Způsob vyvažování klopného momentu

Číslo patentu: 215827

Dátum: 20.12.1983

Autor: Braný Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu vyvažování klopného momentu, který je důsledkem odstředivé síly působící na odpružené karosérie motorových vozidel při průjezdu zatáčkami. Účelu se dosahuje tím, že na karosérii působí gyroskopický moment setrvačníku, jehož vektor úhlové rychlosti má opačný smysl než vektor úhlové rychlosti náhonných kol a jehož otáčky jsou úměrné rychlosti vozidla.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNALEZY A OBJEW 45 Vydáno 20 12 83Autor vynálezu BRANÝ JAROSLAV ing., PRAHA54 Způsob vyvažovñní klopnêhn momentuvynález se týká způsubu vyvažoväní klopného momentu, který e důsledkem odstředivé síly působící na odpružené karosérie motorových vozidel při průjezdu zuatávčkamí. Účelu se dosahuje tím, že na karosérií působí gyroskopický m~o~ ment setrvačniku, jehož Vektor úhlové rychlostí má opačný smysl než Vektor ühlové rychlosti náhonných kol a jehož otáčky jsou úměrné ł-ych 1 ~osti vozidla.vynález se týká způsobu vyvažování klopného momentu, který je düsledkem odstředive síly,působící na odpružené karosérie motorových vozidel při průjezdu zatáčkami.U běžného motorového vozidla, u kterého je na osaoh či poloosách pružné zavěšena karosérie, je velikost reakcí působíoích na kola závislá na poloměmł za-táčky, kterou vozidlo projíždí,na hmotnosti vozidla, výšce těžiště odvozovky,rychlosti vozidla a poloměr-u zatačky. jejich velikost lze vyjádřít jednoduchými vztahyRA . úhrnnou reakci kol odvrácených od středu křivosti zatäčkyRB . úhrinnou reakci kol přívrácených ke středu křivosti zatáčky. hmotnost karosérie včetně nákladů. výšku těžiště karosérie od vozovkyZ uvedených vztahů je zřejmě, že pružiny, na kterých je zavěšena karosérie vozidla, odvráce né od středu křivosti zavtáčky jsou při jízdě za 2vrácená ke středu křivosti zatačky jsou o stejnou h-odnotu zatížena méně. Výsledkem rozdílu působícichsil je naklonění karosérie od středu křivostl zatáčky, jehož velikost je závislá na koeľicientu tuhosti a charakteristice pružin, na vlastnosteoh pneumatik a na účinku příčneho stabillrzatoru, který náklon sice zmírňuje, ale nemůže v žádném případě ovlivnit velikost reakcí na kola. Za zvlášť nepříznivého stavu, kdy těžiště vozidla je relativně vysoko vůči rozchodu, může dojít při prüjezdu zatáčkou po vozovce s velkým koeficientem tření k .překlopení vozidla. Avšak i při optimálvním poměru výšky těžiště k rozchodu vozidla může dojít při průjezdu zatáčkou při určité rychlosti při zrychlování vlivem činnosti diferenclálu k protočení odlehčeného náhonného kola, a tím k následnému smyku.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob vyvažování klopného momentu, působícího na karosérii vozidla projíždějícího zatačrkou, vyznačený tím,že na karosérii působí gyroskovpioký moment settvačníku, jehož vektor úhl-ovérychlosti má opačný smysl než vektor úhlové rychlosti náhonných kol a jehož otáčky jsou úměrné rychlosti vozidla.Pokrok dosažený vyvážením účinku klopného momentu, který je düsledkem od-středivé síly působícĺ na odpruženou karosérii .motorových vozidel, je, že se při průjezdu zatáčkou omezujenebezpečí překlopení vozidla a smyku v důsledku protočemí odlehčeného náhonného kola.Způsob podle vynálezu je objasněn na výkresu, kde na obr. 1 je sohematický pohled na vozidlo s neodpruženou karosérií, na obr. 2 účinek odstředivé síly na -oldpruženou karosérii vozidla při průjezdu zatáčkou a na obr. 3 vozidlo, u kterého je eliminován účinek momentu