Zariadenie pre automatické riadenie adjustačnej stanice reziva

Číslo patentu: 216890

Dátum: 31.10.1984

Autori: Mozola Peter, Király Ernest, Kasza Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob automatického riadenia a zariadenie adjustačnej stanice reziva pomocou univerzálneho elektronického riadiaceho systému. Drevársky Účelom vynálezu je vylúčenie subjektívneho činiteľa z výrobného procesu pri výrobe reziva a jeho ukladaní do pakiet o predom definovaných rozmeroch, za súčasného zlepšenia kvality finálneho výrobku. Uvedeného účelu sa dosiahne diaľkovým ovládaním kapovacej píly pomocou univerzálneho elektronického riadiaceho systému na báze elektronických obvodov a snímača polohy. Objem reziva v paketách i celkový objem sa vypočíta na základe automatického merania reziva.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu KIRÁLY Ernest, Ing., MOZOLA Peter, Ing., KASZA Štefan, Bratislava54 Zariadenie pre automatické riadenie ad justačnei stanice rezivaSpôsob automatického riadenia a zariade~ nie adjustačnej stanice reziva pomocou univerzálneho elektronického riadiaceho systémú.Účelom vynálezu je vylúčenie subjektívneho činiteľa z výrobného procesu pri výrobe reziva a jeho ukladaní do pakiet o predom definovaných rozmeroch, za súčasného zlep« šeni-a kvality finálneho výrobku.Uvedeného účelu sa dosiahne diaľkovým ovládaním kapovacej píly pomocou univerzálneho elektronického riadiaceho systému na báze elektronických obvodov a snímača polohy. Objem reziva v palketách i celkom/ý objem sa vypočíta na základe automatické» ho merania reziva.54 Zariadenie pre automatické riadenie ad justačnej stanice rezivaVynález sa týka zariadenia pre atitoinatické riadenie adjustačnej stanice reziva pomocou univerzálneho elektronického riadiaceho systému.Adjostačná stanica reziva je technologický uzol pri vý-robe reziva, kde sa rezivo skracuje »na predom detinovanú dĺžku a ukladá sa do balíka pakety o predom definovaných rrozmeroch šírka a výška balíka).Súčasne sa skracovanie reziva vykonáva pomocou kapovacej píly, ktorá pozostáva z dvoch kotüčových píl, z pevnej a pohyblivej. Poloha pohyblivej kotúčovej píly určuje dĺžku vyrábaného reziva. Pri kapovacích pílach používaných v súčasnosti je píla ručne prewsúvvarná do žiadanej polohy a tam zaarertovaná. Pri zmene rozmeru treba pílu prestavit do novej polohy.Rozmery balíka »sa riadia ukladaním určitého množstva reziva do vrstvy a počtom vrstiev »v balíku. Velkost týchto veličín sa nastaví pomocou koncových spínačov. Zmena žiadaného rozmeru balíka sa vykoná zmenou polohy príslušného koncového spínača. V niektorých adjustačných staniciach je namontované niekoľko spínačov a predvoľbou niektorého z nich sa určí žia-daaný rozmer balíka. Nevýhody popísaného spôsobu riadenía spočívajú hlavne v pracovnom a zdĺhavom prestavovani mechanizmov pri zmene sortimentu. Tento spôsob riadení-a neumožňuje objektívne vyhodnotenie množstva vyrobeného reziva. Výpočet kubatüry reziva na základe rozmerov balíka je neobjektívny, keďže rezivo je ukla-dané do vrstiev vedľa seba s mevdzerami. Presnejšie je ručné meranie šírky každého reziva zvlášť a z toho vypočítaný objem. Táto práca je však pornalá a ešte komplikovaná tým, že v jednom balíku môže byt rezivo o rôznej dĺžke.