Spôsob prípravy vo vodnom roztoku rozpustných zlúčenín označených rádioaktívnym technéciom.

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález, ktorý zapadá do odboru chémie, sa týka chemického spôsobu prípravy vo vodnom roztoku rozpustných zlúčenín označených rádioaktívnym technéciom. Podstata novej chemickej prípravy technéciom označených zlúčenín spočíva v tom, že, východzí produkt technécia, technecistan, je redukovaný do nižšieho oxidačného stavu zlúčeninami trojmocného antimónu. Za prítomnosti ligandov, ktoré viažu redukované technécium, vznikajú technéciové komplexy. Na príklade ligandov kyseliny vinnej, DTPA, glukonátu sodného, pyrofosfátu sodného sú demonštrované prípravy technéciových zlúčenín vo vodných roztokoch. Pripravené technéciové zlúčeniny pri použití rádionuklidu 99mTe môžu byť s výhodou využité napr. ako rádiofarmaká k diagnostickým vyšetreniam v nukleárnej medicíne.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÄLEZY mizmejnene 27 02 s(75) Autor vynâlvzuvxwmx šrmaxm ing., .mmm vnwnzm ing., mmm mnosmv protmped., KOŠICE(54) Spôsob prípravy vo vodnom roztoku rozpustnýoh zlúčením označených rádioaktívnymVyvnáloz, ktorý zapadá do odboru chémie, sa týka chemického spôsobu príprav-y vo vodnom roztoku rozpustných zlúöenii označených rádioaktívnym teohnéoiom. Podstata novej chemickej prípravy technáciom označených zlúčení spočíva. v tom, že výohodzi produkt technécia, teohneoistan, Je redukovaný do nižšieho oxidaöného stavu zlúčenímmi trojmooného antimőrm. Za prítomnosti ligendov, ktoré viažu redukovazmě teohnéoium, vznikajú teohnéoiové komplexy. Na. príklade ligandov kyseliny vinned, DTPA,glukonátu sodnâho, pyrofosfátu sodného sú demonětrovanê prípravy technéoiovýoh zlúöenin vo vodných roztokom. Pripravené teołméoiová zlúčeniny pri použití rádionuklidu 99,1530 môžu byt s výhodou využité napr. ako rádiofarmałcá k diagnoatiokýmvynález sa týka spôsobu prípravy vo vodnom roztoku rozpustnýoh zlúčení označenýchrádioaktívnym teohnéoiom, ktoré môžu. byt použité pre diagnostické účely v nukleárnej medicína. «feohnéciové zlúčeniny od využívajú v níncloáruej medioíne k statiokému a dynamiokému vyšetrovania orgánov. Ze. týmto účelom se. s teołmáciom velmi často vytvárajú komplexy, ktoré podľa. charakteru lisandu e. oxidąčného stąvu komplexovaného teołméoia vykazujú rôzne biologické chovanie. Aktivita rédioaktívxxeho teohnéoie sa napríkladukxzmuluje v kostiaoh,žlčníka, obliökéch, alebo Jo rýchle vyluöovaná do moče.V súčasnej dobe sa technéoiom označené zlúčeniny pripravujú redukciou teohneoistanu ° získaneho z tecłméoiovéhcpgonerátora rôznymi redakčným činidlazni za prítomnosti zlúčeniny,ktoré. viaže vzniklé rednkovené lteolméoium.Najčastejšie peužívaným rodukčným öinidlom na redukciu teohnecistanu do nižšieho oxidačnáho stavu sú iőmr dvojmocného cínu. Z Čnläíoh redakčným činidiel se. používajú na.príklad dvodmooné železo, systém trojmooné železo -v kyselina askorbové, hydroboritan sodný, trojmooný titán, dvojmoorxý ohrőm, ,jednomooná moč, hydrazín s. iné. spoločnou nevýhodou uvedených redukčnych činidiel Je ich nestabilita., predovšetkým vo vodných roztolzooh, ktorá spôsobuje, že vo viacerých prípadoch nie Je možné vopred pripraviť ich záeobné roztoky. Iba v niektorých prípadoch / predovšetkým s dvojmooným oínom / sa podarilo za použitia zmrezenia, lyofilizácie a, práce v dusíkovej atmosfére vyvinúť dlhodobo stále prípravky,slúžiaoe k ľsłllcej príprave zlúčení obsahujúcich tecłmécium. Nestabilita. redakčného prostredia má, čiastočne vplyv aj na stabilitu vzniknutých zlúčením teohnécia. To je dôležité preto, že zmeny oxidačného stavu technécia spôsobujú podstatné zmeny v biologiokom Áohova ní priprąvoného preparâtu.Niektoré vyššie uvedené nedostatky sú odstránené spôsobom pripravy vo vodnom roztoku rozpustnýoh zlúčení označených rádioaktívnym technéclom redukciou vodného roztoku technooistanu podľa vynálezu., podstata ktorého spočíva v tom, že redukcia. sa prevádza trojmooným antimőnom v prítomnosti oznaöovanej vo vodnom roztoku rozpustnej zlúčeniny, ktorámá schopnost viazat vzniknutý redakčný produkt technecistanu.