Plný kotúčik s aspoň jedným adaptérom a adaptér na plný kotúčik

Číslo patentu: E 4492

Dátum: 30.12.2004

Autor: Andersson Anders

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Plný kotúčik s aspoň jedným adaptérom a adaptér na plný kotúčik0001 Predložený vynález sa týka plného kotúčika flexibilného pásového materiálu, ako je papier alebo netkaný materiál, vybaveného aspoň jedným adaptérom, tento plný kotúčik je vhodný na naínštalovanie a držanie v rôznych typoch bežných zásobníkov a je pripravený na vloženie do zásobníka pri dodaní konečnému spotrebiteľovi bez toho, aby bolo potrebne pridávať a pripevňovať akékoľvek osobitné dielce na adaptáciu. Vynález sa ďalej týka adaptéra na plný kotúčik, zostavy adaptéra na plný kotúčik a zásobníka na držanie plného kotúčika podľa vynálezu.0002 Komerčné a spotrebiteľské výrobky tlexibilného pásového materiálu, ako je toaletný papier, papierové uteráky na ruky, kuchynské papierové utierky, priemyselne papierové utierky a netkaný materiál na utieranie sa bežne distribuujú a plnia do zásobníkov v kotúčikoch. Malé kotúčiky s priemerom od 100 mm do 150 mm sa zvyčajne používajú domácnostiach, zatiaľ čo väčšie kotúče, ktoré sa často volajú kotúče jumbo a ktoré môžu mať priemer od 200 mm do 400 mm, sa používajú na komerčné účely, t. j. v úradoch a vo verejných umyvárňach, atď. Kotúče jumbo obsahujú oveľa viac flexibilného pásového materiálu ako malé kotúčiky pre domácnosť a sú preto aj ťažšie. Malé kotúčiky pre domácnosť vážia od 0,1 kg do 0,2 kg a kotúče jumbo vážia od 0,2 kg do 8,0 kg alebo dokonca 10 kg a môžu obsahovať 1 500 m tlexibilného0003 Dnes sú na trhu rôzne typy kotúčikov, ako kotúčiky s dutinkou, kotúčiky bez dutinky a plné kotúčiky. Tieto typy kotúčikov majú rôzne vlastnosti, ktoré sa budú opisovať ďalej. Tradične prevládajú na trhu kotúčiky s dutinkou, zatiaľ čo nové trhové trendy zavádzajúkotúčiky bez dutinky ako aj plné kotúčiky.0004 Tradične používaný kotúčik s dutinkou sa zvyčajne vyrába na dutom valcovitom jadre(dutinke), okolo ktorého sa flexibilný pásový materiál navíja. Duté valcovité jadro môže byť vyrobené napriklad z nejakého typu lepenky alebo plastu. Po skončení výroby duté valcovité jadro zostáva V kotúčiku s dutinkou. Takto kotúčik s dutinkou určený pre konečného spotrebiteľa obsahuje duté valcovité jadro, ktoré ohraničuje dutý priestor v strede kotúčika.0005 Kotúčiky bez dutinky, ktoré zavádzajú nové trhové trendy, neobsahujú duté valcovité jadro, na ktoré sa navíja flexibilný pásový materiál. Kotúčiky bez dutinky však majú otvor,ktorý prechádza cez stred kotúčika. Kotúčik bez dutinky sa vyrába na nejakom type vretena,ktoré je súčasťou výrobného zariadenia. Flexibilný pásový materiál sa navíja okolo vretena tak,aby sa vytvoril kotúčik apotom sa vreteno vytiahne apo skončení navíjania sa opätovne použije. Vytiahnutím vretena z kotúčika sa vytvorí V kotúčiku otvor. Otvor sa počas odstraňovania vretena lebo neskôr môže narušiť a zdeformovať a nadobudnúť oválny, sploštený alebo hviezdicovitý tvar, ale kotúčik bez dutinky určený pre konečného spotrebiteľa má stále v strede kotúčika otvor. Najvnútomejšie navinutie pásového materiálu sa zvyčajne spojí dohromady prídavkom trochu vody, aby fungovalo ako dutinka. Stredový otvor kotúčika bez dutinky má však oveľa menší priemer jadra ako je priemer jadra kotúčika s dutínkou. Jedným z dôsledkov toho je, že napríklad kotúčik bez dutinky pri určitom vonkajšom priemere môže obsahovať viac tlexibilného pásového materiálu ako kotúčik s dutinkou. Stroj a postup navýrobu