Výhrevný, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc

Číslo patentu: 216426

Dátum: 01.06.1985

Autori: Paulíny Ján, Juríček Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Výhrevný, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky tvorí súčasť vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc, použiteľného pri finálnej úprave odevov v konfekčnej výrobe, v čistiarňach a pod. Vynález rieši problém zamedzenia ochladzovania a zrážania suchej pary, ako aj zachovania a využitia kondenzátu pre ďalší ohrev. To sa podľa vynálezu dosahuje tým, že na dierkovaných žehliacich doskách stredovej krokovej tvarovky sú vertikálne uložené vedenia, v ktorých sú vzájomne prepojené výhrevné potrubia, a v telese tvarovky je zabudovaná tlaková komora pre naparovaciu paru s odvodom kondenzátu prepojeným s prívodom kondenzátu do výhrevného potrubia, pričom v tlakovej komore je zabudované pevné sedlo s naparovacím ventilom a ústím prepojeným s prípojom naparovacích rúriek opatrených dierkami orientovanými do vedení. Priestor vedenia sa vyhreje sálaním a žehliace dosky sálaním i prestupom tepla. Tým sa aj para udržuje v žiadúcej teplote, takže nekondenzuje. Kondenzát z tlakovej komory sa cyklicky využíva ako výhrevné médium.

