Spôsob vysielania a prijímania oznamovacej správy a príslušný prístroj

Číslo patentu: E 9169

Dátum: 24.12.2008

Autori: Moon Kyoung Soo, Choi Jin-young

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania/prijímania oznamovacej správy aprístroja na vysielanie/prijímanie oznamovacej správy vo vysielacom a komunikačnom systéme.0002 Voblasti vysielania akomunikácie pojem obsah predstavuje obsah alebo informáciu,obsahujúcu obraz, zvuk atext, doručované používateľovi drôtovými/bezdrôtovými vysielacími a komunikačnými sieťami. Podľa nedávnych technológií sa digitálny obsah zabezpečuje rôznymi vysielacími kanálmi ainteraktívnymi kanálmi. Napriklad používateľ môže načítať už vysielaný obsah, aby si obsah prezrel. Podľa nedávneho ustanovenia vysielacíeho systému a komunikačného systému rovnaký obsah možno zabezpečovať buď vysielacím systémom, alebo komunikačným systémom. Napríklad sa navrhuje systém digitálneho video vysielania (DVB - Digital Video Broadcasting). DVB systém je systém, v ktorom digitálny vysielací systém, založený na systéme audiovizuálnej expertnej skupiny 2 (MPEG-2 - Moving Picture Expert Group-Z), je spojený s komunikačným systémom založeným na internetovom protokole (IP). Pomocou DVB systému je možne vstupovať do požadovaného obsahu bud cez vysielací kanál alebo komunikačný kanál a tak nakupovat obsah, alebo získavať všetky informácie o službách súvisiacich s obsahom.0003 Server, poskytujúci služby spojené sobsahom, informuje používateľa oneočakávanej situácii alebo zmene detailov služby cez vysielacie a komunikačné siete pomocou správy. Potom takáto sprava, ktorá oznamuje vyššie uvedenú infonnáciu, sa bude označovať ako oznamovacia správa. Tu oznámenie znamena vyslanie samotnej oznamovacej správy.0004 Podobne je tento vynález nasmerovaný na spôsob vysielania aprijímania oznamovacej správy, ktorý podstatne obchádza jeden alebo viac problémov kvôli obmedzeniam a nevýhodám súvisiacej techniky.0005 Cielom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania/prijímania oznamovacích správ a prístroj na prijímanie oznamovacích správ, ktoré sú schopné efektívne doručovať oznamovaciu správu. Cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť spôsob vysielania/prijímania oznamovacích správ a pristroj na prijímanie oznamovacích správ, ktoré sú schopné vysielať a prijímať popisné informácie popisujúce každú z oznamovacích správ, keď sa vysiela množstvo oznamovacích správ. 0006 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania/prijímania oznamovacích správ a prístroj na prijímanie oznamovacích správ, ktoré sú schopné ľahko ohlasovať upozorňovaciu správu rijímaču. 0007 alšim cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania/prijímania oznamovacích správ a pristroj na prijímanie oznamovacích správ, ktoré sú schopne zabezpečiť upozornenie.0008 Podobne je tento vynález nasmerovaný na spôsob vysielania aprijimania oznamovacej správy, ktorý podstatne odstraňuje jeden alebo viac problémov kvôli obmedzeniam a nevýhodám súvisiacej techniky.0009 Dokument US 2007/086465 a publikácia Digital Video Broadcasting (DVB) IP Datacast over DVB-H Content Delivery Protocols (Digitálne video vysielanie IP vysielanie dát cez DVB-H Protokoly doručovanie obsahu) zv. 1.2.1, 1. vyd. 12. decembra 2006 sú príklady uskutočnení vynálezu podľa doterajšieho stavu techniky.0010 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania/prijímania oznamovacích správ a prístroj na prijímanie oznamovacích správ, ktoré sú schopné efektívne doručovať oznamovaciu správu. Cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť spôsob vysielania/prijímania oznamovacích správ apristroj na vysielanie oznamovacích správ, ktoré sú schopné vysielať aprijimat popisné informácie, popisujúce každú zoznamovacich správ, ked sa vysiela množstvo