püsobícího na odpruženou karosérii, jehož příčinou je odstředivá sila.V případě, že karosérie vozidla je pevně spo jena s p-odvozkem, jak je znázorněno na obr. 1,nedojde sice při průjezdu zatáčkou k jejímu naklonění, ale v důsledku výslednioe R, síly odstředivé 0 a hmotnosti vozidla G dojde k rozdílnému působení na kola vnitřní a vnější, v závislosti na jejich orientacl vůči středu křivosti zatáčky. V důsledku toho se příslušna reakce RA a RB na vnitřní a vnější kola budou líšit v závislosti na ge-ometrických parametroch vozidla, jeho rychlosti a poloměru zatáčky. současně bude na vozidlo působit klopný moment v důsledku odstředivé síly. V případě, že karosérie je pružně zavěšena na podvozku, dojde za stejných podmínek průjezdu zatáčkou k jejímu naklonění, a tím i nepříznivemu posunu těžiště blíže k vnější ~ v tomto případě podpěrné - dvojici kol, čímž se stabilita vozidla snižuje a vytváří vhodnější podmínky pro jeho překlopení.V případě vyväžení klopného momentu obr. 3 jsou na pružné zavěšené karosérií upevněna ložiska, ve kterých je uložen jeden nebo dva setrvačníky o úhrnném momentu setrvačnosti I,jehož otáčky jsou úměrné otačkám náhonných kol. Smysl otáčení je volen tak, že vektor úhlové rychlosti setrvačníku a je orientová-n opačně než vektor úhlové rychlosti náhonných kol m. Úhlová rychlost vozidla v zatáčce je označena Q a při pohledu na vozidlo zezadu její vektor v pravotočivé zatáčce směřuje dolů směrem do vozovky. Chování vozidla při průjezdu zatáčkou lze nejlépe objaasnit matematickým popisom.Klopný moment vozidla při průjezdu zatáčkou2 M 0 m h ľI kde m hmotnost vozidla h . . . výška těžlště karosérie od vozovky v rychlost vozidla r . . . poloměr zatáčkyGyroskopický moment, jehož vektor je vlivem volby otáček setrvačníku opačný než vektor klopného momentukde I. . . moment setrvačnostl setrvačníku a . úlilová rychlost setrvačníku Q . . . úhlové rychlost vozidla při půjezduPro rovnováhu obou momentů platíMc Mo z w A m hĺ~a po krácení r r IQ) mhvPřizpůsobelní oťtáček vyvažovacího setrvačníku rychlosti vozidla je nealizováno mechanickou vazbou a některým rotačním elementem, jehož otáčky jsou úměmé rychlosti vozidla. To lze vyjädřit vztahem w k . v, kde je koeficient úměrností vyjadřující velikost vazby. Po dosa~ zení za w budeZ posledního vztahu je zřejmě, že rovnost obou momentů je nezávislá nejen na poloměruzatáčky, ale i na rychlostí vozidla. Karosérie vozidla bude ve stálê poloze V průběhu jízdy bez ohledu na tvar pnojížděné trati a bude vyvozovat stále stejné zatížení na kola jako při přímé jízdě.Volbon koeficientu úměrnosti k, jehož velikosth pro přesné vyvážení je k Er, lze dosáhnout růzlného účinku. Bude-li narpř. h k m ,nebude účinek klnopného momentuplně kompenzován a karosérie při průjezdu za~táčkou bude od středu její křivosti mírně od kloněna. Při volbě k mT, se bude naopak kaarosérie přiklávnět ke středu křiv-osti zatáčky,čímž se nebezpečí překl-oapení vozidla ještě sníží,popřípadě zcela znemožní.Způsob vyvažování klopného momentu působícího na karosérii vozidla projíždějícího zatáčkou, vyznačený tím, že na karosérii působí gyroskopický moment setrvačníku, jehož Vektorúhlove rychlosti má opačný smysl než Vektor úhlové rychlostí »nahoru/ných kol a jehož otáčky jsou úměrne rychlosti vozidla.

MPK / Značky

Značky: momentu, způsob, vyvažování, klopného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215827-zpusob-vyvazovani-klopneho-momentu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob vyvažování klopného momentu</a>

Podobne patenty