Zařízení k přestavování barvicí pásky u psacích strojů

Číslo patentu: 217920

Dátum: 15.12.1984

Autori: Nečas Václav, Kolišanovský Tašo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k přestavování barvicí pásky u psacích strojů, opatřených nosičem barvicí pásky umístěným proti psacímu válci, vyznačené tím, že sestává z klávesy (2) ve tvaru dvojramenné páky výkyvně uložené na pevné části stroje, například bočnici (1), z nichž jedno rameno zasahuje do klávesového pole psacího stroje, zatímco její druhé rameno zasahující do vnitřního prostoru psacího stroje, je opatřeno ovládací plochou, například ve tvaru sešikmení (4) umístěným proti dorazu (5) vytvořenému na vyhnutém rameni (6) přestavovacího táhla (7) vedeného od sešikmení (4) klávesy (2) k nosiči (8) barvicí pásky (9), s nímž je přestavovací táhlo (7) spojeno, přičemž na vyhnutém rameni (6) je ve směru přestavovací ho táhla (7) vytvořeno stavěcí rameno (23), za které zapadá záchyt (14) vytvořený na jednom konci nastavovacího táhla (15), jehož druhý konec je zavěšen v nastavovacím třmenu (17) zasahujícím do klávesového pole psacího stroje a výkyvně uloženém na pevné části stroje, například bočnici (1), přičemž vyhnuté rameno (6) je odpruženo pružinou (21), která je dotlačuje k záchytu (14) nastavovacího táhla (15).