oznamovacích správ, akoje uvedené v nárokoch 1, 6 a 11.0011 Ďalším cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť spôsob vysielania/prijímania oznamovacích správ. apristroj na prijímanie oznamovacích správ, ktoré sú schopné prijímaču ľahko ohlasovat oznamovaciu správu.0012 Ďalším cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť spôsob vysielania/prijímania oznamovacích správ aprístroj na prijímanie oznamovacích správ, ktoré sú schopné zabezpečiť oznamovaciu správu v riadnom čase bez zvýšenia prenosovej šírky pásma.0013 Ďalšie výhody, ciele a vlastnosti vynálezu budú uvedené čiastočne v opise. ktorý nasleduje ačiastočne sa stanú zrejmými tým, ktori majú riadnu kvalifikáciu vtechnike pri preskúmaní nasledovného, alebo sa môžu dozvedieť z používania vynálezu. Ciele a iné výhody vynálezu môže realizovať a dosiahnuť konštrukcia zvlášť zvýraznená vjeho písomnom opise a nárokoch, ako ajpriložených výkresoch. 0014 Výhodne prístroj na príjem oznamovacích správ ďalej obsahuje doručovanie súborov cezjednosmerný transportný (FLUTE) dekodér, nakonfigurovaný na dekódovanie dát, získaných dekódovaním podľa UDP v súlade s FLUTE, druhý syntaktický analyzátor (parser) nakonfigurovaný2 na syntaktické analyzovanie oznamovacích správ zo súboru získaného dekódovanim podľa FLUTE,kontajnerový syntaktický analyzátor nakonfigurovaný na syntaktické analyzovanie dátového kontajneru, obsiahnutého v súbore dekódovaného podľa FLUTE, syntaktický analyzátor návodu služby nakonfigurovaný na syntaktické analyzovanie informácií návodu s|užby obsiahnutých v syntakticky analyzovanom kontajneri a radíč (kontrolér) informácii návodu služby nakonfigurovaný na zabezpečenie oznamovacích správ podľa syntakticky analyzovanej informácie návodu služby. 0015 Vďalšom uskutočnení vynálezu pristroj na príjem oznamovacích správ dalej obsahuje demultiplexer transportného toku nakonfigurovaný na demultiplexovanie vysielaného signálu,nesúceho informácie o popise služby cez siet a dekoder popisných informácii služby nakonfigurovaný na dekódovanie popisných informácií služby demultiplexovaných demultiplexerom transportného toku a na dekódovanie ohlasovacích informácii správy štandardného oznámenia siete (NDN - Network Default Notification) ztabuľky informácii o sietí (NIT - Network Information Table) obsíahnutej v popisných informáciách služby.0016 Vjednom uskutočnení vynálezu radič informácií návodu služby je nakonfigurovaný na zabezpečovanie štandardnej oznamovacej správy návodu služby, syntakticky analyzovanej druhým oznamovacim syntaktickým analyzátorom.0017 Výhodne prístroj na príjem oznamovacích správ ďalej obsahuje displej, nakonfigurovaný na zabezpečenie štandardnej oznamovacej správy platformy syntakticky analyzovanej prvým oznamovacím syntaktickým analyzátorom.0018 vynález sa taktiež týka spôsobu vysielania oznamovacích správ zahŕňajúcim generovanie množstva oznamovacích správ, ktoré sa majú doručiť cez sieť, vkladanie vygenerovaného množstva oznamovacích správ do prenašaných dát protokolu v reálnom čase (RTP - Real-Time Protocol) avygenerovanie RTP paketu obsahujúceho informáciu popisujúcu typ oznamovania každej zmnožstva oznamovacích správ v prenášaných dátach RTP a zapuzdrenie vygenerovaného RTP paketu internetovým protokolom (IP - internet Protocol) avyslanie IP zapuzdreného paketu cez sieť.0019 Vjednom uskutočnení vynálezu spôsob vysielania oznamovacích správ ďalej obsahuje vloženie vygenerovaného množstva oznamovacích správ do transportného objektu podľa doručenia súboru cez jednosmerný transport (FLUTE) avloženie informácií popisujúcich množstvo oznamovacích správ do tabulky popisu súborov (FDT - File Description Table), čím sa vygenerujú FLUTE dáta a vysielajú sa vygenerované FLUTE dáta.0020 Výhodne RTP paket má RTP záhlavie formátu prenášaných dát (PF - Payload