Číslo patentu: 217917

Dátum: 15.12.1984

Autor: Křivánek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká dálkově ovládaných manipulačních kleští pro přemístění palivových svazků na požadované místo. Manipulační kleště, zejména pro dálkově ovládané přemisťování palivových svazků rychlých jaderných reaktorů, sestávají ze svislého vodícího kanálu s vybráními, v němž je výškově přestavitelně uspořádáno ovládací ústrojí spolu se záchyty, opatřenými v dolní části ozuby, kde záchyty jsou kyvně uloženy na hlavici. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hlavicí, s kyvně uloženými záchyty, je za končeno vnitřní táhlo, které je stranově výchylně spojeno s vodítkem hlavního táhla a na tomto vodítku jsou kyvně uloženy svírací palce. Boční výstupky svíracích palců přiléhají k vnitřní stěně vodícího kanálu a jejich těla doléhají na rozevírací kulisu. Tato kulisa je výškově přesuvně ustavena na vnitřním táhle a její vnitřní vybrání jsou ve styku s horními konci záchytů. Dolní konec vodícího kanálu je zakončen dutou přírubou, ve které je stranově výchylně uložen kroužek, jehož vnitřní náběhová hrana je tvarově upravena pro styk s boky záchytů.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveŕejněno za 05 32 ÚŘAD PRO VYMÁLEZY (45) Vydáno 15 12 84vynález se týká dálkově ovládaných manipulečních klešti pro přemístění pelivových svazku na požadované místo.Menipulsční kzleště, zejména pro dálkově ovládané přemísíováni palivových svazků rycho lých jederrxých reaktorů, sestévadí ze svislého vodicího kanálu s vybráními, v němž je výškově přestavitelně uspořádäno ovládací ústrojí spolu se záchyty, opetřenými v dolní části ozuby, kde záchyty jsou kyv» ně uloäeny na hlevici.Podstata vynálezu počívá v tom, že hlavicí, s kyvně uloženými záchyty, je zekončeno vnitřní táhlo, které je strenově výchylně spojene s vodítkem hlavního tehla a na tomto voditku sou kyvně uloženy svírací palce. Boční v stupky svíracích palců přiléhajĺ k vnit i stěně vodicího kenálu a jejich těla doláheaí na rozevírecí kulisu. Tato kulisa je výškově přesuvně ustsvena na vnitřním táhle a její vnitřní vybraní Jsou ve styku s hor-nimi konci zácłąytů. Dolní konec vodícího kanálu je zakončen dutou přírubou, ve které je strąnově výchylně uložon kroužek, jeho vnitřní náběhová hrane je tverově upravena pro styl s boky zácłwtú.vynález se týká dálkově ovládergvch msnipulačních kleští pro přemístění palivových svazku na požadovaná místo.lanipulační kleště, dálkově ovládané, např. u zařízení pro překládání palivových svazku pod hladinou tekutého sodíku v nádobä rychláho jaderného reaktoru, s uchopováním svazku rozevřením záchytü kleští uvnitř jejich hlavice, se pohybují vnitřním prostorem vodicího kanálu, který je rovněž vyuzit k ovládání jejich záchytů. Záchyty jsou kyvně uloženy v tělese kłaští a jsou prostřednictvím dvojice kladiček na každém záchytu ve styku s vnitřní stěnou vodicího kanálu. Umístění kladiček na záchytech, vzhledem k jejich ose kyvu,zajištuje záchyty v rozevřená poloze po celé délce zdvihu kleští.Vlivem prstencová drážky e nákružku uvnitř ústí vodicího kanálu a vlivem jeho příslušného zdvihu, lze po sjetí kleští nad hlavici vyjímanáho svazku provádět svírání a rozevírání záchytů kleští. Pro zachování jejich bezporuchové funkce, zvláště pak pro rovnoměrné rozevírání a svírání, musí být dodržena souosost tělasa kleští a vodicího kanálu. Před vyjímáním svazku je proto nutno ustavit vodicí kanál do souososti s jeho hlavicí. Dovolená úchylka souososti je pouze v rozsahu radiální vůle rozevřených záchytů kleští uvnitř hlavice vyjímanáho svazku. U palivových svazků však dochází, během jejich životnosti v reaktoru, k deformečním změnám. která mají, jako jeden z následků, změnu polohy hlavice v radiálním směru od středu aktivní zóny.Deformační změny jsou závislé na mnoha proměnných fsktorech. Tato skutečnost znesnadňude ustavování vodicího kanálu s manipulečními kleštěmi na skutečnou souřadnici hlavice svazku, nebot její zaměření je ztížsno silnou vrstvou tekutého sodíku nad pelivovými svazky, ktorý zde působí jako chladivo.Tyto nedostatky odstraňují dálkově ovládané msnipulační kleště podle vynálezu, jehož podstate spočíva v tom, že hlavicí, s kyvně uloženými záchyty, je zekončenc vnitřní táhlo,která je strenově výchylně spojene s vodítkem hlavního táhla a na tomto vodítku jsou kyvně ulozeny svírací palce. Boční výstupky svíracích palců přiléhejí k vnitřní stěně vodicího kanálu a jejich těla doléhají na rozevírací kulisu. Tato kulisa je výškově přesuvně ustavena na vnitřním táhle a její vnitřní vybrání jsou ve styku s horními konci záchytů.Dolní konec vodicího kanálu je zakončen dutou přírubou, ve které je stranově výchylně uložen kroužek, jehož vnitřní náběhová hrana je tverově upravene pro styk s boky záchytů. Dále na rozevírací kulise je stranově výchylně uložen vyrovnávací kroužek, na nějž doléhají těla svíracích palců.