Gravitační listový separátor nesourodých směsi, zejména cukrovarnických

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Gravitační listový separátor nesourodých směsi, zejména cukrovarnických. Separátor sestává z pláště opatřeného rozdělovačem, výtokovými hrdly nosné tekutiny, sedimentu a lehkého podilu suspenze. V plášti je otočně uložen svazek listů uspořádaný do válce, opatřený vymezovacími mezistěnami přičemž plášť je uvnitř opatřen přepážkami. Tvar pláště je možno konstruovat v tlakovém provedeni. Vynález je využitelný i v úpravnách průmyslových vod.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZYAutorvynálezu Knaus HILOSLAV, unnnsc KRÄLově,HUŠEK ČENĚK ing., LHOTA Pon LIBČAN ,TONINGER KAREL ing., uRAoEc KRÄLOV ,nasu Anłonłu, HRADEC KRÁLovÉ,EDA LUD K díphtech., HRADEĽ KRALovE(54) Gravitačni Lístový separłtor nesourodýuh směsi, zejména cukrovarnickýchGravitačni listový separátur nesourodých směsi, zejména cukrovarnických. Separàtor sestávà z pláště opatřeného rozdělovačem, výtokovými hrdly nosné te~ kutiny, sadimentu a Lehkého podilu suspenze. V ptáštł je otočné uložen svazek Lístů uspořádaný do válce, opatřený vy~ mezovacimi mezistěnamí přičemž plàšľ je uvnitř opatřen přepážkaní. Tvar pláště je možno konstruovat v tlakovém provedení.Vynàlez je využitelný i v úpravnàch průmyslových vod.vynález se týká gravítačního lístového separátoru nesourodých směsi, zejména cukro varníckýoh.Dosud známe gravitační lístové soparátory jsou opatřeny svazkem listů uspořádanýchdo průlezu kosodělníka. svazek lístů dosud znbmých separátorů je pevně spojen 5 pláštěm separátoru, v případě rozebíratelného spojení svazku listů s pláštěm separátoru má svazek listů stelý sklon. Kromě toho jsou dosud známé separatory opatřeny jedním až dvěma pevnými jízky. Nedostatkem těchto separátorů je jednoúčelové provedení separâtoru, tj. jsou řešeny pro každý typ suspanze zvlàšl, konkrétne je pro daný typ ąuspenze pevné určen sklon lístů ve svazku 1 tím pbdevá dráha seperovaných častíc díspergované fáze. U reàlných suspenzí dochází ke změnám koncentrace díspergované fáze, granulometrickému složení í adheznich vlastností sedímentu na listoch, ktoréžto změny jsou u současných separátorů kompeneovány jejich předímensovâním. V případě separace suspenzí tvořících sediment kompreeíbílních vlastností, jako např. kal z druhe satuřované Slávy, je nutné u stávajících separàto~ rů provoz přerušit a prostor mezi listy vyčistít. V důsledku toho je nutno takový separátor nahradit po dobu čištění reservou. stávající separátory lze konstruovat v tlakovém provedení jen obtížné a to jen u relativně malých jednotek - do celkového objemu separá loru 2 us.výše uvedené nedostatky jsou odstraněny gravitačním lístovýn separátorem nesourodých směsi podle vynàlezu, jehož podstatou je, že se skládá z pláště opatřeného rozdělova~ čem, výtokovým hrdlem nosné tekutíny, jedním až desítí výtokovýmí hrdly sedímentu, výtokovým hrdlem lehkěho podílu suspenze a plàšł je opatřen víkem, přičemž v pláští je otočné uložen svazek listů uspořádaný do válce nebo hranolu s průřezen takového tvaru, který je vepsún do kruinice, přjčemž svazek listů je opetřen vymezovacímí mezístênamí a plášł je na vnitřním povrchu opatřen přepàžkamí, doskou, dolním jízkem a nad svazkem listů je pohyblívě uložen horní jízek pevné spojený s výtokovým hrdlom lehkého podílu suspenze, pří~ čemž jedna až pět vymezovacích mezíatěn je opatřeno věncí valívě Spojenými s jedním ažpěti pastorky. Razdělovać se sklbdb z nútokove komory a mříže.Uspořádáním svazku listů do válce neho hranolu o průřezu takového tvaru, který je vepsán do kružníce e jeho otočným uložením v plàští se dosbhne možností změny sklonu listů, tím změny sedimentační