Zařízení pro osazování dílců

Číslo patentu: 215845

Dátum: 20.12.1983

Autori: Roubíček Jan, Lorman Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro osazování dílců do desek plošných spojů a řeší se jím vzájemná skladba prvků do funkční sestavy. Podstatou vynálezu je zařízení využívající optického principu zaměření a detekce polohy, skládající se z osazovací hlavice, relativně pohyblivé vůči pracovnímu rámu zařízení, v rovině rovnoběžné s rovinou desky plošného spoje v tomto rámu upevnitelné, přičemž vzájemná poloha osazovací hlavice a desky plošného spoje, žádoucí pro osazení dílce do desky plošného spoje, je nastavitelná pomocí pohybových orgánu, např. servomotorů, ovládaných řídicí jednotkou spřaženou s detektorem, např. fotodiodou, pro indikaci polohové značky na desce plošného spoje, tvořenou plošným obrazcem nebo průchozím otvorem na této desce. Zařízení podle vynálezu lze s výhodou použít pro hromadnou montáž dílců do desek plošných spojů s velkými nároky na flexibilitu podle typové rozmanitosti desek, např. ve výpočetní technice.

Text

Pozerať všetko

ČĚÍÄŠĚŽĚŤĚĚŤĚĚÄŤÄ 215845 REPW POPIS VYNAlEZU un m)75 Autor vynálezu ROUBÍČEK JAN, LORŇLAN IŘÍ ing., PRAHA54 Zařízení pro osazuvání dílcůvynález se týká zařízení pro osazování dílců do deseík rplošných spojů a řeší se jím vzájemná skladbaprvků do funkční sestavy.Podstatou vynálezu je zařízení využívající optického principu zaměření a detekce polohy,skládající se z osazovací hlav-ice, relativně po hyblivé vůči pracovnímu rámu zařízení, v rovině rovnoběžné s rovlnou desky plošného spoje v tomto rámu upevnitelné, přičemž vzájemné po~ loha »osazovvací hlavice a desky plošného spoje,žádoucí pro osazení dílce do desky plošného spoje, je nastavitelná pomocí pohybových orgánů,např. servomotorů, .ovlárdaných řídící jednotkou spřaženou s detektorem, např. fotodiodou, pro indikaci polohové značky na desce plošnélio spoje, tvořenou ~plošným obrazcem nebo průchozím otvorení na této desce.Zařízení podle vynálezu lze s výhodou použít pro hromadnou montáž dílců do desek plošných spojů s velkými nároky na flexibílitu podle typové rozmanitosti desek, např. ve výpočetní technice. l .vynález se týká zařízení pro osazování dílců do desek plošných spojů a řeší se jím vzájemné skladba prvků do funkční sestavy.Dosud známá zařízení vkládají nebo lísují miniaturní dílce, např. zdířky nebo kontakty jeden po druhém do otvorů v desce plošného spoje,přičemž poloha pro osazení dílce je nastavitelná například NC systémem. Nevýhodou tohoto řešení je potřeba nákladné elektroniky a generace paměťového média, napr. dělľnê pásky, pro každý typ desky.je rovněž známe zařízení, využívající k hromadnému osazení dílců do otvorů desky plošného spoje kmitavého pohybu této desky, takže poloha dílců v desce plošného spoje je dána šabl-onou umístěnou nad touto deskou. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost výroby velmipřesných šablon pro každý tysp desky.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, využívající optického princípu zaměření va detekce polohy, složené z osazovací hlavice, relativně pohyblivé vůči pracovnímu rámci zařízení, V rovině rovnoběžné s rovínou desky plošného spoje v tomto rámu upevníteiné,přičemž vzájemná poloha osazovací hlavice a desky plošmého spoje, žádoucí pro osazení dílce do desky plošného spoje je nastavitelná pomocí pohybových orgánů, například servomotorů,ovládaných řídící jednotkou spřaženou s detektorem, např. fotodiodou, pro índíkací polohové značky na desce plošného spoje, tvořenou plošným obrazcemnebo průchozím otvorem na této desce.Výhodou zařízení podle vynálezu je jednoduchost provedení řídící jednotky, odpadající toleranční potíže mezi vrtáním a osazováním, odpadající nutnost generace vnějších řídících médií a v neposlední řadě pohotovost pro osazení jakéhokolív typu desky.Na výkresech je