Format) obsahujúce informácie omnožstve činností pre každú zoznamovacích správ, resp. informácie naznačujúce časy kedy sa činnosti majú vykonávať.0021 vynález sa taktiež týka spôsobu prijímania oznamovacích správ, ktorý zahŕňa demultiplexovanie signálu prijatého cez siet, čím sa získa paket protokolu v reálnom čase (RTP) zpaketu internetového protokolu (IP), ktorý nesie oznamovacie správy, získanie z RTP paketu informácii popisujúcich typ oznamovania každej zmnožstva oznamovacích správ v RTP pakete aziskanie množstva oznamovacích správ zRTP prenášaných dát podľa získaných informácii aprijímanie javov oznamovacích správ podla infomrácií očinnostiach získaných oznamovacích sprav.0022 vynález sa taktiež týka spôsobu prijímania oznamovacích správ, zahŕňajúceho odpuzdrenie IP paketu nesúceho oznamovacie spravy cez sieť, dekódovanie prenášaných dát odpuzdreného IP paketu podľa UDP a privedenie na výstup paketu protokolu v reálnom čase (RTP), dekódovanie RTP paketu, aby sa z RTP paketu získali informácie popisujúce typ oznamovania každej z množstva oznamovacích správ, keďje množstvo oznamovacích správ v RTP pakete a syntaktické analyzovanie množstva oznamovacích správ podľa získaných informácií.0023 Výhodne RTP paket ďalej obsahuje identifikačné informácie označujuce či je množstvo oznamovacích správ v prenášaných dátach RTP paketu.0024 Vjednom uskutočnení vynálezu spôsob prijímania oznamovacích správ dalej obsahuje získanie informácii. popisujúcich službu zo signálu prijatého cez sieť. dekódovanie, tabuľky informácií osieti (NIT) obsiahnutej vpopisných informáciách služby aziskanie ohlasovacích informácií pre oznamovacie správy z dekódovanej NIT.0025 Vďalšom uskutočnení vynálezu má RTP paket záhlavie formátu RTP prenášaných dat,obsahujuce informácie omnožstvo činností pre každú zoznamovacích správ, resp. informácie uvádzajúce časy, kedy sa činnosti majú vykonávať.0026 Výhodne spôsob prijímania oznamovacích správ ďalej obsahuje vykonanie každej z oznamovacích správ podľa činností jednotlivo zodpovedajúcich časov. Treba rozumiet, že ako vyššie uvedený všeobecný opis, tak nasledovný detailný opis tohto vynálezu sú prikladné a vysvetlujuce a sú určené, aby zabezpečili ďalšie vysvetlenie vynálezu ako sa nárokuje.- 3 0027 Sprievodné výkresy, ktoré sú zahrnuté. aby poskytli ďalšie pochopenie vynálezu asú začlenené a tvoria súčast tejto prihlášky, ilustrujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu aspolu s opisom slúžia na vysvetlenie princípu vynálezu. Na výkresoch 0028 Obrázok 1 je schéma zobrazujúca sadu protokolov schopnú vysielat a prijímať oznamovaciu spravu 0029 Obrázok 2 je schéma zobrazujúca oznamovaci rámec pre vysielanie a prijímanie oznamovacej správy 0030 Obrázok 3 je schéma zobrazujúca trasu, na ktorej možno odhaliť oznamovaciu správu dorućovanú vysielacou sieťou 0031 Obrázok 4 je schéma zobrazujúca deskriptor, schopný vstupovať do štandardnej oznamovacej služby 0032 Obrázok 5 je schéma zobrazujúca tabulku informácii o sieti (NIT) obsiahnutú v popisných informáciách služby 0033 Obrázok 6 je schéma zobrazujúca deskriptor, popisujúci vstupné infonnácie štandardného oznámenia siete (NDN) 0034 Obrázok 7 je uskutočnenie vynálezu, vktorom je oznamovacia správa mapovaná na doručovanie súboru cez jednosmerný transport (FLUTE - File Delivery over Unidirectional Transport) 0035 Obrázok 8 je schéma zobrazujúca uskutočnenie vynálezu, v ktorom sa množstvo oznamovacích správ mapuje na FLUTE 0036 Obrázok 9 je schéma zobrazujúca uskutočnenie vynálezu, v ktorom je oznamovacia správa mapovaná na RTP alebo na RTP a FLUTE 0037 Obrázok 10 je schéma zobrazujúca uskutočnenie vynálezu, v ktorom sa doručuje množstvo oznamovacích správ 0038 Obrázok 11 zobrazuje priklad RTP záhlavia formátu prenášaných dát (PF) 0039 Obrázok 12 je schéma