Text

Pozerať všetko

(75) Auwrvynünu KOLIŠANOVSKY TAŠO ing., NEČAS VÄCLAV, samo(54) Zařízení k přestavování barvicí pásky u psaclch strojůvynález se týká zařízení k přestavování barvicí pásky u psacích strojů, u nichž je vyloučeno její kmitání při psaní.Je snahou konstruktérü, aby některá díly psacích strojů byly zjednodušeny a tím i ekonomicky zvýhodnělny-i za cenu některých neobvyklých řešení. Jedno z takových řeěené odstraňuje kmitání barvicí pásky při psení. Doposud konstrukce všech psacích strojů používaàí uspořádání, u nichž je kmitání barvicí pásky odvozeno od tisku klávesy nebo tzv. kolena pomocí vačkového nebo pákového mechenismu. Tyto mechanismy se v běžné praxi liší tvarovým uspořádáním součástí či jejich rozmístěním, avšak jejích funkce je stejné.I když je kmitání barvicí pásky u psacích strojů běžné, ba notoricky vžité, přesto má řadu nevýhod, které jsou průvodním jevem všech příslušných konstrukcí. Napříkled vyžaduje složitý mechanismus s velký-m počtem složitých a k tomu pŕesných součástí. Proto při pohybu tohoto mechenísmu, který je odvislý od rychlosti při psení a od jeho lmotností, vznikají velké setrvačné síly a odpor-y. Ty si vynucují jednak větší sílu úhozu a tím větší úsilí od písaře, Jednak pevné a tuhé součástí s kvalitním opracováním a tepelným zpracováním. Z hlediska výrobního pak velké množství součástí a k tomu přesných vyžaduje značnou pracnost, která se také projeví i při montážních pracích. Z hlediska správné funkce vyžaduje kmitání přesné ustavení mechenismu, zvláätě u typů obsahujících háćky, čárky a ekcenty. Z těchto důvodů musí být přesně ustavena i harvicí páska. Jestliže je použito víceberevné pásky, způsobuzje její přestavení na nejvyšší zdvih delší zvýšení odporu při psení, čímž dochází ke slebému otisku znaků. Mimo toho uvedená nevýhody ovlívňují L složitost mechenísmů sloužících k přezvíjení barvicí pásky.Vzhledem k těmto nedostatkům byl mechanismus kmitání barvicí pásky psacího stroje odstraněn a její přestavování bylo nahrazeno zařízením k přestavování barvicí pásky u psacích strojů podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestává z klávesy ve tvaru dvojramenné páky Výkyvné uložené na pevné části stroje, například bočnici, z nichž jedno rameno zasahuje dovklávesového pole psacího stroje, zatímco její druhé rameno zasahující do vnitřního prostoru psacího stroje je opatřeno ovládací plochou, například ve tvaru sešikmení, umístěným proti dorazu vytvořenému na vyhnutém rameni přestavovacího táhla vedeného od sešikmení klávesy k nosiči barvicí pásky, s nímž je přestavovací táhlo spojene, přičemž na vyhnutěm rameni je ve směru přestavovacího táhla Vytvořeno stavěcí rameno, za které zapadá záchyt vytvořený na jednom konci nastavovacího táhla, jehož druhý konec je zavěšen v nastavovacím třmenu zasahujícím do klávesového pole psacího stroje a výkyvně uloženémna pevné části stroje, například bočnici, přičemž vyhnuté rameno je odpruženo pružinon, kte rá je dotlačuje k záchytu nastavovacího táhla.Použitím tohoto zařízení se odstranil celý složity dosavadní mechanismus kmitání barvící pásky, který bylnahrazen přestavovacím zařízením použitelným jen v případě, kdy písař hodlá zkontrolovat psaný text. Vzhledem k tomu, že přestavovací mechanismus není spřažen s žádným pohybovym mechanismem, je síla potřebné k úhozu na klavesnici podstatné menší, než doposud. Samotný přeatavovací mechanismus je jednoduchý s malým počtem jednoduchých součástí a pohotový při přestavování barvicí pásky. Také i montaž a ustavení jsou jednoduché. Kromě uvedeného se odstraňují problémy spojené s převíjením a přehazováním chodu barvicí pásky, například roztáčením cívek, vypadáváním harvicí pásky z vedení a nevypisováním znaků při př-ehazování jejího chodu. Tímto novým mechenismem lze mimo uvedených výhod zmenšit zdvih kláves a tím zvýěit rychlost psaní.Príklad provedení vynálezu je vyobz-azen na výkresu v axonometrickém pohledu.K pevné části psacího stroje, například bočnici 1, je Výkyvné uložena klávesu g ve tvaru dvojramenná pálq. Jeden její konec, zasehující do klávesového pole psacího stroje,je opatřen tlačítkom j, kdezto druhý umístěný ve vnitřním prostoru paacího stroje ovládací plochou, například ve tvaru seäikmení i. Proti aešikmení g je umístěn doraz ž,vytvořený na vyhnutám ramení á přestavovacího tahle 1. Přestavovací táhlo 1 je vedeno od seäikmení A k nosiči § barvioí pásky 2 přes ložiska | 0 vytvořena v pevných častech psacího stroje. K nosiči § je přestavovací táhlo 1 upevněno například prostřednictvím záchytu LL zapadajícího do příslušného otvoru nosiče 5. Nosič Q je umístěn na vodítku typů 