Těsnění aglomeračního pásu

Číslo patentu: 217919

Dátum: 15.12.1984

Autor: Mojžíšek Radim

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší hermetické oddělení rámu sací skříně od roštových vozíků aglomeračních pásů od venkovní atmosféry. Podstatou vynálezu je,to, že sestává z dvojice úhelníků průřezového tvaru U zasunutých do sebe svými přírubami, přičemž stojina dolního úhelníku připevněného k rámu sací skříně je opatřena otvory, v nichž jsou upevněny vymezovací kolíky, přes něž jsou převlečeny oblá podložky přivařené svými boky k vnitřní ploše stojiny úhelníku a přes vodicí kolíky jsou dále převlečena a na sférických podložkách volně uložena plochá listová pera, zatímco horní úhelník, jehož stojina je na své horní ploše opatřena kluznými podložkami, na nichž je kluzně uložena třecí lišta roštového vozíku, má na spodní ploše svá stojiny přivařena vodicí pouzdra, v nichž jsou suvně uloženy vymezovací kolíky stojiny dolního úhelníku, přičemž příruby horního úhelníku jsou uloženy svými otevřenými konci na plochách listových perech. Podle vynálezu je oblá podložka zhotovena z ocelového plechu ve tvaru úseče dutého válce. Výkres znázorňuje příčný řez funkční mi částmi těsnění aglomeračního pásu, vedený osou jednoho z vymezovacích kolíků.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu uwžxšm mm ing., OSTRAVAVžynálež řeäí hemezšcké odžěäení rámu sac skř ně od roätov ch voz k aglomeračních pásů od venkovní atmosféry.Podstatou v nálezu je to, že sestává z dvo ice úhelní ú průřezového tvaru U sam sunut ch do sebe svými přírubsmi. přičemž sto ina dolního úhelniku připevněného kr u sací skříně je opatřena otvory,v nichž jsou upevněnž vymezovaci kolíky,přes něž Jsou převle eny oblá podložky gýiveřené svými boky k vnitřní ploše stoamy úhelníku a přes vodici kolíky Jsou dáłâěpävžečenala ni Ěfćíicłěých podložłžách vo o sna p oc s ov era za mco horní úhelník, jeho stojím še ně své horní ploše opatřena kluzrlými podložkami,na nichž je kluzně uložena třeci lišta roštového voziku, má na apodní ploäe svő stojím přivařena vodicí pouzdra, v nichž jsou suvně uloženy vymezovaci stolíky stoainy dolního úhelníku, přičemž příruby homího úhelniku Jsou uloženy svými otevře O Bšýäłekäâĺšlšâupšäťłäíž Ššâłäšřhzäšíšäžłaa záocelováho plechu ve tvaru úseče dutého V v lce.Výkres znázozrňuře přičný řez funkčními částmi těsnění ag omeračního pásu, vedený osou jednoho z vymezovacích koliků.Vynález řeší hermetická oddělení rámu sací skříně od roětových vozíků aglomeračních pásů od venkovní atmosféry.Vysokopeoní aglomerát se vyrábí ze směsi prachových podílů železné rudy s přísadami vápence e koksu. Tato směs se rozprostře na roětové vozíky, zapelovací hlavou se shore zapálí a odsáváním vzduchu sací skříní umístěnou pod roětovými vozíky prohořívě prosáváním směsi spalovacím vzduchem k jejímu prohořívění shore dolů a tak v ní dochází k předredukci rudy a spékání směsi ve vysokopecní eglomerát, který se v dalším technologickém cyklu ochladí a grsnulometricky upraví jako hodnotná součást vsázky do vysoké pece. Při prohořívání aglomerační směsi je zapotřebí, aby sací skříní byl nasáván spalovací vzduch a spaliny jen z prüřezové plochy roětového vozíku a nebyl nasáván 2 okolní atmosféry falošný vzduch a proto se mezi roätová vozíky a sací skříň vkladá v podélné ose spákeoího pásu těsnění.Jedním ze známých druhů těsnění je dvojice ocelových pružinových plechů ve tvaru U,jejichž spodní hrany jsou přitisknuty k rámu sací skříně e horní hrany pružin přitlačuje lište roětového vozíku, přičemž dvojice pružin je zasunuta do sebe e na způsob labyrintového těsnění utěsňuje prostor nad sací ekříní od venkovní atmosféry.Toto konstrukční řešení je poměrně dosti nákladné s jeho funkční vlastnosti nejsoudostatečně uspokojivé pro nestálost e proměnnost přítleěné síly potřebné k hermetizaěnífunkci. Je také známa použití stěrecího pryžového hřebene jako těsnicího prvku, ktorý jeve své horní části opatřen těsnicí hlavou, jež je pro vyšší těsnicí účinek opetřene na své funkční ploěe exiálními drážkemi, které umožňují těsnicí hlavě lepší styk s utěsňovanou plochou e kromě toho tvoří dvojnásobný labyrint. U jednoho typu tohoto těsnění je k rámu sací skříně pŕipevněne úhelníková příchytks se šroubovou příložkou, mezi něž je vloženo a šroubením pŕipevněna pntke stěrecího pryžového hřebene.Těsnicí hlava pryžověho hřebene se opírá svou funkční lebyrintovou plochou o svislou stojinu úhelníku, ktorý je přiěroubován ke spodní ploše roětového vozíku. Přítlsčné síly na hlavu stěracího pryžového hřebene se dosahuje ohybem jeho patky nad místem jejího upevnění. U jiného typu stěrací pryžový hřeben méně komplikovsným způsobem uchycen svou patkou mezi dvě příložky a klín, které jsou přiveřeny pod ostrým úhlem k rámu sací skříně a silně prohnuty pryžový hřeben je přitlačován svou labyrintovou hlavou