Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků

Číslo patentu: 215173

Dátum: 15.10.1982

Autori: Brázda Zdeněk, Souček Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků podle vynálezu má za copovým sklízečem, uspořádaným pod přívodem chrástu do svodného šnekového dopravníku uspořádán rotační metač skrojků. Stroj řeší problém ořezání řepných bulev po jejich předchozím zbavení chrástu a dopravu jak chrástu, tak i řepných skrojků. Chrást je cepovým sklízečem dopravován do sběrného šnekového dopravníku, kam jsou rotačním metačem dopraveny ořezané skrojky. Na šnekový dopravník navazuje další metač, který zajišťuje dopravu tohoto materiálu potrubím do dopravního prostředku.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu SOUCEK JOSEF ing., PRAHA54) Stroj na sklizeň chrástu řopy a ŕepnýoh skrojkůStroj na sklizañ ohrâstu řopy A řapu ných ákrojků podle vynálezu má za cepovým sklízečem, uspořádaným pod přivodom christu do svodného šnekovóho dopravníku uspořódin rotační metač akrojků. Stroj řeší problém oŕozini řepnýoh bulov po jejich předchozím zbaveni christu a dopravu Jak chrástu, tak i řepných skrojků. Ghrůst je copovým sklízečom doprayovin do aběrněho änekovóho dopravníku, kam jsou rotačním motaösm dopravany ořezaué skrojky. Na šnao kový dopravnik navazuje daši metač, který zajišťuje dopravu tohoto materiálu potrubím do dopravniho prostředku.Vynález se týká stroje ne sklizeň ohrâetu repy e řepných skrojkñ.Doeavední stroje na ořezeviní chrietu a skrojků řepy jsou obvykle opatřeny pasivními nebo aktivními hmntaěi, nevádějicími výškově ořezívecí nůž. Pokud jsou zužitkovivány skrojky bulev. předem zbavených chrtstujsou tyto obvykle doprevovâny prutovým doprevnín oběžným pásom do zásobníku anebo do doprevniho prostředku. Christ je předem ořezún,přičemž se pouzivaji různé aktivní prvky, např.kose, cepovó sklizecí orgány apod., a dopraven bud svou cestou částečně spoločnou se skrojky rovněž do dopravního prostředku nebo do zásobníku Často jeou vňek vzhledem ke konstrukčním komplíkaoím dopravní cesty. používajíol šnokovýoh a různých cbelných dcpravníků, skrcjky ponechňviny na poli. System oběžnýoh dopravniků, používaný v návaznoeti na ořezàveč, je však hmotnoetně 1 materiâlově velmi nlročný, stroje jsou složité e často zdrojem provozních poruch. Z tohoto důvodu není zatím zužitkovâní ŕepnýoh skrojků, zbavených ohrástu, příliš rozšiřeno.Tyto nevýhody a nedostetky jsou odetraněny strojom na sklizeň christu řepy o ŕepnýoh skrojkň podle výnálezu, jehož podstata epoěívi v tom, že za cepovým sklízečem, uspořáda ným pod přivodem chrástu do svodného šnekoveho doprevníku, je uspořúddn rotační meteěskrojků a na Qnekový evodný dopravník navnzuje hlevní metač. uspořádaný před dopravnim potruhím. uStroj podle vynálezu řeší problem ořezàní řepných bulev po předchozím jejich zhavení ohrtstu a dopravu jak ohrástu, tak ropných skrojků, a to po konstrukční i ekonomické stránoe velmi výhodné. Repný chriet je cepovým sklízečem dopravovân do sběrněho šnekového dopravníku, kam jsou rotečním metačem dcpravny ořeznnó ekrojky bulev s na šnekový dopravnik pak navazuje další metač. který zajieti dopravu tohoto meteritlu potrubím s pŕípadnou spolupraci pomocoeho metnče na určené míeto, např. do dopravního prostŕedku. Stroj podle vynálezu má v důsledku použité kombinace uvedených prvků velmi příznivé konstrukčni a hmotnostni parametry, přičemž úspora materlilu ajednoduohost konstrukce se příznivé projevuje na ekonomii výroby a pořizovaoíoh nákladoch. Nákludy provozní jsou díky spolehlivoetí a výrazně menší poruohovosti znečně niiší než u dosevndníoh eložitých oběžných dopravníků chríetu a akrojků. což se projevuje zvýšením sezonního výkonu stroje.Na připojeném výkrese je schenaticky nizorněn príklad provedení stroje podle vynálezu. přičemž na obr. 1 je zobrazen stroj v hokorysu e obr. 2 je nárysem stroje z obr. 1.Pracovni prostor l stroje je vpredu opacřen krytom g. V pracovním prostoru 3 je uepořtdán oepový sklizeě g, na něj navazuje prívod 5 sklízeneho ohrístoveho materiálu do šnekcvehc svodného dopravníku Q. Za oepovým sklízešem Q jev prooovnim prostoru l uspořádáno kyvně rameno Q, odpružene případně pružinou 1 e opetřene hmatačem §. Za ním je pak uložen cřezávací núž g. nesený rovněž na kyvněm rameni Q. Ten je opntřen obloukovým roštovýmkošem lg, objimajíoím část dráhy rotaěního metače łł skrojků lg řepných bulev 11. Na roštový koš 39 navezuje dopravní svod L 5. ústícido šnekoveho vodného dopravníku Q. Po straně šnekovehojevodnáho dopravníku Q je uepcřtdin hlavní meteč lg sklízenáho materiá 6lu, na nějž navezuje dopravní potrubí gg s prípadným pomocným metečom ll, uspořâdoným před výetupní koncovkou lg dopravního potrubí go.Stroj podle vynâlezu pracuje tekto Při pohybu směrem šipky 5 je oepovým sklízečemQ v dane výäce oŕezóuůa řepný ohrlst a směrem ěipek g. Q. Q vrhán přtvodem 5 do inekoveho vodného doprevniku 5, kam se dostivá zpfedu. Rapnú skrojky Lg. ořezane ořeziveoím nožem g po jeho výškovem navodenł hmataěem § Jsou vnhiny rotečním metačem łł, otáčejícim se měrom šípky E, po roštovem koši łg do dopravniho svodu g o jim směrem štpek E. Q zozadu do šnekového svodneho dopravniku g. V něm Jsou strunové svedeny do hlavního metaěe łg sklizeneho meterillu u tak spolu vrženy I pořezaným cbràstom směrem šípky 5 do dopravního potrubí łg, v něm je materiálu případně Ještě udělene směrem šípky ł pŕídnvni kinetickâ energie pomocným motačem łl. rotujíoim směrem šípky g. konečně pak vystupuje materiál z výstupní koncovky Lg dopravniho potrubí § směrem šípky L a je vrhún do neznizorněného doprevního prostředku. Qstroj na sklizoñ ohrústu fepy a ŕopmých skrojků, opatřený oepovým sklizečem ohristu,ořezâvaoim nožom ekrojkú, výškově vedoným hmntečem a doprnvním potrubim pro sklízený materiál, vyznačený Čím, že za oepovým sklizeůem /3/. uspoŕâdnným po pŕivodom /4/ christu do šnekováho evodnáo dopravniku /5/, Jo uspořádân rotační metać /11/ skrojků A na šne kovývsvodný dopravní /5/ nnvezuje hlavní metač /15/ uspořádaný před dopravnim potruhim

MPK / Značky

Značky: chrástu, řepy, stroj, sklizeň, skrojků, řepných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215173-stroj-na-sklizen-chrastu-repy-a-repnych-skrojku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků</a>

Podobne patenty