Číslo patentu: 215844

Dátum: 20.12.1983

Autor: Remiš Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká polovodičového měniče s výkonovými prvky, zejména tyristorovými bezpotenciálními moduly, a pomocnými prvky, jako jsou zapalovací obvody a ochrany, uspořádanými do sekcí. Účelem vynálezu je zjednodušit konstrukční provedení měniče a snížit počet mechanických stavebních prvků a zlepšit podmínky pro chlazení výkonových prvků. Tohoto účelu je dosaženo tím, že měnič je opatřen alespoň jednou oboustranně žebrovanou nosnou deskou, tvořící současně chladič, na níž jsou z obou stran upevněny funkční prvky, přičemž všechny výkonové prvky jsou na každé nosné desce upevněny na stejné straně a chladicí žebra na této straně nosné desky jsou nižší, než výška výkonových prvků. Svislé uspořádání nosné desky napomáhá odvodu ztrát, chladicí žebra usměrňují proud chladiva, čímž vytvářejí chladicí kanály. Tento účinek se ještě výrazněji projeví při uspořádání více desek nad sebou.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká polovodičového měniče s výekonovýmí prvky, zejména tyristorovými bezpo- m tencíálníml moduly, a pomocnýmí prvky, jako jsou zapalovací obvody a ochrany, uspořádanýekonstrukční provedení měníče a snížit počet me chanických stavebních prvků a zlepšit .podmín ky pro chlazení výkonových prvků. Tohoto úče« .ą lu je dosaženo tím, že měn-ič je opatřen alespoň . jednou oboustranně žebrovanou nosnou deskou,tvořící současně chladič, na níž jsou z obou stran upevněny funkční prvky, přičemž všechny výkonové prvky. jsou na každé nosné desce ~ upevněny na stejné straně a chladící žebrà natéto straně nosné desky jsou nižší, než výškavýkonových ptrvků. Svislé uspořádání nosné desvxx o o o ky napomáhá ordvodu ztrat, chladlcl zebra u- ~ -j směrňují proud chladviva, čímž vytválřejí chladíe Ocí kanály. Tento účinek se ještě výraznějl pro«jeví při uspořádání více desek nad sebou.vynález se týká polovodičového .měniče opatřeného výkonovými prvky, zejména tyristorovými bezpotenclálními moduly a pomocnými prvky, například zapalovacími obvody a ochranami, uspořádanými do sekcí.Polovodičové měniče jsou po konstrukční stránce běžně řešeny tak, že nosné části přístroje jsou provedeny z desek z izolačního materiálu, na něž jsou upevněny jednotlivé chladiče výkonových prvků a teprve na nich jsou namontovány vlastní výkonové prvky, jako diody čí tyrístory. Kr-omě toho jsou na izolační desce přípevněny pomocné obvody jako jsou ochrany RC-členy, obvody pro zapalování tyristorů a další prvky jako svorky, propojovací vodiče apod. Takto řešené přístroje jsou značné člení-té, s vysokým počtem konstrukčních dílců, tedy i velké hmotnosti, rovněž pracnost výroby je značná a časové náročná.Uvedené nedostatky jsou odstraněny u polovodičového meniče podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je opatřen alespoñjedním chladičem tvořeným oboustranně žebrovanou nosnou deskou, na níž jsou z obou stranupevněny prvky alespoň jediné sekce, přičemžvšechny výkonové prvky jsou na každé nosné desce upevněny na stejné straně a chladící žebra na této straně nosné desky sou nižší, než je výška výkonových prvků.Měnič podle vynález/u se vyznačuje podstatné zjednodušenou konstrukcí. Snížení počtu konstrukčních prvků spolu s uswpořádáním funkčních součástek představuje snížení pracnosti při výrobě, úsporu zastaveného prostoru, lepší přístupnost jednotlivých prvků a možnost sestavovat větší celky