Zařízení pro přípravu půdy

Číslo patentu: 215165

Dátum: 15.10.1982

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro přípravu půdy podle vynálezu umožňuje rotační zpracování půdní skývy s rozmělněním kamenů a jejich zapravení na dno brázdy. Rotující hnaná ramena nesou na svých koncích půdní kladiva, která oddělují půdní skývu v pruzích, předřezaných půdními noži. Svodný žlab usměrňuje skývu na usměrňovací kryt, mezi nímž a svodným žlabem je uspořádán rošt pro zachycování kamenů.

Text

Pozerať všetko

Pn PIs vvNÁL E z«u 215165 K AUTORSKÉMU usvEnćENí pÚŘAD mo VYNÁLEZY j (40) Zvcřvjněno 27 02 81 ÁOBIEVY (45) Vydáno 15 10 82nálezu umožňuje rotační zpracování půdní kývy s rozmělněnín knmanú a ,jejich zapra vení na dno brćzdy. Rotujíoí hnaná ramena(54) Zařízení pro příprava půdyZařízení pro příprava půdy podle vy- ąnuou na svých koncich půdni Kladiva, ktorú . odděluji půdní akým v pruzich, přodŕozi ných půqnini noži. Svodný žlab usnäŕñújokým na usměrñovaci kryt, mezi nimž a Svodnýn žlabem jguspořádân rošt pro uchycoviní kamenů.mi snebe í současně providěnýnd pracovními operacemi.Vynález se týká zařízení pro prípravu püdy, zejmene pro jejízprsooviñí před následný. nOrbe A všeobecně předseřová příprava půdy, jakož í veškeré price spojené se zpracováním půdy. jsou energeticky vždy poměrně národnými operaeemi. Spotřeba energie pak přiroze- ně v těžkych podmínkñch, to je v kamenitýoh a těžkýoh půdáoh, dále vzrůstá. Při použití součosnýoh strojů o technologií jsou tyto práce velmi nákladné. přičemž vlastní niklodovost se často dále zvyšuje pri nutnosti opakovaných jízd a operací. Poměrně dobre se půdn připravuje rotavâtory e všeobecně rotačnímí půdozpracujícími stroji. avšak v kamenitýeh půdáoh často dochízí k poškození jejich pracovních orgánů. Smör otâčení pracovních orgúnů proti smeru jízdy stroje totiž právě přináší tyto problémy o zvyšuje ještě enerpetíckou spotřebu stroje. Jsou-li pak pozemky velmi kamenítá, je použití dosavsdních rotočních strojů pro zprscovdní půdy teměr vyioućeno. rDdstranění kamenů z půdy je přitom samo o sobě problematickon záležitostí. Z hlediska výhodné půdní struktury je určite množství kemenů v púdě žádouoí, na druhou stranu však přírozeně kameny ztěžují veškeré strojní operace. zejména pro sklizñové stroje je vhodne,aby na povrchu půdy kameny nebyly, protože působí největší množství poruoh e hsvećíí. Nejvhodnější se proto ukazuje drcení nebo rozmělñování větších kenenů na menší a jejich ponechání v půdě avšak nikolív ne jejím povrchu. To však nejsou dosavadní stroje schopny znjistit, naopak při jednotlivých půdních operecích se kameny za spodnich vrstev vynišejí na povrch a tem pak züstâvejí, čímž se vytváří již zmíněnâ nepříznivá situace pro strojní operace, zvlâště při sklizni. nZařízení pro prípravu půdy podle vyndlezu tyto nevýhody a nedostatky odstraňuje. Jeho podstate spočívá v tom. že za rotujícímí půdnímí noží je uspořáden svodný žlab, mezi jehož hornín koncom a usměrňovaoím krytom je uspořádân rošt.Znřízení pro příprava půdy podle vynàlezu má četná výhody a přináší nový účinek, spočívající v tom, že je schopne zapravit kameny pod pâdní vrstvu. Rošt působí jako odrážeč kemenů. které dopadnou na dno zprecovůvané půdní vrstvy drive, než vlastní půda, která roš~ tem prolétne, odrazí se od ussěrñovecího krytu a později pak zasype kameny, nalézející se již na dne půdní vrstvy. Tím je umožnene dobrá příprava půdy, zejména předsetovi. otáčaním rotorn na druhou stranu než bylo dosud obvyklé, tedy