Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby detergentů, zejména práškových pracích a čisticích prostředků, při němž se jednotlivé složky prostředku smísí v požadovaném poměru, přidá se parfém a směs se zhomogenizuje, vyznačující se tím, že se parfém před jeho přidáním k ostatním složkám směsi nasorbuje na porézní nosič, s výhodou na bázi hydratovaného kysličníku křemičitého, kysličníku titaničitého, polyakrylátů, polyvinylchloridu, polymetakrylátů, polyamidů, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu, polyakrylonitrilu, kopolymeru vinylchloridu a vinylacetátu, polyetylenu, polypropylenu, polystyrenu a jejich vzájemných směsí.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu výroby detergentů, v zejména práškových, pracích a čisticích prostředků, kterým se řeší stabilizace parfémová složky v těchto výrobcích během jejich sklado~ vání snížením její těkavosti a zvýšením odolnosti vůči chemicvkým zmenám.Dosud známé práškovê prací a čistící prostředky se vyrábí smíšením atiomizované vodní suspenze tensidů většinou anionaktivního typu a přísad, jako naipř. alkalíckých polyfosľorečna nů, alkůlĺiĺĺkýCh křemičitanů, stranu sodného, bo-vraxu, uhličitanu sodného, organických cheláto« tvorných látek na bázi sodných solí kyseliny nitrilotrioctové nebo etylendiaminotetraoctové,karbovíiylmetylcelulôzy, optických zjaeňovacích látek apod.,v ro-zprašova-cich věžích za te-pia nebo za chladu. Suchý rpolopmdwkt se potom v mísících zařízeních homogenizuje s dalšími práškovými, popř. tekuitý-mi slotžkami, jako jsou např. peroxoboritan sodný, polyfosforečnany, alkalické proteázy a ainylázy, .neio-nogenní typy tensidů apod., které jsou o-byčejně méně stabilní ve vodě a při sušení za vyšších teplot, popřípadě e ekonomický výhodné je přidávat přímo do výrobku bez předchozího r-ozpouštění ve vodě. Takto vyrobený práškový detergent se obyčejněv poslední fázi výroby paarfémuje rozprašováním kapalné parfémová kompozice tryskou na proIníchávavný produkt. Na obdobném principu jsou založený dosud známé způsoby výroby čisticích prostředků, kde se při sušení atomizovaného roztoku nebo suspenze dále využívá vyšší obsah anorganických přísad, schopných vázat vodu z roztoku nebo suspenze, a suchý produkt, oby« čejně ve formě prášku s rozličnou strukturou a tvarem částic se parfémuje postřikem atomizovanou nebo dispergoxvanou formou parfémová kompozice. Nevýhodou tohoto způsobu výroby detergentu je, že již během výroby dochází k částečhému těkání vonných látek do ovzduší a přímý postřik práškového dettergentu parfémovou kompozicí se nedoasáhne rovnomerné homogenity výrobku z hlediska obsahu parfému vzhledem k rozdílné sorbční schopnosti jednotlivých s 1 o« žek detergentů. Další nevýhodou je, že ztráty parfému se výrazně zvyšují během skladování jeho těkáním, popř. vlzivem chemických změn jeho jednotlivých složek, které mohou vést ke změně charakteru a intenzity původní vůně. Tyto skutečnosti vedou k podstatně nižší efektivnosti využití parfému v práškových detergen~ tech. Pro zachování žádaných užitných vlastno stí detergentů po delší době skladovaní je nutno přidávat větší množství parfému, a to znamená nehospodároé používání vyššího obsahu parfému při vlastní výrobě. sou známy práškové detergenty se zvýšenou stabilitou parfému, která se dosahuje přítomlností amorfního hydrátu kyseliny křemičitě v práškovem detergentu s parfé.mem bežným a známým postupem. Zbytkový obsah parfému po půlročním skladování seu těchto detergentů pohybuje v rozmezí 30-50.hmot. 0/0 ve srovnání s detergentem bez přísady zvyšutjící stabilitu parfému, kde byl za stejné období nalezen zbytkový obsah kolem 10 hmot. 0/0. Nevýhody takového detergentu a způsobu jeho vy-roby jsou obdobné jako u předchozích způsobů výroby, jelik-ož se parfém -postřikuje »opět na práškový detergent obsahující navíc amorfní hydrát kyseliny kremičité, což nezaručuje jeho definvovanou, regulovanou a sníženou desorbci během skladování.