Zariadenie na žehlenie krokovej časti nohavíc vo vertikálnej polohe

Číslo patentu: 215180

Dátum: 15.10.1982

Autor: Čajda Ján A Mucha Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na žehlenie krokovej časti nohavíc vo vertikálnej polohe tvorí jeden z uzlov vertikálneho zariadenia na žehlenie nohavíc a týka sa finálneho tvarovania odevov v konfekčnej výrobe. Rieši problém prispôsobenia bočnej krokovej tvarovky k tvaru a polohe stredových tvaroviek, obzvlášť keď sú na nich uložené nohavice rôznej veľkosti, hrúbky materiálu a strihu (manžety), tak, aby sa vyhovelo požiadavkám univerzálneho použitia zariadenia pre široký sortiment nohavíc. To sa dosahuje tým, že bočná tvarovka je zavesená na kyvne uloženom nosníku. Keďže bočná kroková tvarovka je prepojená s nosníkom vratným mechanizmom, na ovládanie tvarovky stačí použiť prítlačný jednočinný pracovný valec, ktorý spotrebuje podstatne menej vzduchu, než dvojčinný pracovný valec.

Text

Pozerať všetko

( 19 ) i v (m) K AUTORSKEMU OSVEDCENIU ŠP (51) m cl n 06 r 71/28(75) Autor vynňlezu ČLJDA JÁN ing. I.(54) Zariadenie na žehlenie lcrokovej časti nohavíc vo vertikálnej poloheZariadenie na žehlenie krokovej časti nohavíc vo vertikálnej polohe tvorí jeden z uzlov vertikálneho zariadenia na. žehlenie nohavíc e. týka sa finálneho tvarovanie. odevov v konfekčne) výrobe. Rieěi problém prispôsobenie bočnej krokoveá tvarovky k tvaru a. polohe otredových tvaroviek,obzvlášť keĚ. sú na nich uložené nohavice rôznej veľkosti, hrúbky materiálu e strihu (manžety), tak, aby a vyhovelo požiadavkám univerzálneho použitia zariadenia pro široký sortiment nohavíc. To a dosahuje tým, že bočná tvarovka je zavesené na ky-vne uloženom nosníku. Keäže bočná kroková tvarovke. je prepojené e noaníkom vratným mechanizmom, na ovládanie tvarovky stači použiť prítlačný jednočinný precovný valec, ktorý spotrebuje podstatne mene) vzduchu, než dvojčinný pracovný valeo.vynález se. týka. zariadenia na žehlenie krckovej časti nohavíc vo vertikálnej polohe,ktoré tvori jeden z uzlov vertikálneho stroje na žehlenie nohavícVertikálny stroj na žehlenie nohavíc sa zakladá na systéme protiľahlých bočných penvových e. krokových tvarcviek orientovaných na sjzredové panvově a krokové tvarovky, na ktorých sa nohavice vertikálne ukladajú.Zariadenie na žehlenie krokovej časti nohavíc sa. doteraz obvykle riešilo tak, že joho bočné krokově tvarovky predstavujú ucelené samostatné jednotky bezprostredne spojené s ovládaním mechanizmom, napríklad piestnicou pracovného valca, alebo sprostredkovene cez pákový systém. Nevýhodo takéhoto riešenia je hlavne v tom, že tvar-evka nie je dostatočne prispôscbiteľná k povrchu stredovej tverovky, resp. k hrúbke materiálu e. strihu nahej uložených nohavíc, napr. s manžetanti, bez menžiet, čo se. môže nepriaznivo prejaviť na kvalite žehlenia. cla-em toho takto riešené tvarovky sú ovládané dvojčinným valcom, ktorý si vyžaduje väčšiu spotrebu vzduchu, a. to najmä ek máme na zreteli tzv. poklep tvarovkon,pri ktorom sa dvojčinný pracovný valec niekoľkokrát ze. sebou plni a vyprázdňuje. Dochádza tak k zbytočnej strate energie.Uvedená nevýhody odstraňuje navrhované zariadenie na. žehlenie lcrokovej časti nohavíc vo vertikálnej polohe podľa vynálezu, ktorého podstate je v tom, že bočná kroková tvarovka je zavesené ne kyvne uloženom nosniku, o nim je prepojené vtretným mechanizmom a ovládané jednočinným pracovným valnom inätelcveným na nosniku.Takéto riešenie má najmä .tú výhodu, že v prípade ak vertikálne žehlieoe zariadenie pozostáva z dvoch stredovýoh tveroviek, ktoré so. pri žehleni cyklioky striedajú, bočná kroková tvarovka zavesené na. nosniku sa ľahšie prispôsobí k tvaru e polohe stredovým-L tvaroviek, čo je tým viac potrebnő, ek