Zařízení pro pěstování rostlin bez půdy

Číslo patentu: 215166

Dátum: 15.10.1982

Autor: Syrovátka Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší pěstovat rostliny bez běžně užívané půdy a jiných podobných substrátů, přičemž umožňuje, aby kořeny rostlin při nepřetržité a dostatečné závlaze a přísunu živin měly dostatek vzduchu a mohly provádět výměnu plynů při látkové výměně. Závlaha je zajištěna kapilárním vzlínáním ve svazku umělých, nejlépe skleněných vláken, mezi nimiž jsou uspořádány souběžně probíhající kapilární prostory, přičemž tyto svazky vláken, kterými vzlíná živný roztok jsou horním koncem k síťce, opatřené otvory pro kořeny rostlin, přičemž nad zemní částí rostlin je nad síťkou a mezi jednotlivými svazky skelných vláken jsou vzduchové prostory. Proti přílišnému odpařováni vody ze systému může být nad síťkou umístěna fólie s otvory, kterými vystupují rostliny, nebo nad síťkou může být vrstva perlitu, který velmi dobře přejímá živný roztok z kapilárních prostorů skelných vláken a rostliny mohou dobře zakořenit, nebo být vysévána semena.

Text

Pozerať všetko

(73 . Autor vynâlezu SYROVÄTKA roMíš mmm , Praha(54) Zařízení pro pěstováni rostlin bez půdyVýnálaz řeší pěstovat rostliny bez běžně uživaná půdy a jiných podobných subatrátů, přičemž umožňuje. aby kořehy rostlin při napřetržité a dostatečně závlaze a přisunu živín měly dostatek vzduchu a mohly pràvádätvýněnu plyhů při látková výměně.1 Závlahą já zajištěna kapilárnim vzlinánim.ve svazku umělých. nejlépa skleněných vláken, mezi nimiž jsou uąpořádány souběž. ně probihajicĺ kapilárni prostory. přičemžtyto avazky vláken. kterými vzliná žlvný roztok jsou hqrnim koncem Ř sites. opatřená otvory pro Ěořehy rostlin, přičemž nadzamni čász rostlin je nad siřkou a mezi jednotlivými avazky skalných vláken jsçu vzduchqvě prostory. Proti pŕiliänámu odpařováni vody za systému může být nad siřkou umístěna főlis s otvory, kterými vystupuji rostliny. nebo nad sitkou může být vrstva perlitu. který velmidobře přejimá živný roztok z kapilárnich prostorů älelných vláken a rostliny mohou dobře zakořonit, ného být vysávána aanena.vynález ee týká pěetování rostlin, při použití eamočínná závlàhy. která se provádí kapilárním vzlínáním ve svazku umělých vláken. bez půdy nebo 3 iného substrátu. Při pěstování rostlin bez půdy, nebo jiného eubetrétu maji rostliny uloženy kořený v nádobě s živ ným roztokom. Je zapotřebi větší trvale nepropuatná nádoba. Mnohé rostliny lze hydroponic~.,ky pěstovet obtižně.vnapř. kořeny v roztoku špatné snášejí větší pokles teplotyl některérostliny vyžadují hodně vzduchu nekořený, jejich pěstováni není efektivní. Roztok nutno vyměňovat, nebo jeho složení trvale sledovat. Některé rostliny nemají vhodné kořeny. např. kaptadiny, orchidsje. Do hydroponie nelze vysévet semena. Hydroponie nevytvoří ideální í podmínky pro pěstovgnimnohe rostlin.Výše uvedené nedostatky jsou odstreněny zařízením podle vynšlezu. jehož podstatou ja,že Jednotlivá evazky vláken vystupujíoi z živného roztoku jsou horním koncom připeyněny k sířceopatřené otvory pro kofeny rostlin, přičemž mezi jednotlivými svazky vláken jsou upraveny vzduchové prostory. Nad sířkou je Umístěno folie opetřená otvory pro výstup nedzemníoh částí rostlin, přičemž nad sířkou je uložena vrstva perlitu, nebo jiného porésního eubstrátu, např. škváryý Výhody zařízení podle vynálezu jsou, že nádoba-na živný roztok může být mnohonásobne menší než