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob výroby detergentů, zejména práškových pracích a čistících prostředků, při němž se jednotlivé složky prvostředku smísí v požadovaném poměru, při-dá se parfém a směs se zhomogenizuje. jeho podstata spočívá v tom, že se parfém před jeho pridaním k ostatním složkam směsi narsorbuje .na porézní nosič, s výhodou na bázi .hydratovaného kyslioníku křemičitého, kysličníku křemičitého, kysliičníku titaničitého, polyethylenakrylátu, polyvinylchloridu, polymetylavkrylátu, polymevtylmetakrylátu, acetylcelulózy,polyfenylenoxidu, polyetylentereftalátu, polyamidu, močovinoforvmaldehydové pryskyřice, melaminoformaldehydové pryskyřice, kopolymerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu, polyakrylonítrilu, kopolymeru vilnylchloridu a vinylacetátu,polyetylenu, polypropylénu, polystyrénu a jejich vzájemných směsi. Porézní nosič se sorbonaným parférnem se přidá k práškovému detergentu v množství 0,05 až 10.hmot. s výhodou 0,2 až 1 hmot. 0/0 a dokonale zhomogenizuje.Způsob výroby detergemtů podle vynálezu využívá vynikající vlastnosti parfémovaných sorbentů spočívajících ve stabiliutě parfémové kompozice sorbovaně na porézní nosič dané její deflnovanou, regulovanou a po-dlstatně sníženou desorbci a jejích fyzikálních a fyzikálně-chemických vla/stnostech, které umožňují přímé mísení s práškovým detetrgentem, což po homogenízaci směsi vede k získání produktu s parfémovou složkou na porézním nosiči rovnoměrně distribuovanou v celém objemu práškového detergen tu. Výhoda způsobu výroby detergentu podlevynálezu oproti dosud známým způsobům spočívá tudíž v tom, že parfémovanýrsorbent s požadovanou velikosti častíc, lze obsahem parfémované kormpozíce upravit tak, aby jeho fyzikální vlastnosti, zejména sypná hmotnost, odpovídala sypné hmotnosti práškového detergeuntu, umožňuje jeho jednoduché smísení s detergentem za získaní homogenního produktu stáleho při dlouhodobém skladování. Vlastnosti sorbentu dále umožňují stabilizovat na něm sorbovanou parfé movou kompozicí, což se projevuje podstatným snížením její těkravosti a vyloučením chemických změn v jejím složení během skladování práškového detergent-u -projevujících se ve změně charakteru vůně. Další příznivou vlastností poréznícb sorbevntů obsahujících parfém je, že zvýrazñují intenzitu a charakter vůně původní parfémová kom-pozice.Účinek způsobu výroby detergentu podle vynálezu spočíva tedy v tom, že přidáním parfémové kompozice sorbované před jejím smísenim s ostatními složkami detergentu na porézním nosiči, se dosáhne vysoké intenzity vůně výrobku í po dlouhodobém skladování, což vede k podstatnému zvýšení efektívnosti využití parfému a udržetní původních užitných vlastností. Účinek způsobu výroby detergentů podle vynálezu spočíva dále v tom, že lze snížením parfemace práškového detergentu při výrobě o 50 až 6-3 hmot. 0/0 dosáhnout po delší době skladování stejné nebo i vyšší intenzity vůně výrobku ve srovnání s dosud známými způsoby parfemace detergentů.Způso-b výroby práškových detergentů podle vynálezu je v dalším puopsan na několika příkladechPráškový detergent pripravený smísením 39,5 hmot. 0/0 směsi vyrobené sušením na rozprašovací věži zatepl-a, která obsahovala 25 hmot. 0/0 povrchové aktivlních látek na bázi dodecylbenzensulfonanu sodného a 2 hmot. karboxylmetylcelulozy, 40 hmot. tripolyfosforečnanu, 6 hmot. křemičitanu sodného, 1,5 hmot. opticky zjasñovací látky, 25,5 hmot. 0/0 síranu sodného a 60,2 hmot. 0/0 směsi, která obsahovala 30 hmot. 0/0 sodného mýdla vyšších mastných kyselín, 60 