stavebnicovým způsobem. Osazenou nosnou desku možno použít jak pro zařízení rozvaděčového typu, tak i jako samostatnou jednotku výkonové elektroniky.Příklad provedení polovodíčcvého měniče je zobrazen na výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn nárys usměrňovače se šesti tyristorovýmí bezpotenclálovými moduly a na obr. 2 je půdorys usměrňovače podle obr. 1.Zobrazený polovodičový usměrňovač má všech-vny své výkonové prvky, představované tyristorovými bezpotenclálními moduly 1, spolu s po mocnými prvky, jako jsou zapàlovacíobvody 2 » a RC ochrany, namontovány na jediné nosné des Í ce 3. Nosná deska je oboustnanně žebrovanä, tak že tvoří současně i chladič jednotlivých prvků. Výkonové i pomocné prvky jsou uspořádaný po. dle toho, jak spolu funkčné a druhově souvísejí, do sekcí umožňují-sich jednoduché vzájemné propojení. Na čelní straně nosné desky 3 je upevněno celkem šest bezpotenclálních modulů 1,z nichž vždy tři a tři jsou sběrnicemi 4 propojeny do třífázových mostů. Vedle každého bezpotenciálního modulu 1 je namontován zapalovací obvod 2 a odpory 5 RC ochran. Druhá část RC ochran, krabicové kondenzátory li je namontovana na zadní straně nosné desky 3. Chladicí žebra 7 na čelní straně nosné desky 3 jsou nižší než bezpotenclální moduly 1, takže vzájemné propojení sběrnicemi 4 je snadné a jednoduchým přeskurpením sběrnic 4 je možno realizovat antiparalelní zapojení, popřípadě zapojit bezpoteuciální moduly 1 do čtyř třífázových hvězd. Nosná deska 3 je uspořádána svisle, takže chladící žebra 7 na její čelní straně i chladící žebra B na její zadní straně nejen zvětšují plochu nosné desky 3 .a napomáhají taak odvodu ztrát, ale usměrňují též proud vzdušniny ochlazující jednotlivé prvky měniče, a vytvařejí tak vertikální chladící kanály. Tím se účinnost chlazení dále zvětšuje. Montáž nosné desky 3 do rozvaděče pohonu nebo do samostatné skříně příslušného zařízení výkonové elektroniky se provádí pomocí montážních otvorů 9 na okrajích nosné desky 3.Vynález je možno využít pro konstrukce polovodlčových měničů rozvaděčového typu nebo pro jednoüčelové konstrukce výkonové elektroniky. Podle sl-ožitostí obvodů, pokud se týká počtu prvků a jejích propojení a s ohledem na prostor pro tyto elektronické obvody v daném zařízení vymezený, je možno jednotlivé prvky uspořádati na více nosných desek 3, řazených nad sebou. popřípadě vedle sebe. V tomto případě se ještěvýraznéji, jak opticky, tak zejména funkčné, projeví existence chladicích kanálů vytvořených chlad-icími žebry 7, 8 nosné desky 3.1. Polovodičový měnič opatřený výkonovýml prvky, zejména tyristorovýmí bezpotencialními moduly a pomocnými prvky, např. zapalovacími obvody a cchranami, uspořadanými do sekcí, vyznačující se tím, že je opatře-n alespoň jedním chladičem tvořeným oboustranně žebrovanounosnou deskou 3, na níž jsou z obou stran upevněny prvky alespoň jedné sekce, přičemžvšechny výkonové prvky jsou na každé nosné desce 3 upevněny na stejné straně a chladící žebra 7 na této straně nosné desky 3 jsou nižší, než je výška výkonových prvků.2. Polovodičový měnič podle bodu 1, vyznačující se tím, že nosné deska 3 je uspořádána ve vertikálním směru, přičemž chladící žebra 7, 8 tvoří verthkální chladící kanály.

MPK / Značky

Značky: polovodičový, měnič

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215844-polovodicovy-menic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polovodičový měnič</a>

Podobne patenty