po směru jízdy, se dosahuje odlàhčení pohonu tohoto rotaěního stroje a zmenšení jeho potřebné hnaeí síly, neboł rotace vlastně pomáhà połvbu stroje vpred. Tím je doeežens i nižší energetické spotřeba, přestože stroj je schopen í určitého droení kanenů. Jsou tak dány nové pracovní možnosti při půdozpraouw jících operacích, přičemž je zaručene kvalitné prevedená práce a nízká spotřeba energie.Na připojeněm výkrese je schematieky znizorněn příklad provedení zařízení podle vy~ ná 1 ezu,u něhož obr. 1 představuje zařízení v nârysu, obr. 2 v půderysném ěůsteěnem řezu.Na hnaném hřídeli ł jsou upravena ramena g, bud kloubovň anebo pevná, přičemž jsou uspoŕáddna vedle sebe v sekcích Q a případně jsou vždy soueední ramene vůči sobě úhlově přesazena /heznázorněno/. Před každou sekci Q je případně uspořádán řezný prostor g, ohraničený po stranách púdními noži §. ktoré jsou s výhodou svislé a případně jsou jejich pŕeani části zdviženy nad povrch púdy, takže ostří Q je uspořádàno šíkmo k horizontále. Na vnějšíchkoncioh roman g jsou uspořádána, bud poml. nebo kloubově, půdni klĺediva. I pro oddělováni půdni skývy g. shore jsou rameno g s půdnimijclodiivy 7 krytu ochranným krytom g, nejlépe obloukovóho tvaru, ktorý vpredu máte být s výhodou veden až k půdnim nožom §. Vespod je 2 orameuy g půdnimi kladivy 1 uspořtdon evodný žloh Q, připodně dělený mezi sekosmi g podélnými přepážkami g. Na ochranný kryt 9 novezuje pak směrem dozadu usměrñovoci kryt 33 g také s výhodou obloukového tvaru, pod nimž je uepořłdán roštnopř. obloukový, prokachyoovoni .kameni 14. Zařízení podle vyniĺezu procuje takto Při jizdě směrem šipky 4 rotuje hnoný hřidel i směremdalši šípky Q. Půdni nože 5 prořezàvoji svými ostřimi 6 pádu a vytviŕeji tak předbŕezaně púdní pruhy. V případě, že půdní nože g najedou no komen, zejména větłi, nadkdvihnou se s celým strojom o po jeho pďojeti ee opět zohloubi. Do pudy pak vnikoji půdni kiądivo 1,unášená rameny 2, a odděluji půdni skývu g spolu s kameny 14, ktoré rozmělnuji či druhí nomenši. Ochranný kryt g oháni rotujioi ramene g s půdnimi kladivy 1 shore o. zabraňuje při v pednemu nežádouoimu úletu čâstic půdni skývy g o komenům 14 vzhůru. Pri. rychlé rotaci ro men g s púdnimi kladivy 1 so púdni skýva 8 pohybuje po droze šikmo dozadu vzhůru po svadnem žlabu Q ua rošt 1.§, jimž půdní částioe pronikaji až na usměrňovooi kryt 13 o jsou po jeho obloukováąm povrchu svàděny dolů. Předem oväom padeji no dno 1.3 brizdygg kameny g,které uarozily na rošt 13, odrozily se od něj o opedly dolu. Tytokameny jine dně gbrázdy 16 jsou tak překrývány půdou. Při pomalé -rotaoi ramen g s půdnimi klodivy 1 se púd ni skývo p pohybuje prakticky nerozdroheni po svodnóm žlebu 1 g, na jeho hornim okraji se ilme o překlopono padá pol obrioeněwno dno g brizdy 33,7 takže v tomto připodě vlastně dochází ke zpracování půdy vo stylu price rýčového pluhu.1. Zařízení pro příprava půdy, tvorené rotujioini hnenýni romony, přod nini jsou upraveny půdní nože, nad hnenými remeny ochranný kryt. o zo nim usmůrňovaoi kryt. vyzneěujioi se tim, že za půdními noži /5/ je uspoŕádán vodný žleb /10/, mezi jehož hornín koncom a usměrňovaoim krytom /12/ je uspořâdán rošt /13/.2. zarizeni podle bodu 1, vyznočudtoi ee tim, že na svodnću nohu /iq/ jsou uopoŕodony

MPK / Značky

Značky: půdy, zařízení, přípravu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215165-zarizeni-pro-pripravu-pudy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přípravu půdy</a>

Podobne patenty