zobrazujúca infonnácie o identifikátore, popisujúce že množstvo oznamovacích správ je prenášaných v RTP prenášaných dátach 0040 Obrázok 13 je schéma zobrazujúca identifikátor popisujúci, že RTP prenášané dáta prenášajú množstvo oznamovacích správ 0041 Obrázok 14 je schéma zobrazujúca životnost oznamovacieho objektu 0042 Obrázok 15 je schéma zobrazujúca priklad, v ktorom sa vysiela oznamovacia správa 0043 Obrázok 16 je schéma zobrazujúca stav oznamovania podľa činnosti 0044 Obrázok 17 je schéma zobrazujúca priklad, v ktorom je oznamovacia správa popísaná pomocou FLUTE 0045 Obrázok 18 je schéma zobrazujúca NotificationAggregateDescriptionType popisujúci oznamovaciu správu obsahujúcu množstvo činnosti a informácie o ich čase 0046 Obrázok 19 je schéma zobrazujúca RTP PF záhlavie 0047 Obrázok 20 je schéma zobrazujúca záhlavie pripony RTP prenášaných dát 0048 Obrázok 21 je bloková schéma zobrazujúca uskutočnenie spôsobu vysielania/prijímania oznamovacích správ a 0049 Obrázok 22 je bloková schéma zobrazujúca uskutočnenie prístroja na príjem oznamovacích sprav. 0050 Teraz detailne odkážeme na výhodné uskutočnenia tohto vynálezu, ktorých príklady sú zobrazené na pripojených výkresoch. Vždy keď je to možné, na označenie rovnakých alebo podobných časti sa budú používat vo všetkých výkresoch rovnake referenčné čísla. 0051 Oznamovacia správa sa môže doručiť do prijímača cez vysielaciu sieť. Ked prijímač môže komunikovať s interakčnou sieťou, oznamovaciu správu možno doručiť do prijímača cez interakčnú sieť. Oznamovacia práva, doručená do prijímača cez vysielaciu sieť, môže byt dopĺňaná cez interakčnú sieť. 0052 Obrázok 1 je schéma zobrazujúca sadu protokolov, schopnú vysielat a prijimat oznamovaciu správu. Tento výkres zobrazuje systém digitálneho video vysielania (DVB) ako vysielacieho systému schopného vysielat a prijimat oznamovaciu správu. 0053 Na protokole. ktorý definuje systém digitálneho video vysielania terestriálneho/prenosného(DVB-T/H - Digital Video Broadcasting-Terrestrial/Handheld) možno usporiadať protokol, ktorý definuje transportný tok audiovizuálnej expertnej skupiny 2 (MPEG-Z TS - Moving Picture Experts Group-2 Transport Stream). MPEG-2 TS môže obsahovat dáta podľa schémy časového segmentovania alebo dáta zapuzdrené v schéme viacprotokolového zapuzdrenia (MPE MultiProtocol Encapsulation) alebo v schéme viacprotokolového zapuzdrenia - doprednej korekcie chýb (MPE-FEC - MuItiProtocoI Encapsulation-Forward Error Correction).- 4 0054 Internetový protokol (IP) možno usporiadať na protokole MPEG-Z TS. Prenosový riadiaci protokol (TCP - Transmission Control Protocol) alebo užívateľský datagramový protokol (UDP User Datagram Protocol) možno usporiadať na IP protokole. Protokol reálneho času (RTP) alebo protokol doručovanie súborov cez protokol jednosmerného transportu (FLUTE) / protokol asynchrónneho vrstveného kódovania (ALC - Asynchronous Layered Coding) možno usporiadať na UDP.0055 Oznamovacia správa sa môže klasifikovat podľa spôsobu prístupu nasledovne.0056 Čiže oznamovacia správa sa môže klasifikovat na správu podla štandardného oznamovania a správu podľa používateľom zvoleného oznamovania.0057 Štandardné oznamovanie predstavuje prípad, kedy sa oznamovacia správa doručuje bez ohľadu na to, či je to výber používateľa.0058 Štandardná oznamovacia správa sa doručuje používateľovi, aj ked si používateľ nepredplatil súvisiacu službu. Kvôli odkazu, kvôli odvolaniu, ak sa služba poskytuje cez interaktívnu sieť, môže nastat pripad, v ktorom dokonca v štandardnom oznamovani môže používateľ prijimat oznamovaciu správu len ked si predplati súvisiacu službu.0059 Štandardné oznamovanie môže obsahovat štandardné oznamovanie siete (NDN),štandardné oznamovanie platformy (PDN - Platform Default Notification) a elektronické štandardné oznamovanie (EDN - Electronic Default Notification) elektronického návodu služby (ESG Electronic Service Guide).0060 NDN predstavuje oznámenie doručiteľné na úrovni siete vysielacieho alebo komunikačného systému. NDN možno doručiť pomocou signalizovania na úrovni siete (napriklad signalizovania DVB Sl) a/alebo počas relácie IP. NDN sa týka správy súvisiacej s takým núdzovým prípadom, ako je súrne upozornenie, odstavenie vysielania a kolísanie siete.0061 PDN sa používa na doručovanie správy súvisiacej so špecifickou IP platformou. Napríklad PDN môže predstavovať oznamovaciu správu, súvisiacu so zmenou formátu platformy.0062 EDN predstavuje oznámenie súvisiace so službami opísanými velektronickom návode služby (ESG). EDN možno doručovat cez karusel ESG alebo jednoúčelový kanál ESG. Napríklad správa EDN môže súvisieť s poskytovateľom ESG, alebo službami popísanými v ESG.0063 Používatelom zvolené oznámenie predstavuje oznámenie doručiteľné používateľovi, ked si predplati súvisiacu službu. Používatelom zvolené oznámenie môže obsahovat správy spojené so službami, ktoré možno odhalil v ESG. Používatelom zvolené oznámenie možno poskytovať za podmienky, v ktorej si používateľ zvolil súvisiacu službu a zložku oznamovania.0064 Používatelom zvolené oznámenie obsahuje oznámenie súvisiace so službou. Oznámenie súvisiace so službou je oznámenie, týkajúce sa špecifických služieb popisaných v ESG. Ked sa oznámenie súvisiace so službou doručuje ako súčasť relácie služby, môže sa označovat ako správa oznámenia súvisiaceho svnútropásmovou službou (iSRN - inband Service Related Notification).0065 Na druhej strane, keď sa oznámenie súvisiace so službou doručuje pomocou relácie jednoúčelovej siete ESG, jeho doručovanie možno dosiahnut pomocou relácie EDN bez voľby špecifickej služby. Vtomto prípade oznámenie súvisiace so službou možno Označit ako správa oznámenia súvisiaceho s mimopàsmovou službou (oSRN - out-of-band Service Related Notification).0066 SRN si vyžaduje predplatenie súvisiacej služby. V prípade iSRN sa súvisiaca služba poskytuje podľa jej presnej synchronizácie smediálnou zložkou relácie služby, keď sa iSRN prenáša cez RTP. Na druhej strane, vpripade oSRN sa súvisiaca služba poskytuje bez jej synchronizácie s mediálnou zložkou, pretože oSRN sa doručuje pomocou relácie EDN.0067 Zatiaľ oznamovacia služba je služba súvisiaca s doručením oznamovacej správy, popisanej v ESG. Oznamovacia služba predstavuje službu, ktorú možno popísať v ESG podľa predplatného služby užívateľom, napríklad spravodajské služba.0068 Obrázok 2 zobrazuje oznamovaci rámec vysielania a prijímania oznamovacej správy.0069 Zobrazený ráme obsahuje napriklad úroveň služby, úroveň zložky, úroveň kanálu a úroveň protokolu. Služby úrovne služby možno rozdeliť na používateľom zvolené služby a služby zahrnuté do audio/videa (AN) (rozšírené, (rich) A/V) a štandardné služby obsahujúce informácie o službe riadenia ESG, informácie o službe riadenia platformy a núdzové správy.0070 Na úrovni zložky A predstavuje audio zložku, V video zložku a N (Notification) oznamovaciu zložku. Uroveň kanálu obsahuje kanále pre doručovanie príslušných zložiek. Tieto kanále sú označené A, ľ, EDN, iSRN, NDN, oSRN, PDN resp. NS aich význam je popisaný na spodnej časti obrázka 2.0071 Správy možno doručovat vo formáte FLUTE cez kanál oznamovacej služby (NS Notification Service). Audio avideo rozšírenej (rich) AN služby možno doručovat pomocou RTP

MPK / Značky

MPK: H04L 29/06

Značky: správy, spôsob, vysielania, oznamovacej, prístroj, prijímania, príslušný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/39-e9169-sposob-vysielania-a-prijimania-oznamovacej-spravy-a-prislusny-pristroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vysielania a prijímania oznamovacej správy a príslušný prístroj</a>

Podobne patenty