Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů

Číslo patentu: 215820

Dátum: 20.12.1983

Autori: Žák Pavel, Odstrčil Libor, Kubín Sáva

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je zařízení pro elektromagnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů, kde cívky elektromagnetu tvoří sekce oddělené od sebe vzduchovými kanály, jimiž je poháněn chladicí vzduch dodávaný ventilátorem.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNALEZY ,A OBJEVY 45 Vydano 2 D 12 83ĺ 75) Autor vynálezu ODSTRČIL LIBOR ing., ŽÁK PAVEL ing., OSTRAVA, KUBÍN SÄVA, RYCHVALD54 Zařízení pm magneticknu separaci ferumagnetických předmětů ze sypkých materiálů Předmětem vynálezu je zařízení pro elektromagnetíckou separací feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů, kde cívky elektromagnetu tvoří sekce oddělené od sebe vzduchovými kanály, jímiž -je poháněn chladící vzduch dodávaný ventilátorem.vynález se týká zařízení pro intenzivní mag netickou separaci ieromagnetických předmětůdoskokově vzdálenosti přitahovaných feromagnetických předmětů.Pro odstraňovaní feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů cestou magnetické separace se dosud používa zařízení na bázi permanentních magnetů nebo elektromagnetů. Obojí mohou být bud v provedení s periodickým vyjížděním z místa separace do místa pro odhazování vyseparovaných teromagnetických předmětů nebo v provedení s opásáním pohyblivým pásem z pryže nebo umělé hmoty, pomocí něhož jsou odstraňovány a přesunovány vyseparované feromagnetické předměty z místa separace do místa pro jejich odhazování a shromažďování.Zařízení, koncipovaná na bázi permanentních magnetů, vykazují malé doskokové vzdálenosti a jsou proto použitelná pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů pouze z nízkých vrstev sypkých materiálů.stávající zařízení pro magnetickou separaci feromagnetíckých předmětů ze sypkých materiálů, koncípovaná na bázi elektromagnetu, vykazují již vyšší doskokové vzdálenosti a jsou proto používána pro střední výšky vrstev sypkých materiálů.U technologií zpracování a přepravy sypkých materiálů však dochází k neustálému zvyšovaní přepravních výkonů. U těžených sypkých materiálů pak dochází i ke zvyšovaní horní hranice velikosti zrn. Z obojího vyplývá zvětšování výšky vrstvy zprac-ovavaných nebo přepravovaných sypkých materiálů. Pro tyto pří-pady již stávající zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů svou doskokovou Vzdálenosti nevyhovují.Zvyšování doskokové vzdálenosti a tedy intenzity magnetického pole je však limitováno ze» jména možností odvodu tepla z elektromagnetu. Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů jsou většinou konstruována s elektromagnety chráněnými proti vnějšímu poškození bud krytem nebo samotnými krajnímí póly elektromagnetu. Ohojí koncepce je však velmi nevýhodná z hlediskaodvodu .tepla, neboť vzniklé teplo musí být 0 d- .vedeno značnou tlouštkou vlastní cívky ze středu na povrch, dále povrchovou izolací cívky,vzduchovou mezerou do krajních pólů nebo krytu a teprve odtud do okolního prostředí.Pro zlepšení odvodu tepla jsou činěna opatření v některém z uvedených mezičlánků odvodu tepla prostor mezi cívkou a pláštěm se například zalévá tepelně vodivou hmotou nebo zasypává hliníkovou drtí, povrch .krytu bývá opatřován chladicími žebry. Těmito opatřeními se dosahuje pouze částečného zlepšení, které nemůže zásadné ovlivnit Výkonnost zařízení.Dale pro zlepšení odvodu tepla je používáno chlazení olejovou náplní. Nevýhodou tohoto způsobu chlazení je značné zvětšení rozměrů ahmotnosti, nároky na těsnost, nutnost instalace olejového hospodářství a konečně nutnost ch 1 a~ zení vlastního oleje.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro magnetickou separací feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů podle vynálezu, sestávající z jádra elektromagnetu, nejméně dvou samostatných sekci cívky elektromagnetu a neferomagnetícké dopadové desky, jehož podstatou jsou vzduchové kanály mezi sousedními boky sekcí cívky, vytvořené pro přívod chladicího vzduchu od ventilátoru. Sekce cívky mohou být s výhodou zhotoveny navinutím vodiče v jedné řadě tak, že na jadru elektromagnetu je pouze první závit.Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je zvýšení intenzity magnetického pole a tím i doskokové vzdálenosti v důsledku dokonalejšiho odvodu tepla ze zařízení. Toho je dosaženo nuceným odvodem tepla ze sekcí cívek vzduchom vháněným do zařízení ventilátorem. Toto chlazení může být dále s výhodou zintenzívíiězio uspořádáním vodiče v sekcích cívek v jedne řadě tak, že na jádru elektromagnetu je pcuze první závit. Část povrchu vodiče tvoří souüasně povrch sekce cívky, takže vznikající teplo e na extrémně zkrácené dráze rovnající se maximálně polovině tloušťky vodiče odváděno bezprostredně do okolí.Díky velké doskokově vzdálenosti mohou býtzařízením podle vynálezu odstraňovány feroą magnetické předměty z vyšších vrstev sypkých.materiálů, a to i v případech, kdy se feromag netické předměty nacházejí ve spodních parltích vrstvy sypkého materiálu.Další výhodou zařízení podle vynálezu je snižení hmotnosti cívek, zvýšení měrné výkonnosti zařízení, výrobní jednoduchost a stavebnicova konstrukce.Zařízení podle vynálezu tak může být použito pro vysoce .intenzívní magnetickou separaci feromagnetických předmětů nebo pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů z vyšších vrstev sypkých materiálů s odstrañováním feromagnetických předmětů bud vyjížděním ce« lého zařízení nebo vynášením přitažených feromagnetických předmětů z dosahu magnetického pole pomocí vynášecího pasu, s hradítky.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení schematicky znázorněno na výkresech,kde obr. 1 představuje podělný řez zařízení a na obr. 2 je v řezu znázorněn pol elektromagnetu se sekcemi cívek.Na polu 1 jádra 2 elektromagnetu jsou uchyceny nejméně dvě samostatné sekce 3 cívky tak,že mezi sousedními bloky dvou sekcí 3 cívky jsou vytvořeny vzduchové kanály 4 pro přívod chladicího vzduchu od ventilátoru 6. Zespodu na otevřenou stranu jádra 2 elektromagnetu doléhá dopadová deska 5 z neferomagnetlckého materiálu, sloužící jako dopadová plocha pro přitažený fer-omagnetický předmět 8. Sekce 3 cívky může být s výhodou provedena tak, že na jadru2 elektromagnetu je vodič 7 v přikladném provedení obdélníkového průřezu navinut pouze v jedné řadě, přičemž na jádro 2 elektromagnetu dolehá pouze první závit.Zařízení podle vynálezu je instalováno v pracovní výše-e nad vrstvou sypkého materiálu 9 pohybující se směrem 5, z níž jsou feromagnetické předměty 8 vytahovány k neferomagneticke dopadové desce 5. Odstraňování feromaginetických předmětů se provádí buď vyjížděnim celého zaří zení -nebo vynášením přitažených feromagnetických předmětů z dosahu magnetického pole pomoci vynášecího pásu s hradítky.Zařízení podle vynálezu lze instalovat do velmi ztížených pracovních podmínek, například prašných, při současně vysoké vlhkosti. Vlhká prachové částice usazené ve vzduchových kanálech 4 jsou vznikajícím teplem vysušeny a proudem vzduchu z ventilátoru 5 odstraněny mimo zařízení.1. Zařízení pro magnetickou .separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů sestavající z jádra elektromagnetu, nejméně dvou sa mostatných sekci cívky elektromagnetu a neže romagnetické dopadové desky, vyznačené tím,že mezi sou-sednimí boky sekci 3 cívky jsouvzduchové kanály 4, přičemž zařízení je opatřeno ventilátorem 61.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že v sekci 3 cívky jsou závity vodiče 7 navinutt v jedne řadě tak, že na jádru 2 elektromagv netu je pouze první závit.

MPK / Značky

Značky: separaci, předmětů, materiálů, magnetickou, sypkých, feromagnetických, zařízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215820-zarizeni-pro-magnetickou-separaci-feromagnetickych-predmetu-ze-sypkych-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů</a>

Podobne patenty