Zařízení k výrobě travních rohoží

Číslo patentu: 217913

Dátum: 15.12.1984

Autori: Hanuš Jaroslav, Klapák Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení podle vynálezu bude využívat výrobce travních rohoží, který je schopen adaptovat horizontální ukladač pavučiny. Účelem vynálezu je vytvoření vyhovující travní rohože, u níž je zajištěna dobrá kopírovací schopnost, vyhovující tažnost, přilnavost k půdě, zafixování semen proti sesuvu, snížení váhy rohože, vytvoření dobrých podmínek pro klíčivost semen a počáteční růst rostlin. Podstatou vynálezu je především to, že travní rohož je tvořena jednou vrstvou, v níž jsou zafixována travní semena. Tuto jednovrstvou rohož vytváří zařízení dopředným a zpětným pohybem ukládacího dopravníku pavučiny, kterou rozprostírá na příčný odváděcí dopravník za současného rozprostírání travních semen dopravníkem semen se zásobníkem s výsevním ústrojím.

Text

Pozerať všetko

kem eemen se zásobníkem s výeevním ústrojím.rrr POPIS VYNÁLEZU 217913(75) Am vynálczu KLAPÄK PETR, ponňsmr, rmwš JAROSLAV ing., LIBERECZařízení podle vžnálezu bude využívat. výrobce trevních räoíí, řterąš je sglłopen adapt vat horizont n uk ada pavu ny.äčelem vynález ile vytvoření vyhovující travní rohože, u n ž je zejiětěna dobrá kopírovací schopnost, Vyhovužící tažnost,přilnavost k půdě, zafixován semen proti sesuvu, snížení váhy rohože, vytvoření dobrých podmínek pro klíčivost eemen a počáteční růst rostlin. Podstatou vynálezu je především to, že travní rohož je tvořena jednou vrstvou, v níž Jsou zafixována travni eemena. Tuto dednovrstvou rohož v tváří zařízení dopředmjm a zpětným pohy em ukládacího dopravníku pavučiny, kterou rozprostírá na příčný odváděcí dopravník za současného rozprostírání travních semen dopravní 217913Předmětam vynálezu je zařízení k výrobě travních rohoží, umožňující výrobu jednovrstvé travní rohože.V současné době se vyrábějí travní rohože ze dvou nebo více vrstev různých textilních dřevitých a jiných materiálů jejich vzájemným spojováním, přičemž se mezi některou z vrstev,ukládají semena. Spojovaní vrstev je prováděno několika způsoby, např. projehlováním, pro vazováním různými nitěmi, lepením spod. Spojení obou vrstev v některých místech vytváří kapsičky nebo rukávce anebo až průběžné rukávce po celé délce rohože. Toto spojení nevylučuje přesýpání semen při trensportu a ukládání rohože v terénu. V případě protržení jednéz vrstev dojde k vysypání semene z celého rukávce nebo kapsy. Toto vše způsobuje nerovnoměrný výsev travních semen v terénu, případně i vytvoření prázdných ploch. Výroba travních rohoží ze dvou nebo více vrstev vyžaduje komplikovanějäí vybavení strojního zařízení pro výrobu travníoh rohoží - a to především proto, že vyžaduje odvíjeoí zařízení pro každou použitou vrstvu. Takto vyrobené rohože mají velkou hmotnost, což činí potíže při svozu surovin, skladování, manipulaci se surovinou, manipulaci s hotovou rohoží a jejím ukládání v terénu. Velká hmotnost rohoží je způsobena především použitím nejmáně jedné vrstvy navíc,přičemž tato vrstva plní pouze funkci krycí. Použití těchto vrstev navíc zvyšuje zbytočné výrobní náklady rohože. Spodní osevní vrstva těchto rohoží má udržet optimální podmínky pro klíčení semen a počáteční rüst, tj. teplotu, vlhkost apod. Semena však züstávají v kapsách nebo rukávcích na povrchu této vrstvy, takže nemohou plně využít vlastnosti této osevní vrstvy. Tyto rohože kopírují větší nerovnosti, ale nemají dostatečnou přilnavost k püdě.Uvedené nevýhody jsou v podstatné míře odstraněny zařízením k výrobě travních rohoží podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že spodní konec ukládacího dopravníku je spojen s ukládacím válečkem a s dopravníkem semen, na jehož horní straně je upevněn zásobník semen s výsevním ústrojím.Výhody uvedeného zařízení podle vynálezu spočívají především ve zjednodušení výrobytravní rohože, nebot je zpracováván pouze jeden druh suroviny tak, že oproti současným stro jům odpadá nutnost použití dalšího odvíjecího zařízení, určeného pro odvíjení různých materiálů pro tvoření jednotlivých vrstev. Rohož vyrobená na zařízení podle vynálezu je jednovrstvová, nevyžadující krycí vrstvu. Rohož je lehká, tvorená pavučinami, mezi nimiž jsou rozmístěna travní semena. Semena jsou obklopena vlákny pavučin, kterými jsou v rohoži fixována, čímž je zabráněno jejich sesuvu, příp. prepadu. menší hmotnost rohože oproti známým rohožím snižuje náročnost na dopravu a manipulaci. Materiál travní rohože, ktorý