Zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje

Číslo patentu: 217935

Dátum: 15.12.1984

Autori: Špička Bohdan, Pokorný Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje, umožňující navěšení s nesení v určité poloze pracovního adaptéru, zemědělského stroje a jiných pracovních strojů na samojízdném stroji, zejména na zemědělských traktorech. Podstatou zařízení je to, že jeden konec obou zvedacích ramen a horní vzpěry je výklopně uložen na čepech mezi konzolami, které jsou přivařeny k rámu stroje. K rámu stroje jsou pod zvedacími rameny připevněny hydraulické válce s kloubovými ložisky. Druhé konce hydraulických válců s kloubovými ložisky jsou připevněny ke zvedacím ramenům. Do opačných vyvrtaných konců zvedacích ramen jsou zalisovány obou stranně vyčnívající čepy, na nichž jsou z vnitřní strany zvedacích ramen pevně navlečené trubky. Trubky jsou zakončeny plochou tyčí. K oběma protilehlým plochým tyčím trubky je připevněn třmen. U některých provedení zařízení může být mezi horní částí třmenu a plochými tyčemi připevněna tvarová objímka.

Text

Pozerať všetko

(54) Zařízení pro čelní tříbodové zavěšaní pracovnlho strojeÚčelom vynňlezu je zařízení pro čelní gříbodové zavěšení pracovního stroje umožnujíci navěšení a nosení v určitá poĺoze pracovního adaptéru, zenědělského stroje a jiných pracovních stro ů na samojizdném stroji, zejména na zem dělakých trakto- v rech.Podstatou zařízení. je to, že jeden konec obou zvedacích rauen a horní vzpěry je výklopně uložon na čepech mezi konzolami, které jsou piŕivařeny k rámu stroje.K rámu stroje jsou pod zvedacimi rameny přípevněny hydraulické válce s kloubuvými 1021 sk . Druhé konce hydraulických válcůs klou ovými ložisky jsou připevněny ke zvedacím ramenům Do opečných vyvrtaných koncu zvedacích ramen jsou zalisovány oboustrannä vyčnivajzící čepy, na nichž. jsouz vnitřní strany zvedacich -amen pevně nuvlečené trubky trubky jsou zakončeny j plochou tyčí. K oběme. protilehlým plochý-m tyčim trubky že připevněn třmen. U některých proveden zařízení můžé být mezi horní částí třmenu e plochými tyčomi připevněna tvarová objimka.vynález se týká zařízení pro čelní tříbodové zavčšení pracovního stroja, umožňujícínavěšení a nesení v určité poloze pracovního adaptéru, zemčdělského stroje a jiných pracovních strojů na samojízdném stroji, zejména na zemědělských traktorech.známá řešení zařízení pro tříbodové zavěšení pracovního stroje využívají pro zamezení pohybu pracovního stroje do stran fixace dolních táhel hydraulickěho systému. Toto uepořá~ daní omezuje zvláětě u čelně umístěných zarízení použití kloubového hřídele pracovních adaptéru, ktoré k pohybu vlastních pracovních orgánů vyžadují odběr výkonu od vývodověho hŕídele samojízdného stroje, zejména zemědělského traktoru, a tín omezují využitelnost závesných zařízení. Dále zvyáují nebezpečí úrazu obsluhy pri připojování či odpojování pracovního stroje od základního stroje v manipulačním prostoru.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje podle vynálezu, sestávajícím ze zvedacích ramen, horní vzpěry a hydraulickáho systému. Podstata zařízení spočíva v tom, že jeden konec obou zvedacích ramen a horní vzpěry je výklopná uložen na čspech mezi konzolami, která jsou přivařeny k rámu stroje. I( rámu stroje podle podelnd osy eamojízdného stroje jsou pod zvedacími remeny přivedeny a připevněny hydraulická válce s kloubovými ložisky.Druhá konce hydraulických válců s kloubovýmí ložisky jsou připevněny ke zvedacím ramenům. Do opačných vyvrtarxých koncu zvedacích ramen jsou zalisovány oboustranně vyčnívající čepy, na nichž jsou z vnitřní strany zvedacích ramen pevnč navlečené trubky. Každá trubka je zakončena plochou tyčí trubky. K oběma protilehlým plochým tyčím trubky je připevněn trmen. Třuen má rovnobežne ustaveny od sebe podle vnějšího průměru horní vzpěry dvě ploché tyče, které jsou ve spodní části pevné spojeny rozpärnou trubkou. U některých provedení zařízení může být mezi horní částí tŕmenu a plochými tyčemipřipevněna tvarová objímka.Výhoda zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje podle vynálezu je v tom,že umožňuje plně