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie pre automatické riadenie adjustačnej stanice rezi-va podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z kapovacej píly, posúvateľnej po vyznačenej dráhe a sledovanej snímačom polohy spojeným s komparártorom dĺžky reziva, logickým obvodom,blokom na výpočet a registráciu objemu reziva, dopravníka na rezivo opatreného zdrojom svetla pre fotónku a vysielačom impulzov spojeného-s blokom pre výpočet šírky reziva, pričom registráciu súčtu šírok reziva zabezpečuje blok aritmeticky spojený s komparátorom šírky vrstvy a blokom logiky.Popísané zariadenie adjustačnej stanice a registrácia vyrobeného množstva reziva vylúči subjektívny činiteľ z výrobného proce Zsu. Spresní sa tak evidencia materiálu, ušetrí »sa pracovná sila a zlepší sa kvalita finalneho výrobku.Na priloženom výkrese je znázornená bloková schéma automatického riadenia adjustačrnej stanice reziva podla vynálezu.Pohybllivá kapovacia pila 1 je presúvatelna elektrickým pohonom vo vyznačenom smere. ej okamžitá poloha je sledovaná snímačom polohy 2.Táto poloha je komparátorom 3 dlž-ky reziva porovnávaná so žiadanou dlžkou reziva, ktorá je zadłaná pomocou dekadických prepínačov. Podla znamienka rozdielu hodnôt skutočnej polohy kapovacej píly 1 a žiadraného rozmeru dĺžky reziva logický obvod 4 vyšle signál na presúvanie kapovacej pily 1 doprava alebo dolava. Pri rovnosti týchto hodnôt je presun kaapovacej -píly 1 zostavený. Hodnota ustálenej polohy píly vstupuje do bloku 5 na výpočet a registráciu objemu reziva. Rezivo 9 je prisúvané ku kapovacej pile dopravníkom 6. Pri tomto presúvaní preruší »svetelný lúč zo zdroja svetla 7 do fotónky 8. Elektrický signál z fotónky 8 odhradluje synchronizačné impulzy,ktoré sú odvodené od pohybu dopravníka,tým aj od pohybu obrábaného reziva 9 inkrementálneho vysielača impulzov 16. Počet elektrických impulzov, kt-oré vs-tupujú do bloku 10 .pre výpočet šírky reziva je úmerný šírke reziva. Údaj reprezentujúcí šírku práve nameraného reziva vstupuje do dvoch blokov a to do bloku 5 pre výpočet a registráciu objemu reziva a do bloku aritmetiky 11 pre registráciu súčtu šírok reziva pre jednu vrstvu v balíku. Tato aktuálna šírka balíka je stále porovnávaná komparätorom 12 šírky vrstvy so žiadanou hodnotou šírky balíka. Keď sa tieto údaje rovnajú bloku logiky 13,vyšle elektrický signal pre začatie Skladanie novej vrstvy. Zároveň v bloku aritmetiky 11 sa zvýši hodnota počítadla vrstiev o jedničku. Skutočný počet vrstiev je taktiež priebežne porovnávaný so živadanou hodnotou počtu vrstiev komparátora 12 šírky vrstvy. Po dokončení ,poslednej žiadanej vrstvy je balík 14 odsüvaný a začne sa Skladanie nového balíka. Blok 5 na výpočet a registraci-u objemu reziva vypočíta objem vyrobeného balíka. Tento údaj spolu s dalšími ako napr. p-oradové číslo balíka, dátum a pod. je vypísaný tlačiarňou 15.Zariadenie podľa vynalezu sa využije V prvom rade v závodoch drevárskej prvovýroby pri dokončovacej linke omietaného reziva, ale má aj obecnú platnosť a jeho využitie sa predpokladá pri ďalších investičných výstavbách piliarskyoh závodov.Zariadenie pre automatické riadenie ad- objemu reziva, dopravníka (B) na rezivo 9 justačnej stanice rezwa je význačiné tým, že opetreného zdrojom svetla 7 pre fotónku pozostáva z kapovacej pily 1, povsúvzateľ- 8 a vysielačom impulzov 16 spojeného nej po vyznačenej ~dráhe a -sledoavanej sni- vs blokom 10 pre výpočet šírky rezivo, primačwom polohy 2 spojený/m s komparáio čom blok aritmetiiky 11 pre registráciu rom 3 dĺžky reziva, logioký-m obvodom súčtu šírok reziva je spojený ~s komparáto 4 a blokom 5 nia výpočet a registráciu rom 12 šírky vnstvy a blokom logiky 13.

MPK / Značky

Značky: automatické, stanice, riadenie, zariadenie, adjustačnej, řeziva

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-216890-zariadenie-pre-automaticke-riadenie-adjustacnej-stanice-reziva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre automatické riadenie adjustačnej stanice reziva</a>

Podobne patenty