Zařízení pro vzájemné natáčení za pohybu dvou souosých otáčejících se hřídelů

Číslo patentu: 215819

Dátum: 20.12.1983

Autor: Uxa Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro vzájemné natáčení za pohybu dvou souosých otáčejících se hřídelů. Zařízení je tvořeno dutým hřídelem pevně spojeným s jedním nevývažkem, v němž je souose uložen další hřídel, pevně spojený se druhým nevývažkem a dalšími třemi čepy, z nichž každý je opatřen ozubeným kolem. Ozubená kola do sebe vzájemně zapadají. Všechny čepy i dutý hřídel jsou uchyceny v rámu. Rám je tvořen dvěma kyvnými pákami a spojovacím ramenem, hřídel a čepy jsou uchyceny v jeho vrcholech tak, že může vykonávat kývavý pohyb. Pohyb rámu lze vyvodit klikou, která je připevněna k jednomu z kyvných ramen a je ovládána lineárním motorem. Zařízení lze použít ve všech případech, kde je nutné přestavování dvou souosých otáčejících se hřídelů, zejména pro budiče vibrace s plynulou změnou výstředníkového momentu.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZV A OBJEW 45 Vydáno zo 12 3375 Autor vynálezu UXA MILAN ing., BRNO54 Zařízení pro vzájemné natáčení za pohybu dvou souosýoh otàčeiícíoh se hřídelůvynález se týká zařízení pro vzájemné natáče ní za pohybu dvou souosýxch otáčejících se hřlde- 16 15 12 H 7 6 5 lů. Zařízení je tvořeno dutým hřidelem pevně F Vspojeným s jedním nevývawžkem, v němž je . 17 13 14 8 9 3 2 sovuose ul-ožen další hřídel, pevně spojený se druhým nevývažkem -a dalšími třemi če py, z nichž každý je oxpratřen ozubeným ko-lem. Ozubená kola do sebe vzájemné zapa- , dají. Všechny čepy 1 duty hřídel jsou uchy ceny V rálnu Ráąn je tvořen dvěma kyvnýmí 9 | pákami a spojovacím ramenem, hřídel a čepy v 4 f xvykonavat kývavý pohyb. Pohyb rámu lze vyvo- 0 Ó / í dát kllkou, která je připevněna k jednomu z kyv- ,, . , , . ľ lłâ nych ramen a je ovladana hnearním motorem. 9 p Q I ý Q Zařízení lze použít ve všech případech, kde je 9 Ó f nutné přewstavování dvou souosých votáčejících se ł q Í Í hřídelů, zejména pro bwdiče víbrace s, plynulou I 10 18 v r - A ř J zmen-ou vystřednlkoveho momentu. °vynález se týká zařízení pro vzájemné natáčení dvou souosých otáčejících se hřídelů pomocí soustavy ozubených kol.Dosud známá zařízení, určená k vzájemnému natáčení dvou souosých otáčejících se hřidelů se využívají zejména u budičů Vibrace s proměnllvým momentem výstřednosti. Nejznámější je řešení, kdy obě rotující části jsou spojený, jedna se šroubem a druhá s matici s velkým stoupáním. Relativního posuvu se dosáhne aixiálním posuvem matice po šroubu. Tato konstrukce Však zvětšuje osovou délku zařízení a vznikem Vůlí V ovládacím mechanismu snižuje citlivost a přesnost úhlového pootočení. Další ze způsobů řešení je natáčení obou částí, tj. nevývažků hydraulickým nebo pneumatlckým mechanismem umístěným mezi oběma rotujícími částmi. Tento způsob vyžaduje značné choulostivý ro-tační převaděč tlakového média a Vyža-duje další zařízení k signalizaci vzájemné pol-ohy, protože ji nemůže vůbec, nebo alespoň s dostatečnou přesností a spo lehlivoxsti indikovat. Dále je možno použít samo statného pohonu každé rotujicí části samostatnou pohonnou jednotkou s dostatečně citlivou regulací otáček a jej.ich ovládáním podle indikace Vzájemného natočení. Toto řešení je však Velmi složité a choulostivě, pro případ prudce pulsujicích momentů, např. u Vibrátorů běhu každé otáčky ménících se z maxima až do záporných hodnot, je dosažení spolehlivostí synchronizace velmi problematické. Poměrně nejspolehlivější je řešení, kde pohony obou hřídelů jsou Vázány trojčlennými objektivními převodoVými mechanismy, na.př. ozubenýmí převody. ,je známo řešení, kde je použito dvojitého planetavého převodu, u kterého je jedno centrální kolo spojen-o s vnitřním hřidelem, druhé s Vnějším hřidelem. satelity jsou ve společném unašeči na společných osách. Z planetových kol je jedno pevne a druhe otočné. -Úhlové pootočení těchto kol je přímo úměrné relativnímu pootočení centrálních kol za klidu a pohybu. Toto řešení je funkčné plné vyhovující a jsou možná í jiná Využití členů planetových soukolí k této funkci. Nevýhodou je značná složitost a tedy i cena.