Způsob přípravy uranové sloučeniny

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší způsob přípravy uranové sloučeniny ve formě sraženiny z uhličitanových roztoků. Uhličitanové roztoky, respektive roztoky obsahující uhličitany se stanovenou koncentrací uhličitanů se zahřejí na teplotu 150° C až 250° C. Vznikne uranová sloučenina, která se ve formě sraženiny oddělí od matečného roztoku. Způsob podle vynálezu je určen pro oddělení uranu z uhličitanových roztoků, zejména při zpracování uranových rud.

Text

Pozerať všetko

° 7 Po PIS vv NÄLEZ u -215174 /ÚRAD PRO VYNÁLEZY(75) Autorvynálezu MOHYLA mokrou Dobčišvašem vLAnIMfRüng. css Praha BOŠINA paomš iing. české Budějovice HDMOLKA vÁcLAv ing. Příbram. v ŕ (54) Způsob prípravy uranovą sloučaninyvynález řeší způsob připravy uranová sloučaninyąve foŕhě araženiny z uhličitanových roztoků. Uhličltanovů roztoky. respektive roztoky obsahující uhličitany se atanovenou koncentraci uhličitanü aó zahřeji na teplotu l 50 ° C až 250 ° C. vznikne uranová sloučanina, která ae ve formě eražaniny odděli od mntečnćho rotoku.Způsob podle vynálezu je určen prooddělení. uranu z úhličitanových roztoku, ~ zejména při zpracování uranových rud.vvynález řeči zpaeob připrevy uranové aloučeniny ve formě sraženiny z uhličitenovýchPri zpracování urenových rud vzníkeji uhličitenová roztoky, ktoré jsou směsi uhličitanů a jiných eniontů, Jako jsou sireny. dueičneny nebo chloridy. Tyto roztoky obsahují uren ve forme uhličitenových komplexu K oddělení urenu od roztoku ee uhličitenově komplexy rozkládeji obvykle kyselinou eiroyou. Roztok zbavený uhličitsnů ee nejčeetäji sráži emoniekem ne výsledný produkt dvojurenen emonný. V procesu se spotřebovává kyselina sírová,emoniek e rozpustné-uhličiteny. Spotřeba rozpuetných uhličitanů. kyseliny sírová a emo~nieku ovlivňujo meteriálové náklady procesuUvedené nedostatky odstraňuje způsob prípravy urenové eloučeniny ve formě sraženiny z uhličitanových roztoků obeehujicich uren podle vynálezu. Jeho podstate epočivá v tom,že uhličitenový roztok obsahující uren se zehřeje ne teplotu 100 až 250 ú C. upraví ee v něm koncentrace uhličitanů v-rozmezi od O 001 M do 1,6 m a urenová eloučenine ee od dêli od eetsčného roztoku ve formě sreženiny.způsobem podle vynálezu lze uepořit chemikálie tłm, že původní roztok neni třeba okyeelovet. neboř přítomnost uhlíčitenů je základni podminkou úepěänostt procesu. Š tím souvisí úspory kyeeliny sírová 1 rozpuetnýoh uhličitanů. K převodu uronu do pevný fáze neni nutno používat emoniek. V procesu ee přímo utvářejí urenové eloučeniny, které dobřeeedimentuji o dobře se odděluji od matećného roztoku. Metečný roztok po oddělení uranovéeraženiny s po úpravě koncentreci potrebných iontů lze vrecet zpět do procesu. způsob podle vynélezu objeeňuje pět provedených experimentu.urenu ne 11 tr, byl zpreoován při níže uvedených teplotách. Vytvořile ee ereženine a po l.zpracování zostalo v roztoku dále uvedené množství urenuurenu na litr, byl zpraoován při dále uvedených teplotách. Z roztoku vypadla ereženinaobeahujloi uren. Po zpracování zbylo v roztoku 431. uvedená množství urenuPřiklad 3 Roztok 0 původní koncentrnci 1,1 M celkových eirenů. 0.145 M celkových uhllčltenů a 5.33 g uranu na litr byl zpraoován při dále uvedených teplotách, při době zdržonl O minut z roz toku vypadla erežonlne obeehuJ 1 c 1.uren 0 v roztoku zbylo dále uvedene nnožetvi urenuRoztok 0 koncentracl 1.0 M celkových eirenů. 0.265 M celkových uhllčltonú 0 obeehujici 7.79 g urenu na lltr byl zpracován při dále uvedených teplotách 0 z roztoku ee vydě 11 laAsraženlna obsahující uran, po 60 minutách zdrženi ne teplote bylo v roztoku dále uvedeneRoztok 0 původní koncentrocl 1.3 M celkových eirena. 0.0375 M oolkových uhličltenů obsahu j 1 civ 7.G 6 g urenu ne litr byl zprecován při dále uvedených teplotách. V okamžiku doeeženlteploty eo oddällle ereženlne obąahujioi uran e v roztoku bylo dále uvedene nnožetvi urenu 1Způsob podle vynàlezu je určen předavšin pro oddělení. uranu z uhličitanových roztokůobsahujícich uran. zejnéna při zpracování uranových rud.Způsob připravy uranové eloučeniny ve formě sraženiny z uhličitanových roztoku obsahujicich uran, vyznačený tim, že uhličitanový roztok obsahující uran se zahřeja na teplotu100 až 250 ° C. přičemž se v něm upraví koncentrace uhltčitanů v rozmezi od 0.0001 M do1.0 M a vzniká uronová aloučenina, která se oddêli od matečného roztoku ve formě sraženiny.

MPK / Značky

Značky: uranové, způsob, přípravy, sloučeniny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215174-zpusob-pripravy-uranove-slouceniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy uranové sloučeniny</a>

Podobne patenty