Zařízení pro upínání opěrné kladky

Číslo patentu: 217925

Dátum: 15.12.1984

Autor: Stloukal Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro upínání opěrné kladky k páce pro podpírání kuličky v kontrolním místě automatických třídiček pro kontrolu ložiskových kuliček umožňuje nový způsob připevnění opěrné kladky, kterou je miniaturní ložisko, rychlou demontáž opotřebované i montáž nové opěrné kladky, přičemž se upnutím samočinně vylučují mechanické vůle, které nejsou přípustné, neboť opěrná kladka je jedním z elementů, které určují polohu kuličky v kontrolním místě. Náhradní díl tvoří miniaturní ložisko s nalisovanou hřídelkou, který se pomocí planžetového úchytu ve tvaru písmene U pomocí upínky a upínacího šroubu připevňuje ke koncům ramen vidlice páky opatřených drážkou pro konce hřídelky opěrné kladky. Zařízení odstraňuje dosavadní způsob demontáže a montáže řídicí kladky spojený s narážením, při kterém dochází k poškozování čepu i otvoru ramen vidlice a vzniku vůlí.

Text

Pozerať všetko

154) Zařízení pro upínání opěrné kladkyZařízení pre upináni opěrné kladky K péce pre podpíráni kuličsy V kontrolnim místě automatických třídgček pro kontralu ložiskových Kuličmk umožnuje nový způsob přípevnění opěrné kladky, kterou je miniaturni ložiska, rychlou demontáž opotřebo~ vané i montáž nové opěrné kladky, přičemž se upnutim samočinně vylučují mechanické vůle, které nejsou přípustué, neboš opěrná kladka je jedním z elementů, které určují polohu kuličky v kontrolním místě. Náhradní díl tvoří míniaturní ložiska s nalisovanou hřídelkou, který se pomocí planžetového úchytu ve tvaru písmena Ub pomocí upínky a upínacího šroubu připevnuje ke koncúm ramen vidlice páky opatřených drážkou pro Kogce hřídelky opěrné kladky. Zařízení odstranuje dosavadní způsob demontáže a montáže řídící kladky spojený s narážením,při kterém dochází k pcškozování čepu i otvoru ramen vldlíce a vzniku vüli.Vynález se týká zařízení pre upínání opěrné kladky k pece pro podpírání kuličky v kontrolním místě automatické třídičky pro kontrolu povrchových vad ložiskových kuliček.U těchto třidiček je poloha kuličky v kontrolním místě určena hnacím kotoučem,opěrnou kladkou e pružné přitlačována dvojitou řídící kladkou, která uděluje otáčející se kuličce takovýpřídavný pohyb, že celý její povrch je pevnými snímači postupně zkontrolován v meridíálním systému. Opěrná kladka je umístěna na páce, jejímž odklopením je zkontrolovaná kulička Vypuštěna z kontrolního místa. Její upevnění k páce má běžné konstrukční provedení. Konec páky tvoří vidlice se dvěma rameny, v nichž jsou otvory pro čep, který má na jedné straně hlavu a na druhé straně drážku pro pojistný kroužek.Protože má třídíčka značný výkon, až téměř I 4 000 kulíček za hodinu v jednom kontrolním místě, opěrná kladka se poměrně rychle opotřebuje a je nutno ji nahradit, přičemž je třeba demontovat páku a snímač, který je na ní upevněn, odstranit pojistný kroužek, vyrazit čep a provést montáž opačným způsobem.Používané metody pro povrchovou kontrolu kulíček vyžadují presnou polohu kuličkyV kontrolním místě a tuto polohu určuje především i opěrná kladka kterou je miniaturní kuličkové lozisko. Proto musí být čep V otvoru ložiska i V otvoreoh ramen páky naražens malým přesahem. To vyžaduje poměrně přesné tolerování a výrobu jak průměru čepu, tak průměru příslušných otvorů v ramenech vidlice páky. Demontážemí se však tyto otvory uvolňují a větší průměr čepu není možno použít protože otvor ložísek zůstává stejný. Jakmile se jednou vytvoří vůle uložení čepu v rameneoh opěrné páky, rychle se zvětšuje vlivem nárazů při výměně kuličky v kontrolním místě. Tím způsobené zvětšující se neurčitost polohy kuličky v kontrolním místě zhoršuje kvalitu kontroly. Závadu je možno odstranit pouze výměnou celé páky, která je poměrně drahým dílem. Výměna opěrné kladky při dosavadním zpüsobu jejího upevnění není jednoduchá, neboí je nutno současně narážet nebo vyrážet čep do nebo ze tří otvorů a dvou distenčních podložek. Pokud to není prováděno s dostatečnou odborností, dochází k předčasnému opotřebení čepu ale i páky. Další nevýhodou je, že relativně rozměrné konce ramen páky a konce čepu zhoršují stísněné podmínky v kontrolním místě u tŕídiček pro malé rozměry ložiskovýoh kulíček.