Zařízení k měření vnějšího a vnitřního průměru součástí, zejména valivých ložisek

Číslo patentu: 217936

Dátum: 15.12.1984

Autori: Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Trávníček Jiří, Kůr Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení k měření vnějšího a vnitřního průměru součástí, zejména valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základní desky opatřené dvěma držáky, ve kterých jsou zavěšeny dvě planžety, k nimž jsou připojeny závěsy kotvené na nosné desce. K nosné desce je připevněn další držák mikrokátoru nebo elektrického snímače a první vozík s prvním měřicím dotykem. Druhý měřicí dotyk je uložen na druhém vozíku připojeném k desce s opěrným dotykem zavěšené na dalších planžetách při pevněných pomocí dalších závěsů k nosné desce. V základní desce je uspořádán prizmatický člen pro polohování měřené sou části. Zařízení je dále opatřeno pružnými elementy pro nastavení měřicí síly na měřicích dotycích a aretačním zařízením pro zablokování planžetových paralelo gramů v jejich rovnovážné poloze. Zařízení může být využito v ložiskovém průmyslu a ve strojírenství.

Text

Pozerať všetko

úñAn mo VYNÁLEZY A omzvvvynález se týká zařízení k měřeníZařízení podle vynúlezu sestává ze základní desky opatřené dvěma držáky,ve kterých jsou zavěšeny dvě planžety,k nimž jsou připujeny závěsy kotvené na nosné desce. K nosné desce je další držák mikrnkátoru nebo e ektrického snímače a první vozik s prvním měřicím hý měřicí dotyk je uložen na druhém vozíku přípojeném k desce s opěr m dotykem zavěšené na dalších planžetách p ipevněných pomoci dalších závěsů k nosné desce. V základní desce člen pro polohov části. Zařízení je dále opatřeno nými elementy pro nastavení měřicí síly na měřicích dotycich a aretačním zařízeníme uspořádán prizí měřeně soupružpro zablokování planžetových paralelngremů v jejich rovnovážné poloze.Zařízení může být využite v ložiskavém průmyslu a ve strojírenství.vynález se týká zařízení k měření vnějšího a vnitřního průměru součástí, zejména valivých ložisek.K měření vnějäího a vnítřního průměru součástí valivých ložisek se používají měřidla u. nichž je úložný prizmatický člen součástí měřicího obvodu. K takovým měřidlům patří například jednoduchá etojánky opetřená stolečkemvpro uložení měřené součástí a dále opatřené držákem pro snímač, jehož měřicí hrot se dotýka měřené součástí. Složítějěí měřidle tohoto typu bývají vybavena planžetovým parelelogremem, jehož pohyblivý člen nase jeden měřicí dotyk a opěrku, která j-e v kontaktu s měřicím hrotem snímače uchyceného na základním rámu,který také nece druhý měřicí dotyk. Nevýhodou těchto zařízení je snadná deformovetelnost celého měřicího obvodu při zatlečení na součást, což způsobí někdy značné chyby, zvláště při měření oválnosti.Uvadenou nevýhodu odstraňuje v doposud největší známé míře zařízení k měření vnějšího e vnitřní-ho průměru součástí valivých ložíaek podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestava ze základní desky spojené sa základovým rámem opatřaně dvěma držáky k ní přípojenými ve spodní části, ve kterých jsou zavěěeny dvě planžety, k nimž jsou připojeny závěey uchycené na nosné desce. K této nosné desce je dále připevněn jednak další držák mikrokátoru nebo elektrického snímača a jednak první vozík s prvním měřicím dotykom. Druhý měřicí dotyk je uložen na druhém vozíku připojeném k desce opatřené opěrným dotykom a zavěěené na dalších plenžetách připevněxxých pomocí dalších závěsů k nosné desce. V základní desce je uapořádán pnizmatický člen. Další podstata vynalezu spočíva v tom, že zařízení je opatřeno pružnými elementy. Další podstata je v tom, že zařízení je opatřeno eretačním zařízením.Zařízení podle vynálezu je vhodné jak pro laboratorní tak i pro dílenskě měření vnějěíoh a vnitřních průměru věech typů valivých ložisek. Oddělení úložného prizmetíckého členu od vlastního měřicího obvodu umožňuje spolehlivější měření než dosavadní měřidle e rovněž zvyšuje přesnoat měření až o jeden řád. Další přednoatí zařízení je jeho snadné seřízení a ustavení.