Text

Pozerať všetko

iňach a pod. Vynález rieši problém zamedzenia i ochladzovania a zrážania suchej pary, ako ajtszritrzsrzz Po PISVYNÁLEZ u 515425 REPUBLIKA 11 (m)úmrtí PRO VYNÁLEZY JAOBJEVY (45) Vydané 01 O 6 85(75) ~ Autor vynálezu JURÍČEK ANTON ing., TRENČÍN, PAULÍNY JÁN, KOSTOLNÁ-ZÁRIEČIE(54) Výhrevuý, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavícVýhrevný, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky tvorí súčasť vertikálneho,stroja na žehlenie nohavíc, použiteľného pri finálnej úprave odevov v konfekčnej výrobe, v Čistiar zachovania a využitia kondenzátu pre ďalší ohrev. To sa podľa vynálezu dosahuje tým, že na dierkovaných žehliacich doskách stredovej krokovej tvarovky sú vertikálne uložené vedenia, v ktorých sú vzájomne prepojené výhrevné potrubia, a v telese tvarovky je zabudovaná tlaková komora pre naparovaciu paru s odvodom kondenzátu prepojeným s prívodom kondenzátu do výhrevného potrubia,pričom v tlakovej komore je zabudované pevnés prípojom naparovacích rúríek opatrených dierkami orientovanýmí do vedení. Priestor vedenia sa vyhreje sálaním a žehliace dosky sálaním i prestupom tepla. Tým sa aj para udržuje v žiadúcejteplote, takže nekondenzuje. Kondenzát z tlakovej ą,.4 komory sa cyklicky. využíva ako výhrevné j bVynález sa týka výhrevného, naparovacieho a odsávacieho systému stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc, použiPri strojnom žehlení nohavíc vo vodorovníej polohe sa používajú dve tvarovky, z ktorých jedna,dolná, je pevná, druhá, horná je pohyblivé. Na dolnú, pevnú tvarovku sa uložia nohavice, ktoré sa prítlakom hornej tvarovky vyžehlia. Na týchtotvarovkách je dostatok miesta pre vytvorenie vtlakovej komory ako zásobníka pary. Táto tlaková komora slúži tak na vyhrievanie, ako aj na naparovanie. Napaľovanie i odsávanie sa obvykle vykonáva cez tie isté dierky vytvorené na žehliacich doskách.Vertikálne stroje na žehlenie nohavíc pozostáva N jú z dvoch bočných a jednej stredovej krokovej». tvarovky. Zatiaľ však čo na bočných tvarovkáchjpodobne ako na tvarovkách horizontálneho žehliaceho stroja je dostatok miesta pre vytvorenie tlakovej komory po celej dĺžke žehliacich dosiek,u stredovej krokovej tvarovky, ktorá je príliš úzka,totiž smerom nahor sa zužuje, táto možnosť nie je.stredovej krokovej tvarovky vyžaduje osobitné riešenie.Známy je, napríklad, systém, pri ktorom vyhrievacia para sa do stredovej krokovej tvarovky privádza zhora a v telese tvarovky prechádza, hadovitým výhrevným potrubím do obvodu kon í nia je, že suchá para má tendenciu k stúpaniudenzátu v dolnej časti. Nevýhodou takéhoto rieše g nahor, a ak sa aj nútene, pod tlakom, vháňa do výhrevného potrubia tvarovky, dochádza k tepel ným stratám. Prestup tepla na žehliace doskyi u takéhoto riešenia nie je dostatočný. Privádzanápara sa na doskách rýchlo ochladí a kondenzuje.3 Žehlené nohavice sa nedostatočne naparia a teda aj žehlenie je potom nekvalitne. Pri nerovnomerš nom rozložení tepla v telese stredovej krokovejtvarovky dochádza aj k nerovnomernému naparo- vaniu nohavíc a tým aj k ich nerovnomemému vyžehleniu. K tomu u prípadov, ked sa zásobník nachádza mimo tvarovky, para musí prekonávať určitú vzdialenosť, čím sa postupne ochladzuje užpri príchode od tvarovky. Ďalšou nevýhodou takéhoto riešenia je, že kondenzát z naparovacej .pary sa odvádza do odpadu, a tým dochádza »k stratám výhrevného média a k tepelným stratám.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhované rie šenie výhrevného, naparovacieho a odsávacieho , systému stredovej krokovej tvarovky vertikálneho žehliaceho stroja podľa vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na dierkovaných žehliacich doskách stredovej krokovej tvarovky sú vertikálne uložené vedenia, v ktorých sú vzájomne prepojenévýhrevné potrubia, a v telese stredovej tvarovky je .zabudovaná tlaková komora pre naparovaciu paru s odvodom kondenzátu prepojeným s prívodomkondenzátu do výhrevného potrubia, pričom V tla kovej komore je zabudované pevné sedlo s naparo 216426. Ía vyúsťuje do odvodu 11 (obr. 3). V dolnej častiĺbia 9 V tlakovej komore 5 je pevne zabudované sedlo 20, do ktorého jezlaskrutkovaný naparovacívacím ventilom a ústím prepojeným s prípojom naparovacích rúrok vybavených dierkamí orientovanými do vedení.Takto riešený výhrevný, naparovací a odsávací systém má hlavne tie výhody, že priestor vedení,v ktorých je uložené výhrevné potrubie, sa dosta- točne vyhreje sálaním a žehliace dosky sú vyhrieva- né sálaním i