Zapojení pro sdružování dvou nebo tří vysílačů nebo přijímačů s vertikální polarizací do společného anténního systému

Číslo patentu: 215830

Dátum: 20.12.1983

Autor: Závodský Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká sdružování kmitočtově velmi blízkých vysílačů bez přídavných ztrát v umělých zátěžích do společného anténního systému. Podstata vynálezu spočívá ve vhodném fázovém napájení čtyř vertikálních dipólů pomocí čtyř 180( hybridních obvodů. Výsledná vyzařovací charakteristika pro všechny vysílače je všesměrová, kruhová, přičemž vysílače jsou navzájem elektricky izolovány. Použije se pro sdružování dvou nebo tří vysílačů či přijímačů v pásmu velmi krátkých vln.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNALEZY A OBJEVY 45 Vydano 20 12 83ĺ 75 Autor vynálezu ZÄVODSKÝ AROMÍR ing., PARDUBICE(54) zapojení pro sdružuvání dvou nebo tří vysilaąčů nebo přijímačů s vertikální pularizaeí do společného anténníhn systémuvynález se týká sdružování kmitočtově velmi blízkých vyusílačů bez přídavných ztrát v umělých zátěžích .do společného atnténního systému.Podstata vynálezu spočívá ve vhvndném fáz 0 ~ vém napájení čvtyř verttkátních dLpólü pomocí čtyř 180 hybrid-nich obvodů. Výsled/na vyzařovaci charakteristika pro všechny vytsílače je všeA směrová, kruhová, přičemž vysílače jsou navzá» jem elektricky izolovány.Použivje se pro sdružování dvou nebo tří vysílačü či přijímačů v pásmu velmi krátkých vln.vynález se týká způsobu sdružování dvou nebo tří vysílačů .nebo -přijímačů, ls minimálním kmitočtovým odstupem do společného anténního systému s vertikální polarizací bez ztráty výkonu v umělých zátěžích.Dosud známé způsoby srdružování více vysílačů do společného anténního sjnstému s vertikální polarizací se delí .na dvě skupiny.První způsob, kde jsou použitý vysoce jakostní rezonátory .nebo Laděné obvody a jejich selektivity, se využívá .k oddělení sdružovaných vysílačů. Výhodou tohoto způsobu sdružování jsou malé ,výkonové ztráty a možnost použití různých typů anténních systémů. Nevýhodou tohoto způsobu je, že neumožňuje sdružovat vysílače kmit-očtově od sebe málo vzdälené, což je dáno kvalitou rezownátorů. Další nevýhodou tohoto způsobu sou technicky velmi náročné a rozměrné rezonátory, jejichž náklady konstrukčního řešení i rozměry často převyšují ostatní část zařízení.Druhý způsob s-družování používá -3 dB hybridní obvody. Výhodou tohoto způsobu je možnost sdružovat vysílače kmi-točtově velmi blízke. Další výhodou je možnost připojení různých typů anténních systémů. Podstatnou nevýhodou je však značná ztráta výkornu v umělých zátěžích. ztráty se zvyšují při zvětšování počtu sdružovaných vysílačů. Při zdvojnásobení vysílačů se zvyšuje vložný útlum mezi každým vysílačem a anténou více než o 3 dB. Tento způsob vede k neúměrnému zvyšovaní výkonů vysílačů nebo k zavádění zesilovačů před příjímače ke krytí ztrát v umělých zátěžích.Nevýhody uvedených nebo jiných podobných způsobů sdružování odstraňuje řešení podle vynálezu.Podstata vynálezu způsobu sdruž-ování dvou nebo tří vysílačů nebo přijíŤmačů s vertikální polarizací do společného anténního systému pomocí 18 D° hybridních obvordů spočíva V tom, že anténní systém sestava z polevdníkové dvojice vertikálního severního a jižního ndipólu a z rovnoběžtkové