Okenní rám pro vícekřídlové okno

Číslo patentu: 215818

Dátum: 20.12.1983

Autor: Pokorný Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Okenní rám pro vícekřídlové okno z plných armovaných, nebo nearmovaných rohů a z dutých profilů z umělé hmoty, vyztužených plechovou čtyřstrannou vložkou, vyznačený tím, že v horní a ve spodní části mezi plnými rohy (11) je opatřen jedním nebo více trojramennými zkrácenými příčníky (1) armovanými nebo nearmovanými, popřípadě lepenými, umístěnými zrcadlovitě a spojenými za sebou vodorovně a proti sobě svisle dutými profily (3) z umělé hmoty, jakož i vodorovnou kovovou výztuží (9) a svislou kovovou výztuží (6).

Text

Pozerať všetko

54 Okenní rám pro vícekřídluvê oknovynález se týká okenního rámu pro vícekřídlové okno z plných a-rmovaných, nebo nearmo~ vaných rohů a z dutých profilů z umělé hmoty,vyztužených plechovou čtyřstěnnou vložkou,opatřeného trojramennými zkrácenými příčníky. Okenní rám je určen též pro sestavování do celých sklenených stěn, čímž se na fasádě dosáhne estetického vzhledu.Účelem vynálezu je snížení spotreby materiá~ lu a vytvoření možnosti výroby oken o větší šířce, tj. o větší zasklené ploše s různým uspořádáním okenních křídel se základními profily, s výrobnímí technologicky výhod-nými parametry.e známo, že spojoväní konců okenních rámů se provádí tak, že rám se sestavuje ze čtyř kusů dutých profilů, žezených pod úhlem 45 ° a na řezné hrane se natře lepidlem a spojí.Nevýhoda těchto rámů z umělých hmot spočívá v tom, že se doposud nedaly vyrobit rámy,které by měly více úzkých svislých příčníků a byly současně také pevné .a bezpečné. Proto rá« my pro čtyři krídla musely se stavět k sobě, aby se mohlo sestavit vícekřídl-ové okno, respektive aby se dala postavit řada oken přes celou stěnu budovy. Takto sestavenä stěna má ze dvou bočných stran okenního rámu vytvořen svislý příčník, ktery je hodně široký a brání propouštění světla. Mimo jiné nepůsobí estetický, zvláště je-lí více těchto rámů nebo oken vedle sebe.Další známý spoj svísléhio příčníku spočívá v tom, že se dutý profil z umělé hmoty nejdříve přeřízne pod úhlem 90 ° a na řezné hraně se natře lepidlem a pak se do rámu zasadi a ve f-or~ mě dotáhne.Doposud profily na rámy oken z plastických hmot jsou vyráběny z polyesterových skalných laminátů lisováním celých rámů, popřípadě z tvrdého, nebo modifikovaněho polyvinylchloridu do tvaru profilu s ocelovou ne-bo hliníkovou výztuží. Jednotlivé pnofily se -pak sestavují podobné jako při výrobě drevených oken. Okna z polyvinylchloriidu jsou vyráběna z extrudovených profílů nebo z kovových, popřípadě dřevěných profilů, potahovaných plastickou hmotou.Nevýhodou dosavadního způsobu výroby je, že pro výrobu oken lisovánim je třeba velkého počtu rámových forem, OÓlSÍUPĎOVI-IDÝCÍI podle velikosti, mimoto vyžaduje velký pracovní prostor, což je investičně nákladné. Vlastní výrobky mají v poměru k životnosti staveb, nízkou životnost.Výrobky tímto způsobem prevedené mají také nižší kvalitu vzhledu a vyžadují časté povrchovéúpravy. Okna z polyvinylchloridu mají sice širší .možnost volby druhů barev, snadno se však špiní.Dále je znám způsob výroby dutého pr 0 filuvýztuž, například tkanivo, nejprve přeclformuje a potom nasytí termosetickou pryskyřicí. Takto vzniklý profil se vylisuje