dráhy, případně inversní funkce ploch listů svazku tvar plášte separátoru podle vynâlezu je pak možno konstruovat v tlakpvém provedení. Kromě toho je možno evazkem listů zo provozu plynule otáčet, nebo jim torzně kmítat. V důsledku toho je separátor podle vynblezu možno použít na různé suspenze, jejichž fyzíkálni vlastností se během provozu mění. separátor podle vynâlezu má měnitelným sklonem svazku lístůsamočístící schopnost, zejména pří použití lorznich kmítů.Provedením separátoru podle vynálezu odpadá nutnost jejích předímenzování vzhledem k fyzíkálním zmenám provozní suspenze, čímž se docílí snížení hmotnosti až o 30 X. Samo čístící schopnost umožňuje provoz bez rezerv.Na obr. 1 je schematícky znázorněn přikled provedení gravítaêního lístového separá toru podle vynálezu v podelněm řezu a obr. 2 představuje řez separátorem vedený rovinouA-A z obr. 1. Gravitačni listový sepsritor nesourodých směsi podle vynálezu se skládáPlâšl 1 je opetřen výtokovým hrdlom nosné tekutiny Ž a jedním výtokovým hrdlem sedimentu g.výtokovým hrdlom lehkého podilu suspenze 1 e plàšł 1 je opatřen vikem Q. V plášti 1 je otočné uložen svazek listů g, uspořádaný do válce, přičemž svazek listů 2 je na svém povrchu opatřen vymezovacimi mezístěnami lg, zatimco plášř 1 je na svém vnitřním povrchu opetřen pŕepážkami 11, doskou 13 a dolnim jizkem lg. Ned svazkem listů 2 je otočné uložen horni jizek li pevné spojený s výtokovým hrdlom lehkého podilu suspenze 1. Jedna vymezo~ vaci meziatěna lg je opstřene věncem li, vàlivě spojeným s pastorkem lg. Zprocovaná suspenze protékà nátokovou komorou g a mřiži 3 rozdêlovače 3.Hydrodynamickým odporem mřiže 5 je rovnoměrnê rozdělena do vàlcového průřezu svazku listů 2, kde docházi k separaci. Sediment klouže po lietech svazku 2 dolů, Lehký podil suspenze nahoru. Vyčištěnà nosná tokutika protéká za svazkem listů 1 syfonem, tvoŕeným doskou 13 e dolnim jizkem 13, přes ktorý přepadà a vytékà výtokovým hrdlem nosné tekutiny g. Lehký podíl suspenze se shromežauje nad přopàžkami 11 a přepadá přes otočné uložený horni jizek li do výtokověho hrdlo Lehkého podilu suspenze 1. Sediment shromážděný pod svazkem listů 2 mezi přepàžkani 11 je odvàdên výlokovým hrdlom sedimentu g. Při provozu se se svazkem listů 2 kývavě nebokrouživě otàči převodem tvořeným pastorkem lg a věncem lg.1. Grevitačni listový separàtor nesourodých směsi, zejména cukrovarnických, vyznačenýtim, že ee skládá z plàště /1/ opstřeného rozdêlovačem /2/, výtokovým hrdlom nosné tekutiny /SI, jednin až deseti výtokovými hrdly sedimentu 16/, výlokovým hrdlom lehkého podilu sueponze /7/ a plášł /1/ je opatřen víkem /8/, přičemž v plàšti /1/ je otočné uložen svazek listů /9/ uspořádaný do válce nebo hranolu s průřezom takového tvaru,ktorý je vepsàn do kružnice, přičemž svazek listů /9/ je opatřen vymezovscimi mezistěnami /10/ a plàšl /1/ je na vnitřnim povrchu opatřen přepàžkami /11/, delkou /12/,dolnim jizkem /13/ A nad svazkem listů /9/ je pohyblivé uložen horni jizek /14/ pevně spojený s výtokovým hrdlem lehkeho podilu auspenze /7/, přičemž jedna až pět vymezova~ cich mezistěn /10/ je opatřeno věnci /15/ valivê spojenými s jednim až pěti peetorky2. Gravitačni listový separàtor nesourodých směsi, zejména cukrovarníckých, podle bodu 1, vyznačený tim, že rozdělovač /2/ se skládá z nátokové komory /3/ a mřiže 14/.

MPK / Značky

Značky: směsi, separátor, nesourodých, cukrovarnických, listový, zejména, gravitační

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215172-gravitacni-listovy-separator-nesourodych-smesi-zejmena-cukrovarnickych.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gravitační listový separátor nesourodých směsi, zejména cukrovarnických</a>

Podobne patenty