hmot. 0/0 uhličitanu sodného a 10 hmot. síranu sodného se smísí a 0,3 hmot. 0/u parfemovaného sorbeuntu, ktorý obsahoval 50 hmot. 0/0 porézního hydrat-ovaného kysličníku a 50 hmot. 0/o parfémová kompozice na bázi eukalyptové silíce, benzoátových a toluátových derivátů, terpvinyl acetáľtu, déhydrolinalyacetátu, a aldehydů a tketonů a jejich derivátů. Získa se homogenní prací prostředek s intenzívní charakteristickou vůní jak v pevném stavu, tak i porozpuštění ve vodě. Po lzměsíčním skladovánítakto -přípraveného pracího prostředku si výrobek prakticky zachoval původní intenzitu a charakter vůně parfémové kompozice.95,0 hmot 0/0 práškového detergentu obdobně jako v příkiadu 1 se smísilo s 5 hmot. 0/0 parfémovaného sorben-tu, který obsahoval 97 hmot. 0/0 porézzního hydratovaného kysličníku křemičitého a 3 hmot. 0/0 parfémová kom-pozice v příkladu 1. Vlastnosti takto připraveněho pracího prostředku byly z hlediska stability parfémová kompozice po lzměsíčním skladování stejné jako u příkadu 1. v99,7 hmot. 0/0 práškového detergentu připraveného obdobne jak-o v přikladu 1 se smísilo s 0,3 hmot. 0/0 parfěmovaného sorbentu, který obsahoval 67 hmot. 0/0 porézního sorbentu na bázi polyetylemtereftalätu a 33 hmot 0/0 parfémová kompozice n-a bázi limonenu, dipentenu a veratrenu. Získá se homogeniní prací prostředek s intenzívní a charakteristickou vůní. Po 12 měsíč~ním skladování takto připraveného pracího prostředkuměl výrobek stejné vlastnosti jako v přikladu 1. , Príklad 4Běžným výrobním postupem prípravy práškovitých detergentů se pripravil praci prostředek o složení 8 hmot. 0/0 dodecylbenzensultonanu sodhého, 5 hmot. 0/0 sodnérho mýdla vyšších mastných kyselín, 27 hmot. 0/0 tripolyfosfátu sodiného, 5,5 hmot. 0/0 sodné soli kyseliny nitrilotrioctvé, 22 hmot. 0/0 sírranu sodného, 1,5 hmot. 0/0 karboxylmeitylcelulózy, 20 hmot. 0/0 uhličitanu soidnného, 0,3 hmot. 0/0 opticky zjasňovacího prostředků, 3 hmot. 0/0 nonylpolyglykoleteru,0,5 hmot. 0/0 alkalické proteázy o aktivltě 300 000 delfských jednotek, který se smisil se 0,3 hmot. 0/0 parfémovaného nosiče, který obsahoval p-orézní hydratovaný kysličník křemičiiý na parfěmovou kompozioi v hmowtnostním poměru 11. Použitá parfémová kompozice byla sestavena na bázi geraniolu, geranylacetáitu, terpínolu, difenyioxidu a dalších aromatických složek. Takto pripravený práškovitý prací detergent si zachoval i po 12 měsících skladování původní intenzitu i charakter vůně použité parfémová kompozice, a to jak v pevněm stavu, tak i po rozpušiění ve vodě.Obdobně jako v příkladu 4 byl připraven práškovitý prací detergent o složení 8 hmot. 0/0 dodeoylbemzen sulľovnaimid sodného, 5 hmot. 0/0sodného mýdla vyšších mastných kyselín, 10hmot. 0/0 uhličitanu soclného, 30 hmot. 0/0 tripolyfósfátu sodného, 18 hmot. 0/0 síranu sodného,19 hmot. 0/0 pe-rborita-nu sodněho, 1,5 hmot. 0/0 karboxylmetylcelulozy, 4 hmot. 0/0 křemičitanu sodného, 2,5 hmot. 0/0 ko-polymeru etylenoxidu a propylenoixidu, 0,3 hmot. 0/0 opticky zjasňovacího prostředku, který se smísil s 0,5 hmot. 0/0 parfémovaného nosiče, který obsahoval porézní hydiratovaný kysliöník křemičitý a parfémovouparfémová kompozice bylo jako v příkladu 4. Vlastnosti takto připraveného praciho detergentu byly z hlediska kvality a stability ,parfému po 12 měsících skladování stejné jako u vpříkladu 4.Běžné používanou technologií sušení na rozprašovací věži za tepla byl připraven homogenní práško-vitý inamàčecí a předpir-ací prostředek o složení 5 D hmot. 0/0 uhličitanu sodného, 2 hmo.t. 0/0 dodecylsbeunzensulfonanu sodného, 2 hmot. 0/0 laurylsuifonátu sed-ného, 1 D hmot. 0/0 iripolyfosiatu sodného, 1 U hmot. 0/0 křemičitanu sodného, 4 hmot. 0/0 pyrofosfatu sodrného. Získa ný detergent se zhomogenizoval a 0,3 hmot. 0/0 