dvojice vertikálního západního a východního dipólu. Tyto jsou umístěny souľúzově .a symetricky ve vzdálenosti 0,2 až 0,3 vlnové délky od nosného stožáru tak, že rovina poledníkové dvojice dipólů je kolmâ na rovinu rovnoběžkové dvojice dipólů a obě roviny se protínají v podélné ose nosného stožáru. První vysílač je přlpojen k prvnímu vstupu a druhý vysílač ke druhému vstupu prvního přístrojového hybridního obvodu a třetí vysílač ke druhému vstupu druhého přístnojového hybridního obvodu. První výstup prvního p-řístro-jového hybridního obvodu je připojen přes fázovací člen na první vstup prvního anténiního hybrridrního obvodu a druhý výstup prvního přístr-ojového hybridního obv-odu je připojen k prvnímu vstupu druhého anténního hybridního obvodu. První výstup druheho přístrojového hybrldního obvodu je spojen s druhým vstupem prvního anténního hybrldního obvodu a druhý výstup druhého .přístrojového hybridního obvodu je spojen .se druhým vstupem druhého entěnního hybridního obvodu, zatímco první vstup u druhého přístroj-mého hybridního obvo du je zakončen zatěžovacím odporem. První výstup prvního anténního hybridního obvodu je spojen se severním dlpólem a druhýyýstup prvního anltenního hybnidního obvodu je spojen s jižnim dipólem. První výstup .druhého anténního hybridního obvodu je spojen se západním dipólem a dr-uhý výstup druheho anténního hybridního obvodu je spojen s východním dipólem. Všechna propojovací vedení mezi hybridnímt obvody mají navzájem stejnou elektrickou délku a také všechny propojovací vedení mezi ditpóly a hybridními obvody mají navzájem stejnou elektrickou délku.Blíže je vynález objasněn na výkrese, kde ke vstupu 11, 12, 22 »jsou připojeny tři sd-ružované vysílače příjímače V 1, V 2, V 3. Vysokofrekvenční výkon z každého vysílače prochází přes jeden z přístrojových hybriidních obvodů H 1, H 2 a přes jeden z anténních hybridních obvozlů H 3,H 4 do všech dipólů S, V, ,Z. Na základě elektrických přenosových vlastností 180 ° hybridních obvodů spolu s -9 D° fázovacĺm členem vzniká následující rozložení fází u čtyř dipólů.Od prvního vysílače V 1 je relativní fázové rozložení vyzařované energie na dipólech V pořadí S, V, j, Z, -90 °, 0 °, 90 °, 180 °. Od druhého, vysílače V 2 je relativní rozložení fází -9 D°, 18 °,90 °, 0 °. Od třetího vysílače V 3 je relativní rozložení fází 180, 180 °, 180 1 B 0 °.Výše uvedené fázové rozložení u dipólů umístěných jednu čtvrtinu vlnové délky od stožáru T,které jsou navíc .napájeny stejným výkonem od každého vysílače, způsobí všesměrovou vyzeřovací charakteristiku pro všechny tři vyslílače přijímačej, Odchylka od kruhové všesměrové charakteristiky je menší než 1,5 dB. Dále se zde využívá elektrického oddělení jednotlivých vysílačů mezi sebou, které je nutné pro potlačení všech nežádoucích vyzařovaných produktů. izolační oddělení jednotlivých vstupů 11, 12, 22 je větší než 30 dB v kmltočtovém pásmu I 2 . Tyto vlastnosti umožňují výhodne použít popisovaný anténní systém pro lsdružování dvou nebo tří vysílačů bez prídavných ztrát v umělých zátěžích. Při sdružování jen dvou vysílačů se zbývající vstup zakončí stejnýtm zatěžovacím odporem R, který je připovjen .ke vstupu 21. Z impedančního hlediska se jeví toto zapojení jako výhodné, poněvadž fázovou kompenzací se