Mechanizmus na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc

Číslo patentu: 216424

Dátum: 01.06.1985

Autori: Juríček Anton, Jurčo Vladimír, Čajda Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Mechanizmus na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej krokovej tvarovky tvorí jeden z uzlov vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc, použiteľného najmä pri finálnom tvarovaní odevov v konfekčnej výrobe, v čistiarňach a pod. Presun stredovej krokovej tvarovky do polôh ukladania, upínania a žehlenia nohavíc v manipulačnom priestore a v priestore žehliaceho stroja sa vykonáva pomocou pákového systému ovládaného pracovnými valcami. Jedno rameno paralelogramu nesúceho stredovú tvarovku, je pevne spojené s nosným hriadeľom, na ktorom je kyvne uložená a kyvne uloženým pracovným valcom ovládaná dvojramenná páka s vybraním, v ktorom je páka pevne spojená s nosným hriadeľom a ovládaná ďalším pracovným valcom, kyvne uloženým na dvojramennej páke. Význam vynálezu je hlavne v tom, že pomocou pákového mechanizmu sa stredová kroková tvarovka dostane do takých polôh, v ktorých obsluha môže bez fyzického zaťaženia, pomerne pohodlne vykonať operácie ukladania a upínania nohavíc.

Text

Pozerať všetko

i ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY(75) k Autor vynálezu JURÍČEK ANTON ing., ČAJDA JÁN ing., TRENČÍN, JURČO VLADIMÍR,ADAMOVSKE KOCHANOVCE(54) Mechanizmus na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc Mechanizmus na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej krokovej tvarovky tvorí jeden z uzlov vertíkálneho stroja na žehlenie nohavíc,použiteľného najmä pri finálnom tvarovaní odevov v konfekčnej výrobe, v čistiarňach a pod. Presun stredovejkrokovej tvarovky do polôh ukladania,upínania a žehlenia nohavíc v manipulačnom priestore a v priestore žehliaceho stroja sa vykonáva pomocou pákového systému ovládaného pracovnými valcami. Jedno rameno paralelogramu «nesúceho stredovú tvarovku, je pevne spojené s nosným hriadeľom, na ktorom je kyvne uložená a kyvne uloženým pracovným valcom ovládaná dvojramenná páka s vybraním, V ktorom je páka pevne spojená s nosným hriadeľom a ovládané ďalším pracovným valcom, kyvne uloženým na dvojramennej páke. Význam vynálezu je hlavne v tom, že pomocou pákového mechanizmu sa stredová kroková tvarovka dostane do takých polôh, v ktorých obsluha môže bez fyzického zaťaženia, pomerne pohodlne vykonať operácie ukladania a upínania nohavíc.Vynález sa týka mechanizmu na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc, používaného V konfekčnej výrobe, v čistiarňach a pod.Vertikálny stroj na žehlenie nohavíc sa zakladá na systéme dvoch protiľahlých bočných krokových a panvových tvaroviek orientovaných na stredovú krokovú a panvovú tvarovku. Nohavice sa ukladajú na stredovú krokovú tvarovku, ktorá za týmto účelom má byť dostatočne prístupná obsluhe. Tento problém sa obvykle rieši tak, že bočné tvarovky sa od pevne uloženej stredovej krokovej tvarovky odklopia alebo oddialia natoľko, že obsluha môže nohavice na tvarovku uložit a upnúť. Nevýhodou takéhoto riešenia je, že obsluha vidí a sleduje uložené nohavice len z čelnej strany stroja a nie z bočných strán, takže nemá dostatočne ucelený pohľad na uložené krokové časti nohavíc.Preto sa u niektorých typov vertikálnych strojov na žehlenie nohavíc stredová kroková tvarovka vysúva do manípulačného priestoru na čelnej stane stroja, kde obsluha má prístup k tvarovke z oboch strán, takže môže lepšie vidiet uloženie krokových častí nohavíc, upravit ich a upnúť. Priamočiare vysúvanie strednej krokovej tvarovky má však tú nevýhodu, že nedostatočne prihliada k vytvoreniu vhodných ergonomických podmienok obsluhy. Obsluha je nútená pri ukladaní a upínaní hornej a dolnej časti nohavíc robiť únavné pohyby. Známe je vysúvanie stredovej krokovej tvarovky oblúkovým pohybom, ktoré však neberie do úvahy ergonomické prispôsobenie zariadenia k hlavnýmTento nedostatok zamedzuje mechanizmus na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej .tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohjàvíc podľa vynálezu. Jeho podstata je v tom, že jedno rameno paralelogramu nesúceho stredovú kroko. vú tvarovku, je pevne spojené s nosným hriadeľom,i na ktorom je kyvne uložená a kyvne uloženýmpracovným valcom ovládaná dvojramenná pákaspojená páka, ovládaná ďalším pracovným valcom,kyvne uloženým na dvojramennej páke. Pomocné rameno paralelogramu je vytvorenépako vedenie pre odsávanie pary z vnútorného priestoru stredovej