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém vykrese.Zařízení je tvořeno základní deskou 1, ke které jsou ucnyceny dva držáky g. V těchto držácích 8 jsou zevěšeny po jedná dvě planžety g, k nimž jsou. připevněny závěsy j uchycená na nosné deece g. K nosné desce g je dále připevněn další držák 13 mikrokátoru nebo elektrického snímače a první vozík 1 s prvním měřicím dotykem 11, který je stavitelný dle rozměrd ložiska. Druhý měřicí dotyk LI, je uložen na druhém vozíku i, který je připojen k desce li. Des-ka li je opatřena opěrrąým dotykem 17 a je zevěšena na dalších planžetách 1, ktoré jsou připevněny pomocí dalších závěsů Lg k nosné deace g. K základní desce l jsou dále uchyceny pružné elementy 13 sloužící k nastavení měřicí síly na měřicích dotycích L 3, a lg a aretační zařízení 11 pro zablokování plenžetových paralelogramů v jejich rovnovážně poloze. Odděleně od měñicího obvodu je v drážce základní desky 1 zaveden prizmatický člen 2, který slouží k polohování měřené součástí vůči měřicím dotykom 13 a 4.Před nastavením měřidla se provede nejprve zablokování planžetových paralelogrsmů pomocí eretačních zařízení | 1. Pak se povolí upevňovecí šrouby vozíků j a i a vozíky 3 a i se odsunou. Na základní desku 1 se položí etalonová součást I 8 a dorazí se na prizmatický člen 2. Vozíky j, 4 se přisunou k etelonové součástí |§, měřicí dotsky l a M se uvedou do kontaktu s povrchem etelonové součástí 18 a vozíky 3 a 1 se zafixují. .Snímač nebo míkrokátor se ustaví v dršáku | 2 tak, aby jeho měřicí hrot bylve styku s opěrným dotykom 11 s ručička ukezovele přibližně na údaj odpovídající rozmeru etalonové součástí 16. Pomocí pružných elementůse nastaví optimální měřicí síls dotyku). 13, 141 a provede se konečně ustavení snímače nebo mikrokátoru, aby jeho ručička ukezovala přesně na údaj odpovídající rozměru etalonové součástí 1 §. Etalonová součást 18 se vyjme z měřicího místa a místo ní se vloží měřená součást. Z údaje ručičky se určí rozměr měřené součástí.1. Zařízení k měření vnějšího a vnitřního průměru součástí, zejména valivých ložisek,vyznačené tím, že k základní desce (1) spojené se základovým rámem (19), opatřené ve svéspodni části dvěma držáky (8) k ní připojenými, jsou zavěšeny dvě plnnžety (6), k nimžjsou připojeny závěsy (5) jejichž druhé konce jsou uchyceny ke spodni části nosné desky(2), přičemž k této nosné desce (2) je dále připevněn jednak další držák (12) mikrokátoru nebo elektrického snímače a jednak první vozík (3) s prvním měřicim dotykem (13),zatímco druhy měřicí dotyk (14) je uložen na druhém vpziku (4) připojeném k horní části desky (15) opatŕené opěrným dotykem (17) a zavěšené na dalších planžetéch (7) připevněných pomocí dalších závěsů (16) ke spodní části nosné desky (2) a v horní části základní desky(1) je upraven prizmatický člen (9).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tim, že k základovému rámu (19) jsou uchyceny pružné elementy (10).3. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že k základovému rámu (19) je uchyceno aretační zařízení (11).

MPK / Značky

Značky: zejména, vnějšího, měření, průměru, vnitřního, součástí, valivých, zařízení, ložisek

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217936-zarizeni-k-mereni-vnejsiho-a-vnitrniho-prumeru-soucasti-zejmena-valivych-lozisek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k měření vnějšího a vnitřního průměru součástí, zejména valivých ložisek</a>

Podobne patenty