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k upínání opěrné kladky k páce pro podpíránĺ kuliček v kontrolním místě automatické třídičky pro kontrolu povrchových vad ložiskovýoh kuliček, jehož podstata je v tom, že s opěrnou kladkou, kterou tvoří miniaturní lozisko,je pevně spojena hřídelka, na jejichž obou koncích je distanční podložka a jedno rameno planžetového úchytu ve tvaru písmeno U, v jehož ohbí s otvorem je upínka se závitem pro upínací šroub, tento celek je v drážce vidlice páky, jejíž ramena mají další drážku pro konce hřídelky, přičemž k části páky, v níž jsou spojena obě její ramena, je drážka pro upínací šroub a zapouštění pro jeho hlavu.Pokrok dosažený vynálezem spočívá především v tom, že opěrná kladka, kterou tvoří míniaturní ložisko, může být jako náhradní díl dodávána s nalisovanou hřídelkou, kterou může s výhodou tvořit ložisková jehla, neboí tyto jsou vyráběny v přesných rozměrech,úzkých tolerancích a jsou levné. Pokud je uživatelem třídiček výrobce valivých ložieek s širším sortimentem výroby, může si náhradní díl snadno realízovat sám. Hlavní výhodou je, že tento opotřebovávaný díl je k páce připevněn způsobem, umožňujícím snadnou montáž s demontáž, a že tento způsob neumožňuje vznik vülí, a tím 1 nepřeenost polohy kontrolovaných kuliěek. Konečně je výhodou, že kratší konce remen vidlice páky a kratší konce hřídelky uvolňují stěanané podmínky v kontrolním místě.Příklad provedení podle vynálezu je znázorněn na výkresu, kde na obn 1 je vodorovný řez zařízením, na obr. 2 je boční pohled na zařízení včetně kontrolované kuličky, roztáčecího kotouče a řídící kladky a na obr. 3 je zařízení v rozebraném stavu při výměně opěrné kladky.V operné kladce 1 (obr. 1), kterou tvoří miniaturni ložiska, je nalisována hřidelka 2. Na obou koncích hřídélky 2 je nasunutá distanční podložka 3, jejíž vnější Dŕůměr je menší než vnitřní průměr vnějšího ložiskového kroužku, aby nemohlo docházet K jeho brzděni. Dále je na obou koncích hřídelky g svým otvorom nasunuto jedno rameno planžetového úchytu A ve tvaru písmene U. V jeho ohbi, opatřeném dalším otvorem, je upinka Ž se závitem pro upínací šroub Q. Tento celok je zasunut do drážky vidlice páky 1 přičemž konce hřidelky g dosedaji do další drážky V konci ramen vidlice páky 1. Upínací šroub je zasunut V drážce vytvořené v ose vidlice pásy 1 a jeho poloha je zajíštěna zahloubením pro jeho hlavu. Upinka 3 může mít tvar naznačený na obr l nebo může být provedena jako krátký váleček.Na obr. 2 je znázorněna i kontrolovaná kulíčka § a směr síly§, kterou se opirá o opěrnou Kladku LL dále roztáčecí kotouč lg a řídící kladka 2.Na obr. 3 je znázorněno rozebrané zařízení při výměně opěrué kladky L. Provede se pouhym povolením upínacího šroubu É a jeho vysunutim směrem dolů. Přítom se naklépí í celé zařízení kolem osy hřídelky g. Planžetový úchyt 3 včetně operné sladąy 1 a dalších dílü se potom vysune z drážky vydlíce. Opěrná kladKa 1 s hŕidelkou 3 se vyjme Z planžetového úchytu a sejmou se distanční podložky 3. Montáž se provede opačným postupom. Kamene planžetového úchytu 3 drží po nasazení na konce hřídelky g samosvorně. Celex se nnsune do vidlice páky 1 a utáhne upinacím šroubem.Z obr. 2 je zřejmě, že směr síly P, kterou kontrolovaná kulíčka naráží a opirá se 0 pěrnou kladku L, souhlasí přibližně se směrem sily, kterou působí upinaci šroub É na hřídelku g,tyto síly tlačí konce nŕídelxy g do drážxy v ramenecn vidlice páky 1. Popsané Ť vůči ramenům vidlice páky 1, přičemž hřídelkazařízení pružně vymezuge vůli Konců hřidelky g nalisovaná v operné kladce 1 tvoří náhradní díl.Zařízení k upínání opěrné kladky k páce pro podpírání Kuličex V kontrolním místě automatické třidičky pro kontrolu povrchových vad ložiskových kuliček, vyznačené tím, že s opěrnou mladkou (7), kterou je míniaturní kuličxové ložiska, je pevně spojene hřídelka(2), na obou xoncích hřidelky (2) je distančni podložka (3) a jedno rameno planžetového úchytu (4) ve tvaru písmena U, v jehož ohbí s otvorem je upína (5) se závitem pro upínací šroub (6), tento celek je ve vidlici páky (7). jejíž ramena mají drážku pro konce hřídelky (2), přičemž V části páky (7), V níž jsou spojene obě 3931 ramene, je delší drážka pro upinací šroub (6) a zapuštění pro jeho hlsvu

MPK / Značky

Značky: upínání, opěrné, kladky, zařízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217925-zarizeni-pro-upinani-operne-kladky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro upínání opěrné kladky</a>

Podobne patenty