značně snižuje činítel stojatých vln u vstupů 11 a 12.Za nejdůležitější výhodu je nutno považovat značné snížení ztrat výkonu sdr-užovaných vysílačů. Při tzlosevadních způsobech sdružování tří vysílačů dosahují ztráty v umělých zátěžích 6,3 až 6,6 dB, to znamená, že 77 až 79 výkonu každého vysílače se mění V teplo. U způsobu sdružování podle vynálezu dochází ke ztrátě 0,3 až 0,6 dB, tj. že se jen 7 až 13 výkonu mění v teplo. Při větších výkonech vede .popísovaný způsob sdružování podle vynálezu ke značným üsporám ve výkonnosti i konstrukčním řešení vysílačů,resp. vysokofrekvenčních výkonových zesilovačů cirkulátorů a jiných nezbytných dílů, nehledě na úsporu elektrické energie při provozu zařízenLZapojení pro sdružování dvou nebo tří vysílačů nebo přijímačů s vertikální jaolarizecí do společného anténního systému pomocí 180 ° hybrid 4 nich obvodů, vyznačený tím, že a-ntěnní systémse skládá z poledníkové dvojice nvertikálního severního dipólu S a jižního dipólu j a rovnoběžkové dvojice vertikálního západního dipóln Z a výchnodnĺho dipólu V, kde tyto dípóly jsou umistěny vsoufázově a symetricky ve vzdálenosti 0,2 a, 0,3 vlnové délky od nosného stožáru T talk, .že rovina poledníkové dvojice dípólů je kolmá na rovinu rovnoběžkové dvojice dípólů a obě noviny se protínaji v podélné ose nosného stožáru (TJ. přičemž první vysíleč V 1 je připojen k prvnímu vstupu .11 -a druhý vysílač V 2 ke druhému vstupu 12 prvního prístrojovéhro hybridníh-o obvodu H 1 a třetí vysílačj V 3 ke druhému vstułpu 22 druhého přístro joveho hybrlidvního obvodu H 2 a první výstup 13 prvního přístrojového hybridního obvodu H 1 je propojen přes fázovací člen F na první vstup 31 prvního anténního hybridního obvodu H 3 a druhý výstup 14 .prvního prístrojového hybridního obvodu H 1 je připojen k prv nímu vstupu 41 druhého anténního hybridního obvodu 44, dále první výstup 23 u druhého přístrojového hybr-idního obvodu H 2 je spojen se druhým vstupem 32 prvního anténního hybridního obvodu H 3 a druhý výstup 24 druhého přistrojoveho hybridního obvodu H 2 je spojen se druhým vstupem 42 druhého anténního hybridního obvodu 44, zatímco první vstup 21 u druhého přístrojového hybridního obvodu 42 je zakončen zatěžovacím odporom R a první výstup 33 prvního anténního hybridního obvodu H 3 je stpojen se severním dipólem S a druhy výstwp 34 prvního anténníhobybrídního obvodu 43 je spojen s jížním dipólem 1,zatímcoprvní výstup 43 druhého anténního hyjbridníhzo obvodu 44 je spojen se západním d-ípólem Z a druhý výstup 44 druhého anténního hybridního obvodu H 4 je spojen s východním ldipólem (V), přičemž všechny propojovací vedení mezi hybridními obvody mají navzáje-m stejnou elektrickou délku a také všechny propojovací vedení mezi dipóly a hybridními obvody mají nawzájem stejnou elektrickou délku.

MPK / Značky

Značky: polarizací, systému, sdružování, vertikální, anténního, vysílačů, společného, tří, přijímačů, zapojení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215830-zapojeni-pro-sdruzovani-dvou-nebo-tri-vysilacu-nebo-prijimacu-s-vertikalni-polarizaci-do-spolecneho-antenniho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro sdružování dvou nebo tří vysílačů nebo přijímačů s vertikální polarizací do společného anténního systému</a>

Podobne patenty