Zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty ve strojích pro automatické opásávání předmětů

Číslo patentu: 217937

Dátum: 15.12.1984

Autori: Vlachý Ladislav, Drašnar Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty ve strojích pro automatické opásávání předmětů a spadá do oboru obalové techniky. Vynález řeší automatické vysunování svařeného pásku z plastické hmoty ze svařovacího zařízení ve strojích pro automatické opásávání předmětů a to pomocí výsuvné opěrné desky letmo uložené na pružném článku spojeném s posuvnou částí uloženou na přímém vedení a rozpojitelně zasouvatelnou do zámků upravených proti horní ploše výsuvné opěrné desky. Zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty s výsuvnou opěrnou deskou lze s výhodou použít jak ve strojích pro automatické opásávání předmětů s ručním přísunem a odsunem opásávaných předmětů, tak i ve strojích s automatickým přísunem a odsunem opásaných předmětů.

Text

Pozerať všetko

(40) úmn mo VYNÁLEZY (45)(54) Zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty ve strojích pro automatické opásávání předmětůvynález se týká zařízení pro svařová- m 1 ní konců pásku z plastické hmoty ve stro- C D D,jích pro automatické opásávání předmětůa spadá do oboru obalové techniky. vynález řeší automatické vysunování 5 13 1 U 1 Hsvařeného pásku z plastické hmoty ze svařovacího zařízení ve strojích pro automaWľvľątícké opásávání předmětů a to pomocí výsuvné opěrné desky letmo uložené na pružném článku spojeném s posuvnou částí uloženou na přímém vedení a rozpojitelně zasouvatelnou do zámků upravených proti horní ploše Výsuvné opěrné desky.Zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty s suvnou opěrnou des- 8kou lze s výhodou pou ít ,jak ve strojích 7 ~. pro automatické cpásávání předmětů s ručním ~ 4 p přísunem a odsunem opásávaných předmětů, tak i ve strojích s automatickým přísunemPředmětem vynálezu je zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty ve strojích pro automatické opásávání předmětu s výsuvnou opěrnou deskou umožňující automatické vysunutí svařeného pásku zejména ve strojích pro automatické opásávání předmětů s automatickým přísunem a odsunem opásaných předmětů.Je známo zařízení pro svařování ultrazvukem konců pásku z plastické hmoty ve etrojích pro automatické opásâvání předmětů popsané v čs. patentu č. 190 418. Spojování konců pásku z plastické hmoty, kterým je opásáván předmět, se podle tohoto vynělezu provádí tak, že oba konce pásku jsou položený přes sebe a stisknuty mezi funkční plochou svařovací hlavice a pevnou opěrnou deskou.Nevýhodou pevné opěrné desky je to, že se po provedení spoje musí svařený pásek bočně vysunout ze svařovacího zařízení. To znamená, že stroj po provedení opásaní předmětu páskem z plastické hmoty a svaření konců pásku, nepokračuje v naprogramovaných funkcích, dokud obsluha nevysune svařený pásek ze svařovacího prostoru tím, že opásaný předmět posune z pracovní polohy. Teprve po vysunutí pásku ze sveřovacího prostoru pokračuje stroj v provádění dalších úkonů. Tento způsob obsluhy stroje pro automatické opásévání předmětů značně omezuje praktický výkon stroje a klade vyšší nároky na obsluhu, která musí po svaření konců pásku z plastické hmoty posunout opásaný předmět a pro dokončení zbývajících úkonů znovu sepnout cyklus pro opásání dalšího předmětu.Nevýhodou je také to, že svařovací zařízení s pevnou opěrnou deskou nelze použít ve strojích s automatickým přísunem a odsunem opásaných předmětů, protože k posunu opásaného předmětu se svařenými konci pásku pod opěrnou deskou je třeba určité síly. U lehčích předmětů je tento posun při použití běžných dopravních pásů nebo válečků prakticky nemožný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty ve strojích pro automatické opásávání předmětů vybavené svařovací hlavicí a opěrnou deskou podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že opěrná deska je letmo uložena na pružném článku spojeném s posuvnou částí uloženou na přímém vedení, přičemž proti horní ploše opěrné desky jsou uspořádaný zámky pro rozpojitelné zasunutí opěrné desky a po obou stranách svařovací hlavice pod opěrnou deskou jsou suvně upraveny první přidržovač a druhý přidržovač pro stabilizaci polohy opětné desky a přitlačení prvního konce a druhého konce pásku z plastické hmoty k opěrné desce.Hlavní výhoda použití výsuvně opěrné desky v zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty vo stroji pro automatické opásávání předmětů podle vynâlezu spočíva v tom, že podstatné zjednodušuje obsluhu stroje pro automatické opásávání předmětů a umožňuje, aby všechny funkce zařízení pro svařování konců pásku 2 plastické hmoty probíhaly bez přerušení a bez zásahu obsluhy. Tyto výhody se projeví zejména u nových typů strojů pro automatická opásávání předmětů vybavených automatickým přísunem a odsunem opásaných předmětů.Předmět vynálezu je schsmatícky znázorněn na připojených obrázcích 1 až 6, kde obr.I znázorňuje čelní pohled na zařízení s páskem z plastické hmoty vaunutým pod