má malou hmotnost a vhodnou tažnost, umožňuje rohoži kopírovat terén a zaručuje dobré přilnutí rohože k terénu. Semena v rohoži jsou obalena vláktw pavučiny po celém svém povrchu, což mex. umožňuje přajímat z rohože vlhkost a udržuje teplotu a jiné podmínky pro rychlé klíčení a počáteční růst rostlin. Při výrobě rohoží odpadá nutnost používání více vrstev, čímž se snižu» je spotřeba materiálu a výrobní náklady.Příklad provedení zařízení k výrobě travních rohoží podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkresu, který představuje pohled na zařízení v aksonomatrickém průmětu.Zařízení se skládá z přiváděcího dopravníku l, pod nímž je v neznázorněnám rámu uložen posuvný ukládaoí dopravníkj, na ktorý navazuje ukládací váleček g. Pod posuvným ukládacím dopravníkem 3 je umíetěn příčný odváděcí dopravník ž. Posuvný ukládací dopravník 3 je propojen s dopravníkem á seman, na jehož horní straně je upevněn zásobník 1 semen s výsevní skříní g.Zařízení je určeno k výrobě travních rohoží skládáním tenkých vlákenných vrstev tzv. pavučiny, odváděných např. z mykacího stroje. Pavučina je do zařízení přiváděna dopravníkem l, vedena přes poauvný vyrovnávaoí dopravník g a předávána posuvnvému ukladacímu dopravníku j, ktorý pomocí ukládacího válečku 5, případně pomocí dopravníku semen g, rozprostírá s vrství pavučinu na sebe na příčný odvaděcí dopravník 2510 jednovrstvové rohože. vytváření rohože z několika pavučin v celé íři příčného odvúděcího dopravníku i je umožněno dopřednýma zpětným pohybom posuvného vyrovnávacího doprevníku g e posuvného ukládacíha dopravníku 1 a postupným Jednosměrným pohybom příčného odváděcího dopravníku 1, přičemž délka dráhy dopředného 1 zpětného pohybu posuvného ukládacího dopravníku 1 odpovídá šířce příčného odváděcího dopravníku 2, případně požadovaná šířce nevyznačené travní rohože.Posuvný vyrovnávací dopravník g vyrovnává rozdíl v délce pavučiny, který vznikne protisměrným pohybem posuvného ukládacího dopravníku 1 oproti směru postupu pavučiny na přiváděoím dopravníku l. Při dopředném 1 zpětnám pohybu posuvného ukládecího dopravníku 1 dochází k témuž pohybu u doprevníku semen Q, který je s ním propojen. Při tomto pohybu dochází ke shodnému pohybu zásobníku 1 s výsevným ústrojím §, který je k dopravníku semen Q připevněn. Šířka záběru zásobníku s výsevným üstrojím 1 je užší, nežlí je šířka zpraoovávané pavučiny. Semeno, rozprostřené na dopravníku semen Q je unášeno mezi konec dopravníku semene Q a ukládací váleček 3, kam je z protější strany vnášene nevyznačená pavučine posuvným ukládacím doprevníkem 1.Při zpětněm pohybu posuvného ukládacího dopravníku 1 je na příčný odváděcí dopravník 2 rozprostírána pavučina a současně je na tuto pavučinu nanášeno semeno v pruhu užším, než je šířka pavučiny. Vlivem nepřetržítého chodu příčného odváděcího doprevníku 2 dochází k šikmému uložení pavučiny na příčný odváděcí dopravník 2. Při dopředném pohybu posuvného ukládacího dopravníku 1 je na příčném odváděcím dopravníku 2 ukládána další pavučine, překrývajíoí klínovítě předchozí, přičemž při tomto pohybu je dopravníkem semen É ukládáno semeno před pavučínu, tj. na předcházející pavučinu, a nově pokládaná pavučine semeno překrývá.Tyto cykly se stále opakují. Klínovité překrývánĺ pavučiny na sebe a nedosetí okrajů pavučíny způsobuje, že travní semena se nenaoházejí na horním ani spodním povrchu travní rohože. Semena jsou kromě těchto dvou povrchů rozložene o zafixována v celém prüřezu vrstvy travní rohože.Zařízení je možno s výhodou použít do komplexní linky, tzn že před zařízení je možno předřadit zařízení na výrobu pavučiny, např. mykací stroj, a za zařízení je možno zařadit stroj na zpevnění travní rohože.Při výrobě travní rohože je možno se semeny aplikovat různé živiny, stimulátory růstu a podobné látky v sypkém stavu.Zařízení k výrobě travních rohoží, skládající se z piiváděcího dopravníku, pod kterým Je uložen posuvný vyrovnávací dopravník, pod nímž Je uchycen posuvný ukládací dopravník,pod kterým je umístěn příčný odváděcí dopravník, vyznačující se tím, že spodní konec ukládacího dopravníku (3) je spojen s ukládacím válečkem (4) a d dopravníkem semen (6), na jehož horní straně je upevněn zásobník (7) semen s výsevným ústrojím (8).

MPK / Značky

Značky: zařízení, výrobe, travních, rohoží

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217913-zarizeni-k-vyrobe-travnich-rohozi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k výrobě travních rohoží</a>

Podobne patenty