a současně vytvrdí působením tepelného tlakového média.Všechny známé konstrukce oken mají nevýhodu V tom, že vhodných stavebné fyzikálních vlastností dosáhnou pouze speciálníml zvláštními konstrukčními variantami a konstrukčními prvky a že použité množství plastických hmot je relativně vysoké.je dále známo, že doposud u okenních rámů,vyrobených z dutých profilů z umělých hmot, se tyto při sestavování řežou pod úhlem 45 ° a dovnitř dutého profilu se vkladá kvůli vyztužení plech, ohnutý do tvaru účka. Tyto profily se potom v rozích, na řezné hraně, natřou lepidlem a slepí.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny okenním rämem pro vícekřídlové okno z plných armovaných, nebo nearmovaných rohů a z dutých profilů z umělé hmoty, vyztužených plechovou čtyřstrannou vložkou podle vynálezu tím,že V horní a ve spodní části mezi plnými armovanými, nebo nearmovanými rohy je opatřen jedním nebo více trojramennými zkrácenými příčníky armovanýmí nebo nearmovanými, popřípadělepenými, umĺstěnými zrcadlovitě a spojenými za sebou vodorovné a proti sobě svisle dutými profily z umělé hmoty.Okenní rám pro vícekřídlové .okno se vyznačuje dále tím, že tnojramenný zkrácený příčnik je opátřen ve vodorovném směru po obou stranách vodorovnými návlečnými částmi, průchozí dutinou pm vodorovnou kovovou výztuž protinající středem obě návlečné části a otvory pro stříkání pěnové výplně a ve svlslém směru svislou návlečnou část, v jejímž středu je umístěna neprůchozí dutina pro svislou kovovou výztuž a vedle ní otvor pro stříkání pěnové výplně.Výhody okenního rámu pro vícekřidlové okno podle vynálezu íspočívají v tom, že má zvýšenou životnost, je pevný a nepxodléhá deformacím po delším používání. Při jednoduchém a rychlém způsobu jeho zhotovování je okenni rám velmi kvalitní a trvanlivý. Povrch okenního rámu může být zabárven podle libosti a je odolný vůči tepl-otním a chemickým eúčinkům.Na výkresu je schematicky znázorněn okennírám pro vícekřídlové okno podle vynálezu, kdeobr. 1 představuje trojramenný zkrácený přičník a obr. 2 horní část vícekřídlového okna seOkenní rám 1 pro vícekřídlové okno podle vynálezu je vytvořen z plných armovaných, nebo nearmovaných rohů 11, z dutých profilů 3 z umělé hmoty, vyztužených plechovou čtyřstrannou vložkou 4 a z trojramenných zkrácených přičníkü 1 armovaných nebo neármovaných, popřípadě lepených. Trojramenné zkräce Ľ né příčniky 1 jsou umístěny zrcadlovitě v hornía ve spodní částí okenního rámu 1 a jsou spojeny za sebou vodorovné a proti sobě svisle dutými profily 3 z umělê hmoty, jakíož i vodorovnoukovovou výztuží 31 a svislou kovovou výztuží E.Trojramenný zkrácený příčník 1 je opatřen ve vodorovném směru po obou stranách vodorovnými návlečnými částmi 2, průchozí dutinouB pro vodorovnou kovovou výztuž 9 protínajícístředem obě vodorovné návlečné části 2 a otvory 7 pro stříkání pěnové výplně. Ve svlslém smě,ru je trojramenný zkrácený příčník 1 opatřennávlečnou svislou částí 10, v jejímž středu je umístěna neprůchozí dutina 5 pro svislou kovovou výztuž F, a vedle ní otvor 7 pro stříkání pěnové výplně.Rozměry vodorovných návlečných částí 2 a svisle návlečné části 10 jsou uzpůsobeny nasazením konců dutých profilů 3 z umělé hmoty a plechových čtyřstranných vlože~k 4.Okenní rám pro vicekřídlové okno podle vynáIezu se