znázorněno možné provedení zařízení, kde na obr. 1 je znázorněna sestava zařízení složená z hlavice 1, rámu 5, detektoru 2,řídící jednotky 4, pohybových orgánů li a zásobníku 13. Zásobník 13 může být řešen napříkladjako filmový pás, víbrační podávač nebo manipulátor. je z něj rovněž zřejmě umístění desky plošného spoje 3 s několika osazenými dílcí 7. je pochopítelné, že znázornená sestava může být upravena např. ís hlavící 1 pod rámem 5, nebo ve vertíkálním či šíkmém uspořádání. e rovněž pochopítelné, že pohybové orgány 6 mohou pohybovat hlavící 1 namísto rámem 5 nebo působít každý v jedné souřadnicí zvlášť -na rámu 5 a zvlášť na hlavící 1. je rovněž možné, aby vzajemný pohyb hlavice 1 a rámu 5 byl vykonáván v jiných než pravoühlých x-y souřadnicích, například v kružnicí, čemuž by opět odpovídala jiná poloha orgánů 6, například v ose rotace rámu 5. Umístění řídící jednotky 4 může být rov něž voleno jinak než ve spojení s hlavící 1, např. jako součást rámu 5 nebo v samostatné skříní.Z obr. 2 je zřejmě možné provedení plošného obrazce 9 lnapř. jako soustředného kruhu okolo otvoru v desce plošného spoje 3, obrazec 9 je snímán detektorem 2 hlavice 1. Hlavice může být doplněna zdrojem světla 11, jehož paprsek odražený od desky 3 je snímán detektorem 2. obrazec 9 může mít jiný vhodný tvar, např, kříž,jeho poloha vůči indikovaná-mu otvoru v desce 3 může být rovněž tíranstormována do jiných souřadníc, např. s posunem o elementární krok.Na obr. 3 je znázorněno jine možné umístění zdroje světla 12 do rámu 5, přičemž paprsek prochází otvorem 10 v desce 3 do detektoru 2, takže otvor v tomto případě plní funkcí obrazceřłl. je možné doplnit sestavu zdroj 11 nebo 12 - obrazec 9 - detektor 2 švablonou nebo matrící 14 umístěnou ve stejné poloze jako deska 3 za účelem operatívní definice polohy dílce 7 nebo jeho přesnějšího navedení do otvoru v desce 3.Zařízení podle vynálezu může být konkrétne provedeno jako souřadnicový stůl s osazovací hlavící doplněnou o det~e~kční prvky, řídící jednotkua zásobník.Zařízení podle vynálezu lze s výhodou použít pro hromadnou montáž dílců do desek plošnýclí spojů s velký-mi nároky na flexíbílitu podle typové rozmanitosti desek, např. ve výpočetní tech 111 GB.1. Zařízení pro osazování dílců do desek plošných spojů, složené z osazovací hlavice, zásobníku dílců a pracovního rámu, uzpů-sobené k upnutí desky plošného spoje, vyznačené tím, že osazovací hlavice 1 zařízení je relativně pohyblívá vůči pracovnímu rámu 5 téhož zařízení v rovíně, rovnoběžne s rovínou desky plošného spoje 3 V tomto rámu 5 upevnitelné, přičemž vzájemné poloha hlavíce 1 a desky plošného spoje 3, pro osazení dílce 7 do desky plošného spoje 3 je nastavitelná pomocí pohybových orgánů 6, např. servomotorů, ovladanýbh řídící jednotkou 4 spřaženou s detekto rem 2, např. fotodíodou pro indikací polohové značky na desce plošného spoje 3, lvořenou plošným obrazcem 9 nebo průchozím otvorení10 na desce plošného spoje 3, 2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že hlavice 1 je doplněna zdrojem světla 11, proti jehož paprsvku oídraženému od desky plošného spoje 3 je umístěn detektor 21.3. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že rám 5 je doplněn zdrojem světla 12, jehož paprsek procházející otvorem v desce plošného spoje 3 je detekovateltný detektorem 21.www , 5. Zařízení podle bodu 1 až 4, vyznačené tím,že má řídící jednotku 4 ovládající pohyb h 1 a~ vice 1 vůči desce plošného spoje 3.4. Zařízení podle bodu 1 až 3 vyznačené tím,že V rámu 5 je ve stejné poloze jako deska plošného spoje 3 upevnitelná buď šablona nebo matrice, nebo sestava šablon, nebo matric

MPK / Značky

Značky: dílců, osazování, zařízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215845-zarizeni-pro-osazovani-dilcu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro osazování dílců</a>

Podobne patenty