Ľanipulaění klsště umožňují rovnoměřné svírání a rozevírání jejich záchytü bez nutnosti dodržaní souososti hlavice kleští s vodicím kanálem, což umožňuje ustavit vodici kanál na teoretickou eouřadnici hlavice vyjímaného svazku a hlavici msnipulačních kleští samoćinně vystřddit s hlavicí vyjímaného svazku na skutečně souřadnici. Tím odpadejí obtíže e potřebný čas pro zaměření skutečně souřednice hlavice vyjímsného svazku a rovněž se snižuje nebezpečí poškození táto hlavice nebo kleätí při jejím uchopování.Na připojenám výkresu je znázorněn podélný řez manipulaěními kleštěmi podle vynálezu ve vyoeená pracovní poloze.Manipulsční kleště sestávají ze svisláho vodicího kanálu 1 s vybráními lg, ve kterém jsou výškově přsstavitelně uspořádány záchyty 1, kyvně uloženy na čepech L 1 záchytů v hlavici 1. Záchyty l, tvaru dvojramenné pákx, mají dolní ramena zekončena uchopovacími ozuby s konce horních ramen jsou umístěny ve vnitřním vybraní rozevírscí kulisy 2. Tato kulisa 2 je suvně vedena na vnitřním táhle §, která je na dolním konci ukončeno hlavicí 1. Horní konec tohoto táhla je zakončen diskom li, s nímž je stranově výcnylně uloženo ve vodítku 2 hlavního táhla lg vodicím kanálem 1. Na vodítku 2 jsou rovněž uloženy svírecí palce § v čepech 11 avíracích palců.Boční výstupky svíracích palců á přiléhají k vnitřní stěně vodicího kanálu j a těla těchto palců dolěhají na vyrovnávací kroužek 11, který je strenově výchylně uložen na hornín čele rozevírací kulísy ž. Dolní konec vodicího kanálu j je zakončen dutou přírubou A, v níž je stzranově výchylně uložen kroužek g, jehož vnitřní náběhová strana je tvarově upravena pro styk s boky záchytů l.Před uchopením palivového svazku sjíždějí rozevřené záchyty 1 vodicím kanálem j, který je v horní poloze svého zdvihu, nad jeho uchopovací hlavioi. V bezpečné vzdálenosti zá~ chytů l od hlavice svazku, dané zdvíhem vodicího kanálu j, dojde ke styku vyklenutých boků dolních ramen s uchopovecími ozuby záchytů 1 s náběhovou hranou kroužku 2. Následuje pak sevŕení uvedených ramen tímto kroužkem 2 zatímco protilehlé ramena záchytů 1 se rozevřou a posunov. rozevírecí kulísu i po vnitřním táhle a a tato kulisa ž prostřednictvím vyrovnávacího kroužku 11, působí na svírací palce 6, tak, že se tyto rozevřou do vybrání jj ve vodicím kenúle 3 Poté dojde k zasunutí záchytů l do hlavice uchopovaného svazku, ke styku hlavice 1 s touto hlavicí a jeho následného vystŕedění s ní, nepř. vlivem tvarových naváděcích styčných ploch na obou tělesech a stranově výchylně prevedeného uložení hlavice 1 s vnitřním témam g a diskem l ve vodítku 2.Dále již může dojít k uchopení svazku a to přesunutím vodlcího kanálu j s kroužkem 2 do dolní krajiny polohy svého zdvihu, čímž dojde k sevření svíracích palců 6 jejich vytlačením z vybrání 12 ve vodícím kenále g. To má za následok, že svírací palce Q posunou prostřednictvím yyrovnávacího kroužku I 1 rozevírací kulisu i po vnitřním táhle g. vyrovnávecí kroužek l| odstraňuje nerovnoměmost styku svíracích palců 6 s vyosenou rozevírací kulisou ž. Vybrání rozevírací kulisy 2 sevře příslušná ramena záchytů 1, zatímco jejich protilehlá ramena s uchopovacími ozuby se rczevřou. Během vlastního zdvihu záchytů l s uchopemím SVBZ kem se již svírací palce § pohybují uvnitř celistvého vodicího kanálu j, kde se mohou pouze dotýkat vnitřní stěny tohoto kanálu, čímž jsou záchyty l zajištěny v rozevřené poloze.1. Menipulaćní kleště, zejména pro dálkově ovládané pŕemistování palivových svezků ryohlých jaderných reaktorů, sestávajících ze svíslého vodicího kanálu s vybráními, v němž je výškově přeutavitelně uspořádáno ovládací ústrojí spolu se záchyty, opetřenými v dolní části ozuby, kde úchyty jsou kyvně uloženy na hlavici vyznačené tím, že hlavicí (7) je zekončeno vnitřní táhlo (S) stranově výchylně spojeno s vodítkem (9) hlavního táhla (10),kde na vodítku (9) jsou kyvně uloženy svírací palce (6), jejichž boční výstupky přiléhají k vnitřní stěnši vodicího kanálu (3), zatímco těla svíracích palců (6) doléhsjí na rozevírací kulisu (5), výškově přesuvně ustavenou na vnitřním táhle (8), jejíž vnitřní vybrání jsou ve styku s horními konci záchytů (I), přičemž dolní konec vodicího kanálu (3) je zakončen dutou přírubou (4), v níž je stranově výchylně uložen kroužek (2), jehož vnitřní náběhová hrana je tvarově upravena pro styk s boky záchytů (1).2. llanipulační kleště podle bodu 1 vyznačené tím, že na rozevírecí kulisa (5) jestrenově výchylně uložen vyrovnávscí kroužek (11) na nějž doléhají těla svírecích palců

MPK / Značky

Značky: kleště, manipulační

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217917-manipulacni-kleste.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Manipulační kleště</a>

Podobne patenty