Zariadenie na orientáciu súčiastok s kužeľovou hlavou a driekom

Číslo patentu: 215199

Dátum: 15.10.1982

Autor: Paulech Silvester

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na orientáciu súčiastok s kužeľovou hlavou a driekom pozostávajúce z vibračného zásobníka a dráhy, vyznačujúce sa tým, že vodiaca dráha /3/ je k stene misy /2/ vibračného zásobníka /1/ pripojená tak, že medzi vnútornou stenou misy /2/ vibračného zásobníka /t/ a vodiacou dráhou /3/ je vytvorený vodiaci žľab /5/ hláv /10/ súčiastok /9/ a ku koncu vodiacej dráhy /3/, ktorá sa od miesta orientácia /4/ postupne skláňa smerom ku dnu vibračného zásobníka /1/, je pripojený odvádzací žľab /6/, nad ktorým je umiestnená obmedzujúca lišta /8/, pričom v mieste orientácie /4/je umiestnená tvarovaná pridržiavacia lišta /7/ tak, že jej spodná hrana je vyššie ako driek orientovanej súčiastky /9/ a vnútorná stena /11/ pridržiavacej lišty /7/ je od vnútornej steny misy /2/ vibračného zásobníka /1/ vzdialená viac, ako je výška hlavy /10/ orientovanej súčiastky /9/ a je tvarovaná tak, že sa od steny misy /2/ vibračného zásobníka /1/ postupne odkláňa až na veľkosť priemeru hlavy /10/ orientovanej súčiastky /9/.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (40) Zverejnené w 09 31(75) Aumrvynünu PAULECH SILVESTER, NOVÉ MESTO nad VáhomG 4) Zariadenie na orientáciu súčiastok s kužeĺovou hlavou a driekomVynález sa týka zariadenia na orientáciu súčiastok s kužeľovou hlavou a driekomy u kto~ rých je dĺžka driekn rovná alebo menšis,ako je priemer hlavy súčiastky.Doteraz známe zariadenia na orientáciu súčiastok s kužeľovou hlavou a driekom sú riešené tak, že súčiastky sa dopravujú zavesené za hlavu vo zvislej polohe už priamo na dráhe vibračného zásobníka alebo na oríentačnom žlabe mimo vibrsčného zásobníka. Nevýhodou týchto zariadeni je, že pri orientácii vzniká vela zádržiek, nakolko vela súčiastok postupuje v polohe driekom nahor.Ďalšie známe zariadenie má k dráhe víbračného zásobníka pripojený cez bočnú stenu orientačný žľab pozostávajúci z hornej a dolnej lišty, ktoré sú upravené do skrutkovice. Nevýhodou je, že súčiastky zo žľabu vypadávajú vplyvom tažiska spät do zásobníka. Takýto spôsob orientácie nie je vhodný pre súčiastky s krátky driekom.Pri montážnych operáciach je potrebné súčiastky dopravovst k operačným jednotkám v prevažnej miere v zvislej polohe zavesené za hlavu.Uvedený problémrieši a nevýhody zmierňuje zariadenie na orientáciu súčiastok 5 kužeľovou hlavou a driekgm pozostávajúca z vihračného zásobníka a dráhy, ktorého podstatou je, že vodiace dráha je k stene misy vibračného zásobníka pripojená tak, že medzi vnútornou stenou misy vibračněho zásobníka a vodiacou dráhou je vytvorený vodiaci žĺab hláv orientovaných súčiastok. Ku koncu vodiscej dráhy, ktorá aa od miesta orientácie postupne skláňs smerom ku dnu vibračného zásobníka, je pripojený odvádzsci žľab. Nad odvádzacim žlsbom je umiestnená obmedzujúce lišta. V mieste orientácie je umiestnená tvarovaná pridržiavacia lišta tak, že jej spodná hrana je vyššie ako driek orientovanej súčiastky. Vnútorná stena pridržiavacej lišty je od vnútornej steny misy vibračného zásobníka vzdisíená viac,ako je výška hlavy orientovanej súčiastky. Pridržiavacia lišta je tvarovaná tak, že sa od steny misy vibračného zásobníka postupne odkláňa až na priemer hlavy orientovanej súčiastky.Výhodou zariadenia na orientáciu súčiastok s kužeľovou hlavou a dríekom podľa vynálezuje jeho jednoduché zhotovenie, bezporuchová prevádzka a spoľahlivosť. Ďalšou výhodou sú minimálne náklady na jeho vyhotovenia.