zhotoví tak, že do dutého profilu 3 z umělê hmoty se zasune plechová čtyřstranná vložka 4. Dutý profil 3 i s plechovou čtyřstrannou vložkou 4 se pod úhlem 90 ° přeřízne na míru, čímž vznikne jedna svislá strana okenního rámu. Vrchní strana okenního rámu se zhotoví tak, že na jedné straně dutého profilu 3 s plechovou čtyřstrannou vložkou 4 se provede řez pod úhlem 90 ° a po z-měření na patřičnou délku křídlového okna se provede další řez pod úhlem 90 °. Na tento konec se nasadí vodorovné návlečná část 2 trojramenného zkráceného příčníku 1. Další dutý profil 3 s plechovou čtyřstrannou vložkou 4 se přeřízne na obou koncích pod úhlem 90 ° na míru a nasadí se na druhou návlečnou část 2 trojramenného zkráceného příčníku 1 opatřenou lepidlem. Druhý konec dutého profilu 3 s plechovou čtyřstrannou vložkou 4 uříznutý pod úhlem 90 ° se nasadí na vodorovnou návlečnou část 2 dalšího trojramenného zkráceného příčníku 1. Další dutý profil 3 s plechovou čtyřstrannou vložkou 4 se uřízne pod úhlem 90 ° a jedna jeho strana se nasadí na poslední vodorovnou návlečnou část 2 trojram-enného zkráceného přĺčníku 1 a druhá strana se nasadí na druhý roh 11. Před tím se však provleče vodorovná kovová výztuž 3 průchozí dutinou 8 trojramenných zkrácených příčníků 1 Další část okenního rámu, tj. spodní protější strana se zhotovuje zrcadlovým způsobem, jak shora uvedene,u horní části okenního rámu.Mezi tyto dvě části, tj. mezi horní a spodni části okenního rámu se nařežou na míru pod úhlem 90 ° dutého profilu 3 z umělé hmoty s plechovou čtyřstrannou vložkou 4. Počet dutých profilů 3 je určen počtem okenních křídel. Duté profily 3 se jednou stranou nalepí na svislou návlečnou část 1 I horní části okenního rámu a pak se nasadí do neprůchozích dutin 5 opatřených lepidlem svislých návlečných částí 10 svisle kovové výztuže B. Spodní část okenního rámu se pak spojuje přes svisle návlečné části 10 s horní Části upravené, jak výše uvedena. Na každý bok se dá dutý profil 3 z umělé hmoty s plechovou vložkou 4 řezaný na míru pod úhlem 90 °. Takto připravený rám se dá do přípravku a dotáhne se na potřebnou míru.1. Okenní rám pro vícekřídlové okno z plných armovaných, nebo nearmovaných rohů a z dutých profilů z umělé hmoty, vyztužených plechovou čtyřstrannou vložkou, vyznačený tím, že v horní a ve spod-ní části mezi plnými rohy 11 je opatřen jedním nebo více trojramennými zkrácenými příčníky l armovanýmí nebo nearmovanýmí, popřípadě lepenýmí, umístěnými zrcadlovítě a Spojenými za sebou vodorovné a proti sobě svisle dutými profily 3 z umělé hmoty, jakož i vodorovnou kovovou vyztuží 9 a svíslou kovovou výztuží GL2. Okenní rám podle bodu l, vyznačený tím,že trojramenný zkrácený příčník 1 je opatřen ve vodorovném směru po obou stranách vodo» rovnýmí ná-vlečnýmí částmí (2), průchozí dutinou 8 pro vodorovnou kovovou výz-tuž 9 protínající středem obě vodorovné návlečné částí 2 a otvory (7) pro stříkání pěnové výplně a vejímž středu je umístěna neprůchozí dutina 5 pro svíslou kovovou výztuž 6 a vedle ní otvor 7 pro stříkání penové výplně.

MPK / Značky

Značky: vícekřídlové, okenní

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215818-okenni-ram-pro-vicekridlove-okno.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Okenní rám pro vícekřídlové okno</a>

Podobne patenty