výsuvnou opěrnou desku v poloze A, obr. 2 představuje boční pohled na výsuvnou opěrnou desku v poloze A se vsunutým páskem z plastická hmoty, obr. 3 je čelní pohled na zařízení s výsuvnou opěrnou deskou v poloze A a s páskem z plastická hmoty přitlsčeným k výsuvné opěrné desce, obr. 4 znázorňuje boční pohled na výsuvnou opěrnou desku v poloze A se svařovací hlavicí v pracovní poloze a s páakem přitlačsným k výsuvné opěrné desce, obr. 5 představuje čelní pohled na zařízení s výsuvnou opěrnou deskou v poloze B a obr. 6 je bočním pohledem na zařízení s výauvnou opěrnou deskou v poloze B s vysunutým svařeným páskem 2 plastické hmoty.Zařízení pro svořování konců z plastické hmoty ve stroji pro automatické opásávání předmětů podle vynálezu (obr. 1 až 6) sestává z výsuvné opěrně desky L, která je letmo uložena na pružném článku g spojeném s posuvnou částí 1 uloženou na přímém vedení 3. Proti horní ploše lg výsuvné operné desky 1 jsou upraveny zámky É pro rozpojitelné zaaunutí vý 3 217937suvné opěrné desky 1. Pod výsuvnou opěrnou deskou 1 jsou suvně uloženy první přidržovač 2 a druhý přidržoveč Ľ pásku l z plastické hmoty, kterým je opásáván předmět lg uloženýna neznázorněné pracovní ploše stroje. Mezi prvním přidržovačem 2 a druhým přidržovačem lg,je pohyblivé uspořádéna svařovací hlavice 8 s funkční plochou LL.Funkce zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty s výsuvnou opěrnou doskou podle vynálezu je následující. Při opásávání předmětu Lg umístí se předmět 12 na neznázor něnou pracovní plochu stroje pro automatické opásávání předmětů. Pásek i z plastické hmo ty vedený neznázorněným páskovodrąým kanálem se vsune pod výsuvnou opěrnou desku , která je v poloze A volně vsuxxute svojí horní plochou 13 doozánzkü á (obr. 1 a 2). První přidržovač g ovládaný rxeznázorněąým mechanismem přitískne první konec 13 g pásku i k výsuvné opěrně desce i nacházející se v poloze A (obr. 3 a 4). Tlakem prvního přidržoveče g naklopí se výsuvná opěrná deska i tak, že svojí horní plochou lg dosedne na opěrnou plochu 6 a zámkü §. Po utažení pásku L 1 z plastické hmoty neznázorněným zařízením druhý přidržovač lg ovládaný neznázorněným mechanismem přitiskne druhý konec lll pásku l z plastické hmotyk funkční ploše 1 ł výsuvné opěrné desky l, přičemž se současně zvýši přítlačná Síla horní plochy 1 a výsuvně opěrné desky 1 k opěrné ploše Ěg zámku á. uchycení výsuvné opěrné desky l k pružnému článku 2 je provedeno tak, aby po dosednutí horní plochy 1 a výsuvné opěrné desky I na opěrnou plochu 6 § zámků 6 byla funkční plocha Q výsuvné opěrné desky i nastavena přesně rovnoběžně proti funkční ploše 11 svařovací hlavice §. Tím se stabilízuje poloha výsuvné opěrné desky 1 pro svaření prvního konce 11 g a druhého konce Jil pásku L 1 z plastické hmoty funkční plochou j 1 svařovací hlavice g.Po svaření prvního konce jjg e druhého konce ll) pásku 1 j z plastické hmoty (obr. 5 a 6) odsune se neznázorněným mechanísmem první přidržovač 9 a druhý přidržoveč 10 e současně sveřovací hlavice g, čímž se uvolní tlak na výsuvnou opěrnou desku i a mezi horní p 10 chou lg výsuvné opěrné desky I a opěrnou plochou Ěg zámku á se vytvoří mezere l, která usnadñuje vysunutí výsuvné opěrné desky l pomocí neznázorněného mechanísmu z polohy A do polohyp po dráze i. Tím dojde k uvolnění svařeného pásku l z plastické hmoty. Uvolněný svařenýpások jj se vyslune příčným směrem k ,jeho rovině pomocí neznázorněného stěrače a přílehne k opásanému předmětu lg. Výsuvná opět-ná deska l se vráti zpět po dráze i z polohy g do p 0 lohy A, tá. do svojí výchozí pracovní polohy. Tím se automaticky sepne cyklus pro opásávání dalšího předmětu.Zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty s výsuvnou opěrnou deskou lze s výhodou použít jak ve strojích pro automatické opásávání předmětů s ručním přísunem a odsunem opásávaných předmětů, tak i ve strojích s automatickým přísunem a odsunem opäsaných předmětů.Zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty ve strojích pro automatické opáeávání předmětů vybavené svařovací hlavicí a opěrnou doskou, vyznačující se tím, že operná deska (1) je letmo uložena na pružném článku (2) spojeném s posuvnou částí (3) uloženou na přímém vedení (4), přičemž proti horní ploše (13) opěrné desky (1) jsou uspořádány zámky (6) pro rozpojitelné zasunutí opěrné desky (1) a po obou stranách svařovací hlavice (8) pod opěrnou doskou (1) jsou posuvné upraveny první přidržovač (9) a druhý přidržoveč (10) pro stabilizaci pracovní polohy opěrné desky (1) a přitlačení prvního konce (139) a druhého konce (13 b) pásku (13) z plastické hmoty k opěrné desce (1).

MPK / Značky

Značky: svařování, konců, plastické, strojích, zařízení, hmoty, pásků, předmětů, automatické, opásávání

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217937-zarizeni-pro-svarovani-koncu-pasku-z-plasticke-hmoty-ve-strojich-pro-automaticke-opasavani-predmetu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty ve strojích pro automatické opásávání předmětů</a>

Podobne patenty