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je to, že zlúčeniny trojmooného antimőnu sú stabilné voči vzdušnej ozidáoii, dokonca v niektorých prípadoch ,je možné pripravené roztoky pred použitím uskladňovat niekoľko mesiacov. Ďalšia výhoda je v tom, že aj pripravené zlúčeniny technéoia sú dostatočne stabilné po príprave a nemení aa. ich biologické chovanie.U zlúěexąíiz teehnéoia pripravených redukciou pomocou trojmooného antâmőnu bolo zistené papisrovou ohromatografiou v aoetőne vždy menej než 1 Š aktivity technéoia -9901 vo forme volného neviazaného teohneoietanm Táto hodnota sa nezmenila ani pri uskladňovnní preparatov 210 hodin po príprave pri teplote 210 °G. Vlastnosti uvedených zlúčení boli prevercvané biolosiokou distribúciou na potlwzxoch kmeňa T-istar o váhe 160 - 220 s.zlúčeniny označené rádioaktívnym teohnéoiom pripravené podľa vynález ,je možné využít ako rádiofarmaląá k rôznym vyšetreniam v nulcloárnej medicína napríklad pri vyšetrení oblinöiek, kostí, mozgu, detekoii akútnych infąrktov myokardu, nádorov e. inde.Podrobnosti vynâlezu sú zrejmé z Halaj uvedených príkladov.Pripravi sa roztok obsahujúci 0,5 s vinanu soäného s. 0,05 e vinanu antimonylo - dna-ą eelnáho v 100 ml vody pre injekcie a sterilizuje se V öue prípravy na mieša za sterilnýoh podmienok Iàml tohto roztoku so 14 m 1 eluâtu z generátor-a teohnácią -99 m. Zu pat minút Ja možné preporát intravenőzne aplikovať.Preparât sa rýchle vylučuje do moöe za. prechodného hromadenin aktivity v obliökâoh. Biologiokouy ditribúoiou na. potkanochbolo zistené za 1 hodinu. po aplikácii 21 aktivity5 mg kyseliny dietylentriaminopentanotovej a 3 me Sbclg sa rozpuetí v 3 m 1 eluátu teohnéoia. -99 m. O 10 minúíą sa pH roztoku upraví na hodnotu 4,5 s 0,05 M Nązcoa. Roztok sa. steriląu prefiltrude.Preparát je veľmi rýchlo vylučovaný do moöe. Biologiokou distribúciou na. potkanooh bolo zistené, že už za 1 hodinu je vylúčené takmer 9075 aktivity teohnéoia do moöe-a v obr- tu liökáoh ostáva už len z, 6 aplikovanej aktivity.25 mg-glukonátu eodného a 3 mg Sbcla sa z-ompusti v 3 m 1 eluátu technéoie. -99 m okysleného s 0,1 ml 1 N Hcl. 0 10 minúłt aa pH roztoku upraví s 0,2 M Nąamg na. hodnotu 6. Roztok so sterilna prefiltruje. imeča, pričom za, 1 hodinu po i. v. aplikácii preparátu bolo zistené v obliökách 20 š apli ą kovaneJ activity teolinéoia. -99 ma20 mg NauP 207 a. 6 mg- sbc 13 sa rozpusti v 5 ml eluútu teuhnéoia -99 m, ktorý bol okyslený 0,751 E 01. 0 5 minút sa. pH roztoku upraví s 0,2 M Ne 2003 na. hodnotu 3,2. Roztok sa sterilne prefilťruje.Aktivita po i.v. oplmácii preparátu sa. rýohle akumuluje v kostiaoh. Biologiokou distribúciou na potkanooh bolo zistené, že za. 2 hodiny sa v kostiacľt akumuluje 1 x 033 aplikova nej aktivity teohnáoia -99 m.Spôsob gšripravy vo vodnom roztoku rozpuatných zlúčení označených rádioaktívnymteolméoiom, redukciou vodného roztoku teohneoistanu vyznaöujúoi sa tým, že redukcia sa pare vádza. trojmooným antimőnom za prítomnosti označovaxwd, vo vodnom roztoku rozpuatnej zlúöe-snsLny, ktoré má schopnost viaząt vzniknutý redakčný produkt teohnecistanu.

MPK / Značky

Značky: přípravy, rádioaktívnym, technéciom, roztoku, spôsob, zlúčenín, rozpustných, vodnom, označených

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215164-sposob-pripravy-vo-vodnom-roztoku-rozpustnych-zlucenin-oznacenych-radioaktivnym-techneciom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy vo vodnom roztoku rozpustných zlúčenín označených rádioaktívnym technéciom.</a>

Podobne patenty