prestupom tepla. Naparovacia para sa privádza do naparovacieho priestoru z tlakovej komory a po prechode pary vedením vytvoreným na žehliacich doskách, prechádza ich otvormi cez nábal na žehlené nohavice. Nakoľko vedenie je vyhrievané, para sa udržuje v dostatočnej teplote,takže nekondenzuje. Ďalšou výhodou riešenia je,že kondenzát tlakovej komory sa cyklicky využíva akovýhrevné médium vo výhrevnom potrubí.Príklad vyhotovenia výhrevného, naparovacieho °a odsávacieho systému stredovej krokovej tvarovky na žehlenie nohavíc je znázornený na pripojenom výkrese, kde obrfl predstavuje pohľad na stredovú krokovú tvarovku z boku v čiastočnom reze, obr. 2 - rez A-A stredovou krokovou tvarovkou z obr. 1, obr. 3 - bokorys stredovej krokovej tvarovky, a obr. 4 - prierez B-B vedením a žehliacou doskou stredovej krokovej tvarovky.Do rámu 1 stredovejkrokovej tvarovky sú po jej oboch stranách pevne zasadené žehliace dosky 2,2 opatrené dierkamí 17,18, z ktorých jedna časť dierok 17 je krytá vedeniami 3,3 vertikálne pevne uloženýlnihna vnútomej strane žehliacich dosiek. 2,2 (obr. 4) a slúži na naparovanie žehlených nohavíc. Vedenia 3,3 sú na hornom konci uzavre-j.. té, na dolnom sú otvorené. Ďalšia časť dierok 18 nažehliacich doskách 2,2 je mimo vedení 3,3 a slúži iĚ na odsávanie kondenzátu z tvarovky po vyžehlení ,r nohavíc. Vo vcdeniach 3 je uložené výhrevnépotrubie 9 prepojené pomocou prepojovace j rúrky 10 s výhrevným potrubím 9 vo vedeniach 3 na ľ protiľahlej strane stredovej krokovej tvarovky.Výhrevné potrubie 9,9 je na prívode 7 opatrené l termodynamickým odvádzačom 8 kondenzátu stredovej krokovej tvarovky je zabudovaná tlaková komora 5, opatrená prívodom 4 naparovacej parya odvodom 6 kondenzátu, prepojeným s pri-g vodoni 7 výhrevného média do výhrevného potru~ naparovací ventil 13 na ústie 14, ktoré je prepojenés prívodom 15 naparovacej pary. Na tento prívodi 15 nadväzujú naparovacie rúrky 16,16 (obr. 2)ĺ. opatrené dierkamí orientovanýnní do vedení 3,35 Š V, dne stredovej krokovej tvarovky je vytvorený ~ otvor 19 pre odsávanie kondenzátu po vyžehleníVyhrievací kondenzát sa privádza z odvoduľ 6 kondenzátu v dne tlakovej komory 5 cez prívod 7 a tennodynamický odvádzač 8 do výhrevného v potrubia 9 uloženého vo vêdeniach 3 na jednej ,g strane stredovej krokovej tvarovky a cez prepojo-- vaciu rúrku 10 prechádza do protilahlého potrubia9 vo vedeniach 3 na druhej strane stredovej krokovej tvarovky, odkiaľ cez odvod 11 odchádza V 011.Prívodom 4 sa pod určitým tlakom privedie do tlakovej komory 5 suchá para. Z tlakovej komory 5 suchá para prechádza cez otvory 12 v sedle 20a naparovací ventil 13, ktorý ju v určitých časových v intervaloch prepúšťa do ústia 14, a odtiaľ cez prívod 15 a naparovacíe rúrky 16,16 do priestoru naparovania vo vedeniach 3,3, kde para prestupu aje díerkami 17 a cez nábal pôsobí na žehlené nohavice. Keďže priestory vo vedeniach 3,3 sú stále vyhrievané výhrevným potrubím 9,9, para saudržuje V požadovanej teplote, takže sa nezráža. l Odyoů kondenzátu z tlakovej komory 5 sa vykoná Ovc sva otvorom 6, prepojeným s prívodom 7 výhrevnéą ho média. Po naparení a vyžehlení nohavíc sa kônderfžát odsäva cez dierky 18 medzi vedeníami 3,3 otvorom 19 v dne rámu 1.Výhrevný, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlepie nohavíc, kde žehliace dosky sú vybavenédierkami na odsávanie kondenzátu z priestoruĺčujúci sa tým, že na dierkovaných žehliacichdoskách (2,2) sú vertikálne pevne uložené vedenia(3,3), v ktorých sú vzájomne prepojené výhrevnépotrubia (9,9), a v telese stredovej krokovej tvarovky je zabudovaná tlaková komora (5) pre naparovaciu paru s odvodom (6) kondenzátu prepojeným s prívodom (7) kondenzátu do výhrevného potrubia (9,9), pričom V tlakovej komore (5) je zabudované pevné sedlo (20) s naparovacím ventilom (13) a ústím (14) prepojeným s prípojom(15) naparovacích rúrok (16, 16) vybavených dierkami orientovanými do vedení (3,3).Vytiskly Moravské tiskařskó závody, c e n a z 2,40 x c. s A provoz 12, Leoinova 21, Olomouc

MPK / Značky

Značky: odsávací, nohavíc, stroja, výhrevný, krokovej, žehlenie, systém, vertikálneho, naparovací, stredovej, tvarovky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-216426-vyhrevny-naparovaci-a-odsavaci-system-stredovej-krokovej-tvarovky-vertikalneho-stroja-na-zehlenie-nohavic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výhrevný, naparovací a odsávací systém stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc</a>

Podobne patenty