k lište roštového vozíku. Obě řešení se vyznačují jistými výhodami oproti ocelovým pružinovým těsněním, hlavně pokud se týká pořizovacích nákladů. Omezené mechanické vlastnosti pryže však silně zhorěujíúčinnost a životnost těchto systémů v náročném a horkém provozu a prostředí.Uvedené nedostatky 2 největší míry odstraňuje těsnění aglomerečního pásu podle vynálezu, jehož podstatou je to, že sestěvá z dvojice úhelníků průřezového tvaru U, zasunutých do sebe svými přírubami, přičemž stojine dolního ühelníku připevněného k rámu sací skříně je opatřene otvory, v nichž jsou upevněny VNWEZOVBCÍ k° 1 ĺkľ Přes Hěž ÚSDU Převlečeny oblé podložky přivařené svými boky k vnitřní ploše stojiny dolního uhelníku a přes vodioí kolíky jsou dále převlečena a na oblých podložkách volně uložena plochá listová pera,zatímco horní úhelník, jehož stojina je na své horní ploše opatřena kluznými podložkami,na nichž je suvně uložena třecí lište roětového vozíku, má na spodní ploěe své stojiny přivařena vodicí pouzdra, v nichž jsou suvně uloženy vymezovací kolíky stojiny dolního úhelníku, přičemž příruby horního úhelníku jsou uloženy svými otevřenými konci na plochých listových perech. Podle vynělezu je oblá podložka zhotovena z ocelového plechu ve tvaru úseče dutého válce.Těsnění aglomerečního pásu podle vynálezu je oproti jiným známým provedením výhodné svou výrobní jednoduchosti, nízkými pořizovacími i provozními náklady, dobrými funkčními parametry, vysokou životnosti a umožňuje snadnou montáž jakož 1 nekomplikovanost při údržbářských zásezích. Zatížení plochého listového pera spočívajícího na oblé podložce je díky ohybu na válcové ploěe stálé a proto 1 při zvýšenám zatížení listového pera sev něm nevyvolává zvýšené napětí. Při opotřebení furxkčnzĺ plochy listového pera vlivem styku s konci přírub horního úhelníku stačí obrátit ploché listová pero a jeho funkce je opět plně obnovene.Těsněni aglomeračního pásu podle vynález je na přikladu provedení hlíže rozvedeno v dalším popisu s odkazem na výkres, ktorý znázorňuje přičný řez funkčnizni částmi těsnění aglomeračního pásu, vedený osou jednoho z vymezovacich kolikü.K rámu 1 sací skříně je připevněn dolní úłxalník g svou stojinou j, v níž je vytvořen otvor A, v němž je zasazen a zavařen vymezovací kolik j. Přes vymezovacz( kolik 2 je převlečena oblá podložka 6, zhotovené například podélným výřezem tlustostěnné ocelové trouby o velkém průměru, přičemž boky této oblé podložky á jsou přivařeny k horní ploše stojiny 3 dolniho úhelníku g. Dále je přes vymezovaci kolik 2 převlečeno ploché listové pero 1, které je volně uloženo na oblé podložce Q. Jak oblá podložka á, tak í ploché listové pero 1 jsou na vymezovací kolik 2 převlečeny svými otvory, jež nejsou ve vyohrazeni přičného řezu patrná. Na plochou listovém per-u 1 spočívaçji svými otevŕerxými konci příruby § horního úhelníku 2, jehož stojina 1 Q má ke své spodni ploše přívařeno vodic pouzdro 1 L a horní plocha této stojiny 19 je opatřena kluznymi podložkami 13, na kterých je suvně ulozene třeci lišta jj roštového vozíku.Úhelniky g, 2 jsou do sebe zasunuty svými přirubami L 4, § a ploché listová pero 1je přičně nemáháno řizenym ohybom okolo poloměru povrchu oblé podložky § vlivem statiokého i dynamického zatiženi působeného hmotnosti a pohybom roštového vozik-u. Smykavý pohyb třeci lišty l roštového voziku po kluznýoh podložkách 13 usnadňuje mazání styčrąých pohybových ploch a čerchovanou ćarou je vyznačena dopravní cesta jj, mazaciho média z centrální mazací sítě.I. Těsnění aglomersčniho pásu, vyznačujicí se tím, že sestává z dvojice übelníků (2,9) průřezového tvaru U, zasunutých svými přirubami (14, 8) do. sebe, přičemž stojina (3) dolnzího úhelníku (2) připevněného k rámu (I) sací skříně je opatřena otvory (4), v nichž jsou upevněny vymezovaci kolíky (5) přes něž jsou převlečeny oblé podložky (6), přivařené svými boky k vnitřní ploše stojiny(3)ĺ dolního úhelníku (2) a přes vodicí koliky (5) jsou dále převlečena a na oblých podložkách (6) volně uložena plochá listová pera (7), zatimco horní ühelnik (9). jehož stojina (10) je na své horní ploše opatřena kluznými podložkami(12), na nichž je suvně uložena třeci lišta (13) roštového voziku, má na spodni ploše své stojiny (10) přivařene vodic pouzdra (11), v nichž jsou suvně uložerw vymezovací koliky(5) stojiny (3) dolního úhelniku (2), přičemž přiruby (8) horniho úhelníku (9) jsou uloženy svými otevzřenými konci na plochých listových perech (7).2. Těsnění aglomerčního pásu podle bodu l, vyznačujicí se tím, že oblá podložka (6) je zhotovena z ocelového plechu ve tvaru úseěe dutého válce.

MPK / Značky

Značky: aglomeračního, pásu, těsnění

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217919-tesneni-aglomeracniho-pasu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Těsnění aglomeračního pásu</a>

Podobne patenty