13 psacího stroje proti paacímu válci 1,3. Na konci vyłmutého ramene 6 je vytvořena ve směru přestovovacího tahle 1 stavěcí rameno 33,.Jak je znázorněno v přiloženém vyobrazení, je stavěcí rameno g s dorazem i tvořeno okom g, vzniklým na konci vyłmutého ramene g. Za stavěcí rameno g zapadá záchyt JA, vytvořeny na jednom konci nastavovacího tahle L 2. Jeho druhý konec je zavěšen prostřednictvím záohytného chybu 1 Q v otvoru nastavovacího třmene 11 výkyvně uloženého například na bočnioi 1 psacího stroje.Nastavovací třman 1 Z je opatřen nastavovacími otvory lg, do nichž zapadá aretační tělísko L 2 upevněné na pevné části zařízení, jako bočnici l. Vzdálenosti mezi nastavovacími otvory lg odpovídají zvolenému přestavení nosiče § barvicí pásky 2. Nastavovací třmen u je dále opatřen přestavovacím ramenem 39, sloužícím k ovládání přestavovacího zařízení. Vyhnuté rameno Q přestavovacího tehla 1 je odpruženo pružinou 21 zavěšenou na tomto ramená. á a na pevné části psaoího stroje, například bočnicij. Nastavovaoí tablo jj, je mezi zachytem JA a třmenem 11 opatřeno průhybem 33 ve tvaru písmena U, ktery slouží k montážním účelmi, a to k seřízení délky mezi třmenem 11 a záchytem u, určujícím základní polohu nosiče B.Poprovedené montáži přestavovacího mechanismu nosiče § barvicí pásky 2 ae nachází saäikmení 5 klávesy g těsně před dorazem 2 a zácbyt | 4, dosedá na vyhnutá rameno á.Přitom aretační tělísko 12 zapadá do jednoho z nastavovacíłxh otvorü L 5 nastavovacího třmene I , čemuž odpovídá nastavení nosiče § v určitém rozmezí barvici pásky 2. Vzhledem k tomu, že popsaąý mechanismus neni spřažen s žádným pohybovým mechanismem psaciho stroje,zůstává nosič já při psami na stroji stále ve stejné poloze, nastavené zmíněným nastavovacím třmenem u, To znamená, že otisk písmen není viditelný. Jestliže je zepotřebi přesvädčit se o správnosti psaní, stiskne se tlačítko 1 klávesy g. stlačením narazí sešikmeni A klávesy g na doraz 2 přestavovscino táhla 1 a začne jej odtlačovat, na výkresu znázorněno směrem E. současně se napruží pružina g 1 zevěšenâ mezi vyhnutým rsmenem 6 a bočnici . Odtlačováním se pI-eatsvovací táhlo 1 otáči v ložiskách Lg, takže konec přestavovaciho táhła 1 přestavuje nosič Q směrem dolů, na výkresu znázorněno směrem â. Přitom tlačítko 1 klávesy g se drží ve stlaěené poloze a nspsaný text se může zkontrolovat. Po zkontrolování se tlačítko 3 klávesy g uvolni, čímž sile napnuté pružiny a vráti celý mechsnismus do znákladní polohy, to je nosič § s barvicí páskou 2 proti otiskovanému pismu e sešikmeni A proti dorazu ž. Nato se pokračuje v dalším psami. Přitom další kontrolu psaněho písma lze uskutečnit podle další potřeby, a to způsobem jak bylo uvedena.Jestliže se v průběhu psani požaduje, aby byla základni polohe nosiče 8 změněna,přestevi se pomoci přestavovaciho ramene a nastavovací třmen 11, a to přestsvenim na jiný nastavovaci otvor L. Při tomto přestaveni záchyt 15 nastavovaciho táhla 12 posune o toto přestavení stavěcím ramenem g a přes vyhnuté rameno á přestavovaoím táhlem 1. Konec přesto» vovacího táhla 1 tak současně v tomto směru přestavi i nosič Q. Stejným způsobem lze provádět další. přestaveni nosiče § barvicí pásky 2.Zařízení. k přestavováni barvici pásky u. psacich strojů opatřených nosičem barvicí pásky umistäným proti psacímu válci, vyznačené tim, že sestává z klávesy (2) ve tvaru dvojramenné páky Výkyvné uložené na pevné části stroje, například bočnici (1), z nichž jedno rameno zasahuje do klávesového pole psacího stroje, zatímco její druhé rameno zasahujicí do vnitřniho prostoru psacĺho stroje, je opatřeno ovládací plochou, například ve tvaw ru sešikmení (4) umistěným proti dorazu (5) vytvořenému ne vyhnutém remeni (6) přestavova» cího tehla (7) vedeného od sešikmeni (4) klávesy (2) k nosiči (8) barvicí pásky (9), s nimž je přestavovaci táhlo (7) spojene, přičemž na vyhnutäm rameni (6) je ve směru přestavovaciho táhla (7) vytvořena stavěci rameno (23), za ktoré zapadá záchyt (14) vytvořený na jednom konci nastavovaciho tehla (15), jehož druhý konec je zavěšen v nastavovacim třmenu (17) zasahujicim do klávesového pole psaciho stroje a výkyvně uloženěm na pevné části stroje,například bočnici (1), přičemž vyhnuté rameno (6) je odpruženo pružinou (21), která je dotlačuje k zxáchytu (14) nastavovacího táhla (15).

MPK / Značky

Značky: barvicí, přestavování, psacích, strojů, zařízení, pásky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217920-zarizeni-k-prestavovani-barvici-pasky-u-psacich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k přestavování barvicí pásky u psacích strojů</a>

Podobne patenty