kotúčikov bez dutinky opisuje napríklad EP 1268330.0006 Plný kotúčik, ktorý sa v súčasnosti zavádza na trh, neobsahuje nijaké duté valcovité jadro a ani otvor v strede kotúčika. Plný kotúčik sa nevyrába na nijakej dutinke, vretene alebo podobne, a dokonca najvnútomejšia časť kotúčika je pri jeho výrobe vyplnená tlexibilným pásovým materiálom. Hotový plný kotúčik má vzhľad kompaktného valca úplne vyplneného flexibilným pásovým materiálom a pri pohľade zboku je prierez v podstate homogénny. Rozsah hustoty plného kotúčika je od 140 kg/m 3 do 380 kg/m 3. Môžu tam však byť odchýlky od homogćnneho charakteru napríklad v dôsledku technických príčin počas výroby alebo v dôsledku toho, že odchýlka sa v strede požaduje. Rozsah hustoty strednej časti s priemerom 10 mm môže byť napríklad od mínus 20 kg/m 3 do plus 20 kg/m 3 od hustoty V ostatných častiach kotúčika. Hustota strednej časti s priemerom 10 mm sa môže merať odvinutím plného kotúčika tak, že zvyšná časť plného kotúčika má priemer 10 mm a potom zmeraním objemu a hmotnosti zvyšnej časti plného kotúčika. Pretože plný kotúčik nemá nijakú dutinku ani otvor V strede kotúčika, môže plný kotúčik pri danom vonkajšom priemere obsahovať viac metrov ŕlexibilného pásového materiálu oproti kotúčikom s dutinkou alebo bez dutinky. Stroj a postup na výrobu plných kotúčikov sa opisuje napríklad v EP 0580561.0007 Dutinka pri kotúčikoch s dutinkou sa vezme a vyhodí, keď sa všetok flexibilný pásový materiál spotrebuje. Kotúčiky bez dutinky a plné kotúčiky sú pre životne prostredie vhodnejšieako kotúčik s dutinkou, pretože z kotúčikov bez dutinky a z plných kotúčikov sa môže použiťvšetok ílexibilný pásový materiál a pretože nemajú dutinku, ktorá sa má vyhodiť. Okrem toho výroba kotúčikov s dutinkou je drahšia ako kotúčikov bez dutinky a plných kotúčikov vzhľadom na náklady na výrobu dutiniek a na pripevnenie výrobku na dutinku.0008 Pretože tradične sa používali kotúčiky s dutinkou, bežné zásobníky, ktoré dnes spotrebitelia používajú, sú vhodné len na kotúčiky s dutinkou. Mnohé bežné zásobníky obsahujú napríklad hriadeľ alebo podobný prvok, na ktorý sa kotúčik namontuje podobným spôsobom ako na všade rozšírené kúpeľňové zásobníky na toaletný papier. Takýto hriadeľ je umiestnený tak, aby prechádzal alebo iným spôsobom prenikal vnútomým priestorom dutinky kotúčika sdutinkou tak, aby sa kotúčik mohol otáčať okolo hriadeľa. Hriadeľ môže byť napríklad pevný konštrukčný prvok zásobníku jedným koncom upevnený na zásobník alebo môže byť oddeliteľný prvok zásobníka zhotovený tak, že sa vkladá do dier, drážok a podobných prvkov vytvorených na bokoch zásobníka.0009 Pretože plné kotúčiky nemajú nijaký otvor prechádzajúci cez kotúčik, plný kotúčik nie je vhodný na plnenie zásobnikov na kotúčiky s dutinkou, obsahujúcich hriadeľ alebo podobný prvok, ktorý prechádza kotúčikom. Okrem toho môže byť problematické upevniť kotúčik bez dutinky do takýchto zásobníkov, pretože stredový otvor v kotúčikoch bez dutinky môže mať pravdepodobne deforrnovaný tvar, pretože priemer stredového otvoru je menší ako priemer dutinky kotúčikov s dutinkou a pretože priemer stredového otvoru sa môže meniť podľa obsahu vlhkosti vo vzduchu. Ďalej tu je riziko, že sa kotúčik bez dutinky vtakýchto zásobníkoch rozkmitá, ked sa materiál ťahá z kotúčika.0010 Jeden spôsob, ako inštalovať a držať v zásobníku kotúčik bez dutinky alebo plný kotúčik je používať zásobník, ktorý je špeciálne skonštruovaný už pri výrobe na plnenie kotúčikov bez dutinky a(alebo) plných kotúčikov.0011 Príkladom