krokovej tvarovky.Takto riešený mechanizmus podľa vynálezu má hlavne tú výhodu, že jeho pomocou sa stredová kroková tvarovka dostane do dvoch výškových polôh, v ktorých obsluha môže pomerne pohodlne,bez fyzického zaťaženia, vykonať operácie ukladania a upínania nohavíc, a do tretej polohy, v ktorej sa uložené a upnuté nohavice vyžehlia. Úpravapomocného ramena paralelogramu na vedeniepreodsávanie vlhkosti, nahradzuje osobitné vedepie,ktoré by bolo nutné použit ako d alší konštruklčný prvok.Príklad prevedenia vynâlezu je schématicky znázornený na pripo jenom výkrese, ktorýv axono-metrickom pohľade predstavuje stredovú krokovú tvarovku nesenú paralelogramom v žehliacej polohe s naznačením jednej ukladacej a upínacéj polohy a druhej - upínacej polohy, ako aj pákový ovládací mechanizmus.Nosná časť mechanizmu pozostáva z nosného hriadeľa 1, kyvne uloženého v ložiskách 2, 3, pevneuchytených na fréme 4. S nosným hriadeľom 1 je ipevne spojené rameno 5, ktoré spolu s pomocným ramenom 9 a nosníkom 7 stredovej krokovej tvarovky 8 tvorí paralelogram. Rameno 5 je druhým koncom kyvne uložené vo vidlici 6 upevnenej na nosníku 7. Paralelne s ramenom 5 je vo vybraní 12 ložiska 11 pripevneného k fréme 4 kyvne uložené pomocné rameno 9. Druhým koncom je pomocné rameno 9 kyvne uložené V ďalšej vidlici 13, pripevnenej k nosníku 7. Pomocné rameno 9 je vytvorené ako vedenie pre odsávanie pary z vnútorného priestoru 16 stredovej krokovej tvarovky 8 a prepája otvor 15 vytvorený v jej dne a v nosníku 7 cez škatulu 14 s vývodom vytvoreným v ložisku 11. Pomocou paralelogramu sa stredová kroková tvarovka 8 pri oblúkovom pohybe udržuje stále vo vodorovnej polohe.Na nosnom hriadeli 1 je ďalej kyvne uložená dvojramenná páka 26 s vybraním, v ktorom je s nosným hriadeľom 1 pevne spojená páka 30. Na konci jedného ramena dvojramennej páky 26 je na čape 23 kyvne uchytený dvojčinný pracovný valec 22, ktorého piestnica 27 je pomocou oka 28 a čapu 29 kyvne spojená s pákou 30. Ďalší dvojčinný pracovný valec 33 je kyvne uchytený pomocou čapu 34 vo vidlici 35 pripevnenej k fréme 4, a jeho piestnica 32 je pomocou oka 36 kyvne spojená s čapom 37 na druhom ramene dvojramennej páky 26. .Stredová kroková tvarovka 8 sa nachádza v žehliacej polohe. Do polohy A sa stredová kroková tvarovka 8 dostane tak, že na impulz od ovládacieho pultu sa začne vysúvať piestnica 32 pracovného valca 33, kyvneuloženého vo vidlici 35 upevnenejna fréme 4, takže vychýli dvojramennú páku 26, ipričom súčasne ďalší pracovný valec 22 vysúvaním píestníce 27 pôsobí na páku 30, pevne spojenú s nosným hriadeľom 1, ktorý pootočí tak, že rameno 5 pevne spojené s nosným hriadeľom 1 sa spolu s pomocným ramenom 9 a nosníkom 7,nesúcim stredovú krokovú tvarovku 8 presunie do polohy A, vi ktorej sa nohavice uložia a upnú v panvovej časti.Do polohy B sa stredová kroková tvarovka i8 presunie tak, že na impulz daný obsluhou saspäť a vysunutou piestnicou 27 dvojčinného pracovného valca 22 unáša páku 30 pevne spojenú s nosným hriadeľom 1 a tým aj rameno 5 paralelo gramu s pomocným ramenom 9 do polohy B. V tejto polohe sa upnú priehyby krokových častí Vnohavíc a manžety. Na ďalší impulz sa stredová kroková tvarovka8 presunie do žehliacej polohy tak, že sa piestnica 27 pracovného valca 22 zasunie do koncovcj polohy.1. Mechanizmus na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc, s použitím pákovéhoV systému a pracovných valcov, kde oblúkový pohyb ~ tvarovky je vyvodený paralelogramom, vyznačujú- ci sa tým, že jedno rameno (5) paralelogramu jepevne Špojcně s nosným hriadeľom (1), na ktorom je kyvne uložená a kyvne uloženým pracovným valcom (33) ovládaná dvojramenná páka (26) s vybraním, v ktorom je s nosným hríadeľom (1) pevne spojená páka (30), ovládaná ďalším pracov ným valcom (22) kyvne uloženým na dvojramen nej páke (26).2 Mechanizmus podľa bodu 1, vyznačujúci satým že kywxe uložené pomocné rameno (9)parąlelogramu je vytvorené ako vedenie pre odsávanie vlhkého vzduchu z vnútorného priestoru stredovej krokovej tvarovky (8).

MPK / Značky

Značky: krokovej, stredovej, tvarovky, nohavíc, mechanizmus, pohybu, vertikálneho, trojpolohového, ovládanie, stroja, žehlenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-216424-mechanizmus-na-ovladanie-trojpolohoveho-pohybu-stredovej-krokovej-tvarovky-vertikalneho-stroja-na-zehlenie-nohavic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanizmus na ovládanie trojpolohového pohybu stredovej krokovej tvarovky vertikálneho stroja na žehlenie nohavíc</a>

Podobne patenty