pěstiteleký prostor nad nádobou Rostlinám se zejistí dokonalé zásobení vodou a živinami, ale 1 vzduchom na kořeny Voda se dobře okýsliěi, prostor lze libovolně větrat. Přístup vzduchu ke kořenům je nutný a v tomto případě neplatí pravidlo pro půdu, že čím je větší obsah vzduchu, tím je menší obsah vody a nàopak. Je dokonale zajištěna výměnaplynů a dýchání kořeny. Vlivem gravitace je obsah vody a její vezba ve svazcíoh vláken různé podle výšky a rostliny ee mohou přizpůsobit podle potřeby. A.Celý eyetém ee během pěetování nemění, na rozdíl od organickáhosubstrátu, ktorý se slehává, mění fyaikâlní, chemická i Bekteriologioké vlastností. Není zde problém se škodlivými enaerobními bakteriami. které se přemnoži v půdě při intenzivním organickém hnojení, ani aerobní bakterie nejsou zepotřebí. protože živin je v systému dost. Celý systém lze snadno izolovet tepelně a na rozdíl od ostatních způsobů velmi levně vytápět V zimním obdobi. Kořeny roet 11 nza přístupu vzduchu dobře snášejí nízké teploty. Na povrchu aitky. kde jsou upevněny konce evezků vláken lze snadno zařidit výsev seman, nebovýsadbu sazenic. Vŕstva škváry na sítce podporuje tvorbu kořenü u oddělků rostlin. Předmět vynálezu je schematioky znázorněn na připojeném výkneeu ve evielém řezu.Zařízení pro-pěstování rostlin bez půdy je tvořeno nádobou g s živným roztokom 59 z něhož vyetupují/gvazky vláken Q. které jsou horním koncem upevněny na vodorovné aířce 3 . Svazky vláken § jsoutvořeny souběžně probíhajícími jednotlivými umelými vlákny 5 mezi nimiž jsou souběžně probihající kapilární prostory 3. Mezi jednotlivými svazky vláken ž jsou vzduchové prostory łł . Nad vodoŕovnou síĺkou g je umistěna fólie ł . Rastlina Q vstupuje svými kořeny do kořenového prostoru otvory 1 ve vodorovné eiřca 3 a nadzemníčást rostliny Q vystupuje ze systému záv 1 ahyotvory g ve fólii ł.Uvedený syetémzáv 1 ahy vyhovuje konkretnim potřebám mnohe rostlin. které lze tímto způsouem úspěšně pěstovat, např. orchideja. okurky a podobně.ÁPro určité konkrétní důvody, nepř. při nedostatku živnáho roztoku. je možno doplnit organiokým substrátem, kterého se perspektivně javí dostatek, např. upravená drcená kůá ra z lesnich stromů. Podobně lze použít i substrát anorganioký, např. perlit gg. Perlit gg by mohl být vhodný pro skleníkové prostředí, kde je možno vrstvou perlitu łg ná vodou rovné siřce g nshradit fólii ł e otvory 5. Vhodná vlákna pro uvedenou závlehu jsou skalné,polyamidová, polyesterová, polypropylenovápolyekrylonitrilová s jiná. .1. -Zařizoni pro pěprování. rostlin bez pody řuełauo jiného aubstrátu. kdą záviahà je zgjiště nà knpilárnim vzltnávnim ve svazku aouběžně probihajiuich umělých vlákàn, vyzngčujibi. se tim. za Jednoflivć avazky vláken /3/, vystupąjtcí žž 1 vnóhó çqztoku /10/,-jaou hor nim» koncom připevnâny k siřca /ą/. opatřůná otvory /7/ pro kdřony rostlin 76/, přičumž mezi jednotlivými avazky vláken /3/ jsou vądúchovó prostory /11 .2. zařízení podla bodu .1, vyznąčujini na tim, že nad střkou /2/ je umiatäna fólia /1/. opatřenä otvory /8/. pro výstup nadzomnich částí. rostlin /ö/.3. Zařízení ppdla bodu 1. vyznačujioi sa tim, že nad aiĺkoú /2/ je uložonawratva perli. tu~/12 v/.

MPK / Značky

Značky: půdy, zařízení, rostlin, pěstování

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215166-zarizeni-pro-pestovani-rostlin-bez-pudy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro pěstování rostlin bez půdy</a>

Podobne patenty