parfvemovaného sorbentu, který obsahoval porézní hydratovaný kysličník křemičitý a parfémovou kompozici na bázi eukalyptové silice v hmotnostním poměru 51. Takto připraveny namáčeci a předpiraci detergent si zachoval po 12 měsících skladování intenzitu a charakter použitého parfému jak v peviném stavu, tak při aplikaci v~e vodním roztoku.byl připraven práškovitý čistící prostředeko složení 4 hmot. 0/0 dodecylbenzensulľonanu sodného, 2 hmot. 0/0 tripolyfosfátu sodného, 17 hmot. 0/0 pyrofosfátu sodtného, 32 hmot. 0/0 siranu sodného, 35 hmot. uhličitanu sodného,4,5 hmot. 0/0 křemičitanu sodiného a 0,3 hmot. 0/0 parfémovaného nosiče, který obsahoval porezní hydratovaný kysličník křenmičiiý a parfémovou kompozici v hmotnostním poměru 43. Použitá vonná kompozice byla na bázi limonenu, dipentenu a veratrenu. Vlastnosti takto připraveného praškovitého čisticího deitergentu byly z hlediska kvality i intenzity parfemrace po l 2 měsíčním skladování na úrovni jako těsně po přípravě.97 hmot. 0/0 práškového detergezntu připraveného obdobné jako v přikladu 1 se smísilo a 0,3 hmot. 0/0 parfémovaného sorbentu, který obsahoval 67 hmot. 0/0 porézního sorbentu na bázi alkalického polyamidu - 6 a 33 hmo-t. 0/0 parfémové kompozíce na bázi limonenu, dipentenu a veratrenu. Získa se hovmogenní prací prostředek s intenzívní a charakteristickou vůní. Po Bměsíčním skladování takto připraveného pracího prostředku byla jeho kvalita z hlediska intenzity parfemace stejné jako po přípravě.97 hmot. 0/0 práškového detergentu připraveného stejným způsobem jako v příkladu 1 se smísilo s 0,3 hmot. 0/0 parfémovaąného sorbentu,který obsahoval 67 hmot. 0/0 .porézního sorbentu na bázi polyfenylenoxidu a 33 hmot. 0/0 parfémové kompozice na bázi limonenu, dipentenu a veratrenu. Získá se homogenní prací prostředek s intenzívní charakteristickou vůní, ktera byla zachována ve stejné intenzitě po lüměsíčním skladování.97 hmot. 0/0 práškového detergentu připraveného obdobně jako v příkladu 1 se srnĺsilo s 0,3 hmot. 0/0 parfémovaného sorbeniu, který obsahoval 67 hmot. /0/0 porezního sorbentu na bázi kopolyme.rů akrylonitrilu, butadienu a styrenu ABS polymeru a 33 hmot. parfémová kompozice na bázi limonenu, dipentenu a veratrenu. Získá se homogenní prací prostředek s intenzívní a charakteristickou vůní, která se z hlediska intenzity nemenila ani po lzměsíčním skladování. iZpůsob výroby detergenvtü podle vynálezu je obzvláště vhodný pro výrobu práškových detergentů se stabilízovanou parfémovou složkou. Uplatní se při výrobě předpíracích, namáčecícha pracíoh prostředků a přl výrobě parfémovaných kosmetických a deodorizačních přípravků v práškové formě, PŘEDMĚT VYNÁLEZU1. Způsob výroby detergentů, zejména práškových pracích a čistlcích prostředků, při němž se jednotlivé složky -prostředku smísí v požadovaném poměru, přidá se parfém a směs se zhomogonlzuje, vyznačující se tím, že-se parfém před jeho .přidáním k ostatním složkám směsi nasorbuje .na porěznl nosič, s výhodou na bázi hydratovaného kysličníku křemíčítého, kyslíčníku titaničítêho, polyarkrylátů, polyvinylchloridu,polymetakrylátů, polyamidů, močovinoformalde hydových a meLaJmínoform-avldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonítrílu, butadienu a styrenu, polya/krylonitrilu, kopolymeru vinylchlorídu a virnylacetátu, polyertyulenu, polypropylenu,polystyrenu a jejich vzájomných směsi.2. Způsob výroby detergentů podle bodu 1 vyznačený tím, že se parfémovaný pevný sorhent přidává v množství 0,05 až 1 D hmot. s výhodou 0,2 až 1 hmot. vztaženo na detergent.

MPK / Značky

Značky: způsob, výroby, detergentů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215850-zpusob-vyroby-detergentu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby detergentů</a>

Podobne patenty