Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3493

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká nového kmene Streptomyces aureofaciens CCM 3493, který produkuje v provozních podmínkách chlortetracyklin ve vyšších výtěžcích než kmen dosavadní.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZĽY(75) ° WWW ZELENÝ KAREL RNDr., PRAHA, MATELOVÁ VLASTA RNDr. csc., ROZTOKY U PRAHY, ČULÍK KAREL RNDŕ., ULBERT STANISLAV ing., PRAHA, BUČKO MICHAL ingnCSc.,BEFLTAN MILAN ing., BANSKÁ BYSTRICA(54) Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3493vynález se týká nového kmene streptomyces aureofaciens CCM 3493, který produkuje v provozních podmínkách chlortetracyklin ve vyšších výtěžcích než kmen dosavadni.Vynález se týká kmene mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3493 /NMU XXIV/S 3/,produkujícího chlortetracyklin. Chlortetracyklin /CTC/ se získává aerobní kultivací produk čního kmene Streptomyces aureofaciens v tekutých živných půdách za submersních podmínek.Výroba CTC, která se realizuje ve výrobních fermentačních tancích již více než dvě desetiletí, dospěla postupnými změnami technologie do tskového stadia, kdy další zvýšení výroby chlortetracyklinu je-možné bud zásadními změnami V celé technologii výroby /přestavba fermentačních tanků, míchadel, dávkovacích zařízení atd./, které jsou velice nákladné a vyžadují uvolnění vysokých částek ze státního rozpočtu, anebo použitím nových produkčních kme nů, jejichž schopnost produkce CTC je podstatné vyšší.Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM-3493 NMU/XXIV/53 byl získán následnou řadou mutagenních zásahů a paeivních selekcí, především působením etylmetansulfonátu, nitrosometylmočoviny, gama/paprsků a UV-světla. Poslední mutagenní zásah bylo působní nitrosometylmočoviny /NMU/ v koncentraci 0,15 M po dobu 80 minut ve fosfátovém pufru pH 6,8 na sporovou suspensi kmene Streptomyces aureofaciens gama X/237, získanou smytím vysporulované kultury vodou s 0,1 Tweenu SO. Během působení byla mutační směs míchána na elektromagnetickém míchadle při 25 °C. V časových intervalech 30, 45, 60, 80 a i 00 minut působení NMU byly odebírány vzorky a ředěny ředicí řadou s koeficientem 10 za současného vyředění NMU na neúčinnou koncentraci. Naředěné vzorky byly vysety na Petriho misky se sporulačním dextrinovým agarem se sacharőzou a dalšími ingrediencemi tak, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu kolonií po jejich nárůstu a po vysporulování byly samostatné kolonie přeočkovány na šikmé agary. Takto získané kultury na šikmých agarech bylý výchozí pro celý systém produkčního hodnocení, které se provádí podle následujícího schématuProdukce CTC kmenem Streptomyces aureofaciens CCM 3493 /NMU XxIV/53/ byla ve srovnání s dvěma současnými kontrolními kmeny - gama X/237 a NMU XXIII/61 o 25 až 35 , resp. o 5 ažKmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3493 /NMU xxIv/53/ tvoří při kultivaci na dextrinovém agaru kolonie velikosti 10 až 10,5 mm s okrajovou nesporulující zónou 1,3.vzdušné mycelium je bílé, ale při sporulaci nabývá hnědého až šediváho zabarvení. Hyfy dosahují podle stáří 0,7 až 1,5 u, spőry jsou většinou kulovité až elipsoidní o průměru asiFermentace v laboratorním měřítku na rotačních třepacích strojíchíVegetativní inokulum se připravuje ve dvou stupních,tj. I. a II. vegetativní generace. v 500 ml varných baňkách s 80 ml inokulační půdy /sacharőza, sőjová mouka, melasa ŕepná, kukuřičný extrakt /CSL/ a směs solí/. I. vegetativní generace je očkována kličkou spor ze šik mého agaru a inkubována na rotačních třepacích strojich při 240 obr./min., výstřednost 25 mmpři 29 °C 24 hodin. II. vegetativní generace je očkována z I. vegetativni generace 5 , pod mínky kultivace jsou shodné s I. vegetativní generací.Produkční bañky se 40 ml produkční púdy /sacharőza, sőjová mouka, CSL, melasa, směs so lí a benzylrhodanid/ je zaočkována 10 vegetativního inokula /II. vegetativní generace/.Fermentace je prováděna na rotačních třepacích strojích při 240 obr./min. /výstřednost 25 mm/při 29 °c po dobu 120 hod. Vzorky na stanovení produkce CTC a vzájemného poměru produkovaného CTC a TC /tetracyklin/ jsou odebírány v 96. a 120.hodině kultivace. Množství produkovaného antibiotika je stanovováno kolorimetricky s reagenčním roztokem 2 N HC 1 a poměr CTC TCKmen Streptomyces Produkce CTC Re 1 ativní produkce Poměr CTC TCFermentáce v laboratorních tancích objemu 2 1.Fermentace se provádí obdobným způsobem podle bodu 1 ve fermentorech objemu 2 000 ml,plněných 750 m 1 půdy. TPříprava vegetativního inokula I. a II. generace izolátu NMU XXIV/53 spolu 5 dvěma kontrolními izoláty byla provedena stejným způsobem jako v příkladu 1. Z každého izolátu bylo připraveno inokulum II. generace ve 3 baňkách plněných à 80 ml kultury. Vlastní fermentace byla provedena V 9 dvoulitrových skleněných fermentorech. Kažoý fermentor byl vybaven jednou šestilopatkovou otevřenou turbinou polovičniho průměru ve srovnání s průměrm tanku a vzdušr nicí tryskou umístěnou pod turbinou. Fermentory byly plněny à 800 ml živné půéy o složení29 OC byly půdy očkovány 80 ml inokulační kultury II. generace. Každý izolát byl naočkován do 3 fermentorů. ľermentace probíhala pri 29 °C po dobu 120 hod. za sálého míchání 760 ot.//min. a vzdušnění 700 ml vzduchu/min. V průběhu fermentace bylo prováděno odpěňováni sójovýmolejem. Na konci fermentace byly hodnoceny produkce CTC a poměr CTC TC. Průměrné hodnotyKmen Streptomyces Produkce CTC produkce kontrol. u poměr CTC TC aureofaciens izolátu gamma x/237 63 oo 100 93 7 NMU XXIII/ől 7750 123 94 6 NMU XXIV/53 B 190 130 94 6Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens ČCM 3493 produkující chlortetracyklin.

MPK / Značky

Značky: mikroorganismu, streptomyces, aureofaciens

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-214342-kmen-mikroorganismu-streptomyces-aureofaciens-ccm-3493.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3493</a>

Podobne patenty