Spôsob predošetrenia pre nanášanie povlaku

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob predošetrenia pre nanášanie povlaku0001 Predložený vynález sa týka spôsobu predošetrenia pre0002 Pokiaľ sa kationtové galvanické poťahovanie alebo práškový nástrek aplikuje na povrch kovového materiálu,potom sa spravidla aplikuje chemické konverzné spracovanie(reakčný náter), ktorého cieľom je zlepšiť Vlastnosti poťahovej fólie, ako je napríklad odolnosť proti korózii a adhézii. S ohľadom na používané chromatovanie pri chemickom konverznom spracovaní, ktoré umožňuje ďalšie zlepšovanie adhézie poťahovej fólie a odolnosti proti korózii, je v posledných rokoch zdôrazňovaný škodlivý vplyv chrómu a potreba vývoja reakčného náteru, ktorý neobsahuje chróm. Ako také je všeobecne prijímané chemické konverzné spracovanie využívajúce fosforečnan zinočnatý (viď.napríklad Japanese Kokai Publication Hei-10 ~ 204649).0003 Napokon, pretože ošetrujúce činidlá na báze fosforečnanu zinočnatého majú vysoké koncentrácie kovových iontov a kyselín, sú veľmi aktívne, a sú ekonomicky nevýhodné a vykazujú nízku spracovateľnosť pri spracovaní odpadových vôd. Ďalej tu existuje problém tvorby a zrážania solí, ktoré sú nerozpustné vo vode, v súvislostis ošetrením kovového povrchu pri použití ošetrujúcehočinidla na báze fosforečnanu zinočnatého. Taká vyzrážaná látka sa obecne označuje ako kal a zvyšuje náklady spojené s odstraňovaním, pretože likvidácia takého kalu sa stáva problematickou. Okrem toho, pretože sa môžu fosfátové ionty usadzovať, čo znamená záťaž pre životné prostredie V dôsledku eutrofikácie, sú kladené nároky na spracovanie odpadovej vody takže je výhodné ich nepoužívať. Okrem toho, je rovnako problém, že pri ošetrení kovového povrchu pri použití ošetrujúceho činidla na báze fosforečnanu zinočnatého, je potrebná povrchová úprava pričom sa proces0004 Ako ďalšie činidlo pre ošetrenie kovového povrchu iné než je ošetrujúce činidlo na báze fosforečnanu zinočnatého alebo reakčné náterové činidlo na báze chromátu, je známe činidlo pre ošetrenie kovového povrchu obsahujúce zlúčeninu zirkónia (viď napríklad Japanese Kokai Publication Hei-O 7-310189). Také činidlo pre ošetrenie kovového povrchu obsahujúce zlúčeninu zirkónia má vynikajúcu vlastnosť, ktorou je potlačenie tvorby kalu v porovnaní s vyššie opísaným ošetrujúcim činidlom na báze0005 Napokon, chemický konverzný (reakčný náter) dosiahnutý pomocou činidla pre ošetrenie kovového povrchu obsahujúci zlúčeninu zirkónia má slabú priľnavosť k poťahovým fóliám vytvoreným kationtovým galvanickým nanášaním najmä, a preto sa zvyčajne menej využíva pri predošetrení pre kationtové galvanické nanášanie. Také činidlo pre ošetrenie kovového povrchu obsahujúce zlúčeninu zirkónia, sa snaží zlepšiť adhéziu a odolnosť proti korózii jeho použitím v spojení s ďalšou zložkou, ako sú vznikajúce fosfátové ionty. Napokon, pokiaľ sa použije V spojeníproblémonl s eutrofikáciou. Okren 1 toho, neexistuje štúdia týkajúca sa použitia takého ošetrenia využívajúceho činidlo pre ošetrenie kovového povrchu ako prípravnej metódy pre rôzne metódy nanášania poťahov (náterov), napríklad pre kationtové galvanické nanášanie. Ďalej existoval problém,že pokiaľ sa železný materiál ošetri takým ćinidlom pre ošetrenie kovového povrchu, potom by sa nemusela dosiahnuť odpovedajúca adhézia k poťahovej fólii a odolnosti proti0006 Nechromatové činidlo pre ošetrenie kovového povrchu obsahujúce zlúčeninu zirkónia a silanové väzobné činidlo obsahujúce aminoskupinu je rovnako známe (vid napríklad Japanese Kokai Publication 2001-316845 alebo WO-A 99/14399). Napokon také nechromatové činidlo pre ošetrenie kovového povrchu je ošetrujúcinx činidlonl typu, ktorý sa aplikuje pri navaľovaní, a pri ošetrení povrchu takým nechromatovym činidlom, nie je možné uskutočniť následný oplach po ošetrení a ako ošetrovaná látka teda neprichádzado úvahy látka, ktorá má komplexnú konfiguráciu.0007 Okrem toho sa V niektorých prípadoch musí uskutočňovať povrchové ošetrenie všetkých kovov u výrobkov,ktoré obsahujú rôzne kovové materiály, ako napríklad železné, zinkové a hliníkové telá a súčasti automobilov,behom jednostupňového ošetrenia. Je teda žiadúce vyvinúť spôsob predošetrenia pre nanášanie povlaku, ktorý umožní aplikovať reakčný náter bez problémov i V takom prípade. Okrem toho je žiadúce vyvinúť spôsob prípravy, ktorý umožní aplikovať reakčný náter bez problémov, ktoré boli zmieňované vyššie, pokiaľ sa okrem kompozícii nanášaných kationtovým galvanickým nanášaním a aniontovým galvanickým nanášanim používajú ďalšie povlaky používajúce kompozíciuodparovaním organického rozpúšťadla a vodou riediteľnú0008 Pokiaľ sa vezmú do úvahy vyššie uvedené okolnosti,je cieľom predloženého vynálezu poskytnúť spôsob predošetrenia pre nanášanie povlaku, ktorý nebude obmedzovať spôsob nanášania povlaku, bude menej zaťažovať životné prostredie a umožní aplikáciu dobrej chemickej konverznej (reakčnej) úpravy všetkých kovov, ako je napríklad železo, zinok, hliník a dalšie. Tento cieľ bol vyriešený spôsobom, ktorý je definovaný V patentovom nároku 1. Výhodné uskutočnenia sú definované V patentových0009 Predložený vynález sa týka spôsobu predošetrenia pre nanášanie povlaku, ktorý zahrnuje ošetrenie látky, ktorá má byť ošetrená činidlom chemickej konverznej úpravy privzniku reakčného (chemického konverzného) náteru, pričom činidlo chemickej konverznej úpravy obsahuje aspoň jeden druh zvolený z nmožiny pozostávajúcej zo zirkónia,titánu a hafnia fluór a aspoň jeden druh zvolený z množiny pozostávajúcej zo silánovych väzobných činidiel obsahujúcich aminoskupinu, ich hydrolyzátov a ich0010 Výhodne má aspoň jeden druh zvolený 2 množiny pozostávajúcej zo silánovych väzobných činidiel obsahujúcich aminoskupinu, ich hydrolyzátov a ich polymérovobsah 5 až 5000 ppm, myslené ako koncentrácia pevnej látky.

MPK / Značky

MPK: C23C 22/05

Značky: spôsob, povlaků, nanášanie, predošetrenia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/39-e5408-sposob-predosetrenia-pre-nanasanie-povlaku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob predošetrenia pre nanášanie povlaku</a>

Podobne patenty