využívat prostoru u kloubověho hřídele k manipulaci vůbec a současně při jakékoliv manipulaci s kloubovým hřídalem se zvyšuje bezpečnost práce obsluhy. Další vyhodou je, že horní vzpěra je stranově vedena a polohově fixována vo třmenu, který je součástí mechanické torzně tuhé vazby mezi zvedacími remeny hydraulického systému. Fixace horní vzpěry ve třmenu zajiätuje i správné vedení pracovního adaptéra nebo zemědělského stroje. Vhodné natverování tŕmenu umožňuje tento využívat jako součást, která zajistí horní vzpěru závěsnáho zařízení, kdy není připojen pracovní stroj.Na připojeném výkresu je znázorněno zařízení pro čelní tríbodové zsvěšení pracovního stroja podle vynálezu , kde je zobrazena na obr. l mechanická torzně tuhá vazba zvedacích ramen hydraulickáho systému s třuenem a na obr. 2 fixace horní vzpěry ve tvarované objímce třnenu.Na rámu 1 stroje jsou uzavřeny párové konzoly g, 2, 3, mezi která na čepech j, 5,i jsou výklopná uložená obě zvedací ramena 1,a horní vzpěra A. Pod zvedacími ramenyj, j ve smeru podélně osy eanojízdného stroje jsou uloženy lgyvné hydraulické válce Q,opatřené kloubovými ložisky, přičemž kyvná hydraulické válce 6, i tvoří lineární hydraulická motory. Tělesa kyvných hydraulických válců 6, 6 jsou kloubovými ložisky připevnčnana čepech 1 k rámu l stroje. Pístnice kyvných hydraulických válců á, á jsou kloubovými ložisky a čepy 1 pripojeny ke zvedacím ramenům j,Ve zvedacích ramenech j,jsou zalisovany oboustranně vyčnívající čepy 5.Trubky 2, 2 skončené plochými tyčemi m,jsou z vnitřní strany zvedacích ramen 3 naraženy na vyčnívající čepy s. a případně jsou ještě přivařany ke zvedacím ramenñm j, L. Mezi ploché tyče 1 Q, | 0 je třmen L 5 vložen a přitažen ärouby Q. Třmen 15 je vytvořen ze dvou plochých tyčí | 2, l, které jsou ve spodní části pevně spojeny rozpěrnou trubkou 11. Velikost rozpěrné trubky je dána podle velikosti vnějšího průměru horní vzpěry 3. Pro uchycení nezapojené horní vzpěry i může být na třmenu 15 pripojene šrouby 13 mezi ploché3 217935 × 52 . tyče lg, lg, lg, lg tvarová objímka li. Mechanické tonzně tuhé svázání zvedacĺch ramen1, 3 hydraulíckého systému je vytvořena z oboustrenně vyčnivajících čepü §, trubek Q,2 s plochými tyčemi lg, lg a třmenu 15.Zvedání nebo ustavení stroje do funkční polohy pracovního stroje zajíšíuje zařízení podle vynálezu líneúrnimi hydraulickými motory, tj. kyvnými hydraulickými válci Q, Q. Ve všech nastavených polohách pracovního stroje, zařízení podle vynálezu má atranové vedení a polohovou fixací horní vzpěry 1.Zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje podle vynálezu lze výhodně používat při zvedáni a přenášení břemen u lesních traktorů, stavebních strojů nebo pro některá silniční stroje k funkčnimu zavěšeni různých adaptérů používaných při údržbě silnic epod.1. Zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje, sestávajicí ze zvedacích ramen, horní vzpěry e hydraulického systému, vyznačené tim, že jeden konec obou zvedacích ramen (3, 3)a horní vzpěra (4) jsou Výklopné ulcženy na čepech (5, 5, 5) párových konzol (2, 2, 2) připevněných k rámu (I) stroje, k němuž jsou pod zvedacími rameny (3, 3) přípevněny kyvné hydraulická válce (6, 6), ktoré druhýui konci jsou uchyceny ke zvedacím ramenům (3, 3), do jejichž druhých konců jsou zalisovány oboustranně vyčnívající čepy (8), na nichž jsou z vnitřní strany zvedacích ramen (3, 3)navlečené trubky (9, 9) zekončené plochými tyčemi (10, 10), mezi které je připevněn třmen (15).2. Zařízení pro čelní tŕíbodové zavěšeni pracovního stroje podle bodu | vyznačené tím, že třmen (15) je vytvořen ze dvou souběžných plochých tyEi (12, 12), spojených ve spodni části rozpěrnou trubkou (11).3. Zařízení pro čelni tříbodové zavěšení pracovního stroje podle bodu 1 vyznačenétím, že mezi horní konce třmenu (15) a ploché tyče (10, 10) je připevněna tvàrová objímka (I 4).

MPK / Značky

Značky: čelní, zavěšení, zařízení, stroje, tříbodové, pracovního

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217935-zarizeni-pro-celni-tribodove-zaveseni-pracovniho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje</a>

Podobne patenty