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad zhotovenie zariadenia na orientáciu súčíastok s kuželovou hlavou a driekom podľa vynálezu, kde na obr. 1 je zariadenia znázornená v náryse, obr. 2 zobrazuje pôdorys obr. 1, obr. 3 je vo zväčšenej mierke znázornený rez rovinou A-A z oh. 1, na oh. 4 je vo zväčšenej mierke znázornený rez rovinou B~B z obr. 1 a na obr. 5 je znázornený vo zväčěenej mierke rez rovinou C-C z obr. 2.Zariadenie na orientáciu súčiastok s koželovou hlavou a driekom pozostáva z vihračného zásobníka L. ku ktorého mise 3 je pripojená vodiace dráha 3 tak, že medzi vnútornou stenou2 vibračného zásobníka 1 a vodiecou druhou 3 je vytvorený vodiaci žľab Ä hláv lg súčiastok2. Vodiace draha 3 sa od miesta orientácie ipostupne sklâňn smerom ku dnu vibtačného zásob níka l. Ku koncu vodiacsj dráhy Ä je pripojený odvâdzaci žľab É. Nad odvádzacím žlabom Q je umiestnená obmedzujúce lišta g. V mieste orientácie 5 je umiestnená tvarovaná prídržíavaciališta 7 tak, že jej spodná hrana je vyššia eko driek orientovanej súčiastky 2 a vnútornástena ll pridržiavacej lišty 1 je od vnútornej steny misy 2 vibračného zásobníka 1 vzdialenáviac ako výška hlavy lg orientovanej súčiastky 2. Pridržisvacis lišta 1-je tvarovaná tak,že sa od steny misy 3 postupne odklñña až na velkost priemeru hlavy lg.Súčiastky 2 sa nasypú do misy 3 vibračného zásobníka 1, kde vibračným pohybom po vodiacej dráhe 1 sú dopravovaué k miestu orientácie i najčastejšie tak. že hlavou lg sú opreté o vnútornú stenu misy 3. Súčiastky g v tejto polohe spadnú hlavou lg do vodiaceho žlabu Ä,ktorým sú vedené až k hrotu pridržiavacej lišty 1, kde sú zachytené za hlavu lg. Súčiastky postupujúce po vodiacej dráhe 3 v iných polohách vplyvom sklonznia vodiacej dráhy padajú späť do misy 3 vibračněho zásobníka l. Súčiastky 2 vedené pridržiavacou lištou 1 sa vplyvom sklonu vodiacej dráhy 3 a tvarovanie pridržinvaoej lišty 1 postupne sklšňajú do zvislej polohy dtiekom smerom hadol a postupujú do odvádzacieho žlabu É. Z odvâdzacieho žľabu 6 súčiastky9 zavesené za hlavu lg vychádzajú zo zásobníka k ďalšej operácii. obmedzujúce lišta g nad6 sa nastaví tak, aby nedochádzalo k vyaúvaniu vplyvom tlaku v ňom postupu PREDHET VYVNÁLEZUZariadenie na orientáciu súčiastok s kužeľovou hlavou a driekom pozostávajúca z vibračného zásobníka a dráhy, vyznačujúce sa tým, že vodiace dráha /3/ je k stene misy /2/ vibračného zásobníka /1/ pripojená tak, že medzi vnútornou stenou misy /2/ vibračného zásobníka /1/a vodiecou dríhou /3/ je vytvorený vodieci žlah /5/ hláv /10/ súčiastok /9/ a ku koncu vodiacej dráhy /3/, ktoré sa od miesta orientácie /4/ postupne skláňa smerom ku dnu vibračného zásobníka /1 L je pripojený odvâdzacl žľab /6/, nad ktorým je umiestnená obmedzujúce lišta/ą/, pričom v mieste orientácie /4/je umiestnená tvarovaná pridržiavacie lišta /7/ tok, že jej spodná hrana je vyššie ako driek orientovanej súčiastky /9/ a vnútorná stena /Il/ pridržiavacej lišty /7/ je od vnútornej steny misy /2/ vibračnâho zásobníka /I/ vzdialená viac,sko je výška hlavy /10/ orientovanej súčiastky /9/ a je tvarovaná tak, že sa od steny misy /2/ vibtačného zásobníka /1/ postupne odkláňa až na veľkosč priemeru hlavy /10/ orientovanej súčiastky /9/.

MPK / Značky

Značky: hlavou, orientáciu, súčiastok, driekom, zariadenie, kuželovou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215199-zariadenie-na-orientaciu-suciastok-s-kuzelovou-hlavou-a-driekom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na orientáciu súčiastok s kužeľovou hlavou a driekom</a>

Podobne patenty