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že je tvořeno dutým hřidelem pevně spojeným s jedním nevývažkem, .V něrnž je souose uložen další hřídel pevně spojený s druhým nevývažkem a dalšími třemi čepy, přičemž každý z hřídelů a čepů je opatřen ozubeným kolem, která do sebe vzájemné zapadají. Všechny čepy i dutý hřidel jsou uchyceny V rámu. Rám je tvořen dvěma kyvnými pákami a ramenem, hřidel a čepy jsou uchyceny na jeho Vrcholech tak, že může vykonavat kývavý pohyb. Pohyb rámu lze Vyvodit klikou, která je připevněna k jed-nemu z kyvných ramen a je ovládána lineárním motorem.Výhodou zařízení je, že natočení nevývažkiťi lze provést při chodu stroje, a nezáleží přitom na směru otáčení nevývažků. K důležltým přednostem zařízení podle vynál-ezu patří také jeho jednoduchost a nízke náklady na výrobu.Na přiloženém výkrese je znázorněno zařízení podle vynálezu V axonometrickém pohledu. Zařízení je tvořeno hřidelem 1, který je pohanén pohonnou jednotkou. Hřídel 1 je souose uložen V dutém hřídeli 4 a je na něm vytvořena hmota, tj. druhý nevývažek 5. Dutý hřidel 4 je opatřen prvním nevývažkem 2. Na hřídeli 1 je uchyceno první ozubené kolo 3 a na druhém hřídeli 4 je uchyceno druhé ozubené kolo G. Dutý hřidel 4 je uchycen ve spodní části kyvné páky 9, která je Ve sve horní části propojena s další kyvnou pákou 13 pomoci spojovacího ramena 11. Do prvního ozubeného kola 3 zabírá třetí ozubené kolo 7 otočné uložené na prvním čepu 8,uchyceném V horní části kyvné páky 9. Do třetího ozubeného kola 7 zabírá čtvrté ozubené kolo 14 uchycené nadruhém čepu 12, který je upevně-n V horní části druhé kyvné páiky 13 ia čtvrté ozubené kolo 14 současně za-bírá do pátého ozubeného kola 15, uloženého na třetím čepu 16, umístěném ve spodní části druhé kyvné páky 13. Páté ozubené kolo 15 je Ve stálém záběru s druhým ozubeným kolem G. Všechna ozubená kola jsou tedy stále .vzájemně V záběru. K druhé kyvné páce 13 je souose Vzhledem .k třetimu čepu 1 G uchycen dutý čep 17 a k němu uchycena klika19, na jejímž konci je čtvrtý čep zo pohonné jed-notky 21, tj. lineárního motoru. Klika 19 s čtvrtým čepem 2 ll a pohonnou jednotkou 21 předstaVuji přestavný mechanismus k potřebnému, liboVolně určenému nakl-onění, tj. vykývnutí kyvných pák 13, 9. Dutý čep 17, 18 a čep 22 pohonné jednotky 21 jsou otočně uloženy V rámu neni zobrazeno).Při chodu hřidele 1 je první nevývažek 2 vzhledem k druhému nevývažku 5 ustaven do polohy,ve které je Vyvozen například maximální Výstřednikový moment na výkrese není tento stav zakreslen). Ozubená kola 3,li, 7, 14, 15 se po sobě vzájemné odvalují. Změny velikosti Výstředníkového momentu se dosáhne posunutím kliky 19 tak, že se kyvné páky 9, 13 vykloní o určitý daný úhel, přitom je zachována osová vzdálenost všech ozubených kol, a odvalenim čtvrtého ozubeného kola 14 po pátém ozubeném kol-e 15. Úhel odvalení se sečte s úhlovým pohybem druhé kyvné páky 13 a čtvrté ozubené kolo 14 je přenese na třetí ozubené kolo 7, z něhož je přeneseno na první ozubené kolo 3 .s přičtením uhlového pohybu první kyvné páky 9. Tím dojde k relativnímu natočení prvního ozubeného kola 3 vůči druhému ozubenému kolu 6, a tím i prvního nevývažku 2 Vzhledem k druhému nevývažku 5. K přestavení prvního nevývažku 2 za chodu stroje může dojít V liłbovolný zvolený okamžik. Nezáleží přitom na smyslu otáčení hřidele.Zařízení podle vynálezu lze použít ve všech případech, kde je nutne přestavování dvou souosých otáčejících se hřidelů, zejména pro budiče Vibrace s plynulou změnou Výstředníkového momentu. Zařízení je výhodné zejména pro svou jednoduchost a V porovnání se známymi zařízenimi i jeho nízkou cenou.1. Zařízení pro vzájemné natáčení za pohybu dvou souwosých .otáčejících se hřídelů pomocí soustavy ozubených kol uspořádaných na několika čepech, zejména pro budiče vlbrace s plynulou změnou výstřeclníkového momentu, vyznaču~ jící se tím, že sestává z dutého hřídele 4 pevně spojeného s prvním nevývažkem 2, V němž je souosve uložen hřídel 1 pevně spojený s dru~ hým nevývažkem 5, a ze tří čepů 8, 12, 16,z nichž každý je opatřen uloženým ozubeným kolem 3, 6, 7, 14, 15, .přičemž všechny čepy 8, 12, 16 a dutý hřídel 4 jsou uchyceny V námu 10, tvořenérn dvěma kyvnýmí pákamí 9,13 pmpojenými spoj-ovacím ramenem 11 a třetí čep 16 je uložen v dutém čepu 17 spo jeném se spodní částí druhé kyvné páky 13 a současně s klikou 19 spojenou ve sve spodní části štvrtým čepem 20 s pohonnou jednotkou 21.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím,že první ozubené kolo 3 uložené na hřídelí 1 je v záběru s třetím ozubeným kolem 7 uloženým na prvním čepu 6, které je současně v záběru se štvrtým ozubeným kolem 14 uloženým na druhém čepu 12 a štvrté ozubeně kolo 14 je ve stálém záber-u s pátým ozubeným kolem 15 zabírajícím současně do druheho ozubeneho kola S uloženého na dutém hřídelí 4.

MPK / Značky

Značky: souosých, vzájemné, hřídelů, otáčejících, zařízení, natáčení, pohybu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215819-zarizeni-pro-vzajemne-nataceni-za-pohybu-dvou-souosych-otacejicich-se-hridelu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro vzájemné natáčení za pohybu dvou souosých otáčejících se hřídelů</a>

Podobne patenty