tohto typu zásobníka , ktorý je špeciálne skonštruovaný na držanie kotúčikov bez dutinky alebo plných kotúčikov, je zásobník v tvare žľabu, do ktorého sa kotúčik vkladá. Flexibilný pásový materiál sa odoberá cez vrchnú hranu žľabu alebo cez štrbinu v jeho spodnej časti. Ak však zostáva už len pár navinutí plného kotúčika, môže byť problematické udržať koniec flexibilného pásového materiálu vtakomto zásobníku a používateľ môže byť nútenývybrať plný kotúčik, aby sa dostal ku koncu ŕlexibilného pásového materiálu.0012 Iným príkladom typu zásobníka, ktorý je špeciálne skonštruovaný na držanie plnýchkotúčikov je zásobník, ktorý má výčnelok aspoň na jednej bočnej stene zásobníka. Takýtozásobník zverejňuje napríklad W 0 2004056250. Výčnelok môže byť kolík alebo niečo podobné. Keď sa nový plný kotúčik zakladá do takéhoto zásobníka, na Výčnelok sa tlačí, aby prenikol medzi navinutía plneho kotúčiky. Aby však bolo možné použiť čo najviac materiálu z plného kotúčika, výčnelok sa musí vtlačiť do najvnútomejšieho navinutía alebo do jeho blízkosti. Teda používateľ sa musí snažiť upevniť plný kotúčik na Výčnelok tak, aby vnikol do najvnútomejšieho navinutía alebo do jeho blízkosti. Okrem toho na vniknutie je potrebne0013 Iný spôsob, ako umožniť inštaláciu a držanie kotúčika bez dutinky alebo plného kotúčika v zásobníku je upraviť jestvujúci zásobník na kotúčiky s dutinkou tak, aby sa dal plniť kotúčikmi bez dutinky alebo plnými kotúčikmi, a (alebo) upraviť kotúčiky bez dutinky alebo plné kotúčiky tak, aby sa dali upevniť do takéhoto zásobníka.0014 Jeden spôsob, ktorý je v tejto oblasti veľmi dobre známy, je úprava kotúčika bez dutinky alebo plného kotúčika na nainštalovanie a držanie v zásobníku na kotúčiky s dutinkou, ktorá zahŕňa vytvorenie priehlbiny na každej zvislej bočnej strane kotúčika bez dutinky alebo plného kotúčika počas výroby a zabezpečenie adaptéra, ktorý zapadne tak do priehlbiny ako aj do upevňovacieho systému zásobníka. Postup na vytvorenie priehlbiny na zvislej bočnej stranekotúčika sa zverejňuje napríklad v US 5,620,148.0015 W 0 99/60909 zverejňuje adaptér na prestavanie zásobníka určeného pre malý kotúčik s dutinkou na zásobník pre malý kotúčik bez dutinky. Adaptér obsahuje čap zhotovený tak, aby vychádzal z jednej z bočných stien zásobníka a zapadol do priehlbiny na bočnej strane kotúčika bez dutinky. Okrem toho tento adaptér obsahuje upevňovací prostriedok na upevnenie adaptéra na zásobmk na kotúčik s dutinkou. Príehlbina sa výhodne vytvára na každej bočnej stranekotúčika bez dutinky už počas výroby.0016 US 6,082,664 zverejňuje adaptér na malé plné kotúčiky z papierového materiálu alebo kotúčiky bez dutinky, pričom v kotúčikoch sú vybratia alebo jamky umiestnené na zvíslých bočných stranách kotúčikov. Adaptér sa má vložiť do zásobníka na kotúčiky s dutinkou, v tomto zásobníku sú drážky v bočných stenách zásobníka. Vybratia, ktoré sa vytvárajú počas výroby, určujú os rotácie kotúčika bez dutinky alebo plného kotúčika a výčnelky vychádzajúce z adaptéra sú umiestené tak, aby sa zatlačili do jedného zvybraní. Spojovací prvok môžeprechádzať v podstate priečne z adaptéra a môže sa dať vkladať do drážok a viesť v drážkach v

MPK / Značky

MPK: B65H 16/00

Značky: adaptérom, kotúčik, jedným, adaptér, aspoň, plný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/39-e4492-plny-kotucik-s-aspon-jednym-adapterom-a-adapter-na-plny-kotucik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plný kotúčik s aspoň jedným adaptérom a adaptér na plný kotúčik</a>

Podobne patenty