na týchto stredových třarovkách sa ukladajú e žehlia nohavice rôznej veľkosti a rôznej hrúbky materiálu, prípadne strihu. Tým zariadenie podľa vynálezu plni požiadavku univerzálneho použitie pre široký sortiment nohavíc. Tým, že bočná lcroková. tvarovke je prepojené. s nosnikcm vretným mechanizmom, na ovládanie tvarovky stači použit pritlečný jednoöinný pracovný valec, ktorý spotrebuje podstatne menej vzduchu než dvcjčinný pracovný valec.Príklad prevedenia zariadenia na žehlenie krokcvej časti nohavíc vo vertikálnej polo-v he podľa vynálezu je schěmaticky znázornený na pripojenom výkrese, kde obr.l predstavuje zariadenie v náryse pri prechode nosníke z výohodiskovej do konečnej polohy a obr.2 to istá zariadenie s vysunutou bočnou krokovou tverovkcu.Bočná ltroková tvarovke 1 je pomocou závesev 5,5 zevesená na. nosniku 2, kyvne uloženozn ne základni trámy ž. závesy 5,5 sú umiestnené v pârech po oboch bočných clcrejoch ver~ tikálne pod sebou tak, že horný koniec závesu 1,3 je uohytený na. nosniku 2 a dolný je pripevnený k bočnej zrakovej tverovke l, čím. je vymedzené jej vertikálne poloha. Na vonkajšej strane nosnike g je inštalovaný jednoěiuný pracovný valec 6 s piestnicou orientovenou. cez otvor v nosníku g ne oporku 1 v strede zadnej steny bočnej krokovej tvarovky 1. Ďalej v hornej a dolnej časti je nosník 2 na bočných okrajoch prepojený s nočnou krokovou tverovkou l vretnými mechanizmom. l 1,l 1, pozostávejúcimi z dvojice navzájom kĺbove spojených pak, pričom koniec jednej páky je kyvne uchytený ne. bočnej h-okovaj tvarovke 1, ho .zatiaľ čo koniec druhej páky je kyvne uchytený na noeniku 2, e každú dvojica pak je opatrení predpätcu vratnou pružinou, ktorá jedným koncom je pripojená k miesta chybu dvojicepak a druhým koncom je pripevnena k noaniku g. Nosnik 2 je kyvne usporiadania palcovým mechanizmom 8 pozostávajůcim z dvoch pak, spojený s bočnou stenou trámy z. Na základni frá nv i je kyvne uchytený dvejčinný pracovný valec g, ktorého koniec piestnice je kyvne ulodžený na spoločnom čape, spájajúoom obe páky pákového mechanizmu g. Privedením tlakovóho média do dvojčinnćho pracovného valca 2 sa jeho piestnica vysu nie smerom nahor a privedie tak zalcmené páky pákověho mechanizmu 8o výohodiskovej do vzpriečenej polohy, v dôsledku čoho nosník 2 so zaveoenou na ňom bočnou lcrokovou tvarovkou 1 sa priblíži na určitú vzdialenosť k stredovej tvarovke 33 (obr.1). Pri vlastnom žehleni sa tlakové médium privedie do jednočinněho pracovného valca g, ktorého piestnica sa začne vysúvať a vyvinie tlak na oporku 1 v strede zadnej steny bočnej krokovej tvarcvky l, ktorú pritlači k stredovej tvarovke 12 (obr.2). závesy 55, ktorými je bočná krokova tvarovka l zavesené na nosník 2, umožňujú presné priľahnutie k stredovej tvarovke lg. Pri ze.ataveni prívodu tlakováho média do jednočinnćho pracovného valca § dôjde k jeho vypusteniu z pracovného valca 6 a pôsobením pružin na dvojicu pak vratného mechanizmu 11.11 je bočná rocková tvarovka 1 priťahovaná k nosniku g.PREDMET VYNÁLEZU Zariadenie na žehlenie krokovej časti nohavíc vo vertikálnej polohe pomocou tvarovky, s použitím pracovných valcov o. pákových systémov, vyznačujúoe sa. tým, že bočná kroková tvarovka (1) je zavesené na kyvne nloženom nosniku (2). s nim je prepojené vratným me chanizmom (11,11) v. ovládané je jednočinným pracovným valcon (6) inätalovaným na nosníku (2).

MPK / Značky

Značky: nohavíc, zariadenie, vertikálnej, žehlenie, krokovej, částí, polohe

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215180-zariadenie-na-zehlenie-krokovej-casti-nohavic-vo-vertikalnej-polohe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na žehlenie krokovej časti nohavíc vo vertikálnej polohe</a>

Podobne patenty