 nose jednak přítlačnou planžetu 2 a jednak výkyvně uloženou clonu g. Přítlačná planžotka j, v jejíž horní části je otvor pro průchod clony Q bezkontaktního spínače l, jo v dotyku s napínací rolničkou g pro vedení pásu papíru tiskací stanici. Ve smáru posunu pásu papíru je tiskací stanice dále vybavena střihacím zařízením 13, které se skládá z konzoly 2, připevněné na nosné desce 8 a nesoucí oloktromagnet 1 Q,ke kterému jsou čspem 1 g pf-ipevněny nůžky 1 vytvorené jako dvojzvratná páka. Nad střihacím zařízením 1 je umístěno registraciu zařízení 13 průchodu výplatní pásky, ktoré je připevněno na odnímatelném krytu jj, tvořícím vedení výplatní pásky. Kryt 12 je pružnými držáky přichycen k nosné desce g. Z druhé strany nosné desky g je upovněna páka 1 § nosoucí osu 1 L dvojice přítlačných váločků lg, ktoré spolu s dvojicí hnacích válečků jj a spolu s pomocným hnacím válečkem g a nad ním umístěnou přítlečnou péče kou gg tvoří odváděcí zařízení 33 pro odvod jednotlivých výplatních pások na dopravník linky pro balení výplatních sáčků. Dvojice pomocných válečkú lg, jakož i pomocný hnací váleček gl, jsou rovněž pŕipovněny na nosné desce g.Pás papíru, ktorý je vedou do tiskárny 4 tiskací stanice, zskrývá otvor v přítlačná planžotě j, takže clona g do něj nemůže zasáhnout. Jakmile však projde konec papíru hlídsčom |, odkryje se otvor v přítlečné planžetě j, čímž se uvolní cesta pro clonu g, která zasáhno do otvoru v přítlačné planžotě j.Tim ,je dán signál spínačem 1 do centráąního ovládání k zastavení stroje a do tiskací stanice je uvedena nová role papíru.Při průchoůu pásu papíru vlastní tiskárnou 1, kde dochází k netištěni všech nutných dat, vydá počítač, na který je tiskací stanice napojene, povel elektromegnetu lg etříhacího zařízení 11 k odstřižení přisluěné výplatní pásky. Nůžky ll ve své krejní poloze stlačĺ páku lg, čímž zdvihnou osu ll a dojde ke styku dvojice přítlačných Válečků l§ a dvojice hnacích válečků 12, které uchopi již odetřiženou Jednotlivou výplatní pásku e vedou ji pod registračním zařízením lg, čímž dojde k vydání elektrického impulsu koncovým spínačem regis.tračního zařízení 11, že operace TISK byla skončena a že může dojít k další operací, tj.k pohonu dopravníku linky na balení výplet o další krok. Odvod jednotlivých pásek na dopravník linky je zajiětěn součinností pomocného hnecího válečku gl a přitlačné páčky gg.Tiskací stanice s tiskárnou pro tisk výplatních pásek, která je vybavena hlidačem kon ce pásu papíru, vyznačující se tím, že na držáku (3), nesoucim hlždač (1) konce pásu papíru,je dále umistěna jednak přítlačná planžeta (5), Jednak výkyvně uložená clona (6), přičemž přítlačná planžete (5) je ve své horní části opatřena otvorem pro průchod clony (6) bezkontaktního spínače (7), který je v dotyku a napínací rolničkou (2) pro vedení pásu papíru,ve směru posunu pásu papíru Je tiskací stanice dále vybavena etříhacím zařízením (13),skládajícím ee 2 konzoly (9) připevněné na nosné desce (8) a nesouci elektromagnet (10),ke kterému Jsou výkyvně připevněny nůžky (11) vytvořené jako dvojzvratná páka, e z druhé strany nosné desky (8) Je upevněna páka (16) nesoucí osu (17) dvojice přítlačných válečků(18), která spolu s dvojici hnacích válečkü (19), pomocným hnecim válečkem (21) a nad ním umístěnou přítlačnou páčkou (22) tvoří odváděcí zařízení (20) pro odvod jednotlivých výplatnich páaek na doprevník linky pro balení výplatnich sáčků.

MPK / Značky

Značky: stanice, tiskací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217940-tiskaci-stanice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tiskací stanice</a>

Podobne patenty