Vidlicový regálový zakladač

Číslo patentu: 216597

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká vidlicového regálového nakladače s traverzou zavěšenou na zdvihacím zařízení, u kterého je traverze opatřena stranově výsuvnými vidlicemi. Uspořádání podle vynálezu umožňuje přesné zakládání volně loženého tyčového materiálu do regálů jednoduchým jeřábovým zařízením se zavěšenou traverzou. Při ukládání tyčového materiálu do regálů zajede zakladač se stranově výsuvnými vidlicemi otočenými do zvoleného směru nad mezerou regálů, kde se v přesné poloze zajistí. Pevná část traverzy se spustí do mezery, zajede do vedení na regálech a nestaví se u příslušné buňky regálů. Pojízdná část traverzy vyjede do strany, takže stranově výsuvné vidlice se vysunou nad úložnou část regálu, pevná část traverzy se spustí až tyčový materiál dosedne v úložné části regálů a stranově výsuvné vidlice se mohou pod uloženým tyčovým materiálem vysunout z regálu ven pod pevnou část traverzy, se kterou se zvednou. Vychystávání tyčového materiálu z regálů se provádí opačným způsobem.

Text

Pozerať všetko

Žffšľžłfšžľěäi P 0 PI Sk VY N Á I. E 216 597 0//Autor vynilezu MERGL ZDENÉK dipl tech. , PLZLŇvedení na regálech a zastaví se u přísluěne buňky regálů. Pojízdná část traverzy vyjedevynález se týka vidlicového regálového 216597 zakladače e traverzou zavěšenou na zdvihacím zařízení, u kterého ,je traverza opatřena stranověUspořádání podle vynálezu umožňuje přesné zakládání volně loženěho tyčového materiálu do regálů jednoduchým Jeřábovým zařízením ae zavěšenou traverzou.Při zakládání tyčového materiálu do regálů zajede zakladač se atranověvýsuvným 1 vidlicemi otočanými do zvoleného eměru nad mezerou regálů, kde ee v přeaně poloze zajiatí. Pevná část traverzy se spustí do mežery, zajede dodo strany, takže etranov výauvně vidlice ee vyeunou nad úložnou část regálu, pevná čáat traverzy se spustí až tyčový materiál doeednev úložné části regálů a strenově výeuvné vidlicese mohou pod uloženým tyčovým materiálem vyeunout z regálu ven pod pevnou čáetxtraverzy, se kterou se zvednou. Vychyetávání tyčovéhonxater 1 ě 1 u z regálů ee provádí opačným způ eobem.vynález ae týká vidlieovehouregálověho zakladače e traverzou zavěšenou na zdvihaoím zařízení, u kterého je traverza opatřena atranově výauvnými vidlicemiDoeud známá zakladače a traverzou a vidlioemi mají vidlice oproti traverze pouze otočné,aby bylo možno zakládat materiál do regálů umíetěných po obou stranách traverzy. Vlastní za kládání do buněk regálů provádí se pojížděním celého zakladače tak, že vidlice zajedou mezi příčky regálu.Při tomto provedení nelze zajistit zakladač v přesné poloze oproti regálům ani nelze upravit vedení treverzy na sloupech regálu, aby bylo umožněno přesně zakládání do regálů. Týto nevýhodyčástečně odstraňuje řešení, kdy vedení pro traverzu je upraveno na zakledeči, se kterým pojíždí.Toto vedení musí být dimenzováno na klopne momenty traverzy a břemenem uloženým ve vytočenýoh vidlicícb a omezuje manipulační možnosti zakladače. Další řešení, kdy na traverze je umístěno obouatranně teleekopicky výeuvné zařízení umožňuje zajištění polohy zakladače oproti regálům a úpravu vedení pro traverzu na regálech. vyžaduje věak uložení materiálu v paletách, přičemžteleakopicky výauvné zařízení je komplikovaná a drahá a je oproti vidlicím náročnějěí naTyto nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata apočívá v tom. že traverza je opatřena atranovš výeuvnými vidlioemi. Pro obouatranná zakládání je každá za atranovö výsuvných vidlic otočná kolem avisleho čepu. pro manipulaci e volne loženým tyčovým materiálemjsou vnitřní části atranově výeuvnýoh vidlic vytvarovány ehodně jako úložné části regálů.Uapořádání podle vynálezu umožňuje přesně pakládání volně loienáho tyčováho materiálu do regálů jednoduchým jeřábovým zařízením se zavěäenou traverzou.Na připojeněm výkresu je znázorněn příklad provedení vynálezu, kde na obr. l je traverza s vidlicemi v příčnem řezu mezi regály a obr. 2 je traverza mezi regály v půdoryamám pohledu.Jak je z výkreeu patrno. je na pevné části traverzy l zaväřeně na zakladači g a vedená na aloupech regálů 1 ve vedení 5 upravena dráha 2 pro kola § pojízdné části traverzy 1. V pojízdne části traverzy 1 jsou otočně na avielám čepu § uloženy atranově výauvná vidlice 2, jejichł vnitřní část je vytvarována pro volné uložení tyčového materiálu lg. stejně vytvarována je i úložné část regálů ll.Při zakládání tyčováho materiálu lg do regálů 1 zajede zakladač g se etranově výsuvnými vidlicemi 2 otočenými do zvoleného smeru nad mezeru regálů 1. kde se v přesně poľoze zajiatít Pevná část traverzyvł ae spustí do mezery, zajede do vedení 1 na re 5 álech 2 a zastaví ee u příalušné bunky regálü jPojízdná část traverzy 1 vyjede do etrany, takže atranovö výsuvný vidlice 2 ee vysunou na úložnou část regálu ll. Pevná část traverzy L ae spustí až tyčový materiál lg doaedne v úložné části regálů ll a etranově výeuvně vidlice Q ae mohou pod u 1 oäe~ nýmtyčovým materiálem lg vyeunout z regálu 1 ven pod pevnou čáat traverzy l, ae kterou sazvednou. Vyohyatávání tyčového materiálu lg z regálü 2 ee provádí opačným způsobem.1.V 1 d 11 cový regtlovł zakladač obsahující zejména zdvihací zařízení so zavěěenou traverzou, vyznačoný tím, že pevná číst traveray (1) je opatřena atranově výsuvnými vidlicemi (9). 2.V 1 d 11 oový regálový zakladač podle bodu 1, vyznačený tím, vidlic (9) Je otočná kolem svislćho-čepu (8)že každá zo atranově výauvných3.V 1 dlicový regílový zakladač podle bodu 1, vyznačený tim, že stranově výsuvně vidíice (9)jsou ve vnitřní části vytvarovány shodně Jako úložnć čéati regálů (11).Vytlskly Mnrnvlkà tlsknvřlki závody,provoz 12 Lenlnovn 21 Olomouc

MPK / Značky

Značky: regálový, vidlicový, zakladač

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-216597-vidlicovy